Como moitas/os de vos saberedes o Gas Radón é un gas radioactivo, incoloro, inodoro e insípido, que segundo a organización mundial da saude(OMS) é a segunda causa de cancro de pulmón despois do tabaco. LIGAZÓN

Os niveis que establecen distintas organizacións e adminstracións son de:

 • OMS: 100 Bq /m3
 • Axencia Norteamericana de Protección Ambiental: 148 Bq/m3
 • Directiva Europea do ano 2013: 300 Bq/m3
 • Normativa Española RD 1439/2010 : 600Bq/m3

A primeiros deste ano, tanto a Concelleira de persoal como o Servizo de Saúde Laboral informaron as/os delegadas/os de saúde Laboral de distintas medicións en centros de traballo municipais e que tomaron como límites máximos os que marcaba España no ano 2010 e non os de Europa que deberían ser tomados como referencia, o argumento utilizado por persoal foi que España non traspuxo a normativa europea e polo tanto non tiñan a obriga nin de actuar sobre os niveis superiores a 600Bq/m3 nin a informar as/os traballadoras/es, pero a Concelleira comprometeuse a facer actuacións para minimizar os focos  por riba dos 300 Bq/m3, pero negándose a informar das medicións para non xerar alarma entre as/os traballadoras/es afectadas/os.

Logo deste Comité de Saúde Laboral, a CIG fixo consultas xurídicas sobre a lexislación aplicable no territorio español e a resposta foi de que a normativa europea (300 Bq/m3) prevalece sobre a española e que sería de aplicación dende o 6 de febreiro de 2018.

Ademais desta consulta a nosa asesoría xurídica,  o 29 de maio rexistramos unha solicitude na Inspección de Traballo sobre a obrigación que ten o Concello da Coruña de informar ás/ós súas/seus traballadoras/es nas medicións superiores a 300 Bq/m3 . A isto contestáronnos o 5 de xuño que esta competencia pertence ata a data á Xunta de Galicia-Consellería de economía, emprego e industria a quen nos diriximos nunha solicitude o pasado 8 de xuño sen ter resposta ata hoxe.

A 10 de agosto aínda non fomos informados de ningunha obra ou actuación para os centros que superan os 300 Bq/m3 e ao mesmo tempo estanse normalizando estes niveis dende o Concello como adecuados pois nalgúns postos está sendo informadas/os as/os traballadores de que todo está ben, polo que vémonos na obriga de informarmos dos resultados achegados naquel comité de saúde laboral e nunha visita a Casa Paredes:

 • CASA DAS CIENCIAS: por debaixo dos 100 Bq/m3
 • BIBLIOTECA CASA DAS CIENCIAS: por debaixo dos 200 Bq/m3
 • DOMUS: un medidor por riba dos 300 Bq/m3
 • FRANXA: 3 medidores por riba dos 300 Bq/m3
 • PAZO MUNICIPAL: 9 medidores por riba dos 300 Bq/m3 e superando os 600 Bq/m3 en Informática
 • CASA PAREDES: algún medidor por riba dos 600 Bq/m3

 

Este Goberno Municipal é moi recorrente a criticar toda a normativa estatal na que se escuda para non aplicar beneficios ao seu persoal, porén a aplica cando lle interesa, neste caso coa saúde laboral polo medio.

Temos solicitado en distintas Mesas Xerais de Negociación tratar novamente este tema e fomos acusados de ser alarmistas, mentres non  volvamos a abordar este problema, ben a través do Comité de Saúde Laboral ou por orde dun organismo superior, dende a CIG recomendámosvos que se vos é posible manteñades unha ventilación de aire nos vosos centros de traballo.

José María Calatayud Sánchez con D.I. 18164080-z e enderezo, para os efectos de notificación, nos locais sindicais que a C.I.G. ten no Concello da Coruña, na súa condición de secretario da sección sindical da CIG.

COMUNICA:

Que o pasado luns 23 de xullo publicouse no BOP  a oferta de emprego público para o 2018.

