Cód. asento      Data e hora do rexistro
RMPE150356    18/01/2021 13:03:56

José María Calatayud Sánchez co DI XXXX e enderezo para os efectos de notificación no Pazo de María Pita, locais sindicais da CIG, na súa condición de secretario da sección sindical da CIG no concello da Coruña 

MANIFESTA: 

Que esta sección sindical leva reclamando dende o ano 2019 información sobre as comisións de servizo que se están a producir de maneira alarmante nesta administración así como das renovacións de comisións de servizo que exceden os dous anos.

Que o concello só publica convocatorias abertas sen motivar as urxencias e necesidades nin as motivacións que dan lugar a nomeamento dalgunhas persoas sobre outras, motivacións que tamén temos solicitadas baseándonos en sentenzas do Tribunal Supremo (rec 1594/2017)

Que a única información facilitada ata o día de hoxe foi do día 22 de decembro é:

 • Unha relación de 40 postos nos que figura o número de aspirantes (non identificados) o aspirante proposto sin ningun tipo de valoración por medio e a data de resolución do nomeamento.

Esta información facilitada polo servizo de persoal na data indicada, dista moito do solicitado, tendo en conta que a relación que dende este sindicato estase a seguir polas publicacións no portal de Alfresco supera os 140 procesos de selección para comisións de servizo e ademais non aporta ningún tipo de motivación en canto as urxencias das convocatorias ou a idoneidade dos nomeamentos.

Polo anteriormente exposto e en base a sentenza anteriormente mencionada e ao artigo 9 da lei 9/1987:

SOLICITO:

 • Todas as resolucións de todos os nomeamentos en comisión de servizo deste concello dende o 24 de xuño de 2019.
 • As motivacións da urxencia e necesidade para cubrir os postos en comisión de servizo.
 • Os criterios utilizados para a selección de aspirantes a postos en comisión de servizo
 • As motivacións que na fase de valoración deron lugar aos distintos nomeamentos.
 • Información  sobre calquera tipo de cambio na situación administrativa do persoal, incluíndo dentro deste concepto comisións de servizo, adscricións provisionais, e traslados dentro dos diferentes postos de traballo sen que medie modificación da situación administrativa.

A Coruña a  18 de xaneiro de 2021

SRA. ALCALDESA DO CONCELLO DA CORUÑA

SENTENZA SOBRE A MOTIVACIÓN NOS NOMEAMENTOS EN COMISIÓNS DE SERVIZO CANDO CONCURREN VARIOS/AS CANDIDATOS/AS 

SENTENZA SOBRE Á INFORMACIÓN QUE A ADMINISTRACIÓN TEN QUE FACILITAR AS/OS REPRESENTANTES DAS/DOS TRABALLADORAS/ES (aplicable tamén as CS)

DATA, HORA E NUMERO DE REXISTRO TELEMÁTICO

30/10/2020 13:15:08 nº55416

José María Calatayud Sánchez co DI XXXX e enderezo para os efectos de notificación no Pazo de María Pita, locais sindicais da CIG, na súa condición de secretario da sección sindical da CIG no concello da Coruña

 

COMUNICA

Que segundo o Real Decreto Lexislativo 5/2015 do 30 de outubro artigo 37 letra C, é materia de obxeto de negociación:Las normas que fijen los criterios generales en materia de acceso, carrera, provisión, sistemas de clasificación de puestos de trabajo, y planes e instrumentos de planificación de recursos humanos”

Que neste concello non hai ningunha norma aplicable á convocatoria temporal de postos de traballo.

Polo anteriormente exposto

SOLICITAMOS

A convocatoria dunha MXN para a negociación dunhas bases xerais a rexir nos procesos de provisión de postos para a cobertura temporal mediante comisión de servizos e o procedemento a seguir nestes casos

 

A Coruña 30 de outubro de 2020

 

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DA CORUÑA

Na seginte LIGAZÓN podedes consultar como está a situación da cobertura de distintos postos nas XEFATURAS DE SERVIZO 

