Aquí podedes consultar a SENTENZA do Tribunal Supremo do Contencioso-Administrativo en canto á transparencia en materia de persoal e que asume o razoamento da Sala Social do Tribunal Supremo de 16 de decembro de 2019:

…los datos identificativos recabados sobre las personas que desempeñan el puesto de trabajo en la Administración Pública se encuentran directamente relacionados con la organización y funcionamiento de un organismo público, esto es, son datos asociados al desempeño de una labor o actividad pública de la Agencia Estatal, en el que concurre un interés público relevante y tiene como finalidad suministrar una información a la Junta de Personal que representa a quienes ocupan los puestos de trabajo. Por ende, no cabe considerar aplicable la previsión del artículo 19.3 de la Ley 19/2013, en la forma en la que lo ha interpretado la Audiencia Nacional, teniendo en consideración lo antes razonado y que la ocupación de los puestos de trabajo controvertidos está sometida a publicidad.”

Mª Natividad García Teijeiro, responsable da área de Formación da sección sindical CIG deste Concello, para os efectos de notificacións Pazo de Mª Pita s/n

O pasado 1/10/2020 “.anunciouse a apertura do prazo de presentación de solicitudes de participación no Plan de e-formación continua 2020 das empregadas/os públicos do Concello da Coruña…” polo servizo de Persoal, achegando o arquivo onde consta o Plan de e-Formación continua 2020 deste Concello, formación en liña, coa relación de cursos ofertados, cronograma estimativo e os criterios de selección do persoal.

Facendo nosa a primeira liña do primeiro parágrafo do apartado “c) Criterios de selección” “ Co obxecto de garantir a transparencia do proceso…. “,

Sobre isto e outras cuestión en canto a execución deste plan de formación, esta sección sindical ten que formular as seguintes cuestións:

i)Prioridade coa que solicita a acción formativa:

- Primeira opción: 30 puntos

- Segunda opción: 25 puntos

- Terceira opción: 20 puntos

- Cuarta opción: 15 puntos

- Quinta opción: 10 puntos

 1. ii) Vinculación ao posto de traballo. Se xustifica vinculación mediante declaración

responsable ao posto de traballo a desempeñar outorgaranse 40 puntos adicionais.

iii) Non participación en accións formativas do Concello da Coruña (marcar unha soa

resposta)

o No último ano: 10 puntos.

o Nos dous últimos anos: 20 puntos

o Nos tres últimos anos: 30 puntos

Os criterios citado e que recolle a o Plan de e-formación, imos solicitar aclaracións e explicacións.

 1. Vinculación ao posto de traballo.- foi comprobada esta vinculación co traballo?
 2. A participación en acción formativas deste Concello cunha varemación : No último ano: 10 puntos; Nos dous últimos anos: 20 puntos;  Nos tres últimos anos: 30 puntos

Foi comprobada esta participación? Polo que puidemos comprobar hai bastante persoal que participou no 2018 en accións formativas deste concello e que se lles concederon varios cursos dando lugar a un agravio comparativo entre o persoal, polo que nos preguntamos, houbo comprobación?  

O desenvolvemento de TODOS os cursos son do 15/10/2020 ata o 6/11/2020, o persoal que ten máis dun curso e alguha/o ata 4 a unha media dunha 1 hora por curso estará ata 4 horas da xornada laboral facendo isto provocando unha sobrecarga de traballo para o resto do persoal, insistimos, quedaron fóra da selección. moitas compañeiras/os

Non houbo unha publicación detallada de puntos na listaxe provisional publicada, e nos preguntamos,  en que se baseou o servizo de Persoal para conceder un curso a unha compañeira/o que ten os mesmos puntos ca outro,  un entra e outro non, por que sucede isto?

Por que ao terceiro día da publicación das listaxes en Alfresco estas foron eliminadas?  Lembro que estamos a falar de transparencia.

Detectamos que incluso non se aplicaron correctamente os criterios para puntuar cada un dos apartados e ademáis as listases “que se esfumaron sigilosamente”, deberían de ter a puntuación desagregada por conceptos e non só puntuación final.

Ante o exposto

Solicitamos aclaracións a todos estas cuestións o antes posible  e se publiquen as listaxes detallando a “que e por que” se corresponde cada asignación de puntos segundo os criterios de selección establecidas polo servizo de Persoal, aplicando así a Lei de Transparecencia a todos os efectos.

