José María Calatayud Sánchez co DI 18164080z e enderezo para os efectos de notificación no Pazo de María Pita, Locais sindicais da CIG, na súa condición de secretario da Sección Sindical da CIG no Concello da Coruña 

MANIFESTA:

Que o pasado 12 de abril foi publicada na plataforma ALFRESCO  as bases do procedemento xeral de cobertura temporal de postos de traballo do Concello da Coruña, en concreto trátase  do posto:

Personal PE1100 Admón. de Personal 171 J. Sección 1 A1/A2 24 AG/AE F FR11 ED


Que logo de estudialas facemos as seguintes consideracións:

 

 • Falta de motivación para cobertura, pois vólvese  facer un copia e pega “para dar cobertura á urxencia e inaprazabilidade que os motivan”, sen máis explicación. Solicitamos a devandita motivación para a cobertura por este sistema.
 • En canto aos requisitos dos/as aspirantes, estas bases limitan a libre concorrencia de aspirantes, pois premian a unha parte do persoal ao engadir que serán “preferentemente con persoal do propio servizo de Persoal”. Solicitamos que se elimine esta valoración na parte dos requisitos.
 • Que unha vez participado, os/as aspirantes teñen con estas bases a posibilidade de non aceptar, algo que non ten lóxica. Solicitamos que se elimine a posibilidade de non aceptación unha vez participado.
 • Que no apartado dos requisitos determinan que “acompañaranse dun informe favorable da persoa que ostente a xefatura de servizo ou departamento cando non exista ou estea vacante a anterior”, e absolutamente ilegal que o dereito a participar nun sistema de provisión de postos de traballo dependa da vontade dunha única persoa que exerza xefatura ou non, en todo caso, corresponde as comisións de valoración determinar si os méritos que se presentan unha vez puntuados, fan ou non acredor/a ao/á solicitante de ocupar o posto en cuestión. Solicitamos que se elimine calquera alusión a informes de calquera xefatura.
 • Que segundo estas bases, a comisión de valoración estará composta por 3 ou 5 membros, cando no decreto 93/1991 no seu artigo 12 especifica a composición dela. Solicitamos que o número de membros da devandita comisión se adecúe á lexislación vixente.

 

Tamén temos que denunciar que, a pesar de estar de acordo con no valorar o tempo en comisións de servizo, nestas bases existe unha contradición coa proposta achegada polo goberno municipal e o resto dos sindicatos, sobre bases para a provisión de postos de traballo por concurso ordinario no Concello da Coruña, nas que se  determina que “O tempo de servizo prestados en comisión de servizo valorarase durante un máximo de 2 anos no posto de traballo desempeñado en comisión” non obstante  nestas bases concretas si adoptan a nosa proposta para as bases de concurso ordinario: Non se valorará o feito de ocupar un posto en comisión de servizos”. Isto demostra que os responsables, técnicos ou políticos, da confección das bases non se basean en criterios obxectivos se non nos intereses que en cada momento conveña defender.

Todo este cúmulo de consideracións fan que este sistema de provisión non respecte nin a lexislación vixente en canto a xustificación do sistema de provisión nin os criterios básicos que deben rexer os principios fundamentais da función pública, igualdade, mérito e capacidade, convertido estas coberturas de vacantes nunha sorte de dereito hereditario.

 

A Coruña, 17 de abril de 2018

Aquí podedes consultar a resolución pola que se aproban 3 comisións de servizo máis.

 

TEXTO DO CORREO

Bo día a todos/as,

No día de onte achegáronnos unha resolución pola que se nomean 3 novas comisións de servizo.

O primeiro que temos que dicir sobre ela é que fala dunhas bases do 30 de xaneiro das que non fomos informados e polo tanto non foron negociadas con nós.

AdEmais disto introducen unha nova condición:

“En el punto uno de las bases que regulan el procedimiento de dichos puestos recogen que se realizarán preferentemente con personal del propio Servicio siendo autorizada de forma inmediata en aquellos casos en los que solo exista una persona candidata en el Servicio.”

