Nas eleccións do ano 2015 a CIG continuou  incrementando aceptación entre as/os empregadas/os do concello da Coruña  acadando un delegado mais  respecto as anteriores eleccións sindicais.

A rivalidade existente entre a UGT e o CSIF  propiciou que uniramos os nosos votos e os da UGT para nomear os cargos da Xunta de Persoal , asumindo a CIG a súa presidencia. Durante o tempo que a CIG temoneou  a Xunta de Persoal  fomos quen de acadar un acordo unánime de modificación do Regulamento de Axudas Económicas, que no momento  de ser levado a Mesa Xeral de Negociación foi cuestionado polo resto dos sindicatos, cada un deles atendendo aos seus intereses particulares, o que trouxo como consecuencia que a día de hoxe sega sen ser modificado.

Durante un período de 17 meses (xuño 2015 ata novembro 2017) se lle estiveron facendo propostas conxuntas ao Goberno Municipal con mais ou menos fortuna, pero a partir do empeño de executar o Acordo de Policía por parte dos tres sindicatos asinantes, a pesar de que a Lei de Orzamentos do Estado o impedía expresamente, empezou a xerarse unha dinámica na Xunta de persoal que a CIG non podía asumir por ser contraria aos nosos principios e dimitimos dos cargos que ocupabamos en novembro de 2017 , 3 meses despois o resto dos sindicatos repartíronse os cargos e acusáronnos de abandonar a Xunta de Persoal “nun momento crítico e cando mais necesita o persoal estar representado”, dende esa data ate o día de hoxe suspendéronse varios plenos (nov. 2018, xan., marzo, abril 2019). das reunións programadas. Na nosa opinión anularon a Xunta de Persoal en prol dos seus intereses sindicais.

Temos que salientar que a pesar de que non estabamos de acordo co acordo de policía sempre fixemos propostas que, por fora deste, terían como consecuencia un incremento das retribucións da policía, tales como   a inversión dos criterios de perigosidade ou a elevación ao nivel 18 o mínimo do subgrupo C1, por certo, neste ultimo caso,  a subida de nivel, afectaría tamén ás técnicas auxiliares de bibliotecas (con só 16 efectivos) e por parte da CSIF se nos acusou de intentar utilizar á Policía para beneficiar a outros colectivos.  

Durante estes catro anos a CIG realizou un grande número de actuacións  de todo xénero das que salientamos as seguintes.

 1. .Amplos resumos das máis de 30 Mesas Xerais de Negociación e Técnicas
 2. .Propostas de equiparacións retributivas e de valoración de postos.
 3. Propostas de subidas de nivel de destino xerais.
 4. Nas MESAS DE NEGOCIACIÓN tratamos de eliminar de todos os acordos adoptados aquelas cláusulas que a o noso entender supoñían discriminacións ou agravios comparativos, algunhas aceptáronse e se incorporaron aos acordos e para defender o noso criterio cando no foi así acudimos ao xulgado con desigual fortuna, pero sempre tendo coma única meta o beneficio do conxunto dos empregados municipais, coma exemplo as titulacións distintas ao posto que se opta no concurso.
 5. .Propuxemos varias alternativas ao regulamento da CARREIRA PROFESIONAL
 6. .Participamos activamente na consecución do Acordo no Servizo do SEIS
 7. .Denuncias na Inspección de Traballo e na Fiscalía
 8. .Presionamos para a contratación de persoal nalqueles servizos que eran necesarios .
 9. .Visitas periódicas na maioría dos centros de traballo
 10. .Envíos masivos de información sobre saúde laboral e acordos estatais.

De todas estas actuacións fomos dando conta puntualmente a través da nosa páxina Web, (143 publicacións na www.cigconcellocoruna.com) a que por certo e  para a nosa satisfacción  visitades cada vez un maior número de compañeiras/os, atendemos infinidade de consultas tanto telefónicas como presenciais mantendo o noso local aberto a practica totalidade dos xornadas laborais..