Que aparecen varias prazas (Arquitecto/a Sup., Téc Med. Prom. Emp, Téc Norm. Ling., Arq. Téc. e Aux Adm.) en quenda libre coma execución de sentenza e de cumprir co precepto da antigüidade que marca a lei de orzamentos do estado do ano 2018 no seu artigo19 punto 9, deberían formar parte do proceso de estabilización que está en marcha e non na quenda libre. Non modificar isto supoñería penalizar a quen exerceu o seu dereito á tutela xudicial e ademais supoñería duplicidade de procesos selectivos cos conseguintes custes económicos na confección dos tribunais.

Que tamén figura unha praza de Técnico/a superior de informática encadrado só no grupo B, de materializarse este proceso antes do paso ao grupo B dos Técnicos/as que pertencen ao cadro de persoal deste Concello, estaríamos ante un agravio comparativo con todos/as aqueles/as que sendo titulares desas prazas (e se lles exixiu os mesmos requisitos de ingreso que a da praza ofertada), están encadralos no subgrupo C1, isto daría lugar a que persoal cunha antigüidade de  20 anos (ou máis...) realizando o mesmo traballo reciba menos retribución que persoal de novo acceso.

Polo anteriormente exposto

SOLICITO

Que as prazas da OPE 2018 que cumpran o requisito da antigüidade recollido  artigo 19 punto 9 da lei de orzamentos do estado de 2018, queden fora da quenda libre e se inclúan no proceso de estabilización.

Que se aborde o paso ao grupo B dos postos propostos pola CIG en maio de 2016.

 

A Coruña, 1 de agosto de  2018

José María Calatayud Sánchez con D.I. 18164080-z e enderezo, para os efectos de notificación, nos locais sindicais que a C.I.G. ten no Concello da Coruña, na súa condición de secretario da sección sindical da CIG.

COMUNICA:

Que na pasada Mesa Xeral de Negociación fomos informados do incremento retributivo para o ano 2018 e que supón un 1.5%.

Que novamente a produtividade volve a ser excluída de calquera subida.

Que esta parte do noso salario foi establecida fai 10 anos para reducir a diferencia salarial cos postos co complemento de Especial Dedicación, aos que si lle foron aplicando as subidas anuais cando as houbo.

Que a este complemento se lle aplicou a redución do 5% no ano 2011 coma ao resto das retribucións, a pesar diso non se lle aplicaron ningún dos incrementos retributivos que determinaron as sucesivas leis do estado, tendo en conta que os incrementos se aplican sobre o 100% da masa salarial, que está facendo o concello con estes cartos que aforra?

Á inaplicación destes incrementos retributivos, si que cabria aplicarlles a disposición adicional 29 que figuran nos orzamentos xerais do estado do ano 2017 de restablecemento das retribucións minoradas.

 

Polo anteriormente exposto

SOLICITO

Que se lle aplique o 1,5% de subida ao complemento PRODUCTIVIDADE.

Que se aborde unha negociación para implementar este complemento no específico.

 

A Coruña, 31 de xullo de  2018

Diante do incremento da campaña desinformativa levada a cabo polos sindicatos asinantes do chamado “Acordo de Policía” do ano 2009, CSIF,UGT E CCOO, campaña que non é puntual  senón sistémica dende o primeiro minuto en que nos negamos a asinar ese acordo, vémonos na necesidade de trasladarvos o relato dos feitos para que sexades vos mesmos os que tiredes as conclusións que consideredes oportunas.

No ano 2006 a CIG reúnese con CSIF para acordar o inicio das accións necesarias para conseguir que no Concello da Coruña se fixera unha Relación de Postos de Traballo (RPT) que mellorase os precarios salarios que tíñamos a totalidade dos/as empregados/as do noso Concello. Convén recordar que con anterioridade se tiñan producido mobilizacións de policías e bombeiros, cada seu pola súa conta, sen que tiveran resultado algún.

Aquel acordo inicial do ano 2006, tiña dous obxectivos: Conseguir sinaturas de apoio do persoal municipal e implicar ao resto dos sindicatos. Dous delegados, un da CIG e outro da CSIF, conseguiron arredor de 800 sinatura de empregados/as do Concello apoiando a realización dunha RPT. Armados deste documento e xa co apoio de CCOO e UGT, solicitamos do goberno do PSOE que realizase unha RPT. A unidade sindical durou ben pouco; a UGT desmarcouse do resto e pactou pola súa conta e co PSOE unha RPT que non satisfixo a ninguén, dando comezo ao conflito.

