xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx co DI xxxxxxxxx e enderezo para os efectos de notificación no Pazo de María Pita, locais sindicais da CIG, na súa condición de secretario da sección sindical da CIG no concello da Coruña


MANIFESTA:


Que o pasado 28 de decembro publicouse no Boletín Oficial do Estado nº 312 a Lei 20/2021, de 28 de decembro, de medidas urxentes para a reducción de temporalidade no emprego público.


A dita lei, entre outras cuestións, articula os procedementos de estabilización de emprego temporal e a convocatoria excepcional de estabilización de emprego temporal de longa duración.


Que o pasado 31 de decembro, o Concello da Coruña publica no Boletín Oficial da Provincia nº 249 a convocatoria de máis de 100 postos para a sua cobertura, sendo en gran parte mediante o sistema de oposición libre.


Polo anteriormente exposto e en base á incertudume e numerosas consultas que estamos a ter dende a convocatoria no BOP por parte do concello da Coruña referidas aos procesos de estabilización


SOLICITO


A convocatoria URXENTE dunha xuntanza co Goberno Municipal para clarexar que as convocatorias dos ditos procesos respectan o establecido na Lei 20/2021, de 28 de decembro, de medidas urxentes para a reducción da temporalidade no emprego público


A Coruña a 04 de xaneiro de 2022