O feito de que as nosas actuacións se adopten sempre en criterios técnicos e de aplicación á totalidade do persoal afectado permítenos dar sempre as explicacións que nos demandan sen necesidade de que , nos supostos de que non se compartan os nosos criterios , nos vexamos obrigados a utilizar desculpas do tipo de “é unha imposición do goberno local e por iso o asinei”

As nosas actuacións baséanse no principio de lealdade e transparencia e por iso non temos ningún reparo en dicir o que facemos nin en facer o que dicimos, e  diso son conscientes tanto os políticos coma os técnicos deste concello.

Se acreditas nestes principios e consideras que o sindicalismo debe ser propositivo e combativo ao mesmo tempo e consideras que a CIG e o sindicato que mellor pode defender os teus dereitos, o 23 de maio.

VOTA  CIG

En primeiro lugar recordar que a sentenza non é firme. LIGAZÓN SENTENZA

Ao respecto da afirmación da sentencia, “Tiene que abrirse aquí un paréntesis para advertir que la obligación de convocar el concurso obedece al mandato reglamentario a que se ha hecho referencia y no al hecho de que quien ocupa el puesto de trabajo vacante en comisión de servicios lleve en esa situación más de dos años, puesto que si se sobrepasa ese plazo, se puede volver a cubrir la plaza con otra comisión de servicios, pero también se puede dejar sin cubrir esa vacante o amortizar la plaza.” Isto é contrario a sentenza cont. Adm. Núm 2 098/2018 e a do TSXG 145/2019 pois en ningunha delas valida as comisións de servizo máis alo dos dous anos.

Ao respecto da afirmación de dúas convocatorias diferenciadas entre administración xeral e administración especial, nas propias bases do concurso ordinario dentro dos requisitos comúns de participación establece, “Nos postos da escala de Administración Especial, deberase posuír unha praza a titulación que permita a dedicación profesional para o desempeño do posto.” Ademais dentro da listaxe dos postos ofertados figuran unha morea de postos da administración especial cos seguintes códigos:

0154 - Agente de Campo GT4000 - Inspección Tributos

0156 - Agente de Campo GT4000 - Inspección Tributos

0239 - Ayudante de Mercados PS4000 - Mercados

0240 - Ayudante de Mercados PS4000 - Mercados            

0241 - Ayudante de Mercados PS4000 – Mercados

0242 - Ayudante de Mercados PS4000 – Mercados

0243 - Ayudante de Mercados PS4000 – Mercados

0244 - Ayudante de Mercados PS4000 – Mercados

0245 - Ayudante de Mercados PS4000 – Mercados

0333 - Oficial de Exposiciones CI6000 - Exposiciones y Colecciones

0334 - Oficial de ExposicionesCI6000 - Exposiciones y Colecciones

0419 - Técnico Auxiliar de BibliotecaBI1000 – Bibliotecas

1098 - SeñalizadorSE3000 - Señalización Vial

1099 - SeñalizadorSE3000 - Señalización Vial

1100 - SeñalizadorSE3000 - Señalización Vial

1101 - SeñalizadorSE3000 - Señalización Vial

1105 - SeñalizadorSE3000 - Señalización Vial

1161 - Oficial de Cementerios MA2400 – Cementerios

1162 - Oficial de Cementerios MA2400 – Cementerios

1209 - Inspector Adjunto de Medio Ambiente MA5000 - Inspección MA

1628 - Vigilante de Intervención de la Edificación UR4400 - Oficina Técnica

1629 - Vigilante de Intervención de la EdificaciónUR4400 - Oficina Técnica

1679 - Agente de Patrimonio UrbanoUR2400 - Patrimonio Urbano

1705 - Oficial de Mantenimiento de EstaciónMU1200 – EEAA

1726 - Encargado Adjunto del Parque Móvil MU3000 - Parque Móvil

1727 - Jefe de Equipo MU3000 - Parque Móvil

1843 - Inspector de Infraestructuras IE4000 - Inspección de Infraest.

1844 - Inspector de Infraestructuras IE4000 - Inspección de Infraest.

1848 - Inspector Adjunto de Infraestructuras IE4000 – Insp. Infraest.

1849 - Inspector Adjunto de Infraestructuras IE4000 – Insp. Infraest.

1850 - Inspector Adjunto de Infraestructuras IE4000 – Insp. Infraest.

1883 - Encargado de Vía Pública IE7000 - Vía Pública y Patrimonio

1885 - Oficial de Vía Pública y Patrimonio IE7000 - Vía Pública y Patrim.

