José María Calatayud Sánchez co DI 18164080z e enderezo para os efectos de notificación no Pazo de María Pita, locais sindicais da CIG, na súa condición de secretario da sección sindical da CIG no concello da Coruña 

MANIFESTA:

Que o pasado 4 de xaneiro a Xefatura da Policía Local publicou (INST XEF. 01/2019) unha convocatoria interna de asignación preferente na que se incluían dúas prazas de Policía para a realización de tarefas de MACEIROS para cubrir vacantes por futura xubilación anticipada.

Que o pasado 17 de xaneiro a Xefatura da Policía Local en relación a convocatoria de MACEIROS, publicou (INST XEF. 03/2019) que:

 • “Debido a que varios mandos presentaron escritos de discordia con esta convocatoria, se declara ANULADA

Que a anulación desta convocatoria non está xustificada por non acreditar que si estivera conculcando ningunha norma nin a lexislación que ao respecto puidera ser de aplicación.

Polo anteriormente exposto:

SOLICITO:

Que se nos achegue os escrito de discordia para poder valorar se esta anulación pode ser ou non axustada a dereito

A Coruña a  24  de xaneiro de 2019

 

SR. ALCALDE DO CONCELLO DA CORUÑA

José María Calatayud Sánchez co DI 18164080z e enderezo para os efectos de notificación no Pazo de María Pita, locais sindicais da CIG, na súa condición de secretario da sección sindical da CIG no concello da Coruña 

MANIFESTA:

Que o pasado 2 agosto de 2018 o Concello da Coruña fixo unha consulta a Función Pública de Galicia en relación a si estes postos que figuran barrados C1/ RPT dende o 31 de agosto de 2017, poden ser reclasificados ou se é necesario o sistema de promoción interna para cambio de grupo.

Que case 6 meses despois dista consulta,  o goberno municipal manifesta que non ten resposta dende a  Dirección Xeral de Función Pública.

Que se acordou por unanimidade en MXN que a primeira opción para o paso ao grupo B é a reclasificación no caso de existir un aval xurídico no ámbito galego.

Que actualmente están en marcha tres procesos de promoción interna para o grupo B.

Que o Consello Consultivo de Galicia podería emitir un ditame xurídico ao respecto.

Que é urxente coñecer se a reclasificación é unha opción xurídica viable

SOLICITAMOS:

 • Que que se faga unha consulta ao CONSELLO CONSULTIVO DE GALICIA atendendo ás seguintes consideracións:

CONSULTA RECLASIFICACIÓN GRUPO B                       

Ao abeiro do establecido nos artigos 14.3 e 21 da Lei 3/2014, do 20 de abril, do Consello Consultivo de Galicia, por medio do presente escrito solicito do Órgano que Vd. preside informe facultativo sobre a cuestión que se concreta deseguido, e que ten a ver coa reclasificación no grupo B do persoal que ocupa prazas da subescala de técnicos auxiliares da Escala de Administración Especial, clasificados actualmente no grupo C1 no cadro de persoal do Concello da Coruña, ao que se lle esixiu para o ingreso o título de Técnico Especialista, segundo os antecedentes de feito e xurídicos que se recollen de seguido:

1.- ANTECEDENTES DE FEITO:

No cadro de persoal do Concello de Coruña, existen  prazas de técnicos en informática  de delineantes, de deseñadores e animadores centros cívicos para as que se indica como titulación requirida para o ingreso os Títulos de Técnico Especialista Formación profesional 2º grao ou equivalente, respectivamente.

As prazas están clasificadas dentro da Escala de Administración Especial,  subescala técnica e clase de técnicos auxiliares, e encadradas actualmente no grupo C1.

Algunha das ditas prazas atópase na actualidade vacante ou cuberta interinamente, e está incluída na oferta de emprego público para o 2018, sen que foran aprobadas ata agora as bases específicas para a súa provisión mediante o preceptivo proceso selectivo.

Igualmente, debido á acumulación de tarefas ou para desenvolver programas específicos, o Concello ten necesidade de contratar temporalmente persoal destas cualificacións, ao que se lle debe requirir os Títulos de Técnico Especialista en informática ou delineación, e aplicarlles as retribucións correspondentes ao grupo.

Ao mesmo tempo, algunha das prazas están na actualidade ocupadas por persoal próximo á idade de xubilación, que en breve xerarán vacantes, que deberán ser provistas e encadradas no grupo que corresponda ao abeiro da lexislación básica. 

Compre sinalar que na modificación da Relación de Posto de Traballo publicada no BOP número 165 do pasado 31 de agosto de 2017, os postos que corresponden cas devanditas prazas, foron abertos ao grupo B.

Con data 2 de agosto de 2018 remitiuse dende o Concello da Coruña unha consulta a Función Pública en relación si estos postos que figuran barrados C1/ RPT dende o 31 de agosto de 2017, poden ser reclasificados ou se é necesario o sistema de promoción interna para cambio de grupo. Esta consulta non foi contestada a día de hoxe.

