XXXXXXXXXXXXXXXXXXX co DI XXXXXXXX e enderezo para os efectos de notificación no Pazo de María Pita, locais sindicais da CIG, na súa condición de secretario da sección sindical da CIG no concello da Coruña

 

EXPON

 • Que o pasado 15 de xaneiro de 2021 dictouse resolución pola que, por sentenza de data 19/10/2020 do Xulgado do Contencioso Administrativo nº2 da Coruña, en recurso contencioso-administrativo en procedimento abreviado 0000038/2020-M, resolveuse:
  • Excluir do Anexo I que recolle a relación de postos de traballo vacantes que se convocan para a provisión do concurso ordinario de mérito de postos de traballo vacantes no Excmo. Concello da Coruña os postos de Director/a de Unidade Técnica, integrados na Unidade Organizativa de Centros e Programas de Servizos Sociais, con números de referencia 1390 a 1399, ambos inclusive, pola non esixencia de titulación específica de educador social ou traballador social ou subsidiariamente daquelas titulacións universitarias que se puidesen considerar relacionadas co ámbito funcional dos citados postos.
  • Continuar coa tramitación da convocatoria de provisión de postos (Concurso ordinario, C.E. 1/19.

 

 • Que o pasado 15 de decembro, dictouse resolución pola que, por sentenza nº 00161/2021 de data 16/11/2021 do Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 2 da Coruña, resolveuse o recurso contencioso administrativo en procedmiento abreviado 0000055/2020, resolveuse:
  • Excluir do Anexo I que recolle a relación de postos de traballo vacantes que se convocan para a provisión por concurso ordinario de méritos de postos de traballo vacantes no Excmo. Concello da Coruña os postos de Coordinador/a de Centros e Programas, integrados na Unidade Organizativa de Centros e Programas de Servizos Sociais, con números de referencia 1382 a 1384, ambos inclusive, pola non existencia de titulación específica de educador social ou traballador social ou subsidiariamente daquelas titulacións universitarias que se puidesen considerar relacionadas co ámbito funcional dos citados postos.
  • Continuar coa tramitación da convocatoria de provisión de postos (Concurso ordinario, C.E. 1/19)

 

 • Que ambas resolucións remiten que a execución de ditas sentenzas obrigan a unha modificación da relación de postos de traballo no relativo aos postos de Director/a de Unidade Técnica, integrados na Unidade Organizativa de Centros e Programas de Servizos Sociais, con números de referencia 1390 a 1399, ambos inclusive, e aos de Coordinador/a de Centros e Programas, integrados na Unidade Organizativa de Centros e Programas de Servizos Sociais, con números de referencia 1382 a 1384, ambos inclusive, para que as esixencias recoñecidas pola mencionada sentenza incluénse nas condicións e características deses postos. Especifica ademáis que calquera modificación da relación de postos de traballo, segundo o procedemento establecido no art. 202 da Lei 2/2015, de emprego público de Galicia, implica unha serie de trámites preceptivos, tales como a negociación na Mesa Xeral de Negociación, aprobación inicial, sometemento a información pública por prazo non inferior a vintedías, resolución de reclamación e alegacións ou suxerencias e aprobación definitiva, e polo tanto, toda a tramitación pode durar varios meses e polo tanto xustifican excluir do anexo que recolle a relación de postos de traballo vacantes que se convocan para a provisión por concurso ordinario de méritos de postos de traballo vancantes no Excmo. Concello da Coruña.

 

Polo anteriormente exposto

 

SOLICITAMOS

Que tendo coñecemento de que se está a traballar nunha modificación da RPT no relativo á modificación do factor da Perigosidade que afecta ao ámbito da Seguridade Cidadá, se de curso na respectiva Mesa Xeral de Negociación para levar ao a modificación da Relación de Postos de Traballo no referido nas sentenzas citadas anteriormente.

 

 

A Coruña a 21 de decembro de 2021