EXECUCIÓN SENTENZA COMISIÓNS DE SERVIZO

Aquí tedes a execución da sentenza LIGAZÓN sobre as comisións de servizo, dende a CIG fixemos todo o posible por acabar con esta lacra que vai en contra dos intereses da maior parte do persoal municipal, mentres o concello segue facendo unha aposta clara por non acabar con elas, polos  nomeamentos constantes de novas comisións de servizo LIGAZÓN e pola  paralización da segunda fase do concurso, neste caso agachándose nos recursos a bases que fixeron funcionarios/as para non promover a fase que afecta aos subgrupos A1 e A2, resulta curioso que cando a CIG presentou recurso contra a primeira fase do concurso non houbo ningunha paralización... xa comentamos máis dunha vez como o concello utiliza a prudencia xurídica para paralizar ou non procesos... A DEPENDE... 

SENTENZA CONCURSO 1ª FASE

Tamén queremos informarvos do fallo LIGAZÓN do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza en canto ao noso recurso contra as bases do concurso da primeira fase, o concello foi quen de convencer ao tribunal da excelencia dunha bases que premian como mérito o tempo en comisión de servizo ou estar en posesión de titulación non vinculante ao posto de traballo, tamén conseguiu convencelo de que as dúas fases de concurso obedecían en realidade a unha convocatoria para administración xerais na súa primeira fase e a segunda para administración especial, non se sostén este argumento en canto á distinción que fai entre  adm. xeral e especial, ambas convocatorias teñen en maior ou menor medida as tres opcións abertas.

 • 1ª FASE: 150 abertos só a administración xeral(o 67%), 40 abertos só a administración especial(o 18%) e 31 aberto a ambas (o 14%).
 • 2ª FASE:76 que son só de administración especial (o 57%), 39 abertos as administracións xeral e especial(o 29%) e 19 só para administración xeral(o 14)

Como último dicir que a sentenza fai mención a unha serie de postos que exclúe por non estar orzados algo imposible de comprobar para nós, non é posible determinar que postos están orzados dende o cadro de persoal, nas Mesas Xerais de Negociación sempre a CIG sempre queixase da documentación pouco clara que se entrega dende o servizo de persoal, podedes comprobar a importancia que ten isto agora.

A pesar de que non estamos satisfeitos co resultado das nosas denuncias, dicirvos que dende a CIG seguiremos traballando para evitar os abusos ao que nos ten acostumado este concello e volvermos a presentar as denuncias pertinentes cando así o consideremos.

 

José María Calatayud Sánchez co DI xxxxx e enderezo para os efectos de notificación no Pazo de María Pita, locais sindicais da CIG, na súa condición de secretario da sección sindical da CIG no concello da Coruña e delegado da Xunta de Persoal.

DIGO

 1. Que a sentenza da Sala contencioso-administrativa do Tribunal Supremo de 24 de xuño (rec.1594/2017) establece a obrigatoriedade da publicidade nas convocatorias de provisión de postos de traballo polo sistema de comisións de servizo.
 2. Que a CIG solicitou (agosto 2019 núm rex 27626) para que se aplicaran os fundamentos xurídicos da devandita sentenza, e así evitar a discrecionalidade e o ocultismo co que se nomearon a maioría das comisións de servizo neste concello. O servizo de persoal publicou só algúns destes procesos na súa totalidade, deixando algúns deles nun mero anuncio para presentación de solicitudes e non informando dos nomeamentos, nin das/os adxudicatarias/os nin das datas de inicio destas novas comisións de servizo.
 3. Que ningunha das últimas comisións de servizo están motivadas na urxencia e necesidade, máis tendo en conta a solicitude que a CIG fixo no 4 de outubro de 2019 para que se convocara a fase do concurso que afecta aos subgrupos A2 e A1, porén esta sigue paralizada.
 4. Que segundo a lei 9/1987 de 12 de xuño, dos Órganos de Representación,  no seu artigo 9 di: “As Xuntas de Persoal e os Delegados de Persoal, no seu caso, terán as seguintes facultades, no seus respectivos ámbitos: 1. Recibir información que lle será facilitada trimestralmente sobre a política de persoal do Departamento, Organismo ou Entidade Local.”
 5. Que o pasado 14 de outubro de 2019 solicitamos á dirección de facenda e persoal entre outras cousas: Información  sobre calquera tipo de cambio na situación administrativa do persoal, incluíndo dentro deste concepto comisións de servizo, adscricións provisionais, e traslados dentro dos diferentes postos de traballo sen que medie modificación da situación administrativa. Sen resposta a día de hoxe.

