MXN para tratar entre outros temas:
  • Aplicación do RDL 10/2015 .
  • Bases para cobertura de comisión de servizo.
  • RPT.
RDL 10/2015
Sobre o primeiro punto a concelleira trasladounos a vontade de facer os pagos da parte da Extra do 2012, o 26.23% , non se poderá realizar este mes por falta de liquidez, comprométense a facelo  este ano e de non ser posible no 2016. A CIG pediu que en caso de non facelo este ano se nos trasladen os informes económicos que sustifiquen a imposibilidade.
 
Informamos ao Goberno Municipal de nos opondríamos a calqueira transferencia de crédito do Capítulo 1
 
Tamén aprobou a aplicación dos  días de asuntos propios por antigüidade.
 
sobre os días de vacacións por antigüidade, pendiente de que valoren a a solicitude que fixemos de acortar os prazos para acadar o 4 días de máximo.
 
COMISIÓN DE SERVIZOS e RPT
 
É  primeira vez que se nos propoñen achegas para unhas bases de provisión de postos en comisión de servizos, pretenden crear unas INTRUCCIÓNS XERAIS, similares ás dos Concursos de Provisión de Postos.
 
Comunicounos que agora van a aprobar unha modificación da RPT co único fin de adaptar o seu Organigrama, pero que a súa intención  era abordar nun futuro unha profunda modifiación.
Propuxemos, que tan pronto se faga a adapactación da RPT ao novo Organigrama se convoque o Concurso de Traslado.
 
ROGOS E PREGUNTAS
 
Durante os temas tratados anteriormente, mencionou que tiña intención que se recuperara dereitos perdidos pero serían motivo doutras reunión así coma unha modificación da RPT con criterios de carácter técnico.
 
Nós mencionamos 3 cuestión, abundando na falta de personal en moitas áreas como na Estación de Autobuses e Rexistro, mencionamos os problemas  da Banda de Música cara aos próximos concertos.
 
Outro tema foi a falta de comunicación de traslados de persoal a novas dependencias, algo do que se disculpou.
 

 

E por último recordamos o programa electoral da actual corporación na que recollía a RECUPERACIÓN dos servizos privatizados, en concreto recordamos a xestión do cobro de multas que actualmente realiza EMVSA.