Hoxe fomos convocados para a negociación da previsión orzamentaria de gastos de personal e cadro de personal do 2016. A Concelleira informounos entre outras cousas de:
•       O incremento das retribucións do 1%
•       A recuperación da paga extraordinaria do ano 2012
•       Manteñense as Axudas Económicas cun aumento do 3%
•       Plan de formación que faran máis participativo ao personal no seu deseño
•       Executar as convocatorias dos anos anteriores (Policía, Bombeiros e Administrativos), máis o que se acorde este ano.
•       Achegarán na próxima reunión o borrador da RPT adaptado á nova organización, deixando para outras xuntanzas cambios máis profundos na RPT, entre eles a promoción ao  novo grupo B para técnicos especialistas.

A CIG pregunta sobre o incremento do 1% na productividade ao que contestan que esa partida é de aprobación anual e que é a mesma que para o 2015 mentras non se aprobe o novo orzamento, o Goberno Municipal dixo que se incrementaría ese 1% a partir da devandita aprobación. A CIG solicita que ese incremento se aplique con carácter retroactivo a 1 de xaneiro de 2016.

A CIG recorda que a sentenza sobre a ED tería cabida nunha primeira modificación polos agravios comparativos que existen e recordamos que este concepto só valora o exceso de xornada. Contestan que van a consultar á asesoría xurídica sobre a extensión desta sentenza antes de abordar a ED. A Concelleira tamén amosou o seu desacordo coa aplicación actual que se fai deste complemento.

A CIG propón a reclasificación directa ao novo grupo B dos postos ocupados no que o seu requisito de ingreso figurase a Formación Profesional de segundo grado e  fará chegar ao goberno municipal unha proposta concreta para súa negociación.

A CIG Pregunta se se van a respetar os acordos acadados co anterior goberno municipal para as prácticas formativas do Grupo de Rescate Acuático e o para incremento de personal das quendas do SEIS. Contestan que o van a mirar.

A CIG solicita que se orzamenten as 8 prazas que desaparecen no borrador do cadro de personal e así  poder disponer delas no momento que non existan limitacións legais que impidan a posibilidade de incrementar a plantilla.

A CIG pide que se negocie un sistema para que se poida fraccionar en horas os días de asuntos propios e dispoñer deles a demanda para mellorar a conciliación da vida familiar.

Por último, A CIG pon de manifesto que se opón ao requirimento por parte do Goberno Municipal para nomear outro tribunal da promoción interna de Oficial de Policía, considera que a xestión deste asunto foi un despropósito dende o seu inicio e que se deberá esperar a que remate o procemento informativo, para depurar posibles responsabilidades se as houbera, antes de reinicar o proceso.

A Concelleira manifesta que se reunirá de maneira ordinaria cos sindicatos todos os días 15.

Esperamos que esta información fora do voso interese.

En cumprimento de acordo adoptado polo Pleno da Xunta de Persoal, en data 23 de Febreiro, achegámosvos a relación dos escritos enviados a persoal e do seu estado:

 

