Achegámosvos o resumo da Mesa Xeral de Negociación do pasado 7 de xuño coa seguinte orde do día:

1.    Oferta de emprego de público para o ano 2016.

2.    Tramitación da Relación de Postos de Traballo para a súa adaptación a nova estrutura política.

3.    Rogos e Preguntas.

 

Antes do inicio da MXN, reprochamos ao Goberno Municipal (GM) a tardanza sobre a data establecida e que non se abordasen os temas que quedaron pendentes na anterior mesa, a isto contestaron que estaban convocándonos coma mínimo unha vez ao mes e para eles agora a RPT era prioritaria, tamén manifestaron que o resto de cuestións serían abordadas coma tarde na próxima reunión do 15 de xuño.

 

 1. Neste punto o GM sumou na tasa de reposición un  total de 9 funcionarios/as e que prioritariamente ocuparían postos nas novas Áreas de Participación, Igualdade e unha nova unidade en Xustiza Social. A  CIG propuso unha subida de 2 funcionarios máis (11total) argumentando que 3 baixas do 2015 correspondían a sectores na que a tasa podería chegar ao 100%, Policía, Bombeiros e Tesourería. Finalmente e despois  dun debate sobre a cantidade que legalmente poderíase convocar para a OPE deste ano, aprobouse estudar a posibilidade de incremento dun efectivo máis(10total) e ademais coa proposta da CIG de que se estudase a posibilidade de que nestas novas áreas incorporansen co argumento de formar parte dun novo proxecto polo que non computarían dentro da OPE 2016, isto é algo que quedaron en mirar.Tamén falamos da promoción interna da totalidade do subgrupo C2 ao C1 e a incidencia que tería na RPT, a CIG propuso estudar FORMA e CANTIDADES  para facer esta promoción a longo prazo.
 2. Achegáronnos os borradores de RPT de Deportes, Educación e Mobilidade. Ao marxe dos cambios organizativos(aos que legalmente non temos nada que dicir) en Deportes destacar a promoción que se fai aos  4 socorristas de AP a C2 por estar estos  obrigados actualmente a ter un título habilitante, algo que non ocurreu no momento do acceso ao posto.  En  Educación salientar o aumento de efectivos no posto de Conserxe de Colexio que pasa de 33 a 35. En Mobilidade destacar que ante un cambio meramente organizativo, un sindicato expresou a seu malestar ao ser este unha modificación que causaría problemas, co argumento de problemas entre personas, algúns dos alí presentes manifestamos que a organización dunha administración non pode ser deseñada soamente ao gusto ou desgusto das persoas que a conformamos e no caso de problemas persoales ou laborais, existen cauces legais para resolvelos. Ao respecto das secretarías de Dirección, comunicáronnos que a partir de agora non colgarían das Áreas correspondentes e si directamente de Alcaldía pero sen dar máis explicacións ao respecto.
 3. Neste punto dende a CIG solicitamos que se nos contestara as denuncias relacionadas cos Riscos Laborais nas das que o Departamento de Seguridade e Prevención só da resposta as veces, non sabendo se se está levando a cabo algunha xestión e no caso de facerse non levar un seguimento coma ocurreu recentemente cunha denuncia, advertindo a Concelleira que a partir de agora de non recibir unha resposta satisfactoria as nosas demandas en materia de Prevención de Riscos Laborais, acudiríamos á Inspección de Traballo, algo que xa fixemos con anteriores Gobernos Municipais.

Por parte de CCOO, pediuse que se retomaran as Mesas Técnicas pendentes, algo ao que nos sumamos.  O CSIF solicitou unha reunión para falar dunha baixa dun Policía que sufriu un accidente de traballo e para o que pediu máis atención neste caso.

 

Esperamos que esta información fora do teu interese.