2.- ANTECEDENTES XURÍDICOS:

Para os efectos da clasificación profesional deste persoal, a lexislación básica estatal e a propia da Comunidade Autónoma de Galicia establecen o seguinte:

Artigo 76 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público

“Grupos de clasificación profesional del personal funcionario de carrera.

Los cuerpos y escalas se clasifican, de acuerdo con la titulación exigida para el acceso a los mismos, en los siguientes grupos:

Grupo A: Dividido en dos Subgrupos, A1 y A2.

Para el acceso a los cuerpos o escalas de este Grupo se exigirá estar en posesión del título universitario de Grado. En aquellos supuestos en los que la ley exija otro título universitario será éste el que se tenga en cuenta.

La clasificación de los cuerpos y escalas en cada Subgrupo estará en función del nivel de responsabilidad de las funciones a desempeñar y de las características de las pruebas de acceso.

Grupo B. Para el acceso a los cuerpos o escalas del Grupo B se exigirá estar en posesión del título de Técnico Superior.

Grupo C. Dividido en dos Subgrupos, C1 y C2, según la titulación exigida para el ingreso.

C1: Título de Bachiller o Técnico.

C2: Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.”

Artigo 131. Real Decreto Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, polo que se aproba o Texto Refundido das disposicións legais vixentes en materia de Réxime Local.

 1. Las subescalas, clases y categorías quedarán agrupadas conforme a la legislación básica del Estado en los grupos que esta determine, de acuerdo con la titulación exigida para su ingreso

Disposición transitoria terceira do Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público:

Entrada en vigor de la nueva clasificación profesional.

 1. Hasta tanto no se generalice la implantación de los nuevos títulos universitarios a que se refiere el artículo 76, para el acceso a la función pública seguirán siendo válidos los títulos universitarios oficiales vigentes a la entrada en vigor de este Estatuto.
 2. Transitoriamente, los Grupos de clasificación existentes a la entrada en vigor de la Ley 7/2007, de 12 de abril, se integrarán en los Grupos de clasificación profesional de funcionarios previstos en el artículo 76, de acuerdo con las siguientes equivalencias:

Grupo A: Subgrupo A1.

Grupo B: Subgrupo A2.

Grupo C: Subgrupo C1.

Grupo D: Subgrupo C2.

Grupo E: Agrupaciones Profesionales a que hace referencia la disposición adicional sexta.

Artigo 42 da LEI 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia.

Grupos de clasificación dos corpos e escalas do persoal funcionario da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia

Os corpos e as escalas do persoal funcionario da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia clasifícanse nos seguintes grupos e subgrupos, consonte a titulación exixida para o acceso a eles:

 1. a) Grupo A. Para o acceso a este grupo é necesario estar en posesión do título universitario oficial de grao, agás nos supostos en que unha norma con rango de lei exixa outro título universitario oficial.

Subgrupo A1. Pertencen a este subgrupo o corpo superior de Administración xeral e o corpo facultativo superior de Administración especial.

Subgrupo A2. Pertencen a este subgrupo o corpo de xestión de Administración xeral e o corpo facultativo de grao medio de Administración especial.

 1. b) Grupo B. Para o acceso a este grupo é necesario estar en posesión do título de técnico superior. Pertence a este grupo o corpo de técnicos de carácter facultativo de Administración especial.
 2. c) Grupo C:

Subgrupo C1. Para o acceso a este subgrupo é necesario estar en posesión do título de bacharel ou técnico. Pertencen a este subgrupo o corpo administrativo de Administración xeral e o corpo de axudantes de carácter facultativo de Administración especial.

- Subgrupo C2. Para o acceso a este subgrupo é necesario estar en posesión do título de graduado en educación secundaria obrigatoria. Pertencen a este subgrupo o corpo auxiliar de Administración xeral e o corpo de auxiliares de carácter técnico de Administración especial.

Artigos 243 e 244 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración local de Galicia.

Artigo 243:

 1. Os funcionarios de carreira da Administración local que non teñan habilitación de carácter nacional integraranse nas escalas de administración xeral e administración especial de cada Corporación, que quedarán agrupadas, conforme o disposto na lexislación básica do Estado sobre función pública, nos grupos que esta determine, de acordo coa titulación esixida para o seu ingreso.
 2. A escala de administración xeral subdivídese nas subescalas seguintes: a) Técnica. b) Xestión. c) Administrativa. d) Auxiliar. e) Subalterno.

A escala de administración especial subdivídese nas subescalas seguintes:

 1. a) Técnica.
 2. b) Servicios especiais.

Artigo 244:

Correspóndelle a cada Corporación local determina–los corpos, as escalas, as prazas e as categorías dos seus funcionarios, que se agruparán de acordo cos grupos de titulación establecidos pola lexislación básica estatal.

