O pasado 28 de agosto recibimos da xefa de persoal un correo electrónico sobre a aprobación definitiva da RPT, nel se que incluían respostas as nosas alegacións a RPT.

Logo de analizar estas contestacións, chegamos a conclusión que cando non existen argumentos para defender os cambios realizados fronte as nosas alegacións, utilizan algo tan elástico como é concepto de AUTOORGANIZACIÓN, a xefatura de persoal confunde este concepto co DESPOTISMO, que aplica para determinar as retribucións no Concello da Coruña, volvendo a utilizar de maneira arbitraria as modificacións na RPT, un exemplo máis pode ser  complemento que sempre da lugar á controversia, tanto polo trato discriminatorio sobre os descontos nas ITL(Baixas), nas concesión de compatibilidades, ou o computo horario... a Especial Dedicación(ED), lonxe de abordar un debate serio sobre este complemento, a suman e restan como se dun reparto de caramelos se tratase.

VALORACIÓN DESTA MODIFICACIÓN DA RPT

Se ben é certo que a nova RPT, abre o camiño para a promoción profesional, a valoración da CIG sobre a aprobación desta nova RPT é que asume a arbitrariedade como modelo de xestión, esta maneira de actuar non é nova para nós, pois o negociado de persoal está xestionado pola mesmas persoas dende fai moito tempo.

O que inicialmente tiña que ser unicamente unha modificación a nivel organizativo, e que no debería levar moito para a súa adecuación á nova estrutura política, retrasouse demasiado e  agora a menos de 21 meses das próximas eleccións este goberno municipal, afirma que abordará unha revisión da valoración dos postos desta RPT, se para a proclamada “aotoorganización” necesitou máis da metade do seu mandato, Canto tempo tardará en facer unha valoración dos postos?

Por último, informar que estudiaremos emprender accións legais contra aprobación desta RPT.

REXISTRADO 21 DE XULLO 

José María Calatayud Sánchez con D.I. 18164080-z e enderezo, para os efectos de notificación, nos locais sindicais que a C.I.G. ten no Concello da Coruña, na súa condición de secretario da sección sindical da CIG. 

COMUNICA

Que o pasado 19 de febreiro de 2016 solicitamos:

“A listaxe dos empregados e empregadas municipais que non ocupen posto en adscrición definitiva e a de aqueles que a pesar de ter un posto en adscrición definitiva ocupan outro posto en comisión de servizos facendo mención en ambos casos do nome do empregado e empregada, do posto de orixe, do posto ocupado en adscrición provisional ou comisión de servizo e a data da resolución que deu orixe á mesma.” 

Que despois de moitas desculpas, a única documentación entregada foi, unha RPT onde se especificaba a situación do posto (ocupada ou vacante) e a situación administrativa deses postos pero non o a listaxe solicitada.

Que dende persoal seguen a promoverse as situacións de adscricións non definitivas.

Que a pesar de que fai meses promóvemos unha negociación para creación das bases do esperado concurso e que xa hai unha RPT en vías de aprobación definitiva, non hai previsión dun proceso de pública concurrencia para a totalidade dos/as empregados/as deste Concello.

Polo anteriormente exposto

SOLICITO

  • Que se nos facilite a listaxe dos empregados e empregadas municipais que non ocupen posto en adscrición definitiva e a de aqueles que a pesar de ter un posto en adscrición definitiva ocupan outro posto en comisión de servizos facendo mención en ambos casos do nome do empregado e empregada, do posto de orixe, do posto ocupado en adscrición provisional ou comisión de servizo e a data da resolución que deu orixe á mesma.
  • Que non se produzan máis comisións de servizo, e que se aborde o demandado concurso de provisión de postos.

A Coruña 21 de xullo de 2017

REXISTRADO 21 DE XULLO 

José María Calatayud Sánchez con D.I. 18164080-z e enderezo, para os efectos de notificación, nos locais sindicais que a C.I.G. ten no Concello da Coruña, na súa condición de secretario da sección sindical da CIG.