O secretario da Sección Sindical da CIG do Concello da Coruña

José María Calatayud Sánchez

Bo día,

Achegámosvos o resumo da MXN mantida onte xoves 19 de maio coa seguinte orde do día:

 1.   Estudo de posibles criterios - obxectivos produtividade non periódica.

2.     Instrución de tramitación de vacacións.

3.     Inicio do estudo das propostas de modificación da Relación de postos de traballo.

4.     Escrito da sección sindical UGT de data 13/05/2016 sobre: Servizo de Deportes (exceso de carga de traballo do persoal Municipal que non garante os descansos mínimos semanas, e 10 traballadores dunha empresa privada sen funcións), paga extra 2012 (compromiso de fixar unha data de pagamento), comisións de servizo (non utilizar esta vía para a cobertura provisional dos postos, creando falsas expectativas os traballadores), protocolo (criterios para sustitucións nas quendas)

5.     Rogos e Preguntas.

1) O Goberno Municipal achegounos unha proposta para pagar productividades (gratificacións)  ligada ao rendemento, actividade extraordinaria e interese ou iniciativa do funcionario/a que desempeña o seu traballo. Se ven é certo que a intención é regular as que se estaban a pagar, os criterios desta proposta para a CIG non poden ser, a carga de traballo, actividade extraordinaria, a mobilidade(sen especificar se é física ou de posto) volumen de expedientes, número de actos/eventos e de ningunha maneira a realización de funcións de superior categoría (algo do que algún sindicato estaba disposto a tratar). Despois de facerlle ver ao Goberno Municipal a imposibilidade de valorar esta productividade con estos criterios, a CIG solicitou que se traballara sobre 3 eixos e pendete de valoración dos mesmos:

 • A diferenza de retribucións entre posto ocupado e as do posto das tarefas que se encomendan, garantizando que non se minorarán as retribucións.
 • A lesividade causada pola  mobilidade funcional entre áreas
 • A lesividade causada pola  mobilidade física entre centros do traballo.

 

2) Achegaron unha instrucción para o disfrute de permisos de vacacións cunha novidade promovida pola CIG con anterioridade que é a de o fraccionamento en horas dos asuntos particulares, logo dun debate, acordamos deixar para este ano 2016, o dereito a fraccionar 3 días de asuntos particulares nun período de tempo igual á metade da súa xornada ordinaria de traballo.

3) Este pola falta de documentación e de tempo quedou adiada para a próxima semana.

4) Neste punto o Goberno municipal informounos de que se volverán a estudar puntualmente os problemas deste servizo. Da posible data do cobro da parte da extra de 2012, según a previsión do Goberno municipal será en xuño. Sobre as Comisións de Servizo a CIG argumentou que costaba o mesmo traballo facer un concurso para Comisións de Servizos que para Adscripción definitiva, contestaron que era unha medida provisional. Quedou pendente redactar unha proposta para creación dunha nova lista de vodas, protocolo e criterios de xestión das mesmas.

5) Por mor doutras intervencións e sen tempo para tratalos, a CIG trasladou os seguintes puntos:

 • Proposta de promocións do subgrupo C2 ao C1 na que engadimos na reunión unha cos mesmos criterios para o subgrupo A2 ao A1 mentres non exista título habilitante (preme aquí).
 • Proposta de reclasificación ao Novo Grupo B (preme aquí).
 • Proposta de fraccionamento de Asuntos Propios en horas (preme aquí).
 • Reiteramos a petición da listaxe de non adscritos de maneira definitiva
 • Solicitamos os criterios aplicables as sentenzas de despido improcedente, a uns se lles readmite e a outros se lles indemniza.
 • Solicitamos información sobre os criterios para a concesión das Comisión de Servizos na Policía.
 • Solicitamos que na próxima reunión sexa tratado o transporte do personal que se ten que desprazar entre centros de traballo.
Esperamos que esta información fora do voso interese
 
un saúdo
O Secretario da Sección Sindical

 

José María Calatayud Sánchez
Resumo da Mesa Xeral de Negociación do pasado 15 de abril:
 
24 e 31 de decembro: o GM infórmanos que van a aplicar a compensación por coincidir estos días en sábado. A CIG xa o daba por suposto en apliación da lexislación vixente. Neste punto comentamos que temos constancia da negación do día de Sta Rita os Conserxes de Colexio, dixeron que isto o trataríamos nunha mesa técnica esta semana. A CIG tamén solicitou a resposta sobre a posibilidade de fraccionar en horas os días de libre disposición, quedamos en estudar o máximo de días e o mínimo de horas en que se poderían fraccionar
 
Bases promoción de Sarxento SEIS: achégannos un informe da asesoría xurídica que avala a solicitude da CIG para que se modifiquen as Bases da convocatoria. Na mesa aceptamos que aos efectos de antigüidade puntúe 0.2 puntos para os Cabos e 0.1 puntos para os Bombeiros.
 