Para os efectos da entrada en vigor da nova clasificación profesional establecida no EBEP, a disposición transitoria terceira da propia Lei establece:

“Disposición transitoria tercera.- Entrada en vigor de la nueva clasificación profesional

1.- Hasta tanto no se generalice la implantación de los nuevos títulos universitarios a que se refiere el artículo 76, para el acceso a la función pública seguirán siendo válidos los títulos universitarios oficiales vigentes a la entrada en vigor de este Estatuto. 

A respecto dos novos títulos de F.P. A Disposición Adicional Primeira da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación, dispón:

“O Goberno, previa consulta coas Comunidades Autónomas , aprobará o calendario de aplicación desta Lei, que terá un ámbito temporal de cinco anos, a partir da entrada en vigor da mesma.”

Neste sentido, o artigo 18.2 Real Decreto 2/2006, de 30 de xuño, polo que se establece o calendario de aplicación da nova ordenación do sistema educativo, dispón que “A implantación das titulacións correspondentes aos estudios de Formación Profesional e dos respectivos novos currículums comenzará no ano académico 2007/2008 e deberá completarse dentro do prazo de aplicación da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación.

 

No ámbito da Comunidade Autónoma Galega, esta previsión do EBEP xa foi recollida na Lei 2/2015, do 29 de abril, do Emprego Público de Galicia, que define entre os corpos da Administración Especial o seguinte:

Artígo 41.3.- Son corpos de Administración especial os seguintes:

 1. a) O corpo facultativo superior. Intégrase neste corpo o persoal funcionario seleccionado para ocupar postos que teñan atribuída a realización de actividades profesionais para o desempeño das cales se precise unha titulación do mesmo nivel académico que o requirido para o acceso ao corpo superior de Administración xeral.
 2. b) O corpo facultativo de grao medio. Intégrase neste corpo o persoal funcionario seleccionado para ocupar postos que teñan atribuídas funcións profesionais para o desempeño das cales se requira unha titulación do mesmo nivel académico que o requirido para o acceso ao corpo de xestión de Administración xeral.
 3. c) O corpo de técnicos de carácter facultativo. Intégrase neste corpo o persoal funcionario seleccionado para ocupar postos que teñan atribuídas funcións técnicas para o desempeño das cales se requira unha titulación de técnico superior.
 4. d) O corpo de axudantes de carácter facultativo. Intégrase neste corpo o persoal funcionario seleccionado para ocupar postos que teñan atribuídas funcións de execución, colaboración e apoio aos corpos facultativos de grao superior e medio, no exercicio da súa titulación académica ou profesión.
 5. e) O corpo de auxiliares de carácter técnico. Intégrase neste corpo o persoal funcionario seleccionado para ocupar postos que teñan atribuídas funcións correspondentes ao seu nivel de titulación que non teñan carácter xeral ou común.

A Disposición adicional quinta da Lei 2/2015, establece:

Equivalencia de titulacións a efectos do acceso aos corpos e escalas do persoal funcionario dos subgrupos de clasificación profesional A1, A2 y do grupo B:

 1. Poden acceder aos corpos e escalas de persoal funcionario do grupo de clasificación profesional B as persoas que estean en posesión da titulación de técnico especialista ou equivalente.

Para máis abondamento, a Disposición Adicional Oitava da Lei 2/2015, do 29 de abril, do Emprego Público de Galicia, crea a Escala Técnica de delineantes, encadrada no grupo B, e declárase a extinguir a Escala de delineantes do corpo de axudantes de carácter facultativo. Na Comunidade Autónoma tamén existe xa a Escala Técnica de Sistemas e Informática encadrada no grupo B. E no mesmo senso, a Disposición Adicional Novena da Lei 2/2015, do 29 de abril, do Emprego Público de Galicia, declarou a extinguir as escalas existentes con anterioridade:

Disposición adicional novena. Escalas e especialidades dos corpos de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia

 1. Decláranse «a extinguir» as seguintes escalas dos corpos de Administración especial da Comunidade Autónoma de Galicia:
 2. a) A escala de delineantes do corpo de axudantes de carácter facultativo.
 3. b) A escala de axentes facultativos ambientais do corpo de axudantes de carácter facultativo.
 4. c) A escala de axentes forestais do corpo de auxiliares de carácter técnico.

 

Para os efectos da homologación das titulacións de Formación Profesional, compre remitirse ao artigo 10 do RD 777/1998, do 30 de abril, polo que se desenvolven determinados aspectos da ordenación da formación profesional no ámbito do sistema educativo.

“Artículo 10. Efectos académicos y profesionales del título de Técnico Especialista

El título de Técnico Especialista en la correspondiente especialidad tiene los mismos efectos académicos y profesionales que el título de Técnico superior, tal como se indica en el anexo III, según lo preceptuado en la disposición adicional cuarta, apartado 4, de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo.”