DATA

OBXECTO

ESTADO

03/07/2015

Proposta de Cronograma das MXN

No contestado

03/07/2015

Cumprimento de Acordo de Descontos

No contestado

03/07/2015

Proposta de Cobertura do Director da Banda

No contestado

03/07/2015

Petición de Cadeiras e Equipo Multifunción pa Xunta de Persoal

No contestado

03/07/2015

Queixas no Servizo da Estación de Autobuses

No contestado

03/07/2015

Información dos Procesos de Recuperación dos Servizos Externalizados

No contestado

13/8/2015

Respetar os xustificantes Médicos

No contestado

13/8/2015

Nova listaxe de Bodas

No contestado

13/8/2015

Mes natural de Vacacións

No contestado

13/8/2015

Dependencia Xerarquica do Sevizo de Sinalización Vial

No contestado

02/10/15

Aplicación do Decreto Lei 10/2015

Convocaron MXN

07/10/2015

Notificacións dos cambios de centro de Traballo os Delegados de Prevención

No contestado

06/10/2015

Plan de Pensións

No contestado

06/10/2015

Nomeamento dos Delegados de Prevención

No contestado

06/10/2015

Información de Permutas

No contestado

07/10/2015

Cumprimento de Acordos

No contestado

09/10/2015

Relación de Escritos Presentados

No contestado

13/11/2015

Presuposto 2016

No contestado

13/11/2015

Cobertura das Prazas Vacantes

No contestado

13/11/2015

Acordo Reclasificación Policía Local

No contestado

09/12/2015

Escrito de apoio a Banda Municipal

No contestado

11/12/2015

Seguridade nos Centro Sociais - Cívicos

No contestado

11/12/2015

Contratación de persoal - Banda

No contestado

11/12/2015

Solicitude de MXN para tratar a “ED”

No contestado

01/02/2016

Asesoramento Xurídico pos traballadores

No contestado

01/02/2016

Información da Cobertura do Seguro

No contestado

01/02/2016

Negociar as Coberturas do Seguro antes da súa renovación

No contestado

05/02/2016

Alegacións as Bases dos Concursos

No contestado

05/02/2016

Acordo Sistema de desempate dos Procesos Selectivos

No contestado

Todos estes escritos están colgados na Intranet Municipal, nas carpetas publicas (Xunta de Persoal - Actas)

A Coruña, 25 de Febreiro de 2016

 

 

Asdo.: José Ángel Varela Moure                  Asdo.:   Roberto Tizón Miguéns

 

Secretario                                                       Presidente

Bo día,

achegamosvos o contido da solicitude rexistrada hoxe (19 febreiro 2016), é algo que solicitamos fai moito tempo, esperemos ter contestación desta vez

 

"SOLICITO

 

Que se nos facilite a listaxe dos empregados e empregadas municipais que non ocupen posto en adscripción definitiva e a de aqueles que a pesar de ter un posto en adscripción definitiva ocupan outro posto en comisión de servizos facendo mención en ambos casos do nome do empregado e empregada, do posto de orixe, do posto ocupado en adscripción provisional ou comisión de servizo e a data da resolución que deu orixen á mesma."

 

http://cigconcelloacoruna.com/images/PDF/PMH/ingreso.jpg

 

o secretario da sección sindical da CIG

 

José María Calatayud

De: CIG
Enviado el: viernes, 05 de febrero de 2016 10:12
Asunto: SUBIDA DO 1%
 
Bo día a todos/as,
en resposta a numerosas consultas recibidas informámosvos que:
 
Os orzamentos xerais do estado para o 2016 inclúen unha subida do 1% dos nosos salarios, este incremento foi aplicado nas nóminas do pasado mes de xaneiro, agás no concepto da produtividade mensual, se ben a cobrada nesta nómina correspondería ao ano 2015 e non sería aplicable, en persoal informáronnos de que non haberá subida do 1% no complemento de produtividade ata que o aprobe o Pleno Municipal nos orzamentos municipais de 2016.
 
un saúdo
O Secretario da Sección Sindical da CIG
José María Calatayud
Bo día a todos/as,
 
achegámosvos o contido da solicitude rexistrada no día de hoxe:
 

 

Que no pasado 13 de novembro solicitamos unha Mesa Xeral de Negociación urxente para tratar a aplicación dunha sentenza que afecta as actuais normas de xestión da RPT, en concreto ao concepto da Especial Dedicación.

 

Que no pasado 30 de decembro nunha reunión mantida ante a Xefatura de Personal e de Seguridade Cidadana, recoñeceuse que habendo postos de traballo que cobran o concepto de ED, non cumpren nin as 40 horas minimas que marca as normas de xestión para estos postos.

