José María Calatayud Sánchez con D.I. 18164080-z e enderezo, para os efectos de notificación, nos locais sindicais que a C.I.G. ten no Concello da Coruña, na súa condición de Delegado de Prevención.

 COMUNICA:

Que  ademais dos centros de traballo no que só  hai persoal municipal tamén hai outros centros de traballo con persoal ou doutras administracións ou outras empresas.

Que ao que se refire a PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS nestes centros de traballo, é necesario facer un plan de prevención conxunto.

Que temos acumuladas moitas cuestións para tratar no Comité de Saúde Laboral, algunhas delas que causan preocupación como por exemplo as medicións de Gas Radon.

Que fixemos varias solicitudes para que se convocase o COMITÉ DE SAÚDE LABORAL e que a pesar das continuas promesas en distintas Mesas de Negociación dunha inminente convocatoria, a día de hoxe non temos indicios de que isto poda acontecer.

Polo anteriormente exposto

SOLICITO:

Que se faga unha convocatoria á maior brevidade posible do Comité de Saúde Laboral e que ademais dos temas pendentes, se inclúa nel  a necesidade de abordar o devandito plan de prevención conxunto co resto de administracións ou empresas non centros no que coincidan coa presencia de persoal municipal.

A Coruña, 15 de xaneiro de  2018.

 ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DA CORUÑA.