En base a isto nomean directamente a tres persoas en comisión de servizo.

Estamos ante unha nova arbitrariedade do servizo de persoal e que a Concelleira pretende darlle forma legal a través da resolución que achegamos nesta LIGAZÓN.

un saúdo

A sección sindical da CIG

gal a través da resolución que achegamos nesta LIGAZÓN.

 

 

MANIFESTA:

Que o pasado 9 de marzo  achegáronos  as bases da convocatoria para a provisión por concurso de méritos de sete postos de cabo do servizo de extinción de incendio e salvamento

Que logo de estudialas facemos as seguintes alegacións:

 • A orde valoración dos méritos, debería comezar pola antigüidade, seguida da formación e dos outros méritos igual que se fixo historicamente no resto dos concursos de provisión do concello.
 • A antigüidade debería valorar a 0.20 puntos por ano traballado ao igual que se fixo en convocatorias anteriores, coa proposta de 2018, redúcese o tempo necesario para acadar a máxima puntuación a metade. O feito de andar variando o número de anos necesarios para acadar a puntuación máxima en cada convocatoria, parece apuntar a obxectivos concretos.
 • Os cursos de igualdade non teñen nada que ver co exercicio da profesión de bombeiro, polo que deberían eliminarse destas bases.
 • En canto ao grao de coñecemento do idioma galego, a valoración de 0,70 puntos debería corresponder ao Celga III.
 • No apartado dos cursos de formación do Plan de Formación Municipal, debería cambiarse “como máximo” por “con”.
 • Debería de unificarse nun só apartado a valoración dos cursos de dentro e de fora do plan municipal de formación, distintos da cualificación formativa II.0. o feito de separalos, pode supoñer que dous aspirantes cos mesmos cursos de formación realizados, tanto en número como en contido, reciban puntuacións diferentes, en función do lugar da realización dos mesmos.
 • Os cursos impartidos no Concello, sempre que se ofertaran á totalidade da plantilla, deberían ter máis puntuación que os impartidos fora del.
 •  Para o persoal que acredite a impartición de cursos fora do Concello, deberá acreditar tamén o cumprimento da lei 53/1984 de incompatibilidades do persoal ao servizo das administracións públicas.
 • Non se debería ter en conta o certificado de profesionalidade, pois este non aporta nada, nin á formación nin á capacitación dos bombeiros, polo que resulta innecesario para o exercicio da profesión, non obstante terían máis xustificación engadir o PER ou a titulación de mergullo profesional.

 

A valoración do desempeño recollida como mérito no artigo 10º do Regulamento de provisión de postos de traballo da administración publica galega, que sería fundamental para un concurso de provisión deste tipo non se pode efectuar, porque o Concello da Coruña non ten implementado ningún tipo de sistema para facelo a pesar da obriga que impón o EBEP.

 

Polo anteriormente exposto

SOLICITO:

Que se teñan presentadas as devanditas alegacións

O secretario da sección sindical da CIG

José María Calatayud Sánchez con D.I. 18164080-z e enderezo, para os efectos de notificación, nos locais sindicais que a C.I.G. ten no Concello da Coruña, na súa condición de secretario da sección sindical da CIG.

COMUNICA:

Que trala aprobación da Relación de Postos de Traballo (RPT) se está a comunicar ao persoal municipal a situación administrativa na que se atopan os/as ocupantes dos postos e as características deles.

Que logo de revisar algunha delas atopamos erros.

Que en 2016, logo de solicitalo en moitas ocasións, dende persoal facilitáronnos a RPT, coa situación administrativa de todos os postos.

Polo anteriormente exposto:

SOLICITO:

Que se nos achegue a RPT coa situación administrativa do persoal que o ocupa e as características destes.

 

A Coruña, 8 de febreiro de  2018

ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DA CORