José María Calatayud Sánchez con D.I. 18164080-z e enderezo, para os efectos de notificación, nos locais sindicais que a C.I.G. ten no Concello da Coruña, na súa condición de secretario da sección sindical da CIG.

MANIFESTA

 1. Que temos coñecemento que se están aboando a algúns/has empregados/as  municipais, diferentes cantidades en concepto de produtividade.
 2. Que os criterios utilizados son os de cumprimento de obxectivos, incremento da carga de traballo, acumulación de tarefas, atribución de novas funcións, etc.
 3. Nas resolucións destes expedientes afirmase que se cumpre a normativa recollida no artigo 5 do RD 861/1986 que regula a aplicación deste complemento retributivo.

Dende a sección sindical da CIG consideramos que os decretos polos que se determina o abono destes complementos son contrarios a dereito polos seguintes motivos:

 1. Incúmprese o apartado 6 do artigo 5 do RD 861/86 por aplicar uns criterios para determinar as cantidades a aboar que non foron establecidos polo Pleno da Corporación nin negociados cos representantes dos empregados do concello
 2. Corresponde ao Alcalde ou ao Presidente da Corporación a distribución de dita contía entre os diferentes programas ou áreas e a asignación individual do complemento de produtividade, con suxeición aos criterios que no seu  caso teña  establecido ol Pleno, sen na lei 7/1985, de 2 de abril.
 3. Incúmprese o apartado 4 do artigo 5 do RD 861/86 por non informar nin aos empregados públicos nin aos seus representantes da existencia destas gratificacións nin da súa contía.
 4. Corresponde ao Pleno de cada Corporación determinar no orzamento a cantidade global destinada á asignación do complemento de produtividade aos funcionarios dentro dos límites máximos sinalados no artigo 7.2, b), desta norma.

Polo anteriormente exposto

 SOLICITA:

Que se cese de forma inmediata con esta, ao noso xuízo, practica ilegal de reparto de produtividade e que se convoque con carácter de urxencia  á Mesa Xeral de Negociación para tratar de consensuar uns criterios de aplicación da produtividade que se poidan remitir ao Pleno da Corporación  para a súa aprobación.

 

A Coruña, 15 de maio de 2018

ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DA CORUÑA.

Hai moito tempo que o servizo de persoal leva modificando os criterios nas distintas de bases de provisión de postos (concurso, promoción ou acceso) nalgúns casos sen petición previa por parte dos/as representantes dos/as traballadores/as e sen aclaración dos motivos polos que se cambiaban, recordámosvos os que tivemos nos últimos tempos:

2016

Bases de promoción interna á Sarxento do S.E.I.S. a pesar da ser coñecedores de que ían en contra da legalidade vixente, propuxeron pechar unha promoción ao subgrupo C1, só a Cabos impedindo a participación dos Bombeiros, ambos  encadrados no subgrupo C2 . A avertencia da CIG de que acudiría ao xulgado foi o que lles fixo rectificar  LIGAZÓN. Aclarar que mentres este colectivo non dispoña dunha regulamentación propia, terá que rexerse polos sistemas que regulan ao resto do persoal municipal.

Bases de arquitectos/as interinos/as con retribucións superiores a postos da RPT, mostramos o malestar na MXN do 25 de novembro LIGAZÓN,  pero nesta ocasión sen posibilidade de recorrer ao xulgado, nin polo nivel CD24, nin polo temario que carecía de referencias ao PXOM co argumento de que a selección era para un programa concreto de Xustiza Social, a pesar diso este proceso foi utilizado posteriormente para a selección destes/as profesionais, tanto en medio ambiente, como no servizo de urbanismo, no que o coñecemento do PXOM é fundamental.

2017

Bases de 8 procesos selectivos ás que presentamos alegacións LIGAZÓN  entre elas merecen especial atención as de acceso a  TAS e que foron paralizadas pola CIG no xulgado LIGAZÓN  

A outra xestión destacada foi a das de Cabo de Bombeiros, neste caso polo ninguneo que ven sendo algo habitual cara ás alegacións que rexistra a CIG, así o denunciabamos no resumo da MXN do 18 de decembro LIGAZÓN

2018

E volta outra vez cos Cabos...a pesar da suposta urxencia para a cobertura de prazas de Cabos , 11 meses despois achegáronnos unhas Novas, modificadas substancialmente pola concelleira e obviando a última proposta sen ningún tipo de negociación polo medio...non é de recibo que se modifiquen constantemente, porque da a sensación de que tantos cambios son “ad persónam” e crea inseguridade na planificación da carreira profesional do Parque.