 

Que dende a CIG, levamos anos denunciando que o concepto da Especial Dedicación, na maioria dos casos é unha retribución que non obedece a ningún criterio coñecido e é totalmente despropocionada respecto aos salarios dos que non teñen este concepto e que en moitos casos fan o mesmo traballo.

 

Que a cantidade de postos con ED foi criticado polo anterior Goberno Municipal do Partido Popular, se ben non fixo nada por correxilo e nas últimas modificacións incluso creou postos novos con este concepto.

 

Que nas primeira reunións co actual Goberno Municipal tamén causoulle extraneza á Concelleira de Persoal, a cantidade de postos con ED neste Concello.

 

Que a día de hoxe non houbo máis que silencio sobre este tema.

 

Polo anteriormente exposto

 

REITERO:

 

A solicitude do pasado 13 de novembro e se convoque a Mesa Xeral de Negociación para coñecer dunha vez os criterios polos que se deron as ED e no caso de non habelos, revisar a RPT posto a posto.

 

 

A Coruña 14 de xaneiro de 2016

 

esperamos que fora do voso interese.

un saúdo
 
O Secretario da Sección Sindical da CIG
José María Calatayud Sánchez
 
  • Como único punto da orde do día aprobouse modificar a OEP do ano 2015 incluíndo 3 novas prazas de sarxento do SEIS. Como recoñeceu a propia concelleira de persoal tratábase de executar o acordo acadado co anterior Goberno Municipal, son vacantes producidas polo proceso de promoción interna  de sarxento a suboficial. Ao ser un tema xa negociado aprobouse por unanimidade e sen discusión.
  • Rolda de intervencións e por orde de petición

CSIF: “Actos en honor del personal en activo y jubilados”

CIG: Pola nosa parte sen comentarios..........

CSIF:Especial dedicación: “Tras la sentencia del TSXG que reconoció a una afiliada de CSIF su derecho al descanso, CSIF pedimos que se extiendan los efectos de esta sentencia a todo el personal municipal afectado, y se consensuen los límites y efectos de la actual ED.”

CIG. Recordámoslle á concelleira que a CIG e a xunta de persoal xa fixemos solicitude de convocatoria de mesa de negociación con este asunto como orde do día e con propostas concretas para negociar.

CSIF:Delegados Comité de Seguridad y Salud. Propusimos tomar acuerdo para posibilitar la designación de Delegados Sindicales, al objeto de poder constituír dicho órgano a la mayor brevedad.

CIG: Recordámoslle á mesa que un acordo deste tipo so o poden adoptar os órganos de representación, que a Xunta de Persoal xa ten nomeados os seus delegados  e que para facelo habería que modificar o convenio colectivo do persoal laboral.

CSIFMejora de la cobertura para conductores de vehículos municipales: a través de ampliar las pólizas de seguro, para que los conductores de todos los servicios municipales puedan percibir indemnizaciones por secuelas en caso de que involuntariamente ocasionen un accidente

CIG: Consideramos que un accidente de tráfico é un accidente laboral e a cobertura das secuelas dos accidentes laborais deben ser igual para todos e constar incluídas na póliza xeral. Persoal quedou en revisala para mirar se non é así.

 CSIF:Que el ayuntamiento asuma la indemnización a los trabajadores municipales, en casos de insolvencia de terceros condenados por agresiones a personal municipal

A xefa de persoal mencionou que esa situación pódese dar noutros supostos e con cantidades mais importantes, o  Goberno Municipal non se posicionou  neste asunto, nos dubidamos da posibilidade legal de aplicar esta proposta.

Na quenda da CIG

Criticamos con firmeza que non se efectúe o pagamento do 26.23% da extra do 2012 neste ano 2015, cuestionamos a legalidade de adialo a xaneiro do 2016 e  mostramos a nosa perplexidade por como se tratou todo este asunto dende o momento de publicación do RD 10/2015. Solicitámoslle  a concelleira que no suposto que a lexislación do estado volva a conter normas que recorten dereitos as apliquen coa mesma rotundidade.