 

A Coruña, 23 de outubro de 2020

Á ALCALDESA DO CONCELLO DA CORUÑA

 

Na seguinte LIGAZÓN podedes atopar a contestación ao recurso contra a non inclusión dun posto ofertado en COMISIÓN DE SERVIZOS uns días antes da publicación da listaxe de postos ofertados na segunda fase do concurso.

Invitámosvos a que poñades atención aos argumentos esgrimidos no terceiro parágrafo da penúltima folla desta desestimación, valorade por vós mesmos o nivel de coherencia e honestidade do goberno municipal co tratamento que está a facer ca provisión de postos de traballo.

esperamos que esta información fora do voso interese.

 

 REXISTRADO 22/07/2020 NÚMERO REXISTRO 31557

Jose María Calatayud Sánchez con DI XXXX e enderezo para os efectos de notificación nos locais que a CIG ocupa no pazo de María Pita, na miña calidade de Secretario da Sección Sindical da CIG no concello da Coruña

DIGO:

 1. Que o pasado día 10 de xullo publicouse no portal web municipal na sección de selección de personal, unha convocatoria para a cobertura temporal de postos entre eles o de Téc. Protec. Patrimonio Hco. de vía pública e patrimonio (referencia 1881) que é da Administración Especial  e está aberto ao subgrupo A2 e o grupo B.
 2. Que o pasado día 14 de xullo publicouse no BOP número 107, unha correción no ANEXO I, das bases de convoctoria para a provisión por concurso ordinario de postos de traballo, C.E. 1/19 no que non figura este posto.
 3. Que o goberno municipal, na defensa das bases de concurso de provisión de postos por el aprobadas e a pesar de que o propósito do C.E. 1/19 (segunda fase) é a convocatoria do grupo A, afirmou no xulgado que a segunda fase obedecía á ADMINISTRACIÓN ESPECIAL.
 4. Que este posto cumpre as dúas caracteristicas do apartado anterior, é de Administración Especial e está aberto ao grupo A.

Que contra este proceso de cobertura, ao amparo do disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das administracións Públicas, dentro do prazo legal de un mes formulo potestativamente RECURSO DE REPOSICIÓN e SOLICITO:

Que se teña por presentado e tralos tramites legais oportunos, se dite resolución anulando a convocatoria do posto de Téc. Protec. Patrimonio Hco. de vía pública e patrimonio (referencia 1881) e que se proceda a incluir este posto no ANEXO I do concurso ordinario C.E. 1/19.

A Coruña, 22 de xullo de 2020

SRA ALCALDESA DO CONCELLO DA CORUÑA

Aquí podedes consultar a nosa interpretación da sentenza do TSXG sobre a RPT da Policía Local.

 

LIGAZÓN

 

ligazóns mencionadas na cronoloxía

LIGAZÓN

LIGAZÓN

Dende a sección sindical da CIG queremos denunciar a falta de respecto que a concellaría de educación cultura e memoria historica , a Xefatura do Servizo de Educación e os responsables do Servizo de Persoal co seu concelleiro ao fronte,  mostran cara os conserxes dos colexios e aos seus representantes legais, ao impor por decreto unha ampliación da súa xornada anual no período de descanso estival.

Falamos de falta de respecto aos conserxes ao comunicarlles, vía wassap/mail, que tiñan que prolongar durante dez dias no mes de xullo a súa xornada laboral; diante do rebumbio que isto produciu os convocaron a unha asemblea, con nutrida representación municipal, na que se lles preguntou a súa opinión para despois non respectala en absoluto, ameazando con impoñerllo por Resolución de Persoal ,como así fixeron.

Falamos de falta de respecto aos Órganos de Representación por saltarse os procedementos legais, obviando as disposicións legais en materia de negociación, en concreto o apartado m) do punto 1 do artigo 37 do EBEP. Esta falta de respecto agrávase co feito de que , despois da primeira noticia do vontade de realizar esta ampliación de xornada, dende a CIG instaramos aos responsables de educación e persoal a negociar este asunto sen obter ningún tipo de resposta.

Chéganos a información de que alguén esta barallando, co visto e prace do Servizo de Persoal, de que “ os conserxes abran e pechen os colexios próximos aos seus domicilios durante este período, por acordo entre eles”.  Chapuza sobre chapuza.