ITL: O GM acepta facer a avaliación de riscos psicosociais dos postos de traballo, pedida pola CIG ata en 5 servizos, onde así nolo solicitou o persoal do Concello, abertas a novas incorporacións. SOLICITAMOS QUE SE COLABORE NOS CENTROS ONDE SE FAGA A AVALIACIÓN ENCHINDO OS CUESTIONARIOS QUE SE PASEN AO EFECTO. Da participación do persoal dependerá que se poidan adoptar ou non medidas correctoras de situación problemáticas.
 
RPT: neste punto achégannos a RPT de Medio Ambiente, Igualdade e Emprego no que había cambios organizativos e de valoración do posto. Recordámoslles que os de valoración do posto sería de negociación global e non só nas áreas mencionadas. Isto levounos outra vez aos debates sobre a ED, postos abertos a Habilitados Nacionais, novo Grupo B e diferencias retributivas entre postos con identidade de función.
 
Horas extraordinarias SEIS: preguntado sobre isto na anterior MXN, contestan que están previstas a mesma cantidade de horas que no exercicio anterior.
 
Información solicitada: apelando á intención que ten o GM de aprobar un decreto sobre transparencia, pedimos que se nos facilite a listaxe de non adscritos de maneira definitiva solicitada o pasado 19 de febreiro ase coma a publicación da totalidade das vacantes que existe actualmente, ao que non contestaron. Tamén pedimos que se fixera pública as listaxes de sustitución e as súas modificacións
 
Produtividade: A CIG informa de que ten constancia do pagamento de dúas produtividades no Servizo de Tesourería, contestan que foi algo puntual debido a unha urxencia. Recordamos ao GM que as retribucións do persoal teñen que ser negociadas cos sindicatos. Nos manifestamos que esta situación non é puntual, que é debido a falta de persoal e que sucede prácticamente na totalidade do Concello.
 
Paga Extra 2012: sobre isto infórmannos que de aprobarse os orzamentos na data prevista polo GM, faríase efectivo o pagamento no mes de xuño o en todo caso o seguinte na súa aprobación.
 
 
Esperamos que ista información fora do voso interese.
 
un saúdo
O Secretario da Sección Sindical da CIG

 

José María Calatayud Sánchez

Hoxe fomos convocados para a negociación da previsión orzamentaria de gastos de personal e cadro de personal do 2016. A Concelleira informounos entre outras cousas de:
•       O incremento das retribucións do 1%
•       A recuperación da paga extraordinaria do ano 2012
•       Manteñense as Axudas Económicas cun aumento do 3%
•       Plan de formación que faran máis participativo ao personal no seu deseño
•       Executar as convocatorias dos anos anteriores (Policía, Bombeiros e Administrativos), máis o que se acorde este ano.
•       Achegarán na próxima reunión o borrador da RPT adaptado á nova organización, deixando para outras xuntanzas cambios máis profundos na RPT, entre eles a promoción ao  novo grupo B para técnicos especialistas.

A CIG pregunta sobre o incremento do 1% na productividade ao que contestan que esa partida é de aprobación anual e que é a mesma que para o 2015 mentras non se aprobe o novo orzamento, o Goberno Municipal dixo que se incrementaría ese 1% a partir da devandita aprobación. A CIG solicita que ese incremento se aplique con carácter retroactivo a 1 de xaneiro de 2016.

A CIG recorda que a sentenza sobre a ED tería cabida nunha primeira modificación polos agravios comparativos que existen e recordamos que este concepto só valora o exceso de xornada. Contestan que van a consultar á asesoría xurídica sobre a extensión desta sentenza antes de abordar a ED. A Concelleira tamén amosou o seu desacordo coa aplicación actual que se fai deste complemento.

