imprimir

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX co DI XXXXXXXXX e enderezo para os efectos de notificación no Pazo de María Pita, locais sindicais da CIG, na súa condición de secretario da sección sindical da CIG no concello da Coruña

EXPON

 

 

Polo anteriormente exposto

SOLICITO

Que os nomeamentos que se realicen mediante as listaxes de agarda sexan realizados en primeiro término, e sempre que exista posiblidade orzamentaria, para a cobertura de aqueles postos que estén vacantes.

Que as contratacións de acumulación de tarefas sexan utilizados única e exclusivamente nos supostos legalmente establecidos.

 

A Coruña a 22 de decembro de 2021

 

 

 

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DA CORUÑA

Categoría: INICIO
Visitas: 337