LIGAZÓN RESPOSTA DE PERSOAL

NOTAS DA CIG Á CONTESTACIÓN

  • Descoñecemos si estas bases estan informadas polo Secretario/a do Concello polo que solicitamos que se nos de traslado ou vista do dito INFORME.

PERSONAL CONTESTA QUE NON É NECESARIO

O apartado 5.3 das Bases da Convocatoria so permite a valoración de dous niveis por encima do nivel do posto ao que se opta, ao non ter en conta aos candidatos que superen esa marxe se lles estaría discriminando ao non ter en conta a totalidade da súa carreira profesional para os efectos do concurso “5.3 – Grao persoal consolidado. O grao persoal consolidado valorarase en relación co nivel dos postos aos que se opta ata un máximo de 4 puntos do seguinte xeito: Nivel do grao persoal consolidado en relación co do posto ao que se opta Puntos Superior en dous niveis 4,00 Superior nun nivel 3,34 Igual 2,68 Inferior nun nivel 2,02 Inferior en dous niveis 1,36.”

PERSONAL CONTESTA QUE PERMITE VALORAR ATA DOUS NIVEIS DO POSTO a súa contestación xa a afirmábamos nós no texto da pregunta, se permite valorar ata 2 niveis por riba do posto ofertado, pero siguen sin valorar o que supere o limite de 2 polo tanto NON CONTESTAN ao solicitado

O apartado 5.4 das Bases da Convocatoria equipara aos Colexios Profesionais e as Administracións Públicas para os efectos de homologación de cursos de formación cando a Lei 11/2001 de 18 de setembro, de Colexios Profesionais da Comunidade Autónoma de Galiza no seu artigo 9, que determina as súas, funcións non lle recoñece esa competencia nesta materia, exclusivamente no apartado j) fala de organizar actividades dirixidas á formación e perfeccionamento dos seus colexiados. Non debemos esquecer que esta mesma lei no sei artigo 3 exime de colexiarse para o exercicio das súas funcións aos profesionais ao servizo das Administracións Públicas 5.4 Cursos de formación e perfeccionamento.. Todos os cursos deberán ser impartidos por organismos oficiais ou homologados polas Administracións Públicas e Colexios Profesionais. Terán esta consideración os cursos organizados polo Concello da Coruña, os recibidos na EGAP, no INAP, Servizos de Prevención e Mutuas ou noutros centros oficiais de calquera administración pública, así como os homologados pola EGAP e os impartidos por organizacións sindicais e empresariais dentro dos programas de formación continua e outros organismos públicos. 5.4.2 Por cada título propio (master ou outro título de especialización) directamente relacionados

         ACEPTADA

  • O apartado 5.4.4 da bases ao valorar calquera tipo de titulación académica distinta á requirida para o ingreso no corpo dende o que se concurse é contraria ao recollido no artigo 44, 18 a) do Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, polo que se aproba o Regulamento Xeral de Ingreso do Persoal ao servizo da Administración Xeral do Estado e de Provisión de Postos de Traballo e Promoción Profesional dos Funcionarios Civís da Administración Xeral do Estado que di que so poderán valorarse os méritos específicos adecuados ás características de cada posto que se determinen nas respectivas convocatorias. Asemade, naqueles postos barrados a dous grupos de titulación, podería suceder que houbera dous candidatos, un de cada grupo de titulación, coa mesma titulación académica, a do grupo superior, que suporía un mérito a valorar só ao que concursa dende o grupo inferior, o que é manifestamente discriminatorio.4.4 Titulacións académicas. Valorarase a titulación académica ou master oficial sempre que sexa distinta á requirida para o ingreso no corpo desde o que se concurse e sexa de igual ou superior nivel académico

PERSONAL CONTESTA QUE A TITULACIÓN ACADÉMICA Á QUE SE REFIREN AS BASES TERÍAN ENCAIXE NO APARTADO 44.1 do RGI d) NO QUE ESPECIFICA QUE A FORMACIÓN DEBERÁ VERSAR SOBRE MATERIAS DIRECTAMENTE RELACIONADAS COAS FUNCIÓNS DO POSTO.  Persoal considera que por exemplo a titulación de veterinaria ten moito que ver coa cobertura por exemplo dun posto de administrativo, gustaríamos saber que posto administrativo do concello estaría relacionado coa devandita titulación...aínda que algunha sospeita temos...

Non saen a concurso os postos que a continuación se relacionan, todos eles cubertos nestes momentos ou en adscrición provisional ou en comisión de servizo a excepción o posto co CÓD 1895 que está vacante, o que impedira que os que estean en adscrición provisional que están obrigados a concursar non o podan facer ao posto que están desempeñando e que os que están en comisión de servizo non teñan a obriga de facelo para seguir neles ao impedir que se podan prover de xeito definitivo.

PERSONAL ENGADE NUNHA CORRECCIÓN NO BOP O 17 DE SETEMBRO ALGUNS DOS POSTOS SEÑALADOS POLA CIG PERO SEGUE RESERVANDO 15 QUE SEGUEN OCUPADOS EN COMISIÓN DE SERVIZO.

TAMÉN CONTESTAN DE QUE ALGÚNS POSTOS NON  ESTÁN VACANTES POIS OS TITULARES ESTÁN NOUTRO POSTO DE MANEIRA TEMPORAL, ENTENDEMOS QUE NOUTRA COMISIÓN DE SERVIZO, SEN EMBARGO NON IDENTIFICAN ESTOS POSTOS.