A CIG propón a reclasificación directa ao novo grupo B dos postos ocupados no que o seu requisito de ingreso figurase a Formación Profesional de segundo grado e  fará chegar ao goberno municipal unha proposta concreta para súa negociación.

A CIG Pregunta se se van a respetar os acordos acadados co anterior goberno municipal para as prácticas formativas do Grupo de Rescate Acuático e o para incremento de personal das quendas do SEIS. Contestan que o van a mirar.

A CIG solicita que se orzamenten as 8 prazas que desaparecen no borrador do cadro de personal e así  poder disponer delas no momento que non existan limitacións legais que impidan a posibilidade de incrementar a plantilla.

A CIG pide que se negocie un sistema para que se poida fraccionar en horas os días de asuntos propios e dispoñer deles a demanda para mellorar a conciliación da vida familiar.

Por último, A CIG pon de manifesto que se opón ao requirimento por parte do Goberno Municipal para nomear outro tribunal da promoción interna de Oficial de Policía, considera que a xestión deste asunto foi un despropósito dende o seu inicio e que se deberá esperar a que remate o procemento informativo, para depurar posibles responsabilidades se as houbera, antes de reinicar o proceso.

A Concelleira manifesta que se reunirá de maneira ordinaria cos sindicatos todos os días 15.

Esperamos que esta información fora do voso interese.

En cumprimento de acordo adoptado polo Pleno da Xunta de Persoal, en data 23 de Febreiro, achegámosvos a relación dos escritos enviados a persoal e do seu estado:

 

DATA

OBXECTO

ESTADO

03/07/2015

Proposta de Cronograma das MXN

No contestado

03/07/2015

Cumprimento de Acordo de Descontos

No contestado

03/07/2015

Proposta de Cobertura do Director da Banda

No contestado

03/07/2015

Petición de Cadeiras e Equipo Multifunción pa Xunta de Persoal

No contestado

03/07/2015

Queixas no Servizo da Estación de Autobuses

No contestado

03/07/2015

Información dos Procesos de Recuperación dos Servizos Externalizados

No contestado

13/8/2015

Respetar os xustificantes Médicos

No contestado

13/8/2015

Nova listaxe de Bodas

No contestado

13/8/2015

Mes natural de Vacacións

No contestado

13/8/2015

Dependencia Xerarquica do Sevizo de Sinalización Vial

No contestado

02/10/15

Aplicación do Decreto Lei 10/2015

Convocaron MXN

07/10/2015

Notificacións dos cambios de centro de Traballo os Delegados de Prevención

No contestado

06/10/2015

Plan de Pensións

No contestado

06/10/2015

Nomeamento dos Delegados de Prevención

No contestado

06/10/2015

Información de Permutas

No contestado

07/10/2015

Cumprimento de Acordos

No contestado

09/10/2015

Relación de Escritos Presentados

No contestado

13/11/2015

Presuposto 2016

No contestado

13/11/2015

Cobertura das Prazas Vacantes

No contestado

13/11/2015

Acordo Reclasificación Policía Local

No contestado

09/12/2015

Escrito de apoio a Banda Municipal

No contestado

11/12/2015

Seguridade nos Centro Sociais - Cívicos

No contestado

11/12/2015

Contratación de persoal - Banda

No contestado

11/12/2015

Solicitude de MXN para tratar a “ED”

No contestado

01/02/2016

Asesoramento Xurídico pos traballadores

No contestado

01/02/2016

Información da Cobertura do Seguro

No contestado

01/02/2016

Negociar as Coberturas do Seguro antes da súa renovación

No contestado

05/02/2016

Alegacións as Bases dos Concursos

No contestado

05/02/2016

Acordo Sistema de desempate dos Procesos Selectivos

No contestado

Todos estes escritos están colgados na Intranet Municipal, nas carpetas publicas (Xunta de Persoal - Actas)

A Coruña, 25 de Febreiro de 2016

 

 

Asdo.: José Ángel Varela Moure                  Asdo.:   Roberto Tizón Miguéns

 