Sobre a última “versión” das bases de Cabos presentamos outras alegacións no pasado marzo coa conseguinte valoración  LIGAZÓN  . A estas últimas alegacións fomos contestados sobre os cambios, dunha maneira moi pouco clara, mesturando cuestións non solicitadas nos mesmos parágrafos de alegacións aceptadas á CIG LIGAZÓN, isto creou máis controversia da que xa había.

A última contestación as nosas alegacións de bases, foron as de acceso para unha praza de Técnico de Residuos, nesta contestación nomean a CIG nunha serie de reclamacións realizadas por particulares e colexios oficiais, no que ao noso entender é un novo intento de agachar canta labor sindical da CIG sexa posible, algo que así lle fixemos ver na pasada MXN a quen asina estas notificacións LIGAZÓN

CONTESTACIÓNS AS ALEGACIÓNS DAS BASES DE CABOS DO S.E.I.S.

Aquí tedes as contestacións as nosas alegacións ás Bases de Cabos, nesta información intentamos aclarar que parte é estimada e cal non, pois as vagas contestacións da xefatura de persoal dificulta a comprensión do que a CIG ten solicitado:

CORREO ELECTRÓNICO DA XEFATURA DE PERSOAL ÁS ALEGACIÓNS DE BASES DE CABOS DE BOMBEIROS:

Boas tardes

Remítovos as bases para a provisión de sete postos de cabos, onde se recollen algunhas das alegacións formuladas polas seccións sindicais, nos seguintes termos:

- Modifícase a puntuación máxima do concurso de 16 a 20 puntos, polo que cambian tamén as puntuacións máximas e mínimas de cada apartado. NON O SOLICITOU NINGUÉN

- Apartado de formación: inclúense neste apartado tres subapartados: nivel formativo II, cursos dentro do plan de formación e cursos fose do plan de formación. O único apartado que leva puntuación máxima é o do nivel de cualificación formativa II. Os outros dous apartados non levan puntuación máximo, englobándose por tanto na puntuación máxima do apartado de formación. Neste apartado, acéptanse dúas alegacións formuladas pola sección sindical CIG.

- Apartado de antigüidade: Mantense a puntuación de 0,40 puntos por ano neste apartado pero auméntase a puntuación máxima a 7.2 puntos. Neste apartado estímase parcialmente unha alegación da sección sindical CIG que solicitaba o aumento de anos de prestación de servizos a baremar neste apartado.

- Apartado de grao de coñecemento de galego: Increméntase a puntuación para axustala aos limítes do 40% e do 10%,na correspondente porcentaxe. Corríxese un erro na escritura respecto ao CELGA III, recollido tamén nas alegaciónsde CIG.

- Apartado doutros méritos: Inclúense aquí os subapartados de cursos de igualdade, impartición de cursos e certificado de profesionalidade. Auméntanse as puntuacións para chegar á puntuación máxima deste apartado pero diminúese a puntuación dada aos cursos de igualdade, co correspondente rebaixe na porcentaxe de puntuación deste apartado sobre puntuación global do apartado doutros méritos. Neste apartado estímase parcialmente unha alegación formulada pola sección sindical CSIF.

O resto das alegacións desestímanse.

 

Aclaración do que estimaron e modificaron:

ESTIMADA, DESTIMADA, MODIFICADA

 

Sobra modificación máxima de 16 a 20 puntos non foi solicitado por ninguén. 