1886 - Vigilante de Vía Pública y Patrimonio IE7000 - Vía Pública y Patrim.

Á vista está que non hai convocatorias diferenciadas entre administración especial e xeral.

Ao respecto dos postos sinalados a continuación que ou non están orzados ou pertencen a titulares que se atopan en comisión de servizos:

(NOTA NOMES E APELIDOS ELIMINADOS) 

DO EXPEDENTE  ACHEGADO AO XUIZO POLAS COMISIÓNS DE SERVIZO

NOMEXXXXX APELIDOSXXXX

TOMO 2.9 PAX 46 E  TOMO 4.1 PAX 04

Astte. Admón.

125

NOMEXXXXX APELIDOSXXXX

TOMO 4.3  PAX 34

J. Unidad

1201

NOMEXXXXX APELIDOSXXXX

TOMO 2.4 PAX 19

Astte. Admon.

1238

NOMEXXXXX APELIDOSXXXX

TOMO 4.1  PAX 20

Astte. Admon.

1432

NOMEXXXXX APELIDOSXXXX

TOMO 4.1  PAX 27

Aux. At. Ciud.

1524

NOMEXXXXX APELIDOSXXXX

TOMO 1.4 PAX 08

Engdo. Gral. V. Pub.

1882

NOMEXXXXX APELIDOSXXXX

TOMO 1.2 PAX 30

J. Unidad

1949

 

LISTAXE DAS ADSCRIPICIONS DERIVADAS DA NOVA RPT SETEMBRO 2017

NOMEXXXXX APELIDOSXXXX

CS MÍNIMO SET 2017

Aux. At. Ciud.

225

NOMEXXXXX APELIDOSXXXX

ADS PROV MÍN SET 2017

Administrativo

265

NOMEXXXXX APELIDOSXXXX

CS MÍNIMO SET 2017

Aux. At. Ciud.

449

NOMEXXXXX APELIDOSXXXX

CS MÍNIMO SET 2017

Aux. At. Ciud.

463

NOMEXXXXX APELIDOSXXXX

CS POR MOTIVO DE SAUDE

Oficial de Insp MA

1215

NOMEXXXXX APELIDOSXXXX

CS MÍNIMO SET 2017

Administrativo

1235

NOMEXXXXX APELIDOSXXXX

ADS PROV MÍN SET 2017

Astte. Admon.

1552

 

destes hai dous que son adscricións provisionais polo tanto deberían ter que ser convocados coma día a propia sentenza que nos ocupa No sucede lo mismo en el caso de la adscripción provisional a un puesto de trabajo, en cuyo caso el artículo 97.5 de la LEPG dispone que el afectado estará obligado a participar en los concursos de provisión que se convoquen para puestos adecuados a su cuerpo o escala, lo que no coincide exactamente con lo previsto en el artículo 4.1 del RPPPG, que dispone que la plaza cubierta provisionalmente se incluirá necesariamente en el primer concurso que se convoque (el artículo 72.2 del RPPAGE se limita a indicar que se cubrirá de forma definitiva por los procedimientos ordinarios, pero sin imponer un límite temporal u otro matiz, si bien tal precepto no resulta aquí aplicable).; hai un dos sinalados que sí obedece a unha comisión de servizos por motivos de saúde o posto 1215 (a pesar que a forma de provisión para estos casos non debería ser esta). Á vista da información exposta todos os postos están ocupados o que significa que  están orzados.

Tendo demostrado que non hai dúas convocatorias diferenciadas entre administración xeral e especial, tendo demostrado que os postos están orzados e tendo demostrado que non hai xustificacións de informes médicos ou do servizo de prevención de riscos laborais sobre comisións de servizo por motivo de saúde, cabe reiterar a denuncia nos seguintes postos:

servizo

Cod.un.orga

Unidad Org

Ref. Pto

Pto. Trabajo

grupo

nivel

escala

Gest. Trib.

GT3200

Gest. Tributos

123-125

Astte. Admón.

 

C1/C2

18

AG

Emp. y Empr.

PS2200

Ap. Admvo. PS

225

Aux. At. Ciud.

 

C1/C2

16

AG

Contrat.

