RESUMO CIG MESA XERAL DE NEGOCIACIÓN

O pasado xoves 26 de outubro fomos convocados a outra Mesa Xeral de Negociación (MXN) co seguinte orde do día:

 1. Aprobación da acta da sesión anterior
 2. Plan de Estabilización do artigo 19.6 da Lei 3/2017, do 27 de xuño, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2017
 3. Proposta de acordo sobre cobertura temporal de postos de traballo.
 4. Constitución de Mesas Técnicas para o estudo das bases do concurso e do regulamento de permisos. Vacacións e licenzas.
 5. Rogos e preguntas

 

Primeiro punto: preséntannos unha acta da reunión anterior na que se recollen interpretacións do responsable de actas e non a literalidade do manifestado na mesa, queixámonos contra esta maneira de facer as actas porque,  en ocasións, cambian por completo o sentido do manifestado.

Segundo punto: se nos  expón o plan de estabilización de emprego, baseado no recollido na lei de orzamentos do estado para o 2017 consecuencia do pacto acadado entre CSIF, UGT e CCOO que entre outras cousas supuso que o incremento da retribucións deste ano, só recuperaran o 1% do noso salario roubado. Non estamos dacordo coa implementación deste pacto polos seguintes motivos:

 • Non afecta a totalidade dos postos vacantes ocupados por persoal interino.
 • O persoal que ocupa os postos está en peor situación respecto aos que ocupan postos que non son obxecto de estabilización, pois eles/as de non superar o proceso selectivo estarán cesados/as e o resto non.

A pesar de que o resto das seccións sindicais comparten a nosa visión das consecuencias deste proceso, o asumen por ser un acordo aprobado en Madrid e a nivel autonómico polos seus órganos superiores

Terceiro punto: o Goberno Municipal (GM) no canto de poñer data para a realización do concurso de provisión de postos de traballo, falounos de modificar os criterios para a selección das comisións de servizo (xa sabedes as que non implican xefatura ou postos con ED) incluíndo unha cláusula que obrigue a permanecer no posto acadado por este sistema un tempo mínimo dun ano. Manifestámoslle o noso malestar coa utilización da comisión de servizos como medio normal de cubrir os postos de traballo, cando debía ser un recurso para cobertura de prazas de carácter urxente, como algo estrutural.

Neste capítulo, fixémoslle mención a falta de criterios á hora de rematar as comisións de servizo, unhas se extinguen aos dous anos, como marca a lei, mentras outras non teñen posta data nin intención de poñela para o seu remate.

 

Cuarto punto: acordamos fixar un día  para as mesas técnicas de bases de concurso (luns) e regulamento de permisos, vacacións e licencia (xoves). A falta de ano e medio do remate da lexislatura, comezaremos máis mesas técnicas como a que temos na Policía Local (mércores) dende fai moitos meses...

En roldas de intervención: Como un dos argumentos que usou a Concelleira para avalar o plan estatal de estabilización foi que melloraba as condicións do persoal interino, recordámoslle que persoal estaba a negar o complemento de produtividade a unha parte do interinaxe, coa escusa de ”...en ningún sitio pon que teñan que cobralo...” recordámoslle ao concello que fai máis dun ano inicio negociacións co comité de empresa do concello para dignificar as retribucións do persoal contratado ao abeiro de programas de inserción laboral ou similares e que o ten abandonado como outras moitas cousas no caixón do xastre.

Sumámonos á pregunta que realiza CSIF, sobre o cambio de criterio que elimina a incompatibilidade da Especial Dedicación (ED) coa realización das horas extraordinarias, a resposta que nos dá o GM, é que o complemento de ED é algo que se vai a revisar, pero a realidade é que con este cambio poderíase cobrar horas extraordinarias ademais dun complemento que remunera o exceso de xornada.

Outras cuestións expostas foron, a reclasificación do novo grupo B, as listaxes de voda, as obras do rexistro da Franxa, a situación sanitaria da auga da billa en María Pita, medición de condicións medioambientais na sala de pantallas e solicitude de convocatoria do comité de saúde laboral.