Orde de valoración

 • A orde valoración dos méritos, debería comezar pola antigüidade, seguida da formación e dos outros méritos igual que se fixo historicamente no resto dos concursos de provisión do concello. MANTEÑEN A ORDE QUE É CONTRARIA Á APROBADA NA MXN DO PASADO 27 DE ABRIL PARA AS BASES XENÉRICAS

Formación baixan dun 47% a un 40%

 • No apartado dos cursos de formación do Plan de Formación Municipal, debería cambiarse “como máximo” por “con”.
 • Debería de unificarse nun só apartado a valoración dos cursos de dentro e de fora doplan municipal de formación, distintos da cualificación formativa II.0. o feito de separalos, pode supoñer que dous aspirantes cos mesmos cursos de formación realizados, tanto en número como en contido, reciban puntuacións diferentes, en función do lugar da realización dos mesmos.
 • Os cursos impartidos no Concello, sempre que se ofertaran á totalidade da plantilla, deberían ter máis puntuación que os impartidos fora del. AUMÉNTASE EN +0.15
 • Para o persoal que acredite a impartición de cursos fora do Concello, deberá acreditar tamén o cumprimento da lei 53/1984 de incompatibilidades do persoal ao servizo das administracións públicas. DESESTIMAN ESTA ALEGACIÓN

 Antigüidade suben dun 31.25% a un 36%

 • A antigüidade debería valorar a 0.20 puntos por ano traballado ao igual que se fixo en convocatorias anteriores, coa proposta de 2018, redúcese o tempo necesario para acadar a máxima puntuación a metade. O feito de andar variando o número de anos necesarios para acadar a puntuación máxima en cada convocatoria, parece apuntar a obxectivos concretos. AUMENTAN O VALOR NESTE APARTADO, PERO PASAN DOS 25 ANOS NECESARIOS PARA O MÁXIMO NO ANTERIOR PARA DEIXALO EN 18 ANOS

Galego suben dun 10% a un 14%

 • En canto ao grao de coñecemento do idioma galego, a valoración de 0,70 puntos debería corresponder ao Celga III. APROVEITAN UN ERRO MATERIAL DELES PARA SUBIR O VALOR NESTE APARTADO E QUE A CIG NON SOLICITOU

Outros méritos baixan dun 11,25% a un 10%

 • Os cursos de igualdade non teñen nada que ver co exercicio da profesión de bombeiro, polo que deberían eliminarse destas bases. SE LIMITAN A REBAIXAR DE 0.55 A 0.45 O MÁX NESTE PUNTO, HOUBO UN ACORDO EN MXN PARA QUE ESTOS CURSOS E OS DE PRL FORAN OBRIGATORIOS PARA TODO O PERSOAL, POLO TANTO NON PODEN SER PUNTUABLES.
 • Non se debería ter en conta o certificado de profesionalidade, pois este non aporta nada, nin á formación nin á capacitación dos bombeiros, polo que resulta innecesario para o exercicio da profesión, non obstante terían máis xustificación engadir o PER ou a titulación de mergullo profesional. NON SE ESTIMA E AUMENTASE +0.15 O CP

 

 Informámosvos que hoxe solicitamos que estas Bases de Concurso, se adecuaran ás que se aprobaron o pasado 27 de abril en Mesa Xeral de Negociación

 

Aquí podedes consultar a resolución pola que se aproban 3 comisións de servizo máis.

 

TEXTO DO CORREO

Bo día a todos/as,

No día de onte achegáronnos unha resolución pola que se nomean 3 novas comisións de servizo.

O primeiro que temos que dicir sobre ela é que fala dunhas bases do 30 de xaneiro das que non fomos informados e polo tanto non foron negociadas con nós.

AdEmais disto introducen unha nova condición:

“En el punto uno de las bases que regulan el procedimiento de dichos puestos recogen que se realizarán preferentemente con personal del propio Servicio siendo autorizada de forma inmediata en aquellos casos en los que solo exista una persona candidata en el Servicio.”

En base a isto nomean directamente a tres persoas en comisión de servizo.

Estamos ante unha nova arbitrariedade do servizo de persoal e que a Concelleira pretende darlle forma legal a través da resolución que achegamos nesta LIGAZÓN.

un saúdo

A sección sindical da CIG

gal a través da resolución que achegamos nesta LIGAZÓN.