O obxectivo dos dous colectivos máis combativos, policías e bombeiros, era chegar aos mil cincocentos € de salario; e na procura deste obxectivo mantívose o conflito que durou cerca dos dous anos. É de salientar que non todos tiveron a mesma determinación de loitar ate acadar este obxectivo; e é de xustiza recordar que a sección sindical de CCOO, a pesares das presións dos responsables na comarca, mantivo o seu compromiso ate o final sen fraquezas.

Coa perda da maioría absoluta do PSOE, nas eleccións do 2007, e a conformación do bipartito (PSOE-BNG) a totalidade de sindicatos xunto co goberno municipal, asinamos unha RPT que garantía os 1500€ a policías e bombeiros, cun incremento retributivo (para estes colectivos) do 50% e subidas, en diferentes contías, ao resto de persoal municipal. Na asemblea xeral realizada no Coliseum para consulta ao persoal sobre da sinatura ou non deste acordo, nos dixemos que esa RPT proposta era tecnicamente moi deficiente aínda que  estes defectos podían permitirnos perfeccionar a RPT nun futuro, cando o Goberno Municipal pretendera a súa modificación.

No medio do conflito aprobouse a lei 4/2007, de Coordinación de Policías Locais de Galicia (LGPLG), que modificaba os grupos de titulación dos corpos da Policía Local e permitía que non se aplicasen as retribucións desta modificación ate o ano 2010. Se ben é certo que dita lei contemplaba detraer do complemento específico a cantidade que se incrementase polo cambio ao grupo C1 iso  implicaría unha modificación da RPT que iría en contra do acordo que dera fin ao conflito estando xa en vigor esa lei, polo que o Goberno do PSOE non se atrevería a facelo.

Pois neste contexto, a UGT e CSIF, iniciaron unhas negociacións por fora da Mesa Xeral de Negociación (das que xa nos gustaría saber de quen partiu a iniciativa), levou co apoio final de CCOO á aprobación do “acordo de reclasificación da Policía Local no ano 2009. A CIG NEGOUSE A ASINAR ESE ACORDO POR CONSIDERAR QUE ERA LESIVO PARA OS INTERESES DOS/AS POLICÍAS E, ADEMÁIS, VOLVÍASE A MODIFICAR A RPT DE XEITO ARBITRARIO E SEN XUSTIFICACIÓN TÉCNICA ABRINDO UNHA BRECHA QUE POÑÍA EN PERIGO O USO DA RPT EN PREXUIZO DA TOTALIADE DOS POSTOS DE TRABALLO DO CONCELLO; ESTA VEZ CON APOIO DOS SINDICATOS CSIF, UGT E CCOO. (Posición da CIG proposta 2009  - preme eiquí-).

Ese acordo adiou no tempo o incremento correspondente ao cambio de grupo nos policías que tiñan ingresado coa titulación anterior á LGPLG, que era a inmensa maioría, excepto os que tiñan preto a súa xubilación. Tal adiamento lastrou a consabida perda de retribucións varios anos. A PARTE DO DO ACORDO QUE AFECTABA Á RPT NON SE EXECUTOU POR IMPERATIVO LEGAL E PORQUE OS SINDICATOS ASINANTES DO MESMO NON FORON O SUFICIENTEMENTE HÁBILES OU PRECAVIDOS PARA APROVEITAR A ADECUACION NA RPT AOS NOVOS GRUPOS DE TITULACIÓN PARA MODIFICAR O ESPECÍFICO E O COMPLEMENTO DE DESTIÑO; AÍNDA NO CASO DE TER QUE ADIAR A SÚA APLICACIÓN POLO ACORDO, TAL E COMO SE FIXO COA RPT DE DECEMBRO DE 2009.

A necesidade dos asinantes para xustificar un mal acordo levounos á non aceptación dos impedimentos legais para a súa aplicación e non ter que asumir o seu erro teimando en aplicar o inaplicable e mostrando unha grande docilidade cos gobernos de quenda e obviando explorar outras posibilidades que terían permitido incrementar as retribucións, non só dos policías senón tamén do resto de empregados/as do Concello.

