José María Calatayud Sánchez co DI 18164080z e enderezo para os efectos de notificación no Pazo de María Pita, Locais sindicais da CIG, na súa condición de secretario da Sección Sindical da CIG no Concello da Coruña 

MANIFESTA:

Que na Mesa Xeral de Negociación(MXN) do 19 de maio de 2016, a CIG fixo proposta a reclasificación automática ao novo grupo B, para todos aqueles postos co requisito específico de estar en posesión de titulación de FP2.

Que na actual RPT existen postos de traballo barrados no subgrupo C1 e o novo grupo B.

Que en distintas MXN solicitamos que se abordara esta cuestión e a resposta que obtivemos sempre do Goberno Municipal foi que se valoraría nunha Mesa Técnica(MT), pero esta nunca foi convocada a pesar dos recordatorios ao final de cada MXN, porén durante estes últimos anos si houbo MT previas as MXN para abordar problemáticas doutros colectivos.

Polo anteriormente exposto

MANIFESTA:

Que unha vez máis dende a concellaría de educación se trasladan os horarios para o curso 2018 -2019 aos directores de centro o último día lectivo e sen negociar cos representantes dos/as traballadores/as, xerando cara o futuro curso as mesmas inquedanzas que as do curso pasado.

 

SOLICITAMOS:

Que se convoque unha mesa técnica  para tratar estes asunto ou, no seu defecto, que se inclúa na orde do día da seguinte convocatoria.

A Coruña 17 de xullo do 2018

SR. ALCALDE DO CONCELLO DA CORUÑA