Á vista do establecido no artigo 76 da Lei 7/2007 do EBEP, sobre a clasificación no novo grupo B dos técnicos superiores de Formación Profesional e tendo en conta que o artigo 10 de RD 777/1998 de 30 de abril establece que o título de Técnico Especialista na correspondente especialidade ten os mesmos efectos académicos e profesionais que o título de Técnico Superior, establecidos na disposición adicional cuarta apartado catro da LOGSE.

Parece obvio, á vista da lexislación citada, que as condicións establecidas pola Disposición transitoria terceira do Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público,

cúmprense sobradamente, ao estar hoxe plenamente implantadas as novas titulacións ás que fai referencia a propia Lei.

 

3.- FUNDAMENTACIÓN DA PETICIÓN DO INFORME:

A Lei 3/2014, do 20 de abril, do Consello Consultiva de Galicia, establece:

Artigo 14. Propostas e informes.

3.- Así mesmo, as persoas titulares da presidencia das entidades locais poderán solicitar do Consello Consultivo de Galicia a emisión de informes sobre cuestións concretas de especial transcendencia para a Comunidade Autónoma de Galicia. Para istos efectos, entenderase que unha cuestión reviste especial transcendencia para a Comunidade Autónoma de Galicia nos seguintes casos:

 

 1. a) Cando apareza referida a normas cuxa aplicación ao caso ou cuxa interpretación na súa aplicación ao mesmo resulte dubidosa.
 2. b) Cando trascenda do caso concreto porque presente unha cuestión xurídica de relevante e xeral repercusión económica ou social.
 3. c) Cuando hubiese sido resuelta por distintas administraciones públicas de Galicia con criterios jurídicos contradictorios.

Artigo 21. Sección de Estudios e Informes.

Compételle, así mesmo, a realización dos informes que a persoa titular da Presidencia da Xunta de Galicia e as persoas titulares da presidencia das entidades locais soliciten.

No caso das entidades locais, na solicitude de informe deberá expoñerse con claridade e precisión a cuestión concreta sobre a que verse a dita solicitude e a xustificación da súa posible consideración como de especial transcendencia para a Comunidade Autónoma de Galicia, con invocación expresa do suposto previsto no artigo 14.3 que se considere de aplicación. A solicitude deberá ir acompañada da documentación que lle sirva de fundamento.

A xuízo deste Concello, as cuestións formuladas na presente solicitude de informe facultativo cumpren os requisitos establecidos pola Lei 3/2014 do CCG:

Por unha banda, a solicitude de ditame refírese á aplicación de normas cuxa aplicación resulta dubidosa. Para máis abondamento, agárdase que o ditame do CCG aporte claridade á pretensión de integrar aparentes contradicións entre a aplicación da normativa estatal ou autonómica.

Complementariamente, tamén consideramos que a consulta pode ter transcendencia e repercusión noutras administracións locais galegas (Concellos e Deputacións), que inclúen nos seus respectivos cadros de persoal prazas de persoal funcionario de carreira ao que se lle esixiu para o ingreso a titulación de Formación Profesional de 2º Grao ou equivalente, pendentes de clasificación definitiva no novo grupo B definido polo artigo 76 do EBEP, o que lle confire á consulta relevancia económica e social no conxunto do territorio da Comunidade Autónoma Galega.

4.- CONCRECIÓN DO DITAME SOLICITADO:

Co obxecto de resolver as dúbidas expostas, sométense a informe facultativo dese CCG, a seguinte cuestión:

Determinar si é posible legalmente que  aquelas prazas abertas na Relación de Posto de Traballo ao grupo B nas especialidades nas que existen prazas no cadro de persoal para as que se esixiron para o acceso a titulación de Técnicos Especialistas, Técnicos Superiores de Formación profesional ou equivalentes, resulta axustado a dereito adscribir directamente, na nova subescala, clase e grupo, aos postos ocupados polo persoal que se axuste aos requisitos indicados, aplicando ás persoas que desempeñan os ditos postos os efectos retributivos correspondentes, con efectos da aprobación definitiva da dita modificación da RPT.

 • Que no caso de ser atendida positivamente, se suspendan os procesos en marcha de promoción interna para o grupo B e se integre ao persoal que cumpra os requisitos directamente neste grupo.

A Coruña a  18  de xaneiro de 2019

SR. ALCALDE DO CONCELLO DA CORUÑA

Jose María Calatayud Sánchez con DI 18164080 Z e enderezo para os efectos de notificación nos locais que a CIG ocupa no pazo de María Pita, na miña calidade de Secretario da Sección Sindical da CIG no concello da Coruña

DIGO:

Que o pasado día 28 de decembro (LIGAZÓN) publicouse no BOP da Coruña unha modificación da Oferta de Emprego Público para o ano 2018 acompañadas dun anexo das prazas a ofertar.

Que contra estas bases, mediante este escrito, ao amparo do disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das administracións Públicas, dentro do prazo legal de un mes formulo potestativamente RECURSO DE REPOSICIÓN.

