Para algunhas persoas as Comisións de Servizo son recorrentes, o caso que imos narrar é dun funcionario que conta con tres nomeamentos en CS, primeiro saltando do orixe  ao posto 1884, despois ao posto 1882 e finalmente ao 1881 (colgan xerarquicamente entre eles), só cun impas na situación de CS entre o 1882 e 1881, entre abril de 2019 a xullo de 2020, tempo no que debería retornar obrigatoriamente ao seu posto orixe (delineante) por mor dunha promoción interna ao grupo B, poren estivo estes 15 meses sen exercer ese posto, ocupado en tarefas supoñemos que do posto 1882. A carreira administrativa a través de comisións de servizo deste funcionario, non a desfrutaron o resto de delineantes, a pesar de que este foi o último en ter en propiedade un posto de nivel 18.

Os procesos non estiveron carentes de polémica, no xulgado dende 2018 en dúas denuncias distintas que remataron no Tribunal Superior de Xustiza de Galiza:

 • 1882 por ser excluido da PRIMERIA FASE DO CONCURSO, escapou con falsidades da defensa municipal no TSXG
 • 1881 por ser excluido da SEGUNDA FASE DO CONCURSO, neste caso o TSXG anula a Comisión de Servizos, xa veremos como a executan

 

A PRIMERIA  DESCOÑECIDA ATA A SENTENZA DA Cont.Adm. 134/18

Era coñecido que este funcionario,  exercía funcións na vía pública en contraposición das que realizaban o resto de delineantes, o que non sabíamos era o motivo (tivemos constancia pola documentación que persoal achegou ao xulgado logo dun apercibimento do propio xulgado por non entregala) , estaba en COMISIÓNS DE SERVIZO no posto Engdo Insp Vía Publica (co código na actual RPT 1884) e que tiña un plus de TC, segundo a taboa de 2021 máis de 54.62€ mes, respecto ao posto en propiedade.

Nota:  supoñemos que o posto ocupado corresponde actualmente co 1884 e non co  1883 pois non existían códigos antes da RPT anterior ao 2017, facemos esta suposición porque na primeira fase de concurso incluíron o 1883 por estar ocupado en CS e este funcionario xa ocupaba o 1882, en todo caso ou o 1884 ou o 1883.

 

A SEGUNDA  DAS URXENCIAS, DA OPACIDAD E DAS CONFUSIÓNS QUE SE CONVERTEN EN MENTIRAS

Este funcionario, non sendo un dos funcionario de careira con maior antigüidade do seu servizo, nin do seu posto, nin do seu subgrupo, no 2014 e sen mediar publicidade foi nomeado en comisión de servizo por segunda ocasión no posto 1882 Encargado de Vía Pública que tiña como requisito de acceso ter a titulación de Delineante, no informe aparece o recurrente argumento de urgente necesidade da cobertura do posto”. Nesta ocasión a diferencia salarial respecto ao Delineantes foi (sobre taboa de 2021 a da CD +50€ e da ED 564,20€ ) de mais de 500€ (se restamos os 95€ de productividade). Curioso tamén que na modificación da RPT de 2017 eliminaron o requisito de acceso da titulación de Delineante para o posto 1882, asemade engadiron formación complentaria Crtl Arqueolóxico e Tec PRL, ista formación non existía na anterior RPT de 2014 cando accedeu o funcionario en CS. .

É importante sinalar que en paralelo a un proceso de promoción interna do C1 ao B para o corpo de Delineantes que cumpriran requisito de titulación , a maioría dos/as delineantes/as promocionados/as participaron na primeira fase do concurso en postos de vía publica,  postos 1883, 1885 e 1886..., pero non o puideron facer no 1882 porque naquel momento o Goberno Municipal eliminouno da PRIMEIRA FASE DE CONCURSO, a pesar de que este posto estaba afectado pola sentenza das CS que declaraba ilegais as que superasen os dou anos. A CIG denunciouno no xulgado, na sentenza do Cont. Adm. núm 3 do 7 de maio 00103/2019, se aprecia na defensa municipal que xoga a confundir entre ADM XERAL e ADM ESPECIAL:

“…las dos primeras estaban definidas en la relación de puestos de trabajo como pertenecientes a la escala de Administración Especial, de modo que como aquella convocatoria se refería a puestos de trabajo de la escala de Administración General, no era en ella donde se tenían que incluir (al parecer, está prevista una convocatoria especial para aquellos puestos de trabajo vacantes). Y en cuanto a las otras tres, no se trataba de puestos de trabajo vacantes, sino que pertenecían a titulares que se encontraban en comisión de servicios en otros puestos de trabajo, de modo que tampoco se podían incluir en la referida convocatoria.  Por todo ello se tiene que desestimar esta pretensión y, con ella, la totalidad del recurso.”

