José María Calatayud Sánchez con D.I. 18164080-z e enderezo, para os efectos de notificación, nos locais sindicais que a C.I.G. ten no Concello da Coruña, na súa condición de secretario da sección sindical da CIG.

COMUNICA:

Que trala aprobación da Relación de Postos de Traballo (RPT) se está a comunicar ao persoal municipal a situación administrativa na que se atopan os/as ocupantes dos postos e as características deles.

Que logo de revisar algunha delas atopamos erros.

Que en 2016, logo de solicitalo en moitas ocasións, dende persoal facilitáronnos a RPT, coa situación administrativa de todos os postos.

Polo anteriormente exposto:

SOLICITO:

Que se nos achegue a RPT coa situación administrativa do persoal que o ocupa e as características destes.

 

A Coruña, 8 de febreiro de  2018

ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DA CORUÑA.