A Concelleira manifesta que a cuestión da legalidade é interpretable e que pagarán en xaneiro o total do  que falta da paga si dan aprobados os orzamentos do 2016.

Criticamos a falta de axilidade na resposta da asesoría xurídica a dous asuntos urxentes, un sobre un caso de suposto acoso ( solicitude de aplicación do protocolo) e outro sobre un asunto de responsabilidade penal en urbanismo. Non obtivemos resposta.

 

UGT:Que se recupere á aportación do concello ao plan de pensións e a devolución da semana de antiguidade .

Todos nos sumamos a esta petición. O Goberno Municipal non dixo nin pío

UGT:Que se graven as incidencias de nomina no momento que se produzan e non a mes vencido

Dende persoal manifestan que é responsabilidade de cada departamento pero que non ten incidencia nas nóminas.

CCOO:Falan das substitucións no rexistro, que se lles informe do cese de interinos e solicitan que se priorice a xestión de persoal. Manifestan que é  unha boa noticia o da paga e falan tamén dos problemas do cuadrante da estación .

Non houbo resposta concreta do Goberno Municipal

 

CONCLUSIÓNS DENDE A SECCIÓN SINDICAL DA CIG

O goberno municipal só convoca aos representantes dos traballadores para tratar asuntos que lle interesan e de obrigatoria negociación, pero non ofrecen ningún tipo de resposta ante demandas que teñen incluso maior urxencia e importancia.

 

Esperemos que esta información fora do voso interese.

un saúdo

O secretario da Sección Sindical da CIG

José María Calatayud Sánchez

O Goberno Municipal da Marea fixo oficial o pasado 15 de decembro por correo electrónico dirixido ao Comité de Empresa e a Xunta de Persoal o recoñecemento da obriga de efectuar o pago da extra de decembro do 2012 , secuestrada polo Goberno do PP, con cargo aos orzamentos do 2015 por existir disponibilidade económica e a súa "intención",

 de facela efectiva en xaneiro do 2016.

 

Dende a sección sindical da CIG no concello da Coruña queremos mostrar a nosa disconformidade e repulsa con esta decisión do Goberno Municipal en base as seguintes consideracións:

 

 

1.      Adiar o pagamento ao 2016 fará que no próximo ano teñamos un 75% máis de ingresos derivados do que resta da paga extra de nadal de 2012 a marxe da suba xeral do 1%,  que non só pode influir negativamente na declaración da renda senon que, nalgúns casos, pode significar que se superen os tramos máximos para optar á concesión de bolsas e outras axudas.

 

Isto ven desmentir o que nos trasladou o Goberno Municipal da Marea  en Mesa Xeral Negociación, o favor que nos queren vender co argumento de que NON a pagan en decembro porque as retencións a aplicar serían moi elevadas.

 

2.      Incumpre o recollido no RD 10/2015 que obriga o efectuar o pagamento no ano 2015, con mais abondamento despois de telo recoñecido.

 

3.      Deixan aos empregados municipais na mais absoluta indefensión xa que nen sequera nos queda a posibilidade do recurso aos tribunais, xa que con efectuar o pago inmediatamente antes do xuízo deixarán a demanda sen obxecto.

 

Esta maneira de actuar arbitraria, moi lonxe dunha actitude responsable que se lle debe supoñer a quen presume de formar parte dun goberno con talante aberto, democrático, popular e de respectar os dereitos dos traballadores pero, que diante dos seus empregados/as actúa coa mesma prepotencia que gobernos anteriores para os quen nunca fomos unha prioridade.”

 

O Secretario da Sección Sindical da CIG

José María Calatayud Sánchez

RPT e Normas de Xestión

Na nosa Relación de Postos de Traballo(RPT) hai dous grupos de postos diferenciados, os que teñen Especial Dedicación(ED) e os que non.