Dende a CIG, levamos tempo facendo unha proposta neste senso; proposta que ningún dos tres sindicatos asinantes do acordo 2009 atenderon e que limitáronse a criticar:

 1. Nivel mínimo de Complemento de Destiño para o subgrupo C1: CD 18 (coas consecuencias de efecto dominó nos corpos xerarquizados). A esta posibilidade negáronse co argumento de que a CIG pretendía utilizar “o seu acordo” para subir a outros colectivos. A realidade é que só afectaría a un colectivo fora do policial que son os/as compañeiros/as de bibliotecas que teñen o C1 – é dicir 21 persoas-). Así de ter aceptada esta proposta, os/as policías poderían levar todos estes anos cobrando a suba correspondente ao nivel e ter o nivel consolidado (a cambio desto se fixo cómplice aos policías da ilegalidade do pagamento dunha formación como compensación no ano 2015. –preme eiquí-
 2. Tamén levamos tempo defendendo a revisión da aplicación do complemento de perigosidade (que non só afecta á Policía , senón tamén a o S.E.I.S., lóxicamente) regulada no art. 49 das Normas de Xestión da RPT: “O perigo, representado polas siglas PG, retribúe a penosidade derivada do maior risco obxectivo e de exposición a situacións máis conflitivas no desempeño de postos relacionados coa seguridade cidadá” . Así, a nosa proposta sempre foi a aplicación textual do definido nese art. 49 o que suporía aos/ás policías o paso do PG1 ao PG4 cun aumento nas súas retribucións de 126€ mesuais e o Oficial, do PG2 ao PG4 cun aumento nas súas retribucións de 101€ mensuais.

Con esta proposta, evidentemente, baixarían o complemento de perigosidade do Inspector en adiante e subiría o resto. Pensamos que non enfadarse cos mandos para telos da súa parte foi a causa de non apoiar a proposta da CIG.

José María Calatayud Sánchez co DI 18164080z e enderezo para os efectos de notificación no Pazo de María Pita, Locais sindicais da CIG, na súa condición de secretario da Sección Sindical da CIG no Concello da Coruña 

MANIFESTA:

Que na Mesa Xeral de Negociación(MXN) do 19 de maio de 2016, a CIG fixo proposta a reclasificación automática ao novo grupo B, para todos aqueles postos co requisito específico de estar en posesión de titulación de FP2.

Que na actual RPT existen postos de traballo barrados no subgrupo C1 e o novo grupo B.

Que en distintas MXN solicitamos que se abordara esta cuestión e a resposta que obtivemos sempre do Goberno Municipal foi que se valoraría nunha Mesa Técnica(MT), pero esta nunca foi convocada a pesar dos recordatorios ao final de cada MXN, porén durante estes últimos anos si houbo MT previas as MXN para abordar problemáticas doutros colectivos.

Polo anteriormente exposto

MANIFESTA:

Que unha vez máis dende a concellaría de educación se trasladan os horarios para o curso 2018 -2019 aos directores de centro o último día lectivo e sen negociar cos representantes dos/as traballadores/as, xerando cara o futuro curso as mesmas inquedanzas que as do curso pasado.

 

SOLICITAMOS:

Que se convoque unha mesa técnica  para tratar estes asunto ou, no seu defecto, que se inclúa na orde do día da seguinte convocatoria.

A Coruña 17 de xullo do 2018

SR. ALCALDE DO CONCELLO DA CORUÑA

José María Calatayud Sánchez con D.I. 18164080-z e enderezo, para os efectos de notificación, nos locais sindicais que a C.I.G. ten no Concello da Coruña, na súa condición de secretario da sección sindical da CIG.

EXPÓN:

Que o pasado mércores 4 de xullo publicouse no BOP (ligazón BOP)  a APROBACION INICIAL DA MODIFICACIÓN DA  RELACIÓN  DE POSTOS DE TRABALLO DO CONCELLO DA CORUÑA E DAS SÚAS NORMAS DE XESTIÓN PARA A APLICACIÓN E EFICACIA DO ACORDO DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE DATA 15/06/2018.