É falso que o CONCURSO foxe dividido en ADM ESP E XERAL, a realidade e que todos/as coñecedes é que está dividido entre os grupos A na SEGUNDA fase e o resto da PRIMEIRA que foi a recorrida.

 • 1ª FASE: 150 abertos só a administración xeral(o 67%), 40 abertos só a administración especial(o 18%) e 31 aberto a ambas (o 14%).
 • 2ª FASE:76 que son só de administración especial (o 57%), 39 abertos as administracións xeral e especial(o 29%) e 19 só para administración xeral(o 14)

A CIG recorreu a sentenza, na do TSXG 000148/2020 de 15 de maio de 2020 (no inicio da pandemia) pois ben agora o argumento usado pola asesoría xurídica municipal é: “...Seguidamente se refiere la apelación a ocho puestos de trabajo de los que la Administración rechaza su oferta porque, aunque están vacantes, no están presupuestados

Incluso nos afea a sentenza:  En esa alegación se aprecia una confusión entre los conceptos de relación de puestos de trabajo y plantilla.

Para concluir: Por tanto, es perfectamente factible que puestos que figuran como vacantes en la RPT no estén presupuestados, que es lo que ocurre en el caso presente con aquellos ocho puestos, tal como se ha justificado por el Concello de A Coruña.” A CIG sempre se queixou da falta de información que se nos facilitaba sobre o cadro de persoal, non ía ser unha excepción neste litixio e xogaron a trileros cos postos vacantes e orzados.

A pesar do vertido no sentenza e en concreto do posto 1882, este estaba ocupado no momento do RECURSO de REPOSICIÓN da CIG en xuño de 2018 e tamén no momento da presentación do Contencioso Administrativo o 16 de xaneiro de 2019, polo tanto orzado no 2019.

É de coñecemento público que na propia asesoría xurídica hai persoal en CS e ten a obrigación de presentarse ao CONCURSO,  polo tanto coñecen o contido das BASES, deberíamos preguntarnos, Quen marca as liñas de defensa en materia de persoal neste concello?

 

ENTRE A SEGUNDA E A TERCEIRA  MANTENSE O TRATO DIFERENCIAL ENTRE IGUAIS

En 2019 a totalidade de Delineantes que reunían o requisito de titulación, promocionaron do subgrupo C1 ao grupo B, tomando posesión do mesmo a todos os efectos o 26 de marzo de 2019, o funcionario do que falamos estaba entre este grupo, polo que automaticamente tivo que cesar no posto 1882 na toma de posesión como de Tec. Sup. En Delineación encadrado entre os postos 1896 e 1902, algo que fixo a nivel burocrático, pero non de maneira efectiva, seguiu realizando labores relacionadas co anterior posto na vía pública, todo consentido ou promovido por quen ostenta a xefatura de servizo de infraestruturas  e que está detrás de informes que avalan as últimas COMISIÓNS DE SERVIZO no 1882 e 1881 (o servizo de persoal avalía esta forma de proceder).

Como comentamos no anterior apartado, o grupo de Delineantes ca titulación requirida foi promocionado ao grupo B en 2019, foi froito da presión que fixeron ao presentarse masivamente á PRIMEIRA fase do CONCURSO (curioso que si foran admitidos/as nesta fase sendo de adm. especial en contra do que afirma o letrado municipal na sentenza) na que optaban entre outros aos postos de Inspección en Vía Pública, no servizo de persoal deberon pensar erroneamente que ao pasar a un grupo superior quedaban excluídos inmediatamente do CONCURSO.