Polo anteriormente exposto

SOLICITA

Que en aplicación da sentenza do punto primeiro se de publicidade a:

 • todas as resolucións de todos os nomeamentos en comisión de servizo deste concello dende o 24 de xuño de 2019.
 • as motivacións da urxencia e necesidade para cubrir os postos.
 • as motivacións que na fase de valoración deron lugar aos distintos nomeamentos.

Asemade, en base ao artigo 9 da lei 9/1987, reiteramos a petición de:

 • Información  sobre calquera tipo de cambio na situación administrativa do persoal, incluíndo dentro deste concepto comisións de servizo, adscricións provisionais, e traslados dentro dos diferentes postos de traballo sen que medie modificación da situación administrativa.

A Coruña 7 de febreiro de 2020

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DA CORUÑA

Na seguinte LIGAZÓN iremos actualizando o seguimento das comisións de servizo.

LIGAZÓN

PREME AQUÍ PARA DOC

Premendo AQUÍ podedes consultar a sentenza do Tribunal Supremo que obriga facer convocatoria pública de todas as comisións de servizo

A Sección Sindical da CIG no Concello da Coruña a sentenza 145/2019 e ante a importancia que lle outorga a citada sentenza o goberno municipal temos que manifestar :

AS ALEGRIAS DALGUNHAS NAS DEMORAS

Que o fallo do TSXG ratifica a anulación das comisións de servizo de máis de 2 anos, polo tanto, as comisións de servizo que se atopan nesta circunstancia seguen sendo absolutamente ilegais, e non entendemos como alguén se pode alegrar de que o TSXG ratifique a ilegalidade dunha parte da xestión do goberno municipal.

OS TEMPOS ADMINISTRATIVOS

Que as comisións de servizo superiores a 2 anos continúan sendo ilegais, polo que a vinculación que fai a Concelleira de Persoal con esta sentenza, só pode ter que ver ca rapidez demandada pola sentenza na execución do CONCURSO, esperemos que a súa alegría non veña dada porque ao desaparecer inicialmente esta premura  podan dilatar “sine die” a finalización da provisión de postos a través do citado CONCURSO

OS COMPLICES NECESARIOS

A  Concelleira non se cansa de repetir que a CIG é a única que non asinou o acordo das BASES DO CONCURSO e polo tanto tampouco a listaxe de postos obxecto de convocatoria. A día de hoxe os tres sindicatos asinantes, recoñeceron nun comunicado conxunto en 16 de novembro de 2018 (LIGAZÓN) que eran partidarios do concurso único, pero que aprobaron a proposta actual polo “BEN XERAL”  e pola posibilidade de que non se levase a cabo. Na última mesa xeral de negociación celebrada o venres 22 de marzo, un destes tres sindicatos posicionouse en contra de que no ACORDO MARCO,   no apartado de B)  PROVISIÓN DE POSTOS DE TRABALLO, figurasen as bases por eles aprobadas o 27 de abril de 2018.

Se estas organizacións sindicais mostrasen a firmeza necesaria na defensa dos intereses xerais do persoal municipal, como manifestan na defensa dalgún colectivo concreto, tanto a regularización das comisións de servizo, coma a provisión de postos de traballo xa levarían tempo rematados e regularizados e non atoparnos a  menos de 60 días do final do mandato ca metade dos concursos sen resolver.

AS VALORACIÓNS XUDICIAIS

Ao respecto da valoración que a CIG fai da citada sentenza, temos que dicir que cáusanos estupor o xuízo de valor que fai a poñente desta sentenza no relativo aos motivos que levaron á CIG a interpoñer a demanda, baseada ademais en inexactitudes en canto aos tempos nos que se produciron os feitos, en ningún caso foi a CIG quen estivo a remolque do goberno municipal, todo o contrario, cada actuación que estivo realizando o goberno municipal cara á execución do concurso, ven precedida por unha actuación da CIG como demostramos na cronoloxía dos feitos (LIGAZÓN) publicada xa fai 4 meses.