Secretario                                                       Presidente

Bo día,

achegamosvos o contido da solicitude rexistrada hoxe (19 febreiro 2016), é algo que solicitamos fai moito tempo, esperemos ter contestación desta vez

 

"SOLICITO

 

Que se nos facilite a listaxe dos empregados e empregadas municipais que non ocupen posto en adscripción definitiva e a de aqueles que a pesar de ter un posto en adscripción definitiva ocupan outro posto en comisión de servizos facendo mención en ambos casos do nome do empregado e empregada, do posto de orixe, do posto ocupado en adscripción provisional ou comisión de servizo e a data da resolución que deu orixen á mesma."

 

http://cigconcelloacoruna.com/images/PDF/PMH/ingreso.jpg

 

o secretario da sección sindical da CIG

 

José María Calatayud

De: CIG
Enviado el: viernes, 05 de febrero de 2016 10:12
Asunto: SUBIDA DO 1%
 
Bo día a todos/as,
en resposta a numerosas consultas recibidas informámosvos que:
 
Os orzamentos xerais do estado para o 2016 inclúen unha subida do 1% dos nosos salarios, este incremento foi aplicado nas nóminas do pasado mes de xaneiro, agás no concepto da produtividade mensual, se ben a cobrada nesta nómina correspondería ao ano 2015 e non sería aplicable, en persoal informáronnos de que non haberá subida do 1% no complemento de produtividade ata que o aprobe o Pleno Municipal nos orzamentos municipais de 2016.
 
un saúdo
O Secretario da Sección Sindical da CIG
José María Calatayud
Bo día a todos/as,
 
achegámosvos o contido da solicitude rexistrada no día de hoxe:
 

 

Que no pasado 13 de novembro solicitamos unha Mesa Xeral de Negociación urxente para tratar a aplicación dunha sentenza que afecta as actuais normas de xestión da RPT, en concreto ao concepto da Especial Dedicación.

 

Que no pasado 30 de decembro nunha reunión mantida ante a Xefatura de Personal e de Seguridade Cidadana, recoñeceuse que habendo postos de traballo que cobran o concepto de ED, non cumpren nin as 40 horas minimas que marca as normas de xestión para estos postos.

 

Que dende a CIG, levamos anos denunciando que o concepto da Especial Dedicación, na maioria dos casos é unha retribución que non obedece a ningún criterio coñecido e é totalmente despropocionada respecto aos salarios dos que non teñen este concepto e que en moitos casos fan o mesmo traballo.

 

Que a cantidade de postos con ED foi criticado polo anterior Goberno Municipal do Partido Popular, se ben non fixo nada por correxilo e nas últimas modificacións incluso creou postos novos con este concepto.

 

Que nas primeira reunións co actual Goberno Municipal tamén causoulle extraneza á Concelleira de Persoal, a cantidade de postos con ED neste Concello.

 

Que a día de hoxe non houbo máis que silencio sobre este tema.

 

Polo anteriormente exposto

 

REITERO:

 

A solicitude do pasado 13 de novembro e se convoque a Mesa Xeral de Negociación para coñecer dunha vez os criterios polos que se deron as ED e no caso de non habelos, revisar a RPT posto a posto.

 

 

A Coruña 14 de xaneiro de 2016

 

esperamos que fora do voso interese.

un saúdo
 
O Secretario da Sección Sindical da CIG
José María Calatayud Sánchez
 
 • Como único punto da orde do día aprobouse modificar a OEP do ano 2015 incluíndo 3 novas prazas de sarxento do SEIS. Como recoñeceu a propia concelleira de persoal tratábase de executar o acordo acadado co anterior Goberno Municipal, son vacantes producidas polo proceso de promoción interna  de sarxento a suboficial. Ao ser un tema xa negociado aprobouse por unanimidade e sen discusión.
 • Rolda de intervencións e por orde de petición

CSIF: “Actos en honor del personal en activo y jubilados”

CIG: Pola nosa parte sen comentarios..........