FUNDAMENTOS.

I COMPETENCIA.- En canto á competencia, é competente o órgano ao que teña o honor de dirixirme por ser o mesmo que ditou as bases que agora se impugnan, tal e como dispón o artigo 123.1 da Lei  39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas

II LEXITIMACION-  Ostento plena lexitimación para interpoñer o presente recurso. Os sindicatos desempeñan, tanto polo recoñecemento expreso da Constitución (artigos 7 e 28)como por obra dos tratados internacionais subscritos por España na materia ( por todos, Pacto Internacional de Dereitos Económicos, Sociais e Culturais. Artigo 8 e artigo 5, parte II Carta Social Europea, unha función xenérica de representación e defensa dos intereses dos traballadores que, como xa sostivo a doutrina constitucional, non descansa só no vinculo da afiliación, senón na propia natureza sindical do grupo).

III PROCEDEMENTO.- En canto a formalidades procedimentais, o presente recurso cumpre cos requisitos que esixen expresamente os artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das administracións Públicas.

IV

Que o pasado día 28 de decembro publicouse no BOP da Coruña unha modificación da Oferta de Emprego Público para o ano 2018 acompañadas dun anexo das prazas a ofertar.

Que descoñecemos si esta OPE esta informada polo Secretario do Concello polo que solicitamos que se nos dé traslado ou vista do dito INFORME.

Que na ampliación da OPE 2018 no proceso de estabilización aparecen encadrados no subgrupo C1 as seguintes prazas de DELINEANTE e ANIMADOR/A DE CENTROS CÍVICOS.

Que na totalidade dos postos da RPT do Concello da Coruña das prazas mencionadas teñen como requisito específico as seguintes titulacións:

 • B04, B09/1, B10/1 para DELINEATES e Xefatura de DELINEACIÓN
 • B08/1 para ANIMADOR/A DE CENTROS CÍVICOS

Que segundo o ANEXO I: CÓDIGOS DE TÍTULOS ACADÉMICOS das Normas de Xestión da Relación de Postos de Traballo, as titulacións que na RPT son requisito específico para Delineantes, Xefatura de Delineación e Animadores Centros Cívicos corresponden únicamente a TITULACIÓNS SUPERIORES DE FORMACIÓN PROFESIONAL encadradas no GRUPO B.

Que o EBEP no seu artigo número 76 dí: “ Grupo B. Para o acceso aos corpos ou escalas do Grupo B exixirá estar en posesión do título de Técnico Superior.”

Polo anteriormente exposto

SOLICITO:

Que , tralos tramites legais oportunos, se dite resolución pola que se declaren contrarios a dereito as prazas de DELINEANTE e ANIMADOR/A CENTROS CÍVICOS encadradas no subgrupo C1 e que éstas sexan ofertadas no grupo B.

 

A Coruña, 14 de xaneiro de 2019

 

Ao coidado da concelleira delegada de Persoal do Concello da Coruña

aquí LIGAZÓN podedes consultar a nosa proposta de formación para o ano 2019

LIGAZÓN RESPOSTA DE PERSOAL

NOTAS DA CIG Á CONTESTACIÓN

 • Descoñecemos si estas bases estan informadas polo Secretario/a do Concello polo que solicitamos que se nos de traslado ou vista do dito INFORME.

PERSONAL CONTESTA QUE NON É NECESARIO

O apartado 5.3 das Bases da Convocatoria so permite a valoración de dous niveis por encima do nivel do posto ao que se opta, ao non ter en conta aos candidatos que superen esa marxe se lles estaría discriminando ao non ter en conta a totalidade da súa carreira profesional para os efectos do concurso “5.3 – Grao persoal consolidado. O grao persoal consolidado valorarase en relación co nivel dos postos aos que se opta ata un máximo de 4 puntos do seguinte xeito: Nivel do grao persoal consolidado en relación co do posto ao que se opta Puntos Superior en dous niveis 4,00 Superior nun nivel 3,34 Igual 2,68 Inferior nun nivel 2,02 Inferior en dous niveis 1,36.”

PERSONAL CONTESTA QUE PERMITE VALORAR ATA DOUS NIVEIS DO POSTO a súa contestación xa a afirmábamos nós no texto da pregunta, se permite valorar ata 2 niveis por riba do posto ofertado, pero siguen sin valorar o que supere o limite de 2 polo tanto NON CONTESTAN ao solicitado