Que, tras estudar a documentación publicada , vémonos na obriga de facer as seguintes ALEGACIÓNS:

 1. FALTA DE NEGOCIACIÓN EFECTIVA. Non se negociou coa CIG esta modificación da RPT a pesar de ter a consideración de Sindicato Mais Representativo e de contar co 30.43 % do número de delegados da Xunta de Persoal, o que vulnera a obriga legal recollida no Real Decreto Lexislativo 5/2015 de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público nos seus artigos 33.1 e 37 b).
 2. As modificacións realizadas non se sustentan nin en ningún criterio técnico, nin método de valoración obxectiva aplicable á totalidade do persoal municipal, proba diso é que para poder efectuala tivéronse que modificar á mantenta as Normas de Xestión da RPT vixentes.
 3. Esta modificación da RPT é contraditoria co acordo da Xunta de Goberno Local que ordena con total e absoluta claridade “ restablecer , con efectos económicos e administrativos do 1/07/2018, as retribucións vixentes antes da minoración operada como consecuencia da suspensión de efectos do acordo do 4/12/2009,para á aplicación da Lei 4/2007 de Coordinación das Policías Locais de Galiza ás distintas categorías da Policía Local do concello da Coruña. Pois ben, dende a Sección Sindical da CIG no concello da Coruña mantemos que non se produciu ningún tipo de minoración nas retribucións do persoal do Corpo da Policía distinta as que se lle aplicaron á totalidade do persoal municipal. Baseamos esta afirmación nos seguintes feitos:
 • O salario base de cada grupo ou subgrupo de titulación ven determinado na Lei de Orzamentos do Estado para cada ano, o nivel de Complemento de Destino e as retribucións do complemento específico veñen determinados na RPT.
 • As escalas e categorías aos que pertencen os membros dos corpos de policía local de Galiza veñen determinados no artigo 24 da Lei 4/2007 de LCPLG e se corresponden exactamente coas recollidas na RPT do concello da Coruña dende decembro do 2009 no que foi modificada a RPT do 2007co seguinte motivación, recollida na pax 95 do BOP nº 272 de 29 de decembro.”integración de los puestos y modificación de los Grupos para adaptarlos a la Ley, 4/2007, de 20 de abril de Coordinacion de Policías Locales de Galicia”
 • Os elementos que conforman o complemento específico e o nivel de complemento de destino de cada un dos postos de traballo do corpo da Policía Local permanecen inmutables dende a RPT do 2007 a pesar da modificacións e correccións de erros da RPT publicadas no BOP nas seguintes datas: 29/12/2009, 8/02/2010, 23/08/2011, 18/10/2012, 11/06/2013, 31/07/2014, 4/08/2014 e 31/08/2017. En ningunha destas ocasións os asinantes do acordo do 3/12/2009 realizaron ningún acto para reclamar que a RPT se adaptara aos termos do que tiñan pactado.

Polo anteriormente exposto

SOLICITA:

Que se teña por nula e por non feita a modificación da RPT publicada o 04/07/2018 por ser contraria a dereito

 

A Coruña, 13 xullo de 2018

ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DA CORUÑA.

Jose María Calatayud Sánchez con DI 18164080 Z e enderezo para os efectos de notificación nos locais que a CIG ocupa no pazo de María Pita, na miña calidade de Secretario da Sección Sindical da CIG no concello da Coruña

DIGO:

Que o pasado día 26 de xuño publicáronse no BOP da Coruña as bases para a provisión de postos de traballo por Concurso Ordinario do concello da Coruña, convocatoria 1/2018 acompañadas dun anexo cos postos a ofertar.

Que contra estas bases, mediante este escrito, ao amparo do disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das administracións Públicas, dentro do prazo legal de un mes formulo potestativamente RECURSO DE REPOSICIÓN

FUNDAMENTOS.

I COMPETENCIA.- En canto á competencia, é competente o órgano ao que teña o honor de dirixirme por ser o mesmo que ditou as bases que agora se impugnan, tal e como dispón o artigo 123.1 da Lei  39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas

II LEXITIMACION-  Ostento plena lexitimación para interpoñer o presente recurso. Os sindicatos desempeñan, tanto polo recoñecemento expreso da Constitución (artigos 7 e 28)como por obra dos tratados internacionais subscritos por España na materia ( por todos, Pacto Internacional de Dereitos Económicos, Sociais e Culturais. Artigo 8 e artigo 5, parte II Carta Social Europea, unha función xenérica de representación e defensa dos intereses dos traballadores que, como xa sostivo a doutrina constitucional, non descansa só no vinculo da afiliación, senón na propia natureza sindical do grupo).