CSIF:Especial dedicación: “Tras la sentencia del TSXG que reconoció a una afiliada de CSIF su derecho al descanso, CSIF pedimos que se extiendan los efectos de esta sentencia a todo el personal municipal afectado, y se consensuen los límites y efectos de la actual ED.”

CIG. Recordámoslle á concelleira que a CIG e a xunta de persoal xa fixemos solicitude de convocatoria de mesa de negociación con este asunto como orde do día e con propostas concretas para negociar.

CSIF:Delegados Comité de Seguridad y Salud. Propusimos tomar acuerdo para posibilitar la designación de Delegados Sindicales, al objeto de poder constituír dicho órgano a la mayor brevedad.

CIG: Recordámoslle á mesa que un acordo deste tipo so o poden adoptar os órganos de representación, que a Xunta de Persoal xa ten nomeados os seus delegados  e que para facelo habería que modificar o convenio colectivo do persoal laboral.

CSIFMejora de la cobertura para conductores de vehículos municipales: a través de ampliar las pólizas de seguro, para que los conductores de todos los servicios municipales puedan percibir indemnizaciones por secuelas en caso de que involuntariamente ocasionen un accidente

CIG: Consideramos que un accidente de tráfico é un accidente laboral e a cobertura das secuelas dos accidentes laborais deben ser igual para todos e constar incluídas na póliza xeral. Persoal quedou en revisala para mirar se non é así.

 CSIF:Que el ayuntamiento asuma la indemnización a los trabajadores municipales, en casos de insolvencia de terceros condenados por agresiones a personal municipal

A xefa de persoal mencionou que esa situación pódese dar noutros supostos e con cantidades mais importantes, o  Goberno Municipal non se posicionou  neste asunto, nos dubidamos da posibilidade legal de aplicar esta proposta.

Na quenda da CIG

Criticamos con firmeza que non se efectúe o pagamento do 26.23% da extra do 2012 neste ano 2015, cuestionamos a legalidade de adialo a xaneiro do 2016 e  mostramos a nosa perplexidade por como se tratou todo este asunto dende o momento de publicación do RD 10/2015. Solicitámoslle  a concelleira que no suposto que a lexislación do estado volva a conter normas que recorten dereitos as apliquen coa mesma rotundidade.

A Concelleira manifesta que a cuestión da legalidade é interpretable e que pagarán en xaneiro o total do  que falta da paga si dan aprobados os orzamentos do 2016.

Criticamos a falta de axilidade na resposta da asesoría xurídica a dous asuntos urxentes, un sobre un caso de suposto acoso ( solicitude de aplicación do protocolo) e outro sobre un asunto de responsabilidade penal en urbanismo. Non obtivemos resposta.

 

UGT:Que se recupere á aportación do concello ao plan de pensións e a devolución da semana de antiguidade .

Todos nos sumamos a esta petición. O Goberno Municipal non dixo nin pío

UGT:Que se graven as incidencias de nomina no momento que se produzan e non a mes vencido

Dende persoal manifestan que é responsabilidade de cada departamento pero que non ten incidencia nas nóminas.

CCOO:Falan das substitucións no rexistro, que se lles informe do cese de interinos e solicitan que se priorice a xestión de persoal. Manifestan que é  unha boa noticia o da paga e falan tamén dos problemas do cuadrante da estación .

Non houbo resposta concreta do Goberno Municipal

 

CONCLUSIÓNS DENDE A SECCIÓN SINDICAL DA CIG

O goberno municipal só convoca aos representantes dos traballadores para tratar asuntos que lle interesan e de obrigatoria negociación, pero non ofrecen ningún tipo de resposta ante demandas que teñen incluso maior urxencia e importancia.

 

Esperemos que esta información fora do voso interese.

un saúdo

O secretario da Sección Sindical da CIG

José María Calatayud Sánchez

O Goberno Municipal da Marea fixo oficial o pasado 15 de decembro por correo electrónico dirixido ao Comité de Empresa e a Xunta de Persoal o recoñecemento da obriga de efectuar o pago da extra de decembro do 2012 , secuestrada polo Goberno do PP, con cargo aos orzamentos do 2015 por existir disponibilidade económica e a súa "intención",

 de facela efectiva en xaneiro do 2016.