Quedará como anécdota do trato que se da a outras persoas, que o 2 de abril de 2019 os/as Delineantes/as, xa no grupo B, que solicitaron participar na fase de CONCURSO onde se ofertaron os postos mencionados, foron convocados  pola que por aquel entón era xefa do servizo de Persoal, nesa xuntanza comentoulles que xa tiñan alcanzado o grupo B e pregúntolles se querían renunciar a participar (non os podía obrigar)  na PRIMEIRA fase do CONCURSO, algún asistente antes de asinar unha folla de renuncia que traía preparada a xefa de persoal, pediulle unha boa valoración do posto de Téc. Sup. en Delineación por agravio comparativo cos postos aos que se optaba no concurso que carecían de especialización pero que tiñan complementos superiores, a xefa de servizo de Persoal recoñeceu aquel día o mal valorado deste posto, todos accederon a renuncia á espera dunha nova valoración (dous xubiláronse e algún está próximo)

 

A TERCEIRA CS ANULADA NO TSXG

O  terceiro posto en CS foi o de Tec de Protecc e Patrimonio (ref 1881) este encadrado no grupo B e de nivel 22, o nomeamento en CS foi moi controvertido pois foi creado no 2017 pola necesidade de crear un perfil técnico na RPT e realizar, de xeito efectivo, o mantemento do Patrimonio Arqueolóxico, este posto foi convocado en comisión de servizos 10 de xullo de 2020, 4 días despois o 14 de xullo de 2020 o BOP publica a listaxe de postos da segunda fase de CONCURSO, foi recorrido por nós, a sentenza do TSXG 00363/2022   anula o proceso porque desta comisión de servizo, non acepta o argumento de que a comisión de servizos fora posterior á publicación do concurso, En el caso presente, resulta indudable la cercanía entre las fechas de convocatoria del concurso e inclusión en el de plazas vacantes con la convocatoria para la cobertura del puesto en cuestión...

Quixeron novamente evitar introducilo no CONCURSO como fixeron na anterior fase pero non lles saíu ben nesta ocasión, debían ter moita presa por outorgar a CS.

 

DA CREACIÓN DO POSTO EN CANTO AS COMPETENCIAS DE TITULACIÓN

O posto 1881 foi creado na RPT de 2017, no informe deste novo posto foi  o Proyecto marco de Mantenimiento y Conservación de yacimientos arqueológicos do Concella da Coruña. O 1881 asemade que o 1882 ten como formación complentaria Ctrl Arqueolóxico, (formación á que poido acceder o funcionario elixido a través da formación municipal no período 2014 a 2019?)  Este posto ten nivel 22, un plus TC e un Factor de Responsabilidade 9, son 323€ respecto ao resto de Técnicos Superiores en Delineación, asemade da contía económica sumaría méritos (por dous anos) no posto cara a un futuro concurso.

Imos as funcións deste posto, que no informe para incluílo na RPT especifica: “será o apoio técnico do xef de unidade e que avaliará as posibles afeccións ao patrimonio municipal, emitindo informes técnicos necesarios, valoracións de danos, redacción de memorias valoradas, etc.”

Por outra banda a Lei 2/2015 de Emprego Público de Galiza que especifica as Escalas, Grupos e Especialidades cas súas funcións e titulacións, concretamente na especialidade de “Bens artísticos e arqueolóxicos” na Disposición adicional octava están:

 • SUBGRUPO: A2
 • TITULACIÓNS: Diplomatura o grado en Bellas Artes; diplomatura o grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales; título superior en Conservación y Restauración de Bienes Culturales, o cualquier otra diplomatura o grado universitario del ámbito de la restauración de bienes culturales
 • FUNCIÓNS: Funciones de apoyo en materia de estudio, informe, gestión, redacción, ejecución, dirección, supervisión, propuesta de resolución e inspección sobre intervenciones de conservación y restauración de bienes culturales, no reservadas al cuerpo facultativo superior. – Cualquier otra de análogo contenido o que tenga relación con las funciones anteriores.

O encadrado no A2, parece coincidir cas funcións do informe que o crea este posto 1881 na RPT de 2017, o que non figura nestas funcións son as que a Lei 2/2015 ten para Delineantes e que limita claramente:

 • GRUPO: B
 • TITULACIÓNS: – Técnico superior en Proyectos de Edificación o en Proyectos de Obra Civil o en Diseño en Fabricación Mecánica o en Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia, o equivalentes.
 • FUNCIÓNS: Ejecución, colaboración y apoyo a los cuerpos facultativos de grado superior y medio en las tareas propias de su profesión.

Para nós, forzouse a creación deste posto en canto ao barrado dos grupos A2/B, mestura 3 titulacións para o acceso, as B04 un FPII e as de 4403 E 4404 Diplomaturas en Belas Artes e en Historia do Arte respectivamente, claramente a de FPII non cumpre o requisito legal na ESPECIALIDADE DE BENS ARTÍSTICOS E ARQUEOLÓXICOS da Lei 2/2015.