O apartado 5.4 das Bases da Convocatoria equipara aos Colexios Profesionais e as Administracións Públicas para os efectos de homologación de cursos de formación cando a Lei 11/2001 de 18 de setembro, de Colexios Profesionais da Comunidade Autónoma de Galiza no seu artigo 9, que determina as súas, funcións non lle recoñece esa competencia nesta materia, exclusivamente no apartado j) fala de organizar actividades dirixidas á formación e perfeccionamento dos seus colexiados. Non debemos esquecer que esta mesma lei no sei artigo 3 exime de colexiarse para o exercicio das súas funcións aos profesionais ao servizo das Administracións Públicas 5.4 Cursos de formación e perfeccionamento.. Todos os cursos deberán ser impartidos por organismos oficiais ou homologados polas Administracións Públicas e Colexios Profesionais. Terán esta consideración os cursos organizados polo Concello da Coruña, os recibidos na EGAP, no INAP, Servizos de Prevención e Mutuas ou noutros centros oficiais de calquera administración pública, así como os homologados pola EGAP e os impartidos por organizacións sindicais e empresariais dentro dos programas de formación continua e outros organismos públicos. 5.4.2 Por cada título propio (master ou outro título de especialización) directamente relacionados

         ACEPTADA

 • O apartado 5.4.4 da bases ao valorar calquera tipo de titulación académica distinta á requirida para o ingreso no corpo dende o que se concurse é contraria ao recollido no artigo 44, 18 a) do Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, polo que se aproba o Regulamento Xeral de Ingreso do Persoal ao servizo da Administración Xeral do Estado e de Provisión de Postos de Traballo e Promoción Profesional dos Funcionarios Civís da Administración Xeral do Estado que di que so poderán valorarse os méritos específicos adecuados ás características de cada posto que se determinen nas respectivas convocatorias. Asemade, naqueles postos barrados a dous grupos de titulación, podería suceder que houbera dous candidatos, un de cada grupo de titulación, coa mesma titulación académica, a do grupo superior, que suporía un mérito a valorar só ao que concursa dende o grupo inferior, o que é manifestamente discriminatorio.4.4 Titulacións académicas. Valorarase a titulación académica ou master oficial sempre que sexa distinta á requirida para o ingreso no corpo desde o que se concurse e sexa de igual ou superior nivel académico

PERSONAL CONTESTA QUE A TITULACIÓN ACADÉMICA Á QUE SE REFIREN AS BASES TERÍAN ENCAIXE NO APARTADO 44.1 do RGI d) NO QUE ESPECIFICA QUE A FORMACIÓN DEBERÁ VERSAR SOBRE MATERIAS DIRECTAMENTE RELACIONADAS COAS FUNCIÓNS DO POSTO.  Persoal considera que por exemplo a titulación de veterinaria ten moito que ver coa cobertura por exemplo dun posto de administrativo, gustaríamos saber que posto administrativo do concello estaría relacionado coa devandita titulación...aínda que algunha sospeita temos...

Non saen a concurso os postos que a continuación se relacionan, todos eles cubertos nestes momentos ou en adscrición provisional ou en comisión de servizo a excepción o posto co CÓD 1895 que está vacante, o que impedira que os que estean en adscrición provisional que están obrigados a concursar non o podan facer ao posto que están desempeñando e que os que están en comisión de servizo non teñan a obriga de facelo para seguir neles ao impedir que se podan prover de xeito definitivo.

PERSONAL ENGADE NUNHA CORRECCIÓN NO BOP O 17 DE SETEMBRO ALGUNS DOS POSTOS SEÑALADOS POLA CIG PERO SEGUE RESERVANDO 15 QUE SEGUEN OCUPADOS EN COMISIÓN DE SERVIZO.

TAMÉN CONTESTAN DE QUE ALGÚNS POSTOS NON  ESTÁN VACANTES POIS OS TITULARES ESTÁN NOUTRO POSTO DE MANEIRA TEMPORAL, ENTENDEMOS QUE NOUTRA COMISIÓN DE SERVIZO, SEN EMBARGO NON IDENTIFICAN ESTOS POSTOS.

NOUTRO APARTADO INFORMAN DE QUE EXISTEN POSTOS OCUPADOS POR MOTIVOS DE SAÚDE SEN COMUNICARNOS CALES SON.

NOUTRA CONTESTACIÓN DIN QUE NON REUNEN O REQUISITO DE ESTAR ORZAMENTADOS, FALAN EN PLURAL CANDO O SÓ HAI UN O COD 1895 QUE PERTECE A UN COLECTIVO QUE PARA PODER PROMOCIONAR NO CONCURSO TERÍA QUE OPTAR A POSTOS DISTINTOS AOS QUE OPOSITOU CUNHA ESPECIALIZACIÓN CONCRETA

POR ÚLTIMO NOMEA DOUS POSTOS, O 1201 E O 1882 QUE EXCLUE ARGUMENTAN QUE AS PERSONAS QUE OCUPAN ESTOS POSTOS NON TEÑEN A OBRIGACIÓN A PARTICIPAR  POR SER DE ADM ESPECIAL E E ESTAN ABERTOS AO A2, ALGO QUE NON É CERTO NO 1882 SÓ DO SUBGRUPO C1 E PERTECER A ADM ESPECIAL É UN REQUISITO QUE NON FIGURA NAS BASES COMO EXCLUINTE

LISTASE FINAL DOS POSTOS NON CONVOCADOS A PESAR DE ESTAR OCUPADOS EN COMISIÓN DE SERVIZO

servizo

Cod.un.orga

Unidad Org

Ref. Pto

Pto. Trabajo

grupo

nivel

escala

Pr. Es. Ec.