Dende a CIG instamos ao Goberno Municipal a que realice unhas das seguintes opcións:

 1. Si a motivación do punto 1º da súa circular é valido e correcto que proceda a negociar, polas canles legais, a compensación deste exceso de xornada.
 2. Si a motivación do punto 1º da súa circular xa non é necesaria, que deixe sen efecto a circular.

Jose María Calatayud Sánchez con DIxxxx e enderezo para os efectos de notificación nos locais que a CIG ocupa no pazo de María Pita, na miña calidade de Secretario da Sección Sindical da CIG no concello da Coruña

DIGO:

Que o pasado día 13 de xaneiro foi publicado no Boletín Oficial da Provincia da Coruña a aprobación inicial do orzamento xeral da corporación para o exercicio 2020 do Concello da Coruña.

No cadro de persoal que acompaña a este orzamento só se incrementan en 23 as prazas de administrativo do subgrupo C1. Esto supón aproximadamente un 10% das prazas de Auxiliar Administrativo subgrupo C2.

O Acordo asinado entre o anterior goberno municipal e a maioría das organizacións sindicais con representación neste concello contemplaba un mínimo do 40% das prazas de Aux Adm. Para a promoción interna ao subgrupo C1 no período 2019/2020 o que suporía un total de 82 prazas máis co que supón unha diferencia de 59 prazas menos. Esto fai que no orzamento non contemple a dotación orzamentaria necesaria para executar o acordo citado.

Tendo en conta que o RDL 2/2004  determina no art. 171 apartado b) como causa de impugnación dos orzamentos o seguinte: “Por omitir o crédito necesario para o cumprimento de obrigacións exixibles a la entidade local, en virtude de precepto legal o de calquera outro título lexítimo.”

SOLICITO:

Que se teñan por presentado estas alegacións contra o orzamento municipal 2020 do Concello da Coruña e non se proceda á aprobación definitiva destes, en tanto non se contemplen  un incremento mínimo de 82 prazas de administrativos C1 para cumprir o acordo citado con anterioridade.

 

A Coruña, 27 de xaneiro de 2020

 

SRA ALCALDESA DO CONCELLO DA CORUÑA

José María Calatayud Sánchez co DI XXX e enderezo para os efectos de notificación no Pazo de María Pita, locais sindicais da CIG, na súa condición de secretario da sección sindical da CIG no concello da Coruña 

EXPÓN:

Que o pasado 5 de decembro aprobouse na Xunta de Goberno Local unha modificación da RPT.

Que pola información á que tivemos acceso, o servizo de persoal preferiu desestimar unha alegación da CIG contra esta modificación de RPT e así crear unha disfunción nas normas de xestión da RPT en canto as incompatibilidades.

A maiores disto, a sección sindical da CIG, rexistrou as seguintes solicitudes sen ter ningún tipo de resposta ata o día de hoxe:

 • O 27 de setembro en relación a fase de resultas que se adaptara a listaxe de postos ofertados.
 • O 30 de setembro en relación á ocupación efectiva dos postos acadados no concurso.
 • O 4 de outubro en relación a convocatoria da segunda fase de concurso subgrupos A2 e A1.
 • O 18 de novembro sobre as rotacións nas quendas do persoal que traballa na Casa de Acollida, en canto a respectar as libranzas establecidas en anos anteriores.

Dende a CIG consideramos que existen demasiadas cuestións que deberían ser tratadas de maneira inmediata.

Polo anteriormente exposto:

SOLICITO:

A convocatoria dunha Mesa Xeral de Negociación de carácter URXENTE para tratar os asuntos anteriormente mencionados.

A Coruña a  12  de decembro de 2019

SRA. ALCALDESA DO CONCELLO DA CORUÑA

NO ACORDO DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 4 DE DEC. DE 2019:

Aprobáronse unha serie de modificacións na RPT, coma o do: barrado en grupos superiores no servizo do SEIS (reivindicación histórica da CIG), unha serie de erros materiais en canto a duplicidade de FR (advertido pola CIG en mesas de negociación) e algunhas cuestións  de tramite para executar sentenzas ou corrixir erros, pero  dentro desta suposta corrección de erros inclúen...