 

Dende a sección sindical da CIG no concello da Coruña queremos mostrar a nosa disconformidade e repulsa con esta decisión do Goberno Municipal en base as seguintes consideracións:

 

 

1.      Adiar o pagamento ao 2016 fará que no próximo ano teñamos un 75% máis de ingresos derivados do que resta da paga extra de nadal de 2012 a marxe da suba xeral do 1%,  que non só pode influir negativamente na declaración da renda senon que, nalgúns casos, pode significar que se superen os tramos máximos para optar á concesión de bolsas e outras axudas.

 

Isto ven desmentir o que nos trasladou o Goberno Municipal da Marea  en Mesa Xeral Negociación, o favor que nos queren vender co argumento de que NON a pagan en decembro porque as retencións a aplicar serían moi elevadas.

 

2.      Incumpre o recollido no RD 10/2015 que obriga o efectuar o pagamento no ano 2015, con mais abondamento despois de telo recoñecido.

 

3.      Deixan aos empregados municipais na mais absoluta indefensión xa que nen sequera nos queda a posibilidade do recurso aos tribunais, xa que con efectuar o pago inmediatamente antes do xuízo deixarán a demanda sen obxecto.

 

Esta maneira de actuar arbitraria, moi lonxe dunha actitude responsable que se lle debe supoñer a quen presume de formar parte dun goberno con talante aberto, democrático, popular e de respectar os dereitos dos traballadores pero, que diante dos seus empregados/as actúa coa mesma prepotencia que gobernos anteriores para os quen nunca fomos unha prioridade.”

 

O Secretario da Sección Sindical da CIG

José María Calatayud Sánchez

RPT e Normas de Xestión

Na nosa Relación de Postos de Traballo(RPT) hai dous grupos de postos diferenciados, os que teñen Especial Dedicación(ED) e os que non.

Segundo as Normas de Xestión da RPT os postos con “ED .- Natureza: Retribue a dispoñibilidade e maior dedicación temporal no desempeño do posto. Os postos retribuidos con EDterán unha xornadamínima de 40 horas semanais, sen prexuízo do maior horario que ocasionalmente requira o servizo. Durante o horario de verán terán a mesma redución que o resto do persoal.”

A aplicación desta norma produce agravios comparativos, entre os postos que teñen ED e os que non, os primeiro non sofren rebaixa nese complemento ao estar de baixa como sucede coa Produtividade, ademais disto  as ED perciben ao ano 14 pagas de ED contra as 12 da Produtividade.

As ED que figuran na RPT do Concello,asignáronse sen xustificación algunha , pois utilizouse de inicio como complemento para os postos de xefatura, co argumento dunha valoración baixa dos mesmos, algo que despois foi utilizado sen criterio.

 

SENTENZA

Unha recente sentenza do TSXG limita a ED a 40 horas máximo, o resultado desto é que o valor da hora de ED é totalmente desproporcionada coa táboas de gratificación das horas extraordinarias aplicadas aos postos sen ED.

PRECIO HORAS EXTRAORDINARIAS

ANTIGUO GRUPO

PRECIO

A

23,54 €

B

19,52 €

C

16,35 €

D

13,80 €

E

12,32 €

 

POSTURA DA CIG

Nas nosas propostas electorais incluíamos a revisión e adecuación da  RPT ás necesidades reais do concello, con especial consideración á definición e aplicación do concepto de ED

 

A postura que a CIG sempre mantivo sobre a ED nas Mesas Xerais de Negociación(MXN) é a de aclarar os criterios polos que se aplicou este complemento e no caso de que non existan créalos e determinar de novo a que postos deberían adxudicarse

A CIG  non  avalou ningunha modificación da RPT que non se fixera en base a criterios aplicables ao conxunto dos postos de traballo e así seguirá sendo no futuro.

 

A recente sentenza sobre este asunto desnaturiza o concepto de ED e converte en absolutamente desproporcionada a súa retribución polo que solicitaremos que se convoque, con carácter de urxencia, a MXN para tratar este tema.