O funcionario que accedeu ao posto 1881  o fixo pola súa titulación de acceso á administración pública , a de FPII e non as outras que figuran na RPT, Diplomaturas en Belas Artes ou Historia do Arte (da que sabemos cursou), é irrelevante na administración posuír outra titulación no exercicio do posto, claro está que sempre queda unha promoción interna... que cada quen pense o que considere.

 

O NOMEAMENTO O QUE COÑECEMOS DO PROCESO ATA QUE SE RESOLVA NO XULGADO

En canto o proceso de selección, por mor da sentenza do SUPREMO de 24 de xuño de 2019 (xa gobernaba o PSOE en solitario) rec.1594/2017 establece a obrigatoriedade da publicidade  nas convocatorias de provisión de postos de traballo polo sistema de comisión de servizo. Pola información dun interesado no proceso e que ocupa en propiedade un posto de Xefatura de Delineación 1198 con nivel 20 , podemos afirmar que o funcionario elixido para o posto ten menor nivel consolidado (2 menos) e  menor antigüidade (13 anos en concreto) no Concello que este outro candidato, non sabemos se houbo mais candidatos,  de momento descoñécense os criterios de selección se é que os houbo. O sindicato CIG ten unha sentenza que obriga a facilitar esta información 00017/2022, está recorrida polo Concello da Coruña.

Este nomeamento está afectado por dúas sentenzas, a do TSXG que anula o proceso e a que obriga a facilitar a información.

 

CONCLUSIÓNS

Para a CIG, modificaron ad hoc a RPT e preparan os tempos para as COMISIÓNS DE SERVIZO ou CONCURSOS (excluíndo os postos) e así evitarlle competencia con outros/as candidatos/as mentres aumenta méritos cara a un nomeamento definitivo, recordamos novamente que o tempo en CS suma como mérito en dous anos cara a concursos futuros. Recordar que non é o primeiro posto que sendo ocupado por este delineante é modificado na RPT a posteriori sen, que para nós exista a xustificación pertinente, pero o papel o aguanta todo se ven precedido pola, POTESTADE AUTOORGANIZATIVA, revisando o histórico, non sería  raro unha modificación deste posto ou porqué non unha promoción interna do B ao A2, con bases que poderían supoñer vantaxe sobre o resto pola particularidade da titulación solicitada e posible consolidación de niveis.

Se ben é certo que o contando nesta información forma parte dunha traxectoria en COMISIÓNS DE SERVIZO con distintos gobernos municipais, a diferencia co actual GOBERNO SOCIALISTA é:

 • unha sentenza pendente de executar do 2018 que afectou a 151 postos.
 • unha proliferación de novas CS (194 procesos) que caerán na mesma situación que a que provocou a sentenza de 2018.
 • unha sentenza do SUPREMO dende xullo de 2019 que pon fin ao uso e abuso das CS.

 

O RESUMO DA TRAXECTORIA PROFESIONAL EN POSTOS DECLARADOS ILEGAIS OU ANULADOS OS PROCESOS DE CS (xa comentado no corpo do correo)

Sobre os postos ocupados en Comisións de Servizos nunha década por este funcionario e que colgan xerarquicamente entre eles e que algún foi modificado unha vez ocupado por este funcionario en canto a titulación ou formación:

 • Comisión de servizo no Posto código 1884 que saibamos dende 2012 ou 2013(antes era interino) ao 2014 (coñecida esta CS pola sentenza das CS 134/18) con plus de TC respecto ao seu posto orixe
 • Comisión de servizo declarada ilegal por superar os dous anos no Posto código 1882 dende 2014 a 2019, con dous niveis + de destiño e Especial Dedicación respecto ao seu posto orixe (posto excluído do CONCURSO)
 • Comisión de servizo anulada no Posto código 1881 dende 2020 a data da sentenza (anulada a convocatoria de CS na sentenza TSXG 366/2022 por non aceptar a motivación da mesma sobre a urxencia e necesidade) con catro niveis + de destiño, con plus de TC e con 2 niveis + no complemento específico respecto ao seu posto orixe

A xustiza volve darlle a razón á CIG e anula outra comisión de servizo no Concello da Coruña

A Coruña, a 10 de maio de 2022

Se no mes de abril era o Xulgado do Contencioso Administrativo nº4 o que anulaba tres comisións de servizo na área de Servizos Sociais por falta de transparencia nos criterios de avaliación, esta semana o TSXG emitiu sentenza pola que bota abaixo a resolución  do Concello da Coruña pola cal se nomea outra comisión LIGAZÓN , neste caso na Xefatura de Infraestruturas, ao entender que esta praza debería terse incluído na convocatoria do concurso ordinario de méritos para a súa cobertura mediante este procedemento.