CT1000

Contratos

265

Administrativo

 

C1

20

AG

Deportes

DJ1100

Gest. Admva. DJ

449   

Aux. At. Ciud.

C1/C2

16

AG

Deportes

DJ1100

Gest. Admva. DJ

463    

Aux. At. Ciud.

C2

14

AG

M. Amb.

MA5000

Inspeccion MA

1201

 J. Unidad

A2/C1

22

AE

Int. Gral.

IG1400

Gestion admva

1235

Administrativo

 

C1

20

AG

Int. Gral.

IG1400

Gestion admva

1238

Astte. Admon.

 

C1/C2

18

AG

Justicia Soc.

SS1200

Gest. Admva. SS

1432

Astte. Admon.

 

C1/C2

18

AG

Igualdad

IG1100

Ap. Admvo IG

1524

Aux. At. Ciud.

 

C2

14

AG

Rh. y Viv.

RV0000

Rehab. y Vivienda

1552

Astte. Admon.

 

C1/C2

18

AG

Infraest.

IE7000

Vía Pub. y Patrim.

1882

Engdo. Gral. V. Pub.

C1

20

AE

Int. y At. Ciud.

IT2210

Atención Ciudadana

1949

J. Unidad

 

A2/C1

22

AG

O Goberno Municipal decidiu, no exercicio das súas competencias, pasar a xestionar as bibliotecas  que estaban en xestión indirecta a través de empresas privadas a xestionalas en  forma directa a  través da empresa pública EMVSA.

Este feito en concreto non afecta para nada nin á RPT nin ó organigrama municipal, nin ó capitulo I dos orzamentos ( salario dos funcionarios). Para o persoal da concesionaria privada só supón un cambio de empresario, con suxeición ao mesmo convenio  que tiñan e mantendo as mesmas condicións laborais e económicas.

Este proceso non é un proceso negociado. As únicas reunións que o Goberno Municipal, representado polo concelleiro de Cultura, mantivo co comité de empresa, tiveron todas carácter informativo e non negociador.

Este feito serviu como desculpa para que o autor desta mensaxe, con grandes doses de ignorancia, rancor e estupidez, tratase de vincular este feito co recurso presentado pola CIG contra a modificación da RPT no servizo de policía sen negociación previa.

Para tratar de iluminalo, imos  definir a posición da CIG neste asunto:

 1. A CIG aposta pola recuperación de todos os servizos públicos xestionados por empresas privadas.
 2. Cando se iniciou este proceso a Xunta de Persoal do concello, ostentando a CIG a súa presidencia, solicitou formar parte das diferentes comisións que estudaban este asunto pola posible afectación sobre o persoal municipal.
 3. A CIG defende o criterio de que se debería  unificar a xestión  da totalidade do servizo municipal de bibliotecas, con preferencia dentro da RPT do concello.

Nas reunións que se mantiveron co Goberno Municipal non estivo nunca representada a sección sindical da CIG no concello, Roberto Tizón acudiu a algunha delas en calidade de asesor dos delegados da CIG na empresa, da mesma maneira que acudiu algún delegado da UGT con responsabilidades mais ala do concello.

Xa para rematar, consideramos que os delegados sindicais non deberiamos incendiar ao persoal, deberiamos limitarnos a informar  sen falsidades para que eles poidan sacar as súas propias conclusións.

José María Calatayud Sánchez co DI xxxxxe enderezo para os efectos de notificación no Pazo de María Pita, locais sindicais da CIG, na súa condición de secretario da sección sindical da CIG no concello da Coruña

MANIFESTA

1. Que na comisión de Facenda e Administración do Concello da Coruña de 3 de abril de 2018, acordou: “Primeiro.-Delegar na Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galiza a competencia relativa á convocatoria e desenvolvemento do proceso selectivo para o accesos á categoría de policía no Corpo da Policía Local do Concello da Coruña( quenda libre e por mobilidade), segundo as necesidades que lle comunique o Concello da Coruña na forma e prazos establecidos no convenio tipo de delegación e na normativa de aplicación e polo tempo de vixencia deste convenio.”

2. Que na Oferta pública de emprego do ano 2017 entre outras inclúense 5 prazas de Policía Local das que dúas delas deben ser cubertas polo sistema de mobilidade.