AQUÍ PODEDES ATOPAR UN ENLACE SOBRE A REPRESENTACIÓN SINDICAL NA GALIZA

José María Calatayud Sánchez co DI 18164080z e enderezo para os efectos de notificación no Pazo de María Pita, locais sindicais da CIG, na súa condición de secretario da sección sindical da CIG no concello da Coruña 

 MANIFESTA:

 1. Que o pasado 25 de agosto do 2017 a Xunta de Goberno resolveu as alegacións presentadas á aprobación inicial da modificación da Relación de Postos de Traballo (RPT) do concello da Coruña e procedeu a súa aprobación definitiva.
 2. A resolución destas alegacións produciron modificacións na RPT inicialmente aprobada
 3. Co obxecto de poder valorar a motivación dos cambios producidos e a súa adecuación a dereito

SOLICITAMOS:

Que se nos facilite copia integra do expediente da resolución das alegacións contra a RPT resoltas pola xXunta de goberno local o 25 de agosto do 2017

 

A Coruña 7 de setembro   do 2017

O pasado 28 de agosto recibimos da xefa de persoal un correo electrónico sobre a aprobación definitiva da RPT, nel se que incluían respostas as nosas alegacións a RPT.

Logo de analizar estas contestacións, chegamos a conclusión que cando non existen argumentos para defender os cambios realizados fronte as nosas alegacións, utilizan algo tan elástico como é concepto de AUTOORGANIZACIÓN, a xefatura de persoal confunde este concepto co DESPOTISMO, que aplica para determinar as retribucións no Concello da Coruña, volvendo a utilizar de maneira arbitraria as modificacións na RPT, un exemplo máis pode ser  complemento que sempre da lugar á controversia, tanto polo trato discriminatorio sobre os descontos nas ITL(Baixas), nas concesión de compatibilidades, ou o computo horario... a Especial Dedicación(ED), lonxe de abordar un debate serio sobre este complemento, a suman e restan como se dun reparto de caramelos se tratase.

VALORACIÓN DESTA MODIFICACIÓN DA RPT

Se ben é certo que a nova RPT, abre o camiño para a promoción profesional, a valoración da CIG sobre a aprobación desta nova RPT é que asume a arbitrariedade como modelo de xestión, esta maneira de actuar non é nova para nós, pois o negociado de persoal está xestionado pola mesmas persoas dende fai moito tempo.

O que inicialmente tiña que ser unicamente unha modificación a nivel organizativo, e que no debería levar moito para a súa adecuación á nova estrutura política, retrasouse demasiado e  agora a menos de 21 meses das próximas eleccións este goberno municipal, afirma que abordará unha revisión da valoración dos postos desta RPT, se para a proclamada “aotoorganización” necesitou máis da metade do seu mandato, Canto tempo tardará en facer unha valoración dos postos?

Por último, informar que estudiaremos emprender accións legais contra aprobación desta RPT.

REXISTRADO 21 DE XULLO 

José María Calatayud Sánchez con D.I. 18164080-z e enderezo, para os efectos de notificación, nos locais sindicais que a C.I.G. ten no Concello da Coruña, na súa condición de secretario da sección sindical da CIG. 

COMUNICA

Que o pasado 19 de febreiro de 2016 solicitamos:

“A listaxe dos empregados e empregadas municipais que non ocupen posto en adscrición definitiva e a de aqueles que a pesar de ter un posto en adscrición definitiva ocupan outro posto en comisión de servizos facendo mención en ambos casos do nome do empregado e empregada, do posto de orixe, do posto ocupado en adscrición provisional ou comisión de servizo e a data da resolución que deu orixe á mesma.” 

Que despois de moitas desculpas, a única documentación entregada foi, unha RPT onde se especificaba a situación do posto (ocupada ou vacante) e a situación administrativa deses postos pero non o a listaxe solicitada.

Que dende persoal seguen a promoverse as situacións de adscricións non definitivas.

Que a pesar de que fai meses promóvemos unha negociación para creación das bases do esperado concurso e que xa hai unha RPT en vías de aprobación definitiva, non hai previsión dun proceso de pública concurrencia para a totalidade dos/as empregados/as deste Concello.

Polo anteriormente exposto

SOLICITO

 • Que se nos facilite a listaxe dos empregados e empregadas municipais que non ocupen posto en adscrición definitiva e a de aqueles que a pesar de ter un posto en adscrición definitiva ocupan outro posto en comisión de servizos facendo mención en ambos casos do nome do empregado e empregada, do posto de orixe, do posto ocupado en adscrición provisional ou comisión de servizo e a data da resolución que deu orixe á mesma.
 • Que non se produzan máis comisións de servizo, e que se aborde o demandado concurso de provisión de postos.

A Coruña 21 de xullo de 2017

REXISTRADO 21 DE XULLO 

José María Calatayud Sánchez con D.I. 18164080-z e enderezo, para os efectos de notificación, nos locais sindicais que a C.I.G. ten no Concello da Coruña, na súa condición de secretario da sección sindical da CIG.