COMUNICA:

Que o 11 de xullo recibimos un correo do servizo de persoal informando que tras as Mesas Xerais de Negociación (MXN) para a creación dunha instrución realizadas en xuño, daban por definitivo un texto que  non foi acordado nin validado polos representantes sindicais.

Que o 17 de xullo presentamos alegacións ao devandito texto.

Que sen mediar contestación as alegacións, o 21 de xullo recibimos un correo masivo onde se informa que foi negociada cos representantes sindicais e da por finalizada a devandita MXN.

Que o incio da negociación desta instrución foi debido á denuncia que fixemos pola xestión ANORMAL dunha lista de agarda para nomeamento de Orientadores/as laborais.

Que dende o 7 de xullo temos solicitado diversa documentación sobre os chamamentos que se produciron para cubrir postos de Orientadores/as Laborais e coa información á que tivemos aceso, podemos afirmar que foi, ou xestionado de maneira moi torpe ou cunha intención de beneficiar a uns integrantes da lista sobre os outros.

Que mentres este goberno municipal é moi exquisito anulando probas e paralizando procesos de selección como a recente de Policía Local, por outro lado non se preocupa de que formen parte dun proceso de negociación representando ao goberno municipal, alguén que se tiña que terse inhibido por ter un familiar directo que habitualmente forma parte destas listas.

Que a maiores de todo isto, na web municipal na que se publican os procesos de selección de persoal están desaparecendo convocatorias moi recentes e nalgúns casos como é a de ADL, nunca foi publicada a listaxe coas puntuacións finais de todos/as os/as participantes  e que segundo as propias bases (publicadas no seu día), podería dar lugar a unha lista de agarda deste posto.

Polo anteriormente exposto

SOLICITAMOS

  • Que se atenda a solicitude de documentación do 7 de xullo relacionada co proceso de Orientadores/as Laborais.
  • Que se atendan as alegacións presentadas o pasado 17 de xullo.
  • Que se publique o resultado final do proceso de ADL
  • Que en aras da transparencia, se publiquen todos os procesos de selección de persoal que tiveron lugar dous anos atrás.

A Coruña, 21 de xullo de  2017

 

Alegacións listas de agarda

publicación web municipal

Aquí podedes atopar as alegacións a RPT presentada pola Sección Sindical da CIG.

Nesta nova achegámosvos toda a documentación relacionada coa modificación da Relación de Postos de Traballo (RPT) e que durante estas semanas estivo a exposición pública no servizo de Persoal só en papel, fixemos unha solicitude en soporte dixital que publicamos aquí tal e como nola entregaron o pasado venres 2 de xuño. Nela podedes atopar as motivacións dos cambios efectuados, tamén aparecen uns informes das actas das Mesas Xerais de Negociación (MXN) que non foron enviados aos sindicatos e que a CIG non vai a asumir, pois non se adecúan na totalidade do acontecido nin aparecen os documentos que a CIG presentou nas mesmas.

DOCUMENTACIÓN

XERAL

POR SERVIZOS

 

A Coruña 5 de xuño de 2017

 

 

 

 

 

 

 

Aquí podedes consultar a RPT, as Normas de Xestión da RPT e o Informe que xustifica as modificacións.

Asemade tamén podedes consultar algunhas das alegacións (doc1 doc2) presentadas pola CIG nas Mesas Xerais de Negociación(MXN), a maiores desas alegacións recordamos outras solicitudes previas e fixemos achegas as novas Normas de Xestión, esto o poderes consultar nas actas das devanditas MXN no momento que se publiquen.

NOTA: DOCUMENTO APROBADO O 5 DE MAIO NA XUNTA DE GOBERNO LOCAL

LIGAZÓN PUBLICACIÓN BOP 9 DE MAIO 2017

 

Bo día achegámoste cuestións que poden ser do teu interese,

RPT

En contra do que propuxo a Xunta de Persoal por unanimidade, o goberno municipal optou por introducir na proposta de modificación orgánica, valoración de determinados postos de traballo, iso levou a que un traballo que podería terse feito nun curto espazo de tempo, levara máis dun ano e sen rematar nunha proposta de acordo clara.

