NÚMERO DE REXISTRO 20860/2019

Jose María Calatayud Sánchez con DI xxxxxx  e enderezo para os efectos de notificación nos locais que a CIG ocupa no pazo de María Pita, na miña calidade de Secretario da Sección Sindical da CIG no concello da Coruña

MANIFESTO

  • O día 12 de abril de 2019 publicouse no BOP da Coruña a aprobación inicial da modificación puntual e corrección de erros da relación de postos de traballo do Concello da Coruña e das súas normas de xestión.
  • Neste docuemento se declara incompatible o concepto retributivo de Disponibilidade(DP) coa percepción, entre outros, dos elementos retributivos de xornada partida e festivo nocturno.
  • Dende o aprobación inicial da RPT os conserxes de colexio veñen cobrando polo concepto de dispoñibilidade e por xornada partida.
  • A ampliación do número de horas anuais que implica o concepto de disponibilidade non ten relación algunha co ter que traballar en xornada partida durante todo o ano, facer incompatibles estes dous conceptos retributivos levaría a que a xornada que non se corresponde coa de disponibilidade que realicen en período de tarde quedara sen retribución algunha e debe terse en conta que a disponibilidade retribue un incremento de xornada concreto e non o xeito de prestala.

Polo anteriormente exposto

SOLICITO:

Que se teña por presentada esta ALEGACIÓN e eliminen a incompatibilidade existente entre os conceptos retributivos de disponibilidade e xornada partida.

A Coruña a 4 de Xuño de 2019