imprimir

José María Calatayud Sánchez co DI XXX e enderezo para os efectos de notificación no Pazo de María Pita, locais sindicais da CIG, na súa condición de secretario da sección sindical da CIG no concello da Coruña 

EXPÓN:

Que o pasado 5 de decembro aprobouse na Xunta de Goberno Local unha modificación da RPT.

Que pola información á que tivemos acceso, o servizo de persoal preferiu desestimar unha alegación da CIG contra esta modificación de RPT e así crear unha disfunción nas normas de xestión da RPT en canto as incompatibilidades.

A maiores disto, a sección sindical da CIG, rexistrou as seguintes solicitudes sen ter ningún tipo de resposta ata o día de hoxe:

Dende a CIG consideramos que existen demasiadas cuestións que deberían ser tratadas de maneira inmediata.

Polo anteriormente exposto:

SOLICITO:

A convocatoria dunha Mesa Xeral de Negociación de carácter URXENTE para tratar os asuntos anteriormente mencionados.

A Coruña a  12  de decembro de 2019

SRA. ALCALDESA DO CONCELLO DA CORUÑA

Categoría: INICIO
Visitas: 1151