 

 

MANIFESTA:

Que o pasado 9 de marzo  achegáronos  as bases da convocatoria para a provisión por concurso de méritos de sete postos de cabo do servizo de extinción de incendio e salvamento

Que logo de estudialas facemos as seguintes alegacións:

 • A orde valoración dos méritos, debería comezar pola antigüidade, seguida da formación e dos outros méritos igual que se fixo historicamente no resto dos concursos de provisión do concello.
 • A antigüidade debería valorar a 0.20 puntos por ano traballado ao igual que se fixo en convocatorias anteriores, coa proposta de 2018, redúcese o tempo necesario para acadar a máxima puntuación a metade. O feito de andar variando o número de anos necesarios para acadar a puntuación máxima en cada convocatoria, parece apuntar a obxectivos concretos.
 • Os cursos de igualdade non teñen nada que ver co exercicio da profesión de bombeiro, polo que deberían eliminarse destas bases.
 • En canto ao grao de coñecemento do idioma galego, a valoración de 0,70 puntos debería corresponder ao Celga III.
 • No apartado dos cursos de formación do Plan de Formación Municipal, debería cambiarse “como máximo” por “con”.
 • Debería de unificarse nun só apartado a valoración dos cursos de dentro e de fora do plan municipal de formación, distintos da cualificación formativa II.0. o feito de separalos, pode supoñer que dous aspirantes cos mesmos cursos de formación realizados, tanto en número como en contido, reciban puntuacións diferentes, en función do lugar da realización dos mesmos.
 • Os cursos impartidos no Concello, sempre que se ofertaran á totalidade da plantilla, deberían ter máis puntuación que os impartidos fora del.
 •  Para o persoal que acredite a impartición de cursos fora do Concello, deberá acreditar tamén o cumprimento da lei 53/1984 de incompatibilidades do persoal ao servizo das administracións públicas.
 • Non se debería ter en conta o certificado de profesionalidade, pois este non aporta nada, nin á formación nin á capacitación dos bombeiros, polo que resulta innecesario para o exercicio da profesión, non obstante terían máis xustificación engadir o PER ou a titulación de mergullo profesional.

 

A valoración do desempeño recollida como mérito no artigo 10º do Regulamento de provisión de postos de traballo da administración publica galega, que sería fundamental para un concurso de provisión deste tipo non se pode efectuar, porque o Concello da Coruña non ten implementado ningún tipo de sistema para facelo a pesar da obriga que impón o EBEP.

 

Polo anteriormente exposto

SOLICITO:

Que se teñan presentadas as devanditas alegacións

O secretario da sección sindical da CIG

José María Calatayud Sánchez con D.I. 18164080-z e enderezo, para os efectos de notificación, nos locais sindicais que a C.I.G. ten no Concello da Coruña, na súa condición de secretario da sección sindical da CIG.

COMUNICA:

Que trala aprobación da Relación de Postos de Traballo (RPT) se está a comunicar ao persoal municipal a situación administrativa na que se atopan os/as ocupantes dos postos e as características deles.

Que logo de revisar algunha delas atopamos erros.

Que en 2016, logo de solicitalo en moitas ocasións, dende persoal facilitáronnos a RPT, coa situación administrativa de todos os postos.

Polo anteriormente exposto:

SOLICITO:

Que se nos achegue a RPT coa situación administrativa do persoal que o ocupa e as características destes.

 

A Coruña, 8 de febreiro de  2018

ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DA CORUÑA.

José María Calatayud Sánchez con D.I. 18164080-z e enderezo, para os efectos de notificación, nos locais sindicais que a C.I.G. ten no Concello da Coruña, na súa condición de secretario da sección sindical da CIG.

COMUNICA:

Que o pasado 18 de setembro de 2017 solicitamos:

 “Que,  con carácter de urxencia, se nos faciliten, todas as fichas descritivas das  funcións dos postos existentes na última Relación de Postos de Traballo (RPT) aprobada na xunta de goberno local no día 25 de agosto de 2017, foliadas e dilixenciadas.” 

Que o pasado 28 de setembro a sección sindical da CIG recibiu un documento que constaba das 334 páxinas das fichas dos Postos de Traballo vixentes á aprobación da nova RPT e de 22 páxinas máis cunha fichas de novas creación.

Que nas novas fichas (22páx) seguen a faltar moitos postos da actual RPT, como por exemplo os dos/as Técnicos/as do Servizo de Rexeneración Urbana e Dereito á Vivenda, que conta con distintos postos de traballo non identificados no “novo” Manual de Funcións e que perciben distintas retribucións sen xustificación clara.