SH0000

Presup. y Est. Eco.

98

J. Unidad

 

A2/C1

22

AG

Gest. Trib.

GT3200

Gest. Tributos

113-114-115

J. Unidad

 

A2/C1

22

AG

Gest. Trib.

GT3200

Gest. Tributos

123-125

Astte. Admón.

 

C1/C2

18

AG

Gest. Trib.

GT5000

Inf. y Reg. Franja

159

Admvo. At. Tribut.

C1

20

AG

Emp. y Empr.

PS2200

Ap. Admvo. PS

225

Aux. At. Ciud.

 

C1/C2

16

AG

Contrat.

CT1000

Contratos

265

Administrativo

 

C1

20

AG

Deportes

DJ1100

Gest. Admva. DJ

449   

Aux. At. Ciud.

C1/C2

16

AG

Deportes

DJ1100

Gest. Admva. DJ

463    

Aux. At. Ciud.

C2

14

AG

M. Amb.

MA5000

Inspeccion MA

1201

 J. Unidad

A2/C1

22

AE

M. Amb.

MA5000

Inspeccion MA

1215

 Of. Inspec. MA

C2

14

AG/AE

Int. Gral.

IG1300

Ap. J. Serv. IG

1231

J. Unidad

 

A2/C1

22

AG

Int. Gral.

IG1400

Gestion admva

1235

Administrativo

 

C1

20

AG

Int. Gral.

IG1400

Gestion admva

1238

Astte. Admon.

 

C1/C2

18

AG

Tes. Gral.

TG1000

Recaudacion

1270-1271

Administrativo

 

C1

20

AG

Tes. Gral.

TG3000

Ap. Admvo. TG

1305

Administrativo

 

C1

20

AG

Educac.

ED0000

Educacion

1328

Astte. Admon.

 

C1/C2

18

AG

Justicia Soc.

SS1200

Gest. Admva. SS

1430

Administrativo

 

C1

20

AG

Justicia Soc.

SS1200

Gest. Admva. SS

1432

Astte. Admon.

 

C1/C2

18

AG

Igualdad

IG1100

Ap. Admvo IG

1524

Aux. At. Ciud.

 

C2

14

AG

Rh. y Viv.

RV0000

Rehab. y Vivienda

1552

Astte. Admon.

 

C1/C2

18

AG

I. Ed. D. Urb.

UR4300

Disciplina Urb.

1610

J. Unidad

 

A2/C1

22

AG

Mov. Urb.

MU4000

Ap. Admvo. MU

1750

J. Unidad

 

A2/C1

22

AG

Infraest.

IE7000

Vía Pub. y Patrim.

1882

Engdo. Gral. V. Pub.

C1

20

AE

Infraest.

IE9000

Delineacion IE

1895

J. Delineación

B/C1

20

AE

Int. y At. Ciud.

IT2210

Atención Ciudadana

1949

J. Unidad

 

A2/C1

22

AG

Int. y At. Ciud.

IT2500

Ap. Admvo. IT

2077

Of. Admvo

 

C1/C2

16

AG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na nosa opinión este Goberno Municipal non ten intención de convocar un concurso que trate en igualdade a totalidade do persoal municipal, axustándose á legalidade vixente. Tratan de votarlle a culpa ao sindicato CIG, do retraso da execución do concurso, por acudir a vía xudicial en defensa da legalidade. Na CIG estaríamos encantados de non vernos obrigados a utilizar a vía xudicial e dende logo para evitalo o Goberno Municipal o tería moi fácil. AXUSTE OS SEUS ACTOS Á LEGALIDADE VIXENTE.

 

Á consecuencia da primeira denuncia presentada pola CIG na Fiscalía Provincial, en relación as COMISIÓSN DE SERVIZO ILEGAIS, foi que o Fiscal se amparara no feito de que existía unha demanda no xulgado do Contencioso-Administrativo, para manterse á espera da resolución deste xulgado. Unha vez resolta a demanda no xulgado co resultado que todas coñecedes, achegamos esta sentencia á Fiscalía para que actúe en consecuencia.

Acompañando esta sentenza, achegámoslle tamén unha listaxe que elaboramos uns días previos ao xulgado, porque o concello presentou no xulgado un exceso de documentación (4 tomos cun peso total de 8,2Kg) co fin de dificultar a comprensión da realidade.

Nós sabíamos positivamente que unha documentación deste volume o xuíz non a ía a ler ,(supoño que os responsables de persoal pensaban o mesmo) foi por iso que fixemos esta labor de escolma para sintetizar o realmente importante dentro desta maraña de papeis.