3. Que na Oferta pública de emprego 2018 inclúense 8 prazas de mobilidade.

4. Nos consta, que a día de hoxe non se lle enviou requirimento algún á Academia Galega de Seguridade Pública (AGASP)

5. Que temos coñecemento que proximamente a AGASP iniciará un concurso de mobilidade.

6. Que é sabido e notorio a falta de dotación de efectivos no Corpo da Policía Local da Coruña.

7. Que o proceso de cobertura por mobilidade resulta o máis rápido e económico, recordar que son policías xa formados.

SOLICITA

Que se nos informe da motivación que induciu a non tramitar a cobertura das vacantes reservadas para o sistema de mobilidade das OPE de 2017 e 2018, máximo tendo en conta que a día de hoxe xa foi resolta a parte da quenda libre da oferta de policías do ano 2017.

 

A Coruña 16 de abril de 2019

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DA CORUÑA

INFORME ENTREGADO NO COMITÉ DE SAÚDE LABORAL 19/04/2018

Aquí podedes atopar as BASES DO CONCURSO, das que renegan os propios asinates,  acordadas polo Goberno Municipal e os sindicatos CSIF, UGT e CCOO.

Jose María Calatayud Sánchez con DI 18164080 Z e enderezo para os efectos de notificación nos locais que a CIG ocupa no pazo de María Pita, na miña calidade de Secretario da Sección Sindical da CIG no concello da Coruña

DIGO:

Que o pasado día 28 de decembro publicouse no BOP da Coruña unha modificación da Oferta de Emprego Público para o ano 2018 acompañadas dun anexo das prazas a ofertar.

Que contra estas bases, mediante este escrito, ao amparo do disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das administracións Públicas, dentro do prazo legal de un mes formulo potestativamente RECURSO DE REPOSICIÓN.

FUNDAMENTOS.

I COMPETENCIA.- En canto á competencia, é competente o órgano ao que teña o honor de dirixirme por ser o mesmo que ditou as bases que agora se impugnan, tal e como dispón o artigo 123.1 da Lei  39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas

II LEXITIMACION-  Ostento plena lexitimación para interpoñer o presente recurso. Os sindicatos desempeñan, tanto polo recoñecemento expreso da Constitución (artigos 7 e 28)como por obra dos tratados internacionais subscritos por España na materia ( por todos, Pacto Internacional de Dereitos Económicos, Sociais e Culturais. Artigo 8 e artigo 5, parte II Carta Social Europea, unha función xenérica de representación e defensa dos intereses dos traballadores que, como xa sostivo a doutrina constitucional, non descansa só no vinculo da afiliación, senón na propia natureza sindical do grupo).

III PROCEDEMENTO.- En canto a formalidades procedimentais, o presente recurso cumpre cos requisitos que esixen expresamente os artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das administracións Públicas.

IV

Que o pasado día 13 de febreiro publicaronse no BOP da Coruña as Bases de convocatoria para a provisión por concurso específico de 14 postos de traballo da Xefaturas de Servizo en:

 1. EMPREGO E EMPRESA código posto 200 OCUPADO EN ADSCRIPICIÓN PROVISIONAL
 2. CONTRATACIÓN código posto 258 OCUPADO EN ADSCRIPICIÓN PROVISIONAL
 3. BIBLIOTECAS código posto 393 VACANTE
 4. MEDIO AMBIENTE código posto 1115 OCUPADO EN ADSCRIPICIÓN PROVISIONAL
 5. IGUALDADE E DIVERSIDADE código posto 1500 OCUPADO EN ADSCRIPCIÓN PROVISIONAL
 6. MUSEOS CIENTÍFICOS código posto 478 OCUPADO EN COMISIÓN DE SERVIZOS
 7. INTERVENCIÓN URBANÍSTICA E DISCIPLINA URBANÍSTICA código posto 1580 OCUPADO EN COMISIÓN DE SERVIZOS
 8. MOVILIDADE URBANA código posto 1697 OCUPADO ADSCRIPCIÓN PROVISIONAL
 9. INTERIOR E ATENCIÓN CIDADÁ código posto 1940 OCUPADO EN COMISIÓN DE SERVIZOS
 10. EDIFICACIÓN código posto 1911 OCUPADO EN COMISIÓN DE SERVIZOS
 11. INNOVACIÓN E DESENVOLVEMENTO TECONOLÓXICO código posto 2118 VACANTE dende o 31/12/2018
 12. XESTIÓN TRIBUTARIA código posto 72 VACANTE dende o 31/12/2018
 13. REHABILITACIÓN E VIVENDA código posto 1551 OCUPADO EN COMISIÓN DE SERVIZOS
 14. INFORMÁTICA código posto 2088 VACANTE dende o 31/12/2018