Para a sección sindical da CIG esta nova resolución xudicial "pon ás claras" o uso que está a facer o Goberno municipal da Coruña coas comisións de servizo "como un sistema para premiar a persoas afíns ou castigar a determinado persoal que non é do seu gusto". Explican que "se a anterior sentenza sacáballe ás cores á xestión en canto aos baremos utilizados, nesta ocasión é polos tempos".

"O TSXG non acepta o manido argumento da urxente e inaprazábel necesidade de cobertura do servizo ao que sempre recorre o Concello e entende que a praza de Técnico de Patrimonio en cuestión debería terse incluído no concurso ordinario de méritos". Concurso que, apunta a representación da CIG,  foi publicado no BOP tan só un mes despois de terse anunciado na web do Concello a convocatoria da comisión.

De feito, o TSXG incide en que a urxente necesidade de ocupar a vacante alegada polo Goberno "só xurdiu unha vez publicado o concurso e as prazas incluídas neste", entre as que non estaba o posto denunciado. É máis, a sentenza recalca que a praza permanecía vacante dende a súa creación no ano 2017, polo que non existían motivos para non incorporala no concurso ordinario de méritos.

Hai que subliñar que a convocatoria do concurso aprobouse en maio de 2020, pero posteriormente houbo dúas modificacións das bases a respecto dos postos a cubrir, a última delas publicada o 9 de xullo de 2020. Isto é, un día antes de que se anunciara a convocatoria para a cobertura mediante proceso extraordinario da praza de Técnico de Patrimonio. 

Con esta nova sentenza na man, a sección sindical da CIG insta o Goberno municipal a mudar a súa política laboral e a respectar a legalidade; así como demándalle ao concelleiro de Persoal que deixe de xogar a confundir coa súas declaracións e a tentar descualificar a representación dos traballadores e das traballadoras.

Neste senso, subliñan que as comisións de servizos son un medio de cobertura de postos extraordinario cuxo uso debe estar limitado e a súa urxencia debidamente xustificada. Pero, como a CIG leva anos denunciando na vía xudicial, no Concello da Coruña practícase un abuso na utilización das comisións que ademais de xerar inseguridade xurídica, bloquea a carreira profesional á que teñen dereitos todos os empregados e empregadas das administracións.

Respecto á nota de prensa que onte enviamos aos medios de comunicación e, á vista da resposta que da un representante do GOBERNO DE INÉS REY, que afirma nos medios o seguinte:

“acusó a los “representantes” sindicales de desconocer “la diferencia entre un procedimiento de libre designación y una comisión de servicio”

Na CIG temos tan clara a diferenza entre os dous procedementos que van moitísimos anos que non recorremos un nomeamento polo sistema de LD. Cremos recordar que a ultima denuncia de LD realizada pola CIG tiña que ver cunha xefatura de servizos sociais que estando reservada a funcionarios o Goberno Socialista daquela época pretendía adxudicarlla a alguén que non tiña esta condición. Por certo, gañamos o recurso e a persoa nomeada tivo que ser cesada.

Recordar tamén que a ultima denuncia contra a LD a fixo unha asociación de funcionarios deste concello contra o nomeamento das xefaturas de servizo por este sistema, sentenza que tamén gañaron e que obrigou a adaptar a RPT. Magoa que o resultado desta denuncia sexa que parte das denunciantes ocupen estes postos en comisión de servizo, no lugar dun proceso de provisión definitivo.

Cremos que quen traslada a confusión aos medios o fai porque prefire seguir agochando a realidade e enganando á cidadanía.

Neste Concello temos un histórico no tema das comisións de servizo amplamente denunciado pola CIG. A sentenza de onte é unha máis.

A realidade das COMISIÓNS DE SERVIZO non está en cuestión, na CIG temos moi claro que é un sistema utilizado polo goberno actual para premiar ou castigar aos seus amigos/inimigos. Recordade o cese que leva unha tempada nos medios, ou incluso colocar a membros das súas listas electorais.