E así o pasado 20 de abril presentáronnos a RPT para a súa aprobación definitiva.

A pesar de que se introducen cuestións nas que podemos estar da cordo, apertura de postos C2 16 en adiante a C1 (neste suposto negáronse a incluír aos Bombeiros) , recoñecemento do novo Grupo B, igualación de distintos complemento de destino nos postos de igual denominación e igual específico, corrección de algunhas desigualdades na aplicación de determinados complementos(AP no negociado de Policía) , nos atopamos que moitas das modificación que se producen non se aplican con carácter xenérico e nós sempre fomos contrarios (non aprobamos ningunha RPT dende o seu inicio por este motivo) a aplicación parcial de criterios que por norma deberían ser xenéricos.

Nesta reunión tamén tratamos as novas normas de xestión nas que entre outras cuestións eliminouse a parte que estaba publicada e que non constaba no documento que estaba en Galego. Fixemos propostas de modificacións e de aclaracións dalgúns apartados e esperemos que se reflictan no documento que publiquen. 

Persoal quedou en publicar tanto a nova RPT coma as Normas de Xestión e abrirase un prazo de 20 días para que quen se sinta prexudicado ou discrepe, presente alegacións. Tanto as achegas dos sindicatos como a  documentación de xustificacións ou valoracións de postos, estarán a disposición pública no departamento de persoal.

Na Rolda de intervencións solicitamos que se aclarasen as Áreas Funcionais de cara ao futuro concurso.

un saúdo

A sección sindical da CIG

Bo día,
 
Achegámosvos o noso resumo da última Mesa Xeral de Negociación (MXN) do pasado 14 de decembro con só un punto para tratar:
Previsión orzamentaria de gastos de persoal e cadro de persoal para o exercicio do 2017.
 
Na comunicación da convocatoria enviáronnos o cadro de persoal para o próximo ano no que pasamos de 1444 a 1437 traballadores, polo que nos explicaron e polo que puidemos comprobar comparando co do 2016, o colectivo máis afectado negativamente é o de auxiliar administrativo con 14 efectivos menos para o 2017 e ao mesmo tempo aumentan nos grupos superiores, coma neste correo vai o DOCUMENTO coas nosas notas, facede vos mesmos a valoración...
Nos informan que os salarios para o 2017 están orzamentados nas mesmas cantidades que para 2016, a única salvedade é o incremento da partida das axudas económicas nun 3,38%.
 
Volvemos a debater por enésima vez o agravio comparativo que existe nos descontos por baixa laboral entre a ED e a produtividade mensual, se ben foi algo resolto nunha pasada MXN fai anos, non se realizou por reparos do Interventor. Quedaron en darlle unha volta... Neste punto plantexáronnos cambiar os pagos da produtividade para que fora mensual debido aos problemas que tiñan administrativos, a isto contestamos que non temos inconveniente que se modifique.
 
Relacionado cos ORZAMENTOS, a CIG preguntou:
  • Sobre o incremento salarial para o 2017, recordando que o goberno do estado aprobou unha subida do 8 do salario mínimo interprofesional, a Concelleira de Persoal contestou que a falta dos orzamentos xerais do estado e do que se estaba falando era dun incremento do 1% para o 2017 no momento no estado publique os seus orzamentos e determinen o incremento retributivo nos empregados públicos,  non habería problema en dotar o orzamento co crédito necesario.
  • Sobre se habería achegas no plan de pensións municipal, contestaron que non, sen ningún tipo de argumento.
  • Sobre o acordado cos complementos salariais nos contratos de convenios con outras administracións, dixeron que tiñan unha partida para iso pero que aínda non estaban calculadas as cantidades por posto, solicitamos coñecelas e negocialas.
Sobre a Relación de Postos de Traballo(RPT), a CIG solicitou que se rematara dunha vez a negociación da RPT organizativa e abordar xa o anunciado concurso e de paso evitar a desorganización e descontento que están a xerar as comisións de servizo, novamente comezamos a debater coa Concelleira que se ben estabamos da cordo en que o procedemento para cubrir estas comisións de servizos eran adecuado,  non se poden convertir o que debería ser un sistema excepcional de provisión de postos, no sistema habitual.