Asemade publicaronse nas datas que consta a continuación as Bases de convocatorias para a provisión de postos polo sistema de  LIBRE DESIGNACIÓN das seguintes xefaturas de servizo:

 1. ORZAMENTOS E ESTUDOS ECONÓMICOS código posto 72, publicadas o 31 de xaneiro no DOG
 2. INFRAESTRUCTURAS código posto 1795, publicadas o 31 de xaneiro no DOG
 3. ACCIÓN SOCIAL código posto 1451, publicadas o día 7 de febreiro no BOP da Coruña

Porén existen 6 postos de xefatura de servizo que non foron convocados nin por CONCURSO ESPECÍFICO nin por LIBRE DESIGNACIÓN e que están nas seguintes situacións administrativas:

 1. PERSONAL código posto 169 OCUPADO EN COMISIÓN DE SERVIZOS, forma de provisión LD
 2. PLANEAMENTO E XESTIÓN DO SO código posto 1630 OCUPADO EN COMISIÓN DE SERVIZOS, forma de provisión LD
 3. CULTURA código posto 282 OCUPADO EN COMISIÓN DE SERVIZOS, forma de provisión CE
 4. EDUCACIÓN código posto 1320 OCUPADO EN COMISIÓN DE SERVIZOS, forma de provisión CE
 5. XUSTIZA SOCIAL código posto 1372 OCUPADO EN COMISIÓN DE SERVIZOS, forma de provisión CE
 6. PARTICIPACIÓN CIUD. E INNOV. código posto 1922 OCUPADO EN COMISIÓN DE SERVIZOS, forma de provisión CE

Das xefaturas de servizo non convocadas mencionadas con anterioridade, os números de código de posto 169, 1630, 1320 e 1372, están sendo ocupados en situación manifestamente ilegal, por exceder o tempo máximo que permite a lexislación vixente para ocupar un posto de traballo en comisión de servizo.

Tendo en conta que prácticamente a totalidade dos que ocupan agora un posto de xefatura de servizo estarían obrigados a participar no proceso, o feito de non convocar todas no mesmo tempo, podería conculcar o principio de igualdade xa que unha vez resolta esta convocatoria quedaría moi retrinxido o persoal que poidese acudir a este último proceso de selección para xefatura de servizo.

 

 

En canto ao BAREMO  do concurso de méritos:

 • No punto 5.1 , deberíase eliminar do primeiro parágrafo todo o que vai despois de 20 puntos, os méritos dun concurso non deben ser eliminatorios como si se tratase dunha oposición.
 • No subapartado, 5.1.1.1, a antigüidade debería ser valorada en función do grupo de titulación ou de clasificación do persoal laboral.
 • No apartado 5.1.3 VALORACIÓN TRABALLO DESENVOLVIDO, este apartado podería eliminarse si se acepta o recollido na alegación do anterior punto, en todo caso, o segundo parágrafo non ten ningún sentido xa que sempre estariamos falando de postos de A1.
 • No subapartado 5.1.4.2 este punto debería ser eliminado, non se deben valorar títulos non oficiais.
 • No subapartado 5.1.4.4. non se debería valorar ningunha titulación académica que non teña relación co posto de traballo.
 • No subapartado 5.2.1.1.no punto 3 habería que introducir na segunda liña no medio de destino inferior a palabra igual ou quedando de nivel de complemento de destino igual ou inferior ao 24.