III PROCEDEMENTO.- En canto a formalidades procedimentais, o presente recurso cumpre cos requisitos que esixen expresamente os artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das administracións Públicas.

IV

 1. Descoñecemos si estas bases estan informadas polo Secretario/a do Concello polo que solicitamos que se nos de traslado ou vista do dito INFORME.
 2. O apartado 5.3 das Bases da Convocatoria so permite a valoración de dous niveis por encima do nivel do posto ao que se opta, ao non ter en conta aos candidatos que superen esa marxe se lles estaría discriminando ao non ter en conta a totalidade da súa carreira profesional para os efectos do concurso

5.3 – Grao persoal consolidado. O grao persoal consolidado valorarase en relación co nivel dos postos aos que se opta ata un máximo de 4 puntos do seguinte xeito: Nivel do grao persoal consolidado en relación co do posto ao que se opta Puntos Superior en dous niveis 4,00 Superior nun nivel 3,34 Igual 2,68 Inferior nun nivel 2,02 Inferior en dous niveis 1,36.

 1. O apartado 5.4 das Bases da Convocatoria equipara aos Colexios Profesionais e as Administracións Públicas para os efectos de homologación de cursos de formación cando a Lei 11/2001 de 18 de setembro, de Colexios Profesionais da Comunidade Autónoma de Galiza no seu artigo 9, que determina as súas, funcións non lle recoñece esa competencia nesta materia, exclusivamente no apartado j) fala de organizar actividades dirixidas á formación e perfeccionamento dos seus colexiados. Non debemos esquecer que esta mesma lei no sei artigo 3 exime de colexiarse para o exercicio das súas funcións aos profesionais ao servizo das Administracións Públicas

5.4 Cursos de formación e perfeccionamento.. Todos os cursos deberán ser impartidos por organismos oficiais ou homologados polas Administracións Públicas e Colexios Profesionais. Terán esta consideración os cursos organizados polo Concello da Coruña, os recibidos na EGAP, no INAP, Servizos de Prevención e Mutuas ou noutros centros oficiais de calquera administración pública, así como os homologados pola EGAP e os impartidos por organizacións sindicais e empresariais dentro dos programas de formación continua e outros organismos públicos. 5.4.2 Por cada título propio (master ou outro título de especialización) directamente relacionados

 

 1. O apartado 5.4.4 da bases ao valorar calquera tipo de titulación académica distinta á requirida para o ingreso no corpo dende o que se concurse é contraria ao recollido no artigo 44, 18 a) do Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, polo que se aproba o Regulamento Xeral de Ingreso do Persoal ao servizo da Administración Xeral do Estado e de Provisión de Postos de Traballo e Promoción Profesional dos Funcionarios Civís da Administración Xeral do Estado que di que so poderán valorarse os méritos específicos adecuados ás características de cada posto que se determinen nas respectivas convocatorias. Asemade, naqueles postos barrados a dous grupos de titulación, podería suceder que houbera dous candidatos, un de cada grupo de titulación, coa mesma titulación académica, a do grupo superior, que suporía un mérito a valorar só ao que concursa dende o grupo inferior, o que é manifestamente discriminatorio.

5.4.4 Titulacións académicas. Valorarase a titulación académica ou master oficial sempre que sexa distinta á requirida para o ingreso no corpo desde o que se concurse e sexa de igual ou superior nivel académico

 1. Non saen a concurso os postos que a continuación se relacionan, todos eles cubertos nestes momentos ou en adscrición provisional ou en comisión de servizo a excepción o posto co CÓD 1895 que está vacante, o que impedira que os que estean en adscrición provisional que están obrigados a concursar non o podan facer ao posto que están desempeñando e que os que están en comisión de servizo non teñan a obriga de facelo para seguir neles ao impedir que se podan prover de xeito definitivo.