Segundo as Normas de Xestión da RPT os postos con “ED .- Natureza: Retribue a dispoñibilidade e maior dedicación temporal no desempeño do posto. Os postos retribuidos con EDterán unha xornadamínima de 40 horas semanais, sen prexuízo do maior horario que ocasionalmente requira o servizo. Durante o horario de verán terán a mesma redución que o resto do persoal.”

A aplicación desta norma produce agravios comparativos, entre os postos que teñen ED e os que non, os primeiro non sofren rebaixa nese complemento ao estar de baixa como sucede coa Produtividade, ademais disto  as ED perciben ao ano 14 pagas de ED contra as 12 da Produtividade.

As ED que figuran na RPT do Concello,asignáronse sen xustificación algunha , pois utilizouse de inicio como complemento para os postos de xefatura, co argumento dunha valoración baixa dos mesmos, algo que despois foi utilizado sen criterio.

 

SENTENZA

Unha recente sentenza do TSXG limita a ED a 40 horas máximo, o resultado desto é que o valor da hora de ED é totalmente desproporcionada coa táboas de gratificación das horas extraordinarias aplicadas aos postos sen ED.

PRECIO HORAS EXTRAORDINARIAS

ANTIGUO GRUPO

PRECIO

A

23,54 €

B

19,52 €

C

16,35 €

D

13,80 €

E

12,32 €

 

POSTURA DA CIG

Nas nosas propostas electorais incluíamos a revisión e adecuación da  RPT ás necesidades reais do concello, con especial consideración á definición e aplicación do concepto de ED

 

A postura que a CIG sempre mantivo sobre a ED nas Mesas Xerais de Negociación(MXN) é a de aclarar os criterios polos que se aplicou este complemento e no caso de que non existan créalos e determinar de novo a que postos deberían adxudicarse

A CIG  non  avalou ningunha modificación da RPT que non se fixera en base a criterios aplicables ao conxunto dos postos de traballo e así seguirá sendo no futuro.

 

A recente sentenza sobre este asunto desnaturiza o concepto de ED e converte en absolutamente desproporcionada a súa retribución polo que solicitaremos que se convoque, con carácter de urxencia, a MXN para tratar este tema.

José María Calatayud Sánchez con DI XXXX e enderezo para os efectos de notificación nos locais da Xunta de Persoal sitos no terceiro andar do Pazo Municipal, na miña condición de Secretario da sección sindical da CIG do concello da Coruña

EXPOÑO:

  1. Que o pasado 26 de outubro do presente ano publicouse a aprobación inicial do expediente M1C/2015 modificativo do orzamento 2015  aprobado en sesión extraordinaria e urxente do Pleno Municipal o día 20 de outubro.
  2.   Que no citado modificativo de crédito se transfiren sobre 467.000 € da partida de gastos de persoal a outras partidas.
  3. Que o RDL 10/2015 de 11 de setembro Recolle no seu artigo 1.1 o seguinte:” 1. As distintas administracións públicas, así como os seus entes dependentes e vinculados, aboarán, dentro do exercicio 2015, e por unha soa vez, unha retribución de carácter extraordinario cuxo importe será o equivalente a 48 días ou ao 26,23 por cento dos importes deixados de percibir como consecuencia da supresión da paga extraordinaria, así como da paga adicional de complemento específico ou pagas adicionais equivalentes, correspondentes ao mes de decembro de 2012, por aplicación do Real decreto lei 20/2012, do 13 de xullo, de medidas para garantir a estabilidade orzamentaria e de fomento da competitividade, co alcance e límites establecidos no presente artigo.”
  4. No apartado 3. Do RDL citado contemplase a posibilidade de non realizar o pagamento mencionado no apartado anterior a que a situación económica-financeira non o permita.
  5. A retirada dunha partida tan cuantiosa do capitulo de gastos de persoal incide negativamente na posibilidade de executar o pagamento das retribucións citadas, o que podería impedir ao concello cumprir coa súa obriga de efectuar o pagamento do 26.23 % da paga retirada no 2012 dentro do ano 2015.