Polo anteriormente exposto

SOLICITO:

Que se teña por presentado este recurso de REPOSICIÓN e tralos tramites legais oportunos, se dite resolución para convocar o resto dos postos vacantes de xefatura de servizo que estén orzamentadas vacantes na Relación de Postos de Traballo do concello da Coruña

 

A Coruña, 18 de febreiro de 2019

 Ao coidado da concelleira delegada de Persoal do Concello da Coruña

José María Calatayud Sánchez co DI 18164080z e enderezo para os efectos de notificación no Pazo de María Pita, locais sindicais da CIG, na súa condición de secretario da sección sindical da CIG no concello da Coruña                       

MANIFESTA:

Que no pasado 31 de xaneiro de 2019, publicaronse na páxina web do Concello da Coruña na súa sección de selección de persoal as seguintes convocatorias:

 • PRAZA DE TÉCNICO/A EXPERTO/A EN COACHING LABORAL PARA O PROXECTO “CORUÑA SUMA”
 • PRAZA DE COORDINACIÓN XERAL DO PROXECTO “CORUÑA SUMA”

Que no apartado dos requisitos esixidos figuran Masters, Posgrados ou Cursos Especialización en Coaching e  Igualdade respectivamente, cando deberían formar parte no apartado de méritos. 

Que descoñecemos as funcións que teran estos profesionais do programa SUMA

Polo anteriormente exposto:

SOLICITO:

Que se elimine como requisito esixido os  Masters, Posgrados ou Cursos Especialización que figuran nas devanditas convocatorias.

Que se nos acheguen as funcións das prazas de convocadas pertencentes ao proxecto CORUÑA SUMA.

 

A Coruña a  4  de febreiro de 2019

SR. ALCALDE DO CONCELLO DA CORUÑA

José María Calatayud Sánchez co DI 18164080z e enderezo para os efectos de notificación no Pazo de María Pita, locais sindicais da CIG, na súa condición de secretario da sección sindical da CIG no concello da Coruña 

MANIFESTA:

Que no Real Decreto lei 24/2018 do 21 de decembro, no seu artigo número 3.dos dispón:

Dos. En el año 2019, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 2,25 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2018, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo y sin considerar a tales efectos los gastos de acción social que, en términos globales, no podrán experimentar ningún incremento en 2019 respecto a los de 2018. A este respecto, se considera que los gastos en concepto de acción social son beneficios, complementos o mejoras distintos a las contraprestaciones por el trabajo realizado cuya finalidad es satisfacer determinadas necesidades consecuencia de circunstancias personales del citado personal al servicio del sector público.

Además de lo anterior, si el incremento del Producto Interior Bruto (PIB) a precios constantes en 2018 alcanzara o superase el 2,5 por ciento se añadiría, con efectos de 1 de julio de 2019, otro 0,25 por ciento de incremento salarial. Para un crecimiento inferior al 2,5 por ciento señalado, el incremento disminuirá proporcionalmente en función de la reducción que se haya producido sobre dicho 2,5 por ciento, de manera que los incrementos globales resultantes serán:

PIB igual a 2,1: 2,30 %.

PIB igual a 2,2: 2,35 %.

PIB igual a 2,3: 2,40 %.

PIB igual a 2,4: 2,45 %.

A los efectos de lo dispuesto en este apartado, en lo que a incremento del PIB se refiere, se considerará la estimación avance del PIB de cada año publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Una vez publicado el avance del PIB por el INE y, previa comunicación a la Comisión de Seguimiento del Acuerdo para la mejora del empleo público y de condiciones de trabajo de 9 de marzo de 2018, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros se aprobará, en su caso, la aplicación del incremento. Del citado Acuerdo se dará traslado a las Comunidades Autónomas, a las Ciudades Autónomas y a la Federación Española de Municipios y Provincias.

Además, se podrá autorizar un incremento adicional del 0,25 por ciento de la masa salarial para, entre otras medidas, la implantación de planes o proyectos de mejora de la productividad o la eficiencia, la revisión de complementos específicos entre puestos con funciones equiparables, la homologación de complementos de destino o la aportación a planes de pensiones. En las Administraciones y resto de entidades del sector público definido en este artículo en situación de superávit presupuestario en el ejercicio 2018, este incremento adicional podrá alcanzar el 0,3 por ciento.

Que este incremento retributivo no se fixo efectivo na nómina de xaneiro de 2019.