Que esta falta de identificacións evita esclarecer as diferencias entre postos que aparentemente son idénticos nas súas funcións e competencias profesionais.

Que se están comunicando de maneira individual e a petición dos/as interesados/as, informes dende o servizo de persoal no que se identifican postos e  funcións que non están no Manual de Funcións oficial.

Polo anteriormente exposto

SOLICITO:

Que se nos faciliten, todas as fichas descritivas das  funcións dos postos existentes na última Relación de Postos de Traballo (RPT) aprobada na xunta de goberno local no día 25 de agosto de 2017, foliadas e dilixenciadas.”

No caso de non haber máis que as facilitadas o pasado setembro, solicitamos que se convoque a Mesa Xeral de Negociación e abordar de maneira inmediata a elaboración dun Manual de Funcións que abarque a totalidade dos postos existentes.

A Coruña, 26 de xaneiro de  2018

 

 

 

 

 

 

 1. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DA CORUÑA.

Bo día todos/as

Logo de un ano e 7 meses do anterior COMITÉ DE SAÚDE LABORAL…Logo de telo solicitado en moitas ocasións pola necesidade de tratar cuestións de gran importancia para a vosa Saúde e Seguridade…Logo das denuncias que fixemos, tanto por rexistradas coma nas distintas Mesas de Negociación… O pasado 26 de xaneiro fomos convocados ao Comité de Saúde Laboral.

Empezaron trasladándonos a acta anterior de maio 2016...non houbo ningún tipo de rubor, nin pola tardanza nin pola longa listaxe de cuestións pendentes a tratar, se ben atenderon algunhas cuestións denunciadas, moitas seguen sendo tratadas a futuro...

Dentro da cantidade de cuestións a tratar, destacamos:

 • Sobre as reducións na Produtividade das Incapacidades Laborais(IT), volvemos a recordar a discriminación que existe nas reducións desta retribución ao respecto das Especiais Dedicacións, e que a Produtividade descontase no caso dunha enfermidade grave. Logo dun debate sobre cales se consideran enfermidades graves e moi graves, aprobamos que utilizarase a listaxe do  decreto 1148/2011 ,polo que a partir de agora inclúense tamén as enfermidades graves que aparecen no devandito decreto.
 • Revisións dos Plans de Autoprotección, logo de detectarse deficiencias importantes en distintos centros de traballo.
 • Equipos de Protección Individual(EPIs), chalecos  de protección na Policía Local e creación dunha comisión de compras para EPIS en cementerios
 • Convocatoria do comité de Riscos Psicosociais(RPS)  para establecer un calendario á hora de pasar os test de RPS.
 • Inspeccións nalgúns centros para avaliar condicións ambientais.
 • Creación dunha comisión con distintas facultades da Universidade da Coruña para facer estudos e propostas de actuación fronte ao Gas Radón.

Esperamos que esta información fora do voso interese.

Un saúdo

A sección sindical da CIG

José María Calatayud Sánchez con D.I. 18164080-z e enderezo, para os efectos de notificación, nos locais sindicais que a C.I.G. ten no Concello da Coruña, na súa condición de Delegado de Prevención.

 COMUNICA:

Que  ademais dos centros de traballo no que só  hai persoal municipal tamén hai outros centros de traballo con persoal ou doutras administracións ou outras empresas.

Que ao que se refire a PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS nestes centros de traballo, é necesario facer un plan de prevención conxunto.

Que temos acumuladas moitas cuestións para tratar no Comité de Saúde Laboral, algunhas delas que causan preocupación como por exemplo as medicións de Gas Radon.

Que fixemos varias solicitudes para que se convocase o COMITÉ DE SAÚDE LABORAL e que a pesar das continuas promesas en distintas Mesas de Negociación dunha inminente convocatoria, a día de hoxe non temos indicios de que isto poda acontecer.

Polo anteriormente exposto

SOLICITO:

Que se faga unha convocatoria á maior brevidade posible do Comité de Saúde Laboral e que ademais dos temas pendentes, se inclúa nel  a necesidade de abordar o devandito plan de prevención conxunto co resto de administracións ou empresas non centros no que coincidan coa presencia de persoal municipal.

A Coruña, 15 de xaneiro de  2018.

 ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DA CORUÑA.