Por isto resúltanos curioso que existindo unha recente SENTENZA (promovida por funcionarios) gañada contra unha LIBRE DESIGNACIÓN deste concello (en favor dunha persoa que conformaba a candidatura do PSOE local encabezada por Inés Rey) fagan este tipo de chamada de atención... Quen está confundido ou xoga a confundir?

A xustiza anula o nomeamento de tres comisións de servizos no Concello da Coruña por falta de motivación

Determina que non houbo transparencia no proceso de selección ao descoñecéronse os criterios de valoración dos méritos

A Coruña, a 27 de abril de 2022:- O xulgado do contencioso administrativo nº4 da Coruña declarou non conforme a dereito a resolución pola que o Concello da Coruña cubriu tres postos de dirección en Servizos Sociais mediante o procedemento de comisión de servizo. A sentenza LIGAZÓN conclúe que na súa decisión o Goberno municipal non foi transparente e incluso entende que os criterios de valoración empregados foron elaborados para cada caso especificamente, sen que existiran baremos homoxéneos, cuantificábeis e computábeis.

Sobre a falta de transparencia, na propia sentenza sublíñase que o Concello publicou a convocatoria das vacantes para a súa cobertura polo sistema de provisión, pero despois non fixo público nin notificou ás restantes 14 persoas interesadas o resultado da selección, impedindo así que estas coñeceran os motivos polos que se elixiron a determinadas funcionarias e funcionarios para cubrir as comisións.

Con este proceder, puntualiza a sentenza, o Concello faltou ao deber de transparencia e obxectividade que debe rexer as súas decisións. Que as comisións se ían dar a determinadas persoas previamente elixidas, evidénciase no feito de que na publicación da convocatoria o Concello da Coruña deixou en branco o apartado de méritos que se terían en conta para acceder ao posto. Isto implica, engade o auto, "que os méritos se estableceron con posterioridades a coñecer quen se presentaba e que currículo presentaba, o que pode favorecer que os méritos se poidan establecer ad hoc para determinado persoal".

Uso retorcido das comisións

A sección sindical da CIG critica o "uso retorcido" que o Goberno de Inés Rey fai da provisión de postos pola vía das comisións de servizo e que, a pesar das denuncias xudiciais e das advertencias, segue sen cumprirse coa obrigada transparencia. E acusa ao Goberno da socialista Inés Rey de escudarse na auto-organización e na lei de protección de datos para non facilitar información á representación do persoal sobre as adxudicacións das comisións.

Neste senso, explican que coa intención de darlle unha aparente transparencia á discrecionalidade coa que se sigue actuando, en outubro de 2020 o Goberno municipal aprobou, sen ningún tipo de consenso, a Instrución 3/2020: un procedemento interno de xestións dos procesos de comisión de servizo que tiña como obxecto axilizalos e establecer os supostos nos que se procedería á provisión de postos.

Pero a realidade deste artificio "é a de vestir administrativamente un procedemento no que non figura nela ningún tipo de baremo, deixando todo ao informe dun responsábel e ao que até o de agora non se lle daba publicidade".

De maneira parcial e, tamén a raíz da denuncia no xulgado dunha delegada sindical da CIG, a sección sindical tivo acceso á documentación dalgunhas das comisións de servizo. "Esta información permítenos afirmar que  os nomeamentos que se puideron dar dende outubro de 2020, veñen derivados de valoracións non aclaradas nos informes quedando a parte de méritos taxábeis en meras anécdotas. Isto pode dar como resultado un traxe a medida, algo máis difícil de xustificar nun concurso ordinario", advirten.

Da información que o xulgado lle obrigou ao Concello a facilitar derivouse un proceso contencioso-administrativo contra a resolución baseada nos expedientes dos que a CIG ten coñecemento e que deu á razón á central sindical ao detectar o “incumprimento no deber de transparencia pola falta de comunicación ás interesadas polo que resulta imposible controlar a obxectividade das eleccións realizadas”.

Esta actuación do Concello obriga o persoal funcionario a ter que acudir ao xulgado pola ocultación de información, a discrecionalidade nos nomeamentos de postos ou outras circunstancia que atentan aos dereitos do persoal, co conseguinte posible custe económico e emocional.

Agardando que sexa do voso interese, un cordial saúdo.

