MXN

OPE 2018: achegáronnos un borrador que non é posible aprobalo mentres teñamos prorrogados os orzamentos do estado.  Logo de revisar a documentación e a falta de concretar  o número total que completa a taxa de reposición, falamos tanto das prazas libres como as de promoción interna e no que máis debatemos foi:

-Sobre a diminución de número de prazas de aux administrativos, argumentaron que é pola intención de reconvertelas ao posto de Oficial Administrativo (C1). Nesta proposta convocan 20 prazas de C1, por promoción interna que incrementadas aos dos anos anteriores (2014/15/16/17) fan un total de 39 prazas de promoción ao C1.

-Inclúen nesta proposta a cobertura dos postos do novo Grupo B coma promoción interna, recordoulles que estaba pendente de decidir nunha mesa técnica, porque dende a CIG, consideramos que ao coincidir a equiparación académica das titulacións requiridas no seu momento para o acceso ao subgrupo C1, coas requiridas para o novo grupo B, non supón un cambio de grupo, se non unha adecuación da titulación ao grupo, que debería facerse de xeito automático.

ACORDO MARCO: a concelleira de persoal informounos da intención de acometer un acordo que sirva para regular, aspectos sobre a Carreira Profesional,  a Promoción Interna, a Provisión de Postos(CONCURSO), os aspectos Retributivos e de Xornada. Esperemos que a falta de interese demostrado neste asunto ata agora (incluíndo ao anterior goberno en maioría do Partido Popular) convértase nun acordo consolidado que sexa a garantía para que todo persoal municipal teña incentivos alcanzábeis e non coma ata agora que as melloras salariais non obedecían a criterios transparentes.

BASES CONCURSO: Se ben no apartado anterior parece que todas as partes están da cordo, neste punto non existe unanimidade para consensuar un texto definitivo, estes son os puntos de desencontro:

  • Orde de prelación no caso de desempate CIG, CSIF e CCOO coincidimos en que fora Antigüidade, traballo desenvolvido, cursos de formación e perfeccionamento incluído o Galego. A UGT propuxo a orde do decreto da Xunta, grao persoal consolidado, valoración do traballo desenvolvido, curso de perfeccionamento inclúe o de galego e por último antigüidade. Temos que manifestar que no 5 de febreiro do 2016, a UGT asinou un escrito co resto de sindicato, no que defendía a orde que seguen a propoñer CIG,  CSIF e CC.OO.,  non explicaron a que se debe este cambio de opinión... Sobre isto non hai aínda unha decisión tomada pola Concelleira.
  • Grao persoal consolidado, a CIG propuso a aplicación da legalidade vixente recollida no decreto 93/1991 no seu artigo 10b), que indica que o grao persoal se valorará en razón directa á proximidade do nivel do posto solicitado. O resto de sindicatos e a propia concellería non están pola labor de que este sistema penalice a aqueles que pretenden ocupar postos nun grado inferior ao que teñen consolidado.
  • Acordouse no apartado do traballo desenvolvido, en contra do criterio da CIG, valorar o tempo traballado en Comisións de servizo ate un máximo de dous anos. UGT propuxo que se debería de valorar tamén o tempo traballado en adscricións “irregulares” e tanto nós como a propia concelleira mantivemos o criterio de que non se podían valorar ilegalidades.

OUTRAS REUNIÓNS:

Mesa Técnica Licencias, Permisos e Vacacións: logo de moitas xuntanzas coa xefatura de persoal, estamos a piques de aprobar un regulamento que mellore a interpretación e xestión do exercicio destos dereitos. Nestas negociacións estamos a colaborar todos na mesma liña.

MT de Bombeiros: se ben as reclamacións non son novidades sobre este colectivo (anos levamos...) nesta ocasión a CIG fixo unha presentación moi explícita polo que se consolidou algo tan inxusto como é o factor de perigrosidade que afecta tanto a Bombeiros coma a Policía... de novo hai compromiso de abordar esta cuestión que tanto as Concelleiras de Persoal e de Seguridade entenden que non é correcta, esperemos que isto se solvente para os colectivos mencionados dentro da valoración prometida da RPT. Tamén propuxemos abordar unha promoción interna para o Subgrupo C1; Somos conscientes de que ao ser un corpo xerarquizado isto incidiría nos postos de mandos coma así sucedeu na Policía que ten una lexislación propia, polo que a nosa solicitude foi de atopar as vías legais para acometelo, nas próximas mesas faremos proposta concreta a isto.(sobre isto podedes ter máis información a traves do bombeiro que acudiu como asesor da CIG)

MT de Estación de Autobuses.: Abordamos o calendario anual e as problemáticas que xorden para cubrilo pola falta de persoal, acordamos por unanimidade aprobar una proposta dos traballadores do servizo.

NOTA:  están xurdindo moita preguntas entorno ao se dimitir aos cargos da Xunta de Persoal, se seguimos sendo ou non delegados/as, a resposta é que si o somos e seguimos estando ao voso servizo, coma sempre, no teléfono ext 10141 ou nos propios locais sindicais.