COMUNICA:

Que o 11 de xullo recibimos un correo do servizo de persoal informando que tras as Mesas Xerais de Negociación (MXN) para a creación dunha instrución realizadas en xuño, daban por definitivo un texto que  non foi acordado nin validado polos representantes sindicais.

Que o 17 de xullo presentamos alegacións ao devandito texto.

Que sen mediar contestación as alegacións, o 21 de xullo recibimos un correo masivo onde se informa que foi negociada cos representantes sindicais e da por finalizada a devandita MXN.

Que o incio da negociación desta instrución foi debido á denuncia que fixemos pola xestión ANORMAL dunha lista de agarda para nomeamento de Orientadores/as laborais.

Que dende o 7 de xullo temos solicitado diversa documentación sobre os chamamentos que se produciron para cubrir postos de Orientadores/as Laborais e coa información á que tivemos aceso, podemos afirmar que foi, ou xestionado de maneira moi torpe ou cunha intención de beneficiar a uns integrantes da lista sobre os outros.

Que mentres este goberno municipal é moi exquisito anulando probas e paralizando procesos de selección como a recente de Policía Local, por outro lado non se preocupa de que formen parte dun proceso de negociación representando ao goberno municipal, alguén que se tiña que terse inhibido por ter un familiar directo que habitualmente forma parte destas listas.

Que a maiores de todo isto, na web municipal na que se publican os procesos de selección de persoal están desaparecendo convocatorias moi recentes e nalgúns casos como é a de ADL, nunca foi publicada a listaxe coas puntuacións finais de todos/as os/as participantes  e que segundo as propias bases (publicadas no seu día), podería dar lugar a unha lista de agarda deste posto.

Polo anteriormente exposto

SOLICITAMOS

 • Que se atenda a solicitude de documentación do 7 de xullo relacionada co proceso de Orientadores/as Laborais.
 • Que se atendan as alegacións presentadas o pasado 17 de xullo.
 • Que se publique o resultado final do proceso de ADL
 • Que en aras da transparencia, se publiquen todos os procesos de selección de persoal que tiveron lugar dous anos atrás.

A Coruña, 21 de xullo de  2017

 

Alegacións listas de agarda

publicación web municipal

Aquí podedes atopar as alegacións a RPT presentada pola Sección Sindical da CIG.

Nesta nova achegámosvos toda a documentación relacionada coa modificación da Relación de Postos de Traballo (RPT) e que durante estas semanas estivo a exposición pública no servizo de Persoal só en papel, fixemos unha solicitude en soporte dixital que publicamos aquí tal e como nola entregaron o pasado venres 2 de xuño. Nela podedes atopar as motivacións dos cambios efectuados, tamén aparecen uns informes das actas das Mesas Xerais de Negociación (MXN) que non foron enviados aos sindicatos e que a CIG non vai a asumir, pois non se adecúan na totalidade do acontecido nin aparecen os documentos que a CIG presentou nas mesmas.

DOCUMENTACIÓN

XERAL

POR SERVIZOS

 

A Coruña 5 de xuño de 2017

 

 

 

 

 

 

 

Aquí podedes consultar a RPT, as Normas de Xestión da RPT e o Informe que xustifica as modificacións.

Asemade tamén podedes consultar algunhas das alegacións (doc1 doc2) presentadas pola CIG nas Mesas Xerais de Negociación(MXN), a maiores desas alegacións recordamos outras solicitudes previas e fixemos achegas as novas Normas de Xestión, esto o poderes consultar nas actas das devanditas MXN no momento que se publiquen.

NOTA: DOCUMENTO APROBADO O 5 DE MAIO NA XUNTA DE GOBERNO LOCAL

LIGAZÓN PUBLICACIÓN BOP 9 DE MAIO 2017

 

Bo día achegámoste cuestións que poden ser do teu interese,

RPT

En contra do que propuxo a Xunta de Persoal por unanimidade, o goberno municipal optou por introducir na proposta de modificación orgánica, valoración de determinados postos de traballo, iso levou a que un traballo que podería terse feito nun curto espazo de tempo, levara máis dun ano e sen rematar nunha proposta de acordo clara.

E así o pasado 20 de abril presentáronnos a RPT para a súa aprobación definitiva.