Polo anteriormente exposto:

SOLICITO:

Que se nos conteste por escrito os motivos polos que non se nos aboan os incrementos retributivos recollidos no citado Real Decreto.

A Coruña a  4  de febreiro de 2019

José María Calatayud Sánchez co DI 18164080z e enderezo para os efectos de notificación no Pazo de María Pita, locais sindicais da CIG, na súa condición de secretario da sección sindical da CIG no concello da Coruña 

MANIFESTA:

Que o pasado 4 de xaneiro a Xefatura da Policía Local publicou (INST XEF. 01/2019) unha convocatoria interna de asignación preferente na que se incluían dúas prazas de Policía para a realización de tarefas de MACEIROS para cubrir vacantes por futura xubilación anticipada pero que esta foi anulada debido a escritos de discordia.

Que o pasado 24 de xaneiro solicitamos que se nos achegara os escritos de discordia para poder valorar se esta anulación pode ser ou non axustada a dereito.

Que o 30 de xaneiro recibimos unha comunicación do Xefe accidental da Policía Local na que se afirma que son facultades propias discrecionais da auto organización do Corpo sen ningún tipo de obriga legal:

 • Que unha das posibles vacantes deixoru de serla porque un dos policías que realiza esas tarefas aínda que inicialmente manifestou que se acollía á xubilación anticipada xa neste mes de xaneiro agora manifesta que ata finais do ano non se xubilará.
 • Que se recibiron varios escritos de discrepancia coa convocatoria respecto a que se constrinxisee tan só á categoría de policía.

Que na comunicación engade que esta decisión é materia incuestionable da propia auto organización do Corpo.

Que nas funcións propias que ten a Policía Local non consta as do destino do que estamos a falar, polo tanto non serviría o argumento de necesidades de servizo.

Que actualmente a provisión de destinos no Corpo da Policía Local da Coruña son obxecto de negociación para adecualas aos principios de Igualdade, Mérito e Capacidade e que o criterio que se está manexando é de utilizar o mesmo método que a provisión de postos de traballo, co mesmo procedemento 

Que a presentación de escritos de “discordia” non xustifica a anulación de ningún tipo de procedemento, xa que isto nos levaría a que calquera en calquera momento paralizase un procedemento co único argumento da súa falta de conformidade, o que suporía un autentico esperpento e a negación da practica totalidade da lexislación administrativa vixente.

Deberíaselle recordar ao Xefe Accidental da Policía Local que incluso os procedementos de auto organización dentro das administración públicas cando afectan as condicións de traballo, as retribucións o a calquera das materias recollidas no artigo 37.1 do EBEP, son de negociación obrigada tal como determina o apartado 2a do mencionado artigo.

Polo anteriormente exposto:

SOLICITO:

Que se nos achegue a xustificación coa súa base legal para a anulación desta convocatoria.

E REITERO

Que se nos achegue os escritos de discordia para poder valorar se esta anulación pode ser ou non axustada a dereito.

A Coruña a  31  de xaneiro de 2019

SR. ALCALDE DO CONCELLO DA CORUÑA

José María Calatayud Sánchez co DI 18164080z e enderezo para os efectos de notificación no Pazo de María Pita, locais sindicais da CIG, na súa condición de secretario da sección sindical da CIG no concello da Coruña 

MANIFESTA:

Que o pasado 4 de xaneiro a Xefatura da Policía Local publicou (INST XEF. 01/2019) unha convocatoria interna de asignación preferente na que se incluían dúas prazas de Policía para a realización de tarefas de MACEIROS para cubrir vacantes por futura xubilación anticipada.

Que o pasado 17 de xaneiro a Xefatura da Policía Local en relación a convocatoria de MACEIROS, publicou (INST XEF. 03/2019) que:

 • “Debido a que varios mandos presentaron escritos de discordia con esta convocatoria, se declara ANULADA

Que a anulación desta convocatoria non está xustificada por non acreditar que si estivera conculcando ningunha norma nin a lexislación que ao respecto puidera ser de aplicación.

Polo anteriormente exposto:

SOLICITO:

Que se nos achegue os escrito de discordia para poder valorar se esta anulación pode ser ou non axustada a dereito

A Coruña a  24  de xaneiro de 2019

 

SR. ALCALDE DO CONCELLO DA CORUÑA