José María Calatayud Sánchez con D.I. 18164080-z e enderezo, para os efectos de notificación, nos locais sindicais que a C.I.G. ten no Concello da Coruña, na súa condición de secretario da sección sindical da CIG.

COMUNICA:

Que na MXN do pasado 24 de xullo, o Goberno municipal achegounos unha listaxe das prazas a estabilizar, na que se incluían algunas que pertenecían a programas (UAMI).

Que non é a primeira vez que existindo postos vacantes na RPT, este concello opta por contratar a traves de programas e non por interinaxes.

Que a CIG xa denunciou situacións similares e avalar a inclusión deste tipo de prazas nun proceso como é o de estabilización nin nos parece razoable nin legal, pois ata o de agora moitos  derivaron en procesos xudiciais con cuantiosos custes económicos para o concello.

Polo anteriormente exposto

A CIG non avalará a listaxe proposta non facendo máis pronunciacións ao respecto.

 

A Coruña, 30 de xullo de  2018