A pesar de que se introducen cuestións nas que podemos estar da cordo, apertura de postos C2 16 en adiante a C1 (neste suposto negáronse a incluír aos Bombeiros) , recoñecemento do novo Grupo B, igualación de distintos complemento de destino nos postos de igual denominación e igual específico, corrección de algunhas desigualdades na aplicación de determinados complementos(AP no negociado de Policía) , nos atopamos que moitas das modificación que se producen non se aplican con carácter xenérico e nós sempre fomos contrarios (non aprobamos ningunha RPT dende o seu inicio por este motivo) a aplicación parcial de criterios que por norma deberían ser xenéricos.

Nesta reunión tamén tratamos as novas normas de xestión nas que entre outras cuestións eliminouse a parte que estaba publicada e que non constaba no documento que estaba en Galego. Fixemos propostas de modificacións e de aclaracións dalgúns apartados e esperemos que se reflictan no documento que publiquen. 

Persoal quedou en publicar tanto a nova RPT coma as Normas de Xestión e abrirase un prazo de 20 días para que quen se sinta prexudicado ou discrepe, presente alegacións. Tanto as achegas dos sindicatos como a  documentación de xustificacións ou valoracións de postos, estarán a disposición pública no departamento de persoal.

Na Rolda de intervencións solicitamos que se aclarasen as Áreas Funcionais de cara ao futuro concurso.

un saúdo

A sección sindical da CIG

Bo día,
 
Achegámosvos o noso resumo da última Mesa Xeral de Negociación (MXN) do pasado 14 de decembro con só un punto para tratar:
Previsión orzamentaria de gastos de persoal e cadro de persoal para o exercicio do 2017.
 
Na comunicación da convocatoria enviáronnos o cadro de persoal para o próximo ano no que pasamos de 1444 a 1437 traballadores, polo que nos explicaron e polo que puidemos comprobar comparando co do 2016, o colectivo máis afectado negativamente é o de auxiliar administrativo con 14 efectivos menos para o 2017 e ao mesmo tempo aumentan nos grupos superiores, coma neste correo vai o DOCUMENTO coas nosas notas, facede vos mesmos a valoración...
Nos informan que os salarios para o 2017 están orzamentados nas mesmas cantidades que para 2016, a única salvedade é o incremento da partida das axudas económicas nun 3,38%.
 
Volvemos a debater por enésima vez o agravio comparativo que existe nos descontos por baixa laboral entre a ED e a produtividade mensual, se ben foi algo resolto nunha pasada MXN fai anos, non se realizou por reparos do Interventor. Quedaron en darlle unha volta... Neste punto plantexáronnos cambiar os pagos da produtividade para que fora mensual debido aos problemas que tiñan administrativos, a isto contestamos que non temos inconveniente que se modifique.
 
Relacionado cos ORZAMENTOS, a CIG preguntou:
 • Sobre o incremento salarial para o 2017, recordando que o goberno do estado aprobou unha subida do 8 do salario mínimo interprofesional, a Concelleira de Persoal contestou que a falta dos orzamentos xerais do estado e do que se estaba falando era dun incremento do 1% para o 2017 no momento no estado publique os seus orzamentos e determinen o incremento retributivo nos empregados públicos,  non habería problema en dotar o orzamento co crédito necesario.
 • Sobre se habería achegas no plan de pensións municipal, contestaron que non, sen ningún tipo de argumento.
 • Sobre o acordado cos complementos salariais nos contratos de convenios con outras administracións, dixeron que tiñan unha partida para iso pero que aínda non estaban calculadas as cantidades por posto, solicitamos coñecelas e negocialas.
Sobre a Relación de Postos de Traballo(RPT), a CIG solicitou que se rematara dunha vez a negociación da RPT organizativa e abordar xa o anunciado concurso e de paso evitar a desorganización e descontento que están a xerar as comisións de servizo, novamente comezamos a debater coa Concelleira que se ben estabamos da cordo en que o procedemento para cubrir estas comisións de servizos eran adecuado,  non se poden convertir o que debería ser un sistema excepcional de provisión de postos, no sistema habitual.

 Sobre a RPT contestan que van a achegarnos a información en breve, coma esta promesa xa a escoitamos no pasado, para ir avanzando, solicitamos que deberíamos convocar unhas mesas técnicas para negociar as bases do Concurso de provisión de postos, algo que non pode levar moito tempo, pois partimos das bases do anterior que xa foron debatidas e aprobadas pola totalidade de sindicatos, ante esta petición da CIG, contestaron cunha convocatoria para o martes 20 de decembro.
 
Asemade desta información  vai o enlace da publicación da Oferta de Emprego Público 2016