REXISTRADO 22/07/2020 NÚMERO REXISTRO 31557

Jose María Calatayud Sánchez con DI XXXX e enderezo para os efectos de notificación nos locais que a CIG ocupa no pazo de María Pita, na miña calidade de Secretario da Sección Sindical da CIG no concello da Coruña

DIGO:

  1. Que o pasado día 10 de xullo publicouse no portal web municipal na sección de selección de personal, unha convocatoria para a cobertura temporal de postos entre eles o de Téc. Protec. Patrimonio Hco. de vía pública e patrimonio (referencia 1881) que é da Administración Especial  e está aberto ao subgrupo A2 e o grupo B.
  2. Que o pasado día 14 de xullo publicouse no BOP número 107, unha correción no ANEXO I, das bases de convoctoria para a provisión por concurso ordinario de postos de traballo, C.E. 1/19 no que non figura este posto.
  3. Que o goberno municipal, na defensa das bases de concurso de provisión de postos por el aprobadas e a pesar de que o propósito do C.E. 1/19 (segunda fase) é a convocatoria do grupo A, afirmou no xulgado que a segunda fase obedecía á ADMINISTRACIÓN ESPECIAL.
  4. Que este posto cumpre as dúas caracteristicas do apartado anterior, é de Administración Especial e está aberto ao grupo A.

Que contra este proceso de cobertura, ao amparo do disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das administracións Públicas, dentro do prazo legal de un mes formulo potestativamente RECURSO DE REPOSICIÓN e SOLICITO:

Que se teña por presentado e tralos tramites legais oportunos, se dite resolución anulando a convocatoria do posto de Téc. Protec. Patrimonio Hco. de vía pública e patrimonio (referencia 1881) e que se proceda a incluir este posto no ANEXO I do concurso ordinario C.E. 1/19.

A Coruña, 22 de xullo de 2020

SRA ALCALDESA DO CONCELLO DA CORUÑA