Na seguinte LIGAZÓN podedes consultar a Sentenza 00017/2022 do Contencioso Administrativo núm 4 de febreiro de 2022 que recoñece o dereito a recibir a información solicitada (e sempre denegada) sobre as COMISIÓNS DE SERVIZO

Na seginte Ligazón podedes acceder ao auto que o xulgado contencioso administrativo número 2, enviou ao concello o martes 23 de novembro sobre  AS COMISIÓNS DE SERVIZO, nel o  empraza a continuar ca execución da senteneza e o informe no máis breve prazo a resolución defintitiva e firme da fase de concurso que afecta ao grupo A.

Despois de que no 2020 solicitaramos a execución da sentenza das COMISIÓNS DE SERVIZO sen éxito, recentemente e despois de reiterar a nosa petición no contencioso administrativo a primeiros de 2021, conseguimos que o xulgado pedira explicacións ao Concello da Coruña de como estaba a resolverse a sentenza.

Na seguinte LIGAZÓN podedes consultar o informe de persoal achegado ao xulgado,  documento onde se mencionan os postos ocupados en COMISIÓN DE SERVIZOS denunciados en 2018 e o estado actual; Termina este informe cunha data prevista de finalización da convocatoria para o grupo A o 31 de outubro de 2021. A CIG exixirá o cumprimento desta contestación ao xulgado.

Porén nada se sabe de datas para adxudicación definitiva (CE ou LD) daqueles postos de XEFATURAS DE SERVIZO que logo dos bailes que coñeceredes seguen en COMISIÓN DE SERVIZO.

Para tratarse dunha sentenza que versa sobre a caducidade de 2 anos das COMISIÓNS DE SERVIZO, non nos parece razoable que o Concello da Coruña faga abuso de tempos nos distintos procedementos administrativos para alongar todo o posible as adxudicacións definitivas, incluso argumentando prudencia xudicial con algunhas sentenzas cando non aplica a aoutras... dependerá dos/as litigantes?

Aquí podedes consultar LIGAZÓN a execución da sentenza a PETICIÓN DA CIG das COMISIÓNS DE SERVIZO notificada o pasado 21 de maio pola que acorda:

-Requerir al Concello de A Coruña para que en un plazo máximo de QUINCE DÍAS desde la notificación de la presente resolución, aporte información detallada e individualizada de cada uno de los puestos de trabajo objeto de la presente ejecución debiendo, respecto de cada uno de ellos, dar cuenta primero de su inclusión en una convocatoria, segundo el estado de dicha convocatoria y tercero la fecha previsible de resolución de la misma, todo ello bajo los apercibimientos legales del artículo 112 de la LJCA

Aqui podedes consultar a listaxe das COMISIÓNS DE SERVIZO de pasadas lexislaturas despois do ÚNICO CONCURSO que abarcou a todos os grupos e categorías da nosa RPT

LIGAZÓN

 

DATA, HORA E NUMERO DE REXISTRO
16/03/2021 15:36:30 nº22608

Jose María Calatayud Sánchez con DI xxxxxx e enderezo para os efectos de notificación nos locais que a CIG ocupa no pazo de María Pita, na miña calidade de Secretario da Sección Sindical da CIG no concello da Coruña

DIGO:

Que solicitei por rexistro electrónico o 30/10/2020 as  13:15:08 co número de rexistro nº55416, unha convocatoria dunha MXN para a negociación dunhas bases xerais a rexer nos procesos de provisión de postos para a cobertura temporal mediante comisión de servizos e o procedemento a seguir nestes casos.

Que solicitei en numerosas ocasións o estado das COMISIÓNS DE SERVIZO, en canto aos titulares, duración e motivacións, a última o 18/01/2021 13:03:56 co número de rexistro nº4074

Que a día de hoxe nin se negociaron unhas bases para a provisión de postos para a cobertura temporal (COMISIÓNS DE SERVIZO) nin se publicou ou achegou a información sobre a totalidade das coberturas.

Que o pasado 12 de marzo de 2021 o servizo de persoal fixo publica unha INSTRUCIÓN 3/2020: PROCEDEMENTO INTERNO DE XESTIÓN DOS PROCESOS DE PROVISIÓN TEMPORAL DE POSTOS DE TRABALLO NO CONCELLO DA CORUÑA datada no documento co 16 de outubro de 2020 e asinado eletrónicamente polo concelleiro de persoal José Manuel Lage Tuñas o 23 de outubro de 2020.