Polo anteriormente exposto

SOLICITO:

Que se teñan por presentadas estas ALEGACIÓNS e non se aprobe definitivamente o expediente M1C/2015 por impedir o cumprimento da obriga legal de efectuar o abono do 26.23% da paga extra de decembro do 2012 aos empregados do concello da Coruña

 

A Coruña 12 de novembro do 2015.

Bo día á afliación CIG,
 
No día de hoxe (29/out/2015) fomos convocados a unha MXN cun único punto da orde do día: RDL 10/2015
 
Non hai novidades co respeto ao que vos contamos no último correo salvo que non aceptaron a petición de todos os sindicatos de acortar os prazos para acadar os 4 días de máximo de vacacións por antigüidade, alegando a trasposición que fai a Xunta. A CIG  recordoulle á concelleira que non  tiveron o mesmo criterio cando se solicitou que se aplicara o mes natural que posibilitaba a lei de emprego público de Galiza.
 
Preguntados pola extra, reiteraron que a súa intención era pagar o 26% o antes posible e como moi tarde a principios de 2016, algo que terían que facer cos orzamentos de 2016.... Non entramos a discutir esta cuestión pois no momento que se publique o modificativo aprobado no pasado pleno actuaremos como en dereito proceda.
 
Na rolda de intervencións dixéronos que en breve seríamos convocados a máis reunións para tratar cuestións plantexadas fai meses polos sindicatos.
 
 
un saúdo

 

Cala
 
 
MXN para tratar entre outros temas:
  • Aplicación do RDL 10/2015 .
  • Bases para cobertura de comisión de servizo.
  • RPT.
RDL 10/2015
Sobre o primeiro punto a concelleira trasladounos a vontade de facer os pagos da parte da Extra do 2012, o 26.23% , non se poderá realizar este mes por falta de liquidez, comprométense a facelo  este ano e de non ser posible no 2016. A CIG pediu que en caso de non facelo este ano se nos trasladen os informes económicos que sustifiquen a imposibilidade.
 
Informamos ao Goberno Municipal de nos opondríamos a calqueira transferencia de crédito do Capítulo 1
 
Tamén aprobou a aplicación dos  días de asuntos propios por antigüidade.
 
sobre os días de vacacións por antigüidade, pendiente de que valoren a a solicitude que fixemos de acortar os prazos para acadar o 4 días de máximo.
 
COMISIÓN DE SERVIZOS e RPT
 
É  primeira vez que se nos propoñen achegas para unhas bases de provisión de postos en comisión de servizos, pretenden crear unas INTRUCCIÓNS XERAIS, similares ás dos Concursos de Provisión de Postos.
 
Comunicounos que agora van a aprobar unha modificación da RPT co único fin de adaptar o seu Organigrama, pero que a súa intención  era abordar nun futuro unha profunda modifiación.
Propuxemos, que tan pronto se faga a adapactación da RPT ao novo Organigrama se convoque o Concurso de Traslado.
 
ROGOS E PREGUNTAS
 
Durante os temas tratados anteriormente, mencionou que tiña intención que se recuperara dereitos perdidos pero serían motivo doutras reunión así coma unha modificación da RPT con criterios de carácter técnico.
 
Nós mencionamos 3 cuestión, abundando na falta de personal en moitas áreas como na Estación de Autobuses e Rexistro, mencionamos os problemas  da Banda de Música cara aos próximos concertos.
 
Outro tema foi a falta de comunicación de traslados de persoal a novas dependencias, algo do que se disculpou.
 

 

E por último recordamos o programa electoral da actual corporación na que recollía a RECUPERACIÓN dos servizos privatizados, en concreto recordamos a xestión do cobro de multas que actualmente realiza EMVSA.