Salientar que o avogado do concello sí que tiña un resumo de todos os papeis que se entregaron con carácter previo no xulgado, este resumo aportouno no mesmo momento do xuízo.

Coa transparencia que nos caracteriza na nosa actividade sindical, facemos o que decimos e decimos o que facemos, poñemos a vosa disposición as seguintes ligazóns.

ESCRITO

LISTAXE

texto do correo enviado o xoves 15 de novembro de 2018:

SOLICITUDES BM SETEMBRO 2018

19 DE SETEMBRO NÚM REXISTRO 31767

MANIFESTA:

Que non se están a cumprir os acordos en canto a cobertura de vacantes e baixas na Banda de Música, polo tanto requirimos ao Goberno Municipal para que os cumpran escrupulosamente xa que esta maneira de proceder dende o noso punto de vista neglixente pon en perigo tanto a execución das obras, coma a execución da programación coa calidade que a caracteriza.

Polo anteriormente exposto

SOLICITAMOS:

Que se executen os acordos e se cubran as baixas na Banda Municipal

 

24 DE SETEMBRO NÚM REXISTRO 32462

MANIFESTA:

Que o pasado 19 de setembro solicitamos que se executaran os acordos para cubrir as baixas na Banda Municipal de Música sen ter unha resposta a día de hoxe.

Polo anteriormente exposto

SOLICITAMOS:

Que se convoque unha Mesa Técnica da Banda Municipal de Música ou que se engada esta cuestión na orde do día da vindeira Mesa Xeral de Negociación.

 

 

José María Calatayud Sánchez con D.I. 18164080-z e enderezo, para os efectos de notificación, nos locais sindicais que a C.I.G. ten no Concello da Coruña, na súa condición de secretario da sección sindical da CIG.

COMUNICA:

Que o pasado luns 23 de xullo publicouse no BOP  a oferta de emprego público para o 2018.

Que aparecen varias prazas (Arquitecto/a Sup., Téc Med. Prom. Emp, Téc Norm. Ling., Arq. Téc. e Aux Adm.) en quenda libre coma execución de sentenza e de cumprir co precepto da antigüidade que marca a lei de orzamentos do estado do ano 2018 no seu artigo19 punto 9, deberían formar parte do proceso de estabilización que está en marcha e non na quenda libre. Non modificar isto supoñería penalizar a quen exerceu o seu dereito á tutela xudicial e ademais supoñería duplicidade de procesos selectivos cos conseguintes custes económicos na confección dos tribunais.

Que tamén figura unha praza de Técnico/a superior de informática encadrado só no grupo B, de materializarse este proceso antes do paso ao grupo B dos Técnicos/as que pertencen ao cadro de persoal deste Concello, estaríamos ante un agravio comparativo con todos/as aqueles/as que sendo titulares desas prazas (e se lles exixiu os mesmos requisitos de ingreso que a da praza ofertada), están encadralos no subgrupo C1, isto daría lugar a que persoal cunha antigüidade de  20 anos (ou máis...) realizando o mesmo traballo reciba menos retribución que persoal de novo acceso.

Polo anteriormente exposto

SOLICITO

Que as prazas da OPE 2018 que cumpran o requisito da antigüidade recollido  artigo 19 punto 9 da lei de orzamentos do estado de 2018, queden fora da quenda libre e se inclúan no proceso de estabilización.

Que se aborde o paso ao grupo B dos postos propostos pola CIG en maio de 2016.

 

A Coruña, 1 de agosto de  2018

José María Calatayud Sánchez con D.I. 18164080-z e enderezo, para os efectos de notificación, nos locais sindicais que a C.I.G. ten no Concello da Coruña, na súa condición de secretario da sección sindical da CIG.

COMUNICA:

Que na pasada Mesa Xeral de Negociación fomos informados do incremento retributivo para o ano 2018 e que supón un 1.5%.

Que novamente a produtividade volve a ser excluída de calquera subida.

Que esta parte do noso salario foi establecida fai 10 anos para reducir a diferencia salarial cos postos co complemento de Especial Dedicación, aos que si lle foron aplicando as subidas anuais cando as houbo.

Que a este complemento se lle aplicou a redución do 5% no ano 2011 coma ao resto das retribucións, a pesar diso non se lle aplicaron ningún dos incrementos retributivos que determinaron as sucesivas leis do estado, tendo en conta que os incrementos se aplican sobre o 100% da masa salarial, que está facendo o concello con estes cartos que aforra?

Á inaplicación destes incrementos retributivos, si que cabria aplicarlles a disposición adicional 29 que figuran nos orzamentos xerais do estado do ano 2017 de restablecemento das retribucións minoradas.

 

Polo anteriormente exposto

SOLICITO

Que se lle aplique o 1,5% de subida ao complemento PRODUCTIVIDADE.

Que se aborde unha negociación para implementar este complemento no específico.

 

A Coruña, 31 de xullo de  2018