PRESENTADO NA FISCALÍA O 8 DE XUÑO DE 2018

Ao coidado do Responsable da FISCALIA PROVINCIAL DA CORUÑA

José María Calatayud Sánchez con D.I. 18164080-z e enderezo, para os efectos de notificación, nos locais sindicais que a C.I.G. ten no Concello da Coruña, con número de teléfono xxxxxxx na súa condición de secretario da sección sindical da CIG.

MANIFESTA:

Que no Concello da Coruña estase a utilizar o sistema de provisión de postos de traballo en COMISIÓN DE SERVIZOS, con carácter habitual, nalgúns casos vulnerando a legalidade vixente por superar o prazo máximo legalmente establecido de dous anos. Este feito non se realiza de xeito inconsciente, xa que tamén é certo, que nalgúns casos se comunica o fin da comisión de servizo por superar o prazo máximo de dous anos.

Noutros supostos, cunha clara intención, ao noso xuízo, de cometer un evidente fraude de lei para obviar o prazo máximo de permanencia, se lles comunica o cese e se volve a nomear ao día seguinte no mesmo posto e na mesma condición de comisión de servizos.

 Achegamos documentación xustificativa do manifestado con anterioridade para que podan valorar adecuadamente se os feitos relatados podan ser constitutivos de delito e actuar en consecuencia.

Informámoslle así mesmo, que temos presentada unha demanda no tribunal do contencioso administrativo por estes mesmos feitos.