 Sobre a RPT contestan que van a achegarnos a información en breve, coma esta promesa xa a escoitamos no pasado, para ir avanzando, solicitamos que deberíamos convocar unhas mesas técnicas para negociar as bases do Concurso de provisión de postos, algo que non pode levar moito tempo, pois partimos das bases do anterior que xa foron debatidas e aprobadas pola totalidade de sindicatos, ante esta petición da CIG, contestaron cunha convocatoria para o martes 20 de decembro.
 
Asemade desta información  vai o enlace da publicación da Oferta de Emprego Público 2016

Despois de incumprir o calendario das Mesas Xerais de Negociación(MXN) sobre a Relación de Postos de Traballo(RPT), o Goberno Municipal convocounos para entregarnos a Oferta Pública de Emprego(OPE) para 2016 e informarnos da inminente constitución de mesas técnicas para abordar o novo regulamento de axudas económicas que a Xunta de  Persoal propuso fai tempo. Sobre as mesas técnicas informaron de crear un regulamento de vacacións permisos e licencias, algo que tíñamos falado en anteriores MXN.

OPE 2016

Recordamos que na MXN do pasado 16 de xuño (preme aquí ) aceptaron un incremento de 9 a 10 efectivos na taxa de reposición, pero  agora informáronnos que facendo caso a un informe negativo da intervención, volven aos 9 iniciais.

    Quenda Libre

     Para o subgrupo A1:

•             2 Técnicos/as de administración xeral

•             2 Técnicos/as de administración especial un para Medio Ambiente(Residuos) e o outro para departamento en Normalización Lingüística (Imaxe)

•             1 Arquitecto/a superior (adm esp) para Rexeneración Urbana

•             1 Licenciado/a en Dereito (adm esp) para Xustiza Social

       Para o subgrupo A2:

•             2 Técnicos/as medios de administración especial para Emprego e  Mobilidade

•             1 Técnico/a de apoio social (adm esp) para Xustiza Social

En moitas MXN denunciamos os problemas para desenvolver o traballo administrativo e a escaseza de persoal en moitos postos base (Conserxes, Aux Administrativos, Enterradores, Bombeiros, Oficiais de Estación…) , pero  esta OPE 2016 no quenda libre, propoñen só postos superiores, polo que sigue cargando a maior parte do traballo na diminuída plantilla municipal, polo tanto a CIG está en total desacordo con esta proposta.

    Promoción Interna

Refunden as ofertas de anos anteriores.

2 Oficiais de transporte: para cando se aprobe a RPT, terase en conta na OPE 2017

11 Administrativos: refunden as de 2014 e 2015 e incrementan 3 a maiores.

4 Aux Administrativos  

1 Inspector de Policía Local

2 Oficiais de Policía Local

4 Cabos S.E.I.S º

1 Oficial de S.E.I.S

Infórmannos que para o 2017 teñen a intención de convocar un número importante de promocións internas, debido a previsión da apertura de postos C2 a C1 no posto de Administrativo e que continuaría nos seguintes anos para completar a totalidade de prazas, sobre isto falouse de negociar un sistema máis acaído á realidade e non do nivel mantido nas últimas promocións, dende a CIG queixamonos nesta reunión, que algún sindicalista xustificase  a nota de corte sobreleveada no exercicio teórico co argumento deque así o tribunal tivera menos exames que corrixir. Tamén haberá en Oficiais de mercados, Oficiais de transportes e favorecer algún tipo de promoción máis, dependendo da creación do Novo Grupo B (sobre isto a CIG fixo proposta en MXN o 19 de maio de 2016 preme aquí )

Despois de debater este punto, propoñen crear un grupo de traballo para ir redactando as futuras bases do CONCURSO e tamén as bases para AS PROMOCIÓNS.

Constitución das mesas técnicas do regulamento de axudas económicas e de Normas de xestión para vacacións permisos e licenzas.

