DATA, HORA E NUMERO DE REXISTRO TELEMÁTICO

30/10/2020 13:15:08 nº55416

José María Calatayud Sánchez co DI XXXX e enderezo para os efectos de notificación no Pazo de María Pita, locais sindicais da CIG, na súa condición de secretario da sección sindical da CIG no concello da Coruña

 

COMUNICA

Que segundo o Real Decreto Lexislativo 5/2015 do 30 de outubro artigo 37 letra C, é materia de obxeto de negociación:Las normas que fijen los criterios generales en materia de acceso, carrera, provisión, sistemas de clasificación de puestos de trabajo, y planes e instrumentos de planificación de recursos humanos”

Que neste concello non hai ningunha norma aplicable á convocatoria temporal de postos de traballo.

Polo anteriormente exposto

SOLICITAMOS

A convocatoria dunha MXN para a negociación dunhas bases xerais a rexir nos procesos de provisión de postos para a cobertura temporal mediante comisión de servizos e o procedemento a seguir nestes casos

 

A Coruña 30 de outubro de 2020

 

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DA CORUÑA