 

servizo

Cod.un.orga

Unidad Org

Ref. Pto

Pto. Trabajo

grupo

nivel

escala

Pr. Es. Ec.

SH0000

Presup. y Est. Eco.

98

J. Unidad

 

A2/C1

22

AG

Gest. Trib.

GT3200

Gest. Tributos

113-114-115

J. Unidad

 

A2/C1

22

AG

Gest. Trib.

GT3200

Gest. Tributos

123-125

Astte. Admón.

 

C1/C2

18

AG

Gest. Trib.

GT5000

Inf. y Reg. Franja

159

Admvo. At. Tribut.

C1

20

AG

Emp. y Empr.

PS2200

Ap. Admvo. PS

225

Aux. At. Ciud.

 

C1/C2

16

AG

Contrat.

CT1000

Contratos

265

Administrativo

 

C1

20

AG

Deportes

DJ1100

Gest. Admva. DJ

449   

Aux. At. Ciud.

C1/C2

16

AG

Deportes

DJ1100

Gest. Admva. DJ

463    

Aux. At. Ciud.

C2

14

AG

M. Amb.

MA5000

Inspeccion MA

1201

 J. Unidad

A2/C1

22

AE

M. Amb.

MA5000

Inspeccion MA

1215

 Of. Inspec. MA

C2

14

AG/AE

Int. Gral.

IG1300

Ap. J. Serv. IG

1231

J. Unidad

 

A2/C1

22

AG

Int. Gral.

IG1400

Gestion admva

1235

Administrativo

 

C1

20

AG

Int. Gral.

IG1400

Gestion admva

1238

Astte. Admon.

 

C1/C2

18

AG

Tes. Gral.

TG1000

Recaudacion

1270-1271

Administrativo

 

C1

20

AG

Tes. Gral.

TG3000

Ap. Admvo. TG

1305

Administrativo

 

C1

20

AG

Educac.

ED0000

Educacion

1328

Astte. Admon.

 

C1/C2

18

AG

Justicia Soc.

SS1200

Gest. Admva. SS

1430

Administrativo

 

C1

20

AG

Justicia Soc.

SS1200

Gest. Admva. SS

1432

Astte. Admon.

 

C1/C2

18

AG

Igualdad

IG1100

Ap. Admvo IG

1524

Aux. At. Ciud.

 

C2

14

AG

Rh. y Viv.

RV0000

Rehab. y Vivienda

1552

Astte. Admon.

 

C1/C2

18

AG

I. Ed. D. Urb.

UR4300

Disciplina Urb.

1610

J. Unidad

 

A2/C1

22

AG

Mov. Urb.

MU4000

Ap. Admvo. MU

1750

J. Unidad

 

A2/C1

22

AG

Infraest.

IE7000

Vía Pub. y Patrim.

1882

Engdo. Gral. V. Pub.

C1

20

AE

Infraest.

IE9000

Delineacion IE

1895

J. Delineación

B/C1

20

AE

Int. y At. Ciud.

IT2210

Atención Ciudadana

1949

J. Unidad

 

A2/C1

22

AG

Int. y At. Ciud.

IT2500

Ap. Admvo. IT

2077

Of. Admvo

 

C1/C2

16

AG

                           

 

Polo anteriormente exposto

SOLICITO:

Que , tralos tramites legais oportunos, se dite resolución pola que se declaren contrarios a dereito e se anulen os apartados 5.3 e 5.4.4 das bases de convocatoria, se corrixa o apartado 5.4 no que se refire aos colexios profesionais e se inclúan nesta convocatoria os postos recollidos no punto 5 deste recurso.

A Coruña, 5 de xullo de 2018

 

Ao coidado da concelleira delegada de Persoal do Concello da Coruña

Premendo AQUÍ podedes atopar a contestación recibida o 4 de xullo de 2018.