Establecemos unhas datas para comezar coas mesas técnicas, sendo a primeira a do novo regulamento de axudas económicas que propuxemos dende a Xunta de Persoal (XP), reunímonos o pasado martes 29 de novembro, pero non avanzamos demasiado, pois a pesar que a proposta foi da totalidade de sindicatos con representación na XP e foi enviado masivamente aos empregados municipais para que nos achegarades melloras ou problemas, na reunión algún sindicato seguía debatendo todo o deliberado e aprobado pola totalidade da representación sindical nos anteriores meses. No caso de non aprobalo antes do remate deste ano, habería problemas para aplicalo nas seguintes axudas.

ROLDA DE INTERVENCIÓNS

A petición doutro sindicato,  debatemos durante media hora sobre cuestións relacionadas coa inadecuada xestión do persoal que existe no servizo da Policía Local (Formación,  Compensación de días, ILT...) que ten convocadas periódicamente mesas técnicas.

Quedounos pouco tempo para falar sobre temas que a CIG consideraba tamén importantes e que son os seguintes:

•             A valoración negativa sobre a tardanza na aprobación da RPT e as comisión de servizos que fan atrasar o CONCURSO DE TRASLADOS.

•             Malestar polas bases de Arquitecto funcionario/a interino/a con retribucións mensuais correspondente a nivel 24 cando existen postos na RPT con nivel 22.

•             Incumprimento da promesa modificar o convenio colectivo para eliminar as diferencias salariais entre traballadores que ocupen postos iguais.

•             Problemas de xestión na convocatoria de cursos en Servizos Sociais.

•             Falta de información sobre a Re-municipalización das Bibliotecas.

•             Rotación de ordenanzas nos Plenos e tempos obrigatorios de descanso entre xornadas.

•             E varias cuestións de Saúde Laboral, as que contestaron con unha inminente convocatoria do Comité de Saúde Laboral, pero sen concretar data.

CUESTIÓNS SOLICITADAS POLA CIG PARA O PRÓXIMO COMITÉ DE SAUDE LABORAL

              Cuestinario de Riscos Psicosocias.

              Sinalización e colocación de Extintores en distintas dependecias

              Condicións insalubres nas dependecias de Servizos Socias

              EPI en cimenterios

              Control das medicións de Gas Radón

              Instalacións eléctricas Castelo de San Antón

Por outra banda estamos a revisar as contas de correo electrónico para mellorar na entrega  da información e recordar que todos os correos que vos enviamos os colgamos na nosa páxina web http://cigconcelloacoruna.com/

ESPERAMOS QUE ESTA INFORMACIÓN FORA DO TEU INTERESE

O secretario da sección sindical da CIG

 

José María Calatayud Sánchez

Bo día,

o pasado xoves 29 de setembro recibimos por correo electrónico a listaxe de corbertura de postos na Relación de Postos de Traballo(RPT).

Logo de revisala e salvo erro ou omisión atopamos os seguintes datos a día da recepción desta información:

DOTACIÓN DA RPT: 2112 prazas das que 514 son vacantes puras = 1598 + 2 xefaturas provisionais =  fan un total de1600 traballadores.

Dos que non están adscritos definitivamente 354 deles nas seguines situacións:

-ADSCRIPCIÓN PROVISIONAL: 109 traballadores
-COMISIÓNS DE SERVIZO: 149 traballadores
-INTERINOS : 96 traballadores

Se ben destos 354 empregados municipais, hai 36 que teñen posto orixe, nesta RPT hai un total de 319 sen posto definitivo, casi un 20% da plantilla municipal.

Esta listaxe é o resultado das políticas dos anteriores gobernos municipais, de non poñer solución, este goberno municipal será tan responsable coma os anteriores.
 
Ligazón dun esquema da provisión de postos na administración pública. http://cigconcelloacoruna.com/images/PDF/PMH/provision.pdf
 
Esperemos que esta información fora do voso interese.
 
O Secretario da Sección Sindical da CIG no Concello da Coruña
José María Calatayud Sánchez