Que dentro de esta instrución aparecen uns Criterios xerais para a provisión temporal de postos

 • Méritos xerais: Obedecerán a elementos relativos á traxectoria profesional dos candidatos, e, en todo caso, antigüidade e grao persoal consolidado.
 • Méritos específicos: Obedecerán á vinculación da dita traxectoria profesional, académica e persoal aos requisitos, habilidades e necesidades específicas do posto. Nomeadamente, as especializacións que fagan ao candidato especialmente idóneo para as necesidades de provisión temporal a satisfacer.

Que os algúns méritos incluídos non se poden achegar a ningún tipo de criterio obxectivo nin se coñece cales prevalecen sobre outros, facendo de facto un nomeamento a dedo.

Que esta instrución non foi  negociada, e apareceu o 12 de marzo no portal ALFRESCO como feito consumado o que para nós constitúe unha vulneración do deber legal de negociación segundo o artigo 37 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, sobre as materias obxecto de negociación, que dispón:

 1. Serán obxecto de negociación, no seu ámbito respectivo e en relación coas competencias de cada Administración Pública e co alcance que legalmente proceda en cada caso, as materias seguintes:

(...)
c) Las normas que fijen los criterios generales en materia de acceso, carrera, provisión, sistemas de clasificación de puestos de trabajo, y planes e instrumentos de planificación de recursos humanos

Quere dicir iso, en consecuencia, que nos atopamos no presente caso en presenza de materia suxeita a negociación, a súa ausencia só pode xustificarse ben por quedar dita materia integramente delimitada por unha negociación anterior, ou por tratarse de cuestións que aínda que están relacionadas co obxecto de negociación, o que non acontece.

Polo anteriormente exposto

SOLICITO:

Que se teña por presentado este recurso de REPOSICIÓN e tralos tramites legais oportunos, se deixe sin aplicación a  INSTRUCCIÓN 3/2020 do Concelleiro delegado de Economía, Facenda e Réxime Interior pola que se estableceron os méritos para a cobertura de provisión de postos temporais.

Que se nos convoque aos/as representantes dos/as traballadores/as a unha Mesa Xeral de Negociación para negociar unhas bases de para a provisión de postos para a cobertura temporal (COMISIÓNS DE SERVIZO)

A Coruña, 16 de marzo de 2021

Ao coidado do Concelleiro Delegado de Persoal do Concello da Coruña

Cód. asento      Data e hora do rexistro
RMPE150356    18/01/2021 13:03:56

José María Calatayud Sánchez co DI XXXX e enderezo para os efectos de notificación no Pazo de María Pita, locais sindicais da CIG, na súa condición de secretario da sección sindical da CIG no concello da Coruña 

MANIFESTA: 

Que esta sección sindical leva reclamando dende o ano 2019 información sobre as comisións de servizo que se están a producir de maneira alarmante nesta administración así como das renovacións de comisións de servizo que exceden os dous anos.

Que o concello só publica convocatorias abertas sen motivar as urxencias e necesidades nin as motivacións que dan lugar a nomeamento dalgunhas persoas sobre outras, motivacións que tamén temos solicitadas baseándonos en sentenzas do Tribunal Supremo (rec 1594/2017)

Que a única información facilitada ata o día de hoxe foi do día 22 de decembro é:

 • Unha relación de 40 postos nos que figura o número de aspirantes (non identificados) o aspirante proposto sin ningun tipo de valoración por medio e a data de resolución do nomeamento.

Esta información facilitada polo servizo de persoal na data indicada, dista moito do solicitado, tendo en conta que a relación que dende este sindicato estase a seguir polas publicacións no portal de Alfresco supera os 140 procesos de selección para comisións de servizo e ademais non aporta ningún tipo de motivación en canto as urxencias das convocatorias ou a idoneidade dos nomeamentos.

Polo anteriormente exposto e en base a sentenza anteriormente mencionada e ao artigo 9 da lei 9/1987:

SOLICITO:

 • Todas as resolucións de todos os nomeamentos en comisión de servizo deste concello dende o 24 de xuño de 2019.
 • As motivacións da urxencia e necesidade para cubrir os postos en comisión de servizo.
 • Os criterios utilizados para a selección de aspirantes a postos en comisión de servizo
 • As motivacións que na fase de valoración deron lugar aos distintos nomeamentos.
 • Información  sobre calquera tipo de cambio na situación administrativa do persoal, incluíndo dentro deste concepto comisións de servizo, adscricións provisionais, e traslados dentro dos diferentes postos de traballo sen que medie modificación da situación administrativa.

A Coruña a  18 de xaneiro de 2021

SRA. ALCALDESA DO CONCELLO DA CORUÑA