NOUTRO APARTADO INFORMAN DE QUE EXISTEN POSTOS OCUPADOS POR MOTIVOS DE SAÚDE SEN COMUNICARNOS CALES SON.

NOUTRA CONTESTACIÓN DIN QUE NON REUNEN O REQUISITO DE ESTAR ORZAMENTADOS, FALAN EN PLURAL CANDO O SÓ HAI UN O COD 1895 QUE PERTECE A UN COLECTIVO QUE PARA PODER PROMOCIONAR NO CONCURSO TERÍA QUE OPTAR A POSTOS DISTINTOS AOS QUE OPOSITOU CUNHA ESPECIALIZACIÓN CONCRETA

POR ÚLTIMO NOMEA DOUS POSTOS, O 1201 E O 1882 QUE EXCLUE ARGUMENTAN QUE AS PERSONAS QUE OCUPAN ESTOS POSTOS NON TEÑEN A OBRIGACIÓN A PARTICIPAR  POR SER DE ADM ESPECIAL E E ESTAN ABERTOS AO A2, ALGO QUE NON É CERTO NO 1882 SÓ DO SUBGRUPO C1 E PERTECER A ADM ESPECIAL É UN REQUISITO QUE NON FIGURA NAS BASES COMO EXCLUINTE

LISTASE FINAL DOS POSTOS NON CONVOCADOS A PESAR DE ESTAR OCUPADOS EN COMISIÓN DE SERVIZO

servizo

Cod.un.orga

Unidad Org

Ref. Pto

Pto. Trabajo

grupo

nivel

escala

Pr. Es. Ec.

SH0000

Presup. y Est. Eco.

98

J. Unidad

 

A2/C1

22

AG

Gest. Trib.

GT3200

Gest. Tributos

113-114-115

J. Unidad

 

A2/C1

22

AG

Gest. Trib.

GT3200

Gest. Tributos

123-125

Astte. Admón.

 

C1/C2

18

AG

Gest. Trib.

GT5000

Inf. y Reg. Franja

159

Admvo. At. Tribut.

C1

20

AG

Emp. y Empr.

PS2200

Ap. Admvo. PS

225

Aux. At. Ciud.

 

C1/C2

16

AG

Contrat.

CT1000

Contratos

265

Administrativo

 

C1

20

AG

Deportes

DJ1100

Gest. Admva. DJ

449   

Aux. At. Ciud.

C1/C2

16

AG

Deportes

DJ1100

Gest. Admva. DJ

463    

Aux. At. Ciud.

C2

14

AG

M. Amb.

MA5000

Inspeccion MA

1201

 J. Unidad

A2/C1

22

AE

M. Amb.

MA5000

Inspeccion MA

1215

 Of. Inspec. MA

C2

14

AG/AE

Int. Gral.

IG1300

Ap. J. Serv. IG

1231

J. Unidad

 

A2/C1

22

AG

Int. Gral.

IG1400

Gestion admva

1235

Administrativo

 

C1

20

AG

Int. Gral.

IG1400

Gestion admva

1238

Astte. Admon.

 

C1/C2

18

AG

Tes. Gral.

TG1000

Recaudacion

1270-1271

Administrativo

 

C1

20

AG

Tes. Gral.

TG3000

Ap. Admvo. TG

1305

Administrativo

 

C1

20

AG

Educac.

ED0000

Educacion

1328

Astte. Admon.

 

C1/C2

18

AG

Justicia Soc.

SS1200

Gest. Admva. SS

1430

Administrativo

 

C1

20

AG

Justicia Soc.

SS1200

Gest. Admva. SS

1432

Astte. Admon.

 

C1/C2

18

AG

Igualdad

IG1100

Ap. Admvo IG

1524

Aux. At. Ciud.

 

C2

14

AG

Rh. y Viv.

RV0000

Rehab. y Vivienda

1552

Astte. Admon.

 

C1/C2

18

AG

I. Ed. D. Urb.

UR4300

Disciplina Urb.

1610

J. Unidad

 

A2/C1

22

AG

Mov. Urb.

MU4000

Ap. Admvo. MU

1750

J. Unidad

 

A2/C1

22

AG

Infraest.

IE7000

Vía Pub. y Patrim.

1882

Engdo. Gral. V. Pub.

C1

20

AE

Infraest.

IE9000

Delineacion IE

1895

J. Delineación

B/C1

20

AE

Int. y At. Ciud.

IT2210

Atención Ciudadana

1949

J. Unidad

 

A2/C1

22

AG

Int. y At. Ciud.

IT2500

Ap. Admvo. IT

2077

Of. Admvo

 

C1/C2

16

AG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na nosa opinión este Goberno Municipal non ten intención de convocar un concurso que trate en igualdade a totalidade do persoal municipal, axustándose á legalidade vixente. Tratan de votarlle a culpa ao sindicato CIG, do retraso da execución do concurso, por acudir a vía xudicial en defensa da legalidade. Na CIG estaríamos encantados de non vernos obrigados a utilizar a vía xudicial e dende logo para evitalo o Goberno Municipal o tería moi fácil. AXUSTE OS SEUS ACTOS Á LEGALIDADE VIXENTE.