Dende a  sección sindical da CIG no concello da Coruña e para saír ao paso das informacións ,claramente interesadas, que se transmiten por algúns sindicatos sobre o acontecido no pleno da xunta de persoal, do pasado martes 23 de xullo, temos que manifestar o seguinte:

 1. O punto da orde do día obxecto da discordia titulábase, de xeito literal:” Declaración de apoio o Servizo da Policía Local pola actuación da Insumisa”, e foi proposto pola CSIF
 2. O Presidente da Xunta de Persoal e responsable do sindicato que achegou a proposta fixo unha explicación do escrito que se pretendía facer cargando especialmente as tintas sobre as declaracións da concelleira do BNG.
 3. Nós dixemos que tal como o presentaban non podiamos apoialo por que o Servizo da Policía Local non so comprende os membros do Corpo actuantes senón que tamén á Xefatura do Corpo ,ao Director da Area de Seguridade e a concelleira responsable. Manifestamos que os policías actuantes non foron responsables do resultado da actuación e a noso desexo da pronta recuperación dos feridos. Nos non podemos avalar a actuación dos cargos mencionados con anterioridade por que os consideramos responsables dos feitos acaecidos en base ao seguinte: A concelleira dispuxo que se fixera un desaloxo “Amable” para evitar enfrontamentos cos okupas e, en base a iso , o Director da Area e o Xefe da Policía deseñaron un operativo en base a criterios políticos e non técnicos, falto de material antidisturbios, escaso de efectivos e con policías que souberon a onde e a que  ían  cando chegaron ao lugar. Non se tivo en conta en absoluto que ao redor do movemento okupa  móvense unha serie de colectivos, cualificados como perigosos, que soen presentarse nestas situacións co único obxectivo de xerar violencia, como así manifestou o Presidente da Xunta de Persoal. Dende po noso punto de vista o deseño deste operativo puxo en risco innecesario aos policías actuantes e incluso aos propios manifestantes ao non dotar ao operativo da capacidade disuasoria adecuada para evitar ter que actuar de forma represora en defensa da legalidade. Por outra parte expuxemos que non considerabamos lóxico que se esixira mais responsabilidade a quen fai valoracións de feitos producidos, esteamos de acordo ou non, que aos responsables de que eses feitos se produzan.  En concordancia co exposto nos propuxemos que o escrito se redactara cos seguintes termos: manifestar que non considerabamos responsables do desenvolvemento do operativo aos integrantes do mesmo, solicitude de  dimisión dos responsables mencionados con anterioridade e que se solicitara a quen tivera feito declaracións, que falseando a verdade, atentaran contra a imaxe dos policías actuantes pedira desculpas públicas. Esta proposta non poido ser votada por oposición do resto dos sindicatos e por que , segundo o Secretario da Xunta de Persoal non se axustaba ao literal do punto da orde do día.

É unha magoa que outra vez mais os sindicatos CSIF, UGT e CCOO, que por certo non estaba ninguén deste último sindicato con dereito a voto presente no Pleno da Xunta de Persoal, valoren tan pouco a dignidade e a seguridade dos policías que din defender, 83 € neste caso

PRESENTADO NA FISCALÍA O 8 DE XUÑO DE 2018

Ao coidado do Responsable da FISCALIA PROVINCIAL DA CORUÑA

José María Calatayud Sánchez con D.I. 18164080-z e enderezo, para os efectos de notificación, nos locais sindicais que a C.I.G. ten no Concello da Coruña, con número de teléfono xxxxxxx na súa condición de secretario da sección sindical da CIG.

MANIFESTA:

Que no Concello da Coruña estase a utilizar o sistema de provisión de postos de traballo en COMISIÓN DE SERVIZOS, con carácter habitual, nalgúns casos vulnerando a legalidade vixente por superar o prazo máximo legalmente establecido de dous anos. Este feito non se realiza de xeito inconsciente, xa que tamén é certo, que nalgúns casos se comunica o fin da comisión de servizo por superar o prazo máximo de dous anos.

Noutros supostos, cunha clara intención, ao noso xuízo, de cometer un evidente fraude de lei para obviar o prazo máximo de permanencia, se lles comunica o cese e se volve a nomear ao día seguinte no mesmo posto e na mesma condición de comisión de servizos.

 Achegamos documentación xustificativa do manifestado con anterioridade para que podan valorar adecuadamente se os feitos relatados podan ser constitutivos de delito e actuar en consecuencia.

Informámoslle así mesmo, que temos presentada unha demanda no tribunal do contencioso administrativo por estes mesmos feitos.