Unha modificación das NORMAS DE XESTIÓN  que traerá como consecuencia que AS/OS CONSERXES DE COLEXIOS VEXAN REDUCIDAS AS SÚAS RETRIBUCIÓNS ENTRE 125 E 140€ MENSUAIS.

Vamos a tratar de explicalo porque non é doado de entender:

 1. Antes do 2017 dicía sobre Incompatibilidades entre retribucións.- “ Os elementos retributivos de especial dedicación (ED) e a Dispoñibilidade (DP) son incompatibles coa percepción de gratificacións por servizos extraordinarios e horas extraordinarias.(non menciona para nada nin a JP nin a FN)”
 2. Acompañando a modificación da RPT do ano 2017 publicáronse as Normas de Xestión , que en principio non tiñan que levar cambios, con modificacións do artigo 52 de incompatibilidades retributivas: A especial dedicación (ED) e a dispoñibilidade (DP) son incompatibles entre si e ambas son incompatibles cos elementos retributivos de xornada partida (JP) e festivo e nocturno (FN).” Esta modificación  non se aplicou nas retribucións dos postos afectados porque só quen a enviou a publicar tiña coñecemento deste cambio. 
 3. Na proposta de texto das NORMAS DE XESTIÓN para o 2019 non só non se corrixe esta “anomalía” senón que se reitera disfrazada de corrección de erros, todo isto sen aplicala na nova RPT, onde se sigue compatibilizando a DP coa JP FN. Nesta nova redacción non se corrixe a modificación “anómala” do 2017, se non que se mantén ca inclusión da incompatibilidade cos servizos extraordinarios.
 4. Diante destes feitos a CIG fixo a seguinte ALEGACIÓN LIGAZÓN que foi desetimada...

DESESTIMACIÓN ALEGACIÓNS DA CIG

A alegación da CIG foi desestimada en base ao seguinte: Desestimar a alegación presentada en base as seguintes consideracións: as funcións e criterios que determinaron a valoración destes postos de traballo non variaron con respecto á valoración inicial que determinou as características, nivel e complemento específico deste posto; en segundo lugar, por parte dos alegante non acredítase a asunción de novas funcións ou responsabilidades que motiven esta petición, se non que se basean nunha referencia a outros  postos de traballo que non concreta e que por tanto, non ten ningún tipo de interrelación nin en canto a funcións, formación, competencia ou responsabilidades. Por tanto, non existe identidade funcional das tarefas e funcións dos postos de traballo citados, no sentido establecido na Sentenza da Sala 3ª do Tribunal Supremo de 18/11/2003, que fixa doutrina legal: para que prospere unha reclamación desta natureza non basta coa coincidencia de denominación entre uns postos e outros, senón que é imprescindible que se acredite a identidade funcional entre someter a contraste, xa que a inclusión na relación de postos de traballo de varios postos coa mesma denominación, pero con diferente nivel de complemento de destino e contía do complemento específico, non implica necesariamente que non poida existir diferenza entre eles no que fai a algúns aspectos do seu contido funcional e ás condicións particulares que legalmente permiten o recoñecemento do complemento en cuestión.

Como podedes comprobar non ten nada que ver a motivación da desestimación, coa petición feita na alegación, nós falamos de normas de xestión e contestan sobre retribución de diferentes postos. (Pregunta: tes fame? Resposta: fai calor?).

A MAIORES DE TODO ISTO FALEMOS DOUTRA SOLICITUDE DA CIG QUE NON FOI ATENDIDA

A raíz da sentenza  dunha demanda presentada pola UGT (e que non solo non foi recorrida polo Concello se non que se allanou nos postos aceptados, estivo dacordo), na que se lle recoñecía AP1 a uns postos determinados, dende a CIG fixemos unha solicitude para que se aplicara a outros  postos cas mesmas características, porque ao noso entender cumprian os fundamentos de dereitos mencionados na sentenza. Nos informes da aprobación de modificación de RPT 2019, nin fan mención á nosa petición LIGAZÓN da que xa informamos en maio.

CONSIDERACIÓNS FINAIS

Este tipo de actitudes non son novas e ten moito que ver coa desestimación sistemática das alegacións de calquera tipo presentadas por este sindicato ou traballadores/as con parecidas inquietudes. Unha vez máis mantense o esperpento porque, ao noso entender, quen ten que solucionalo mira máis a cara de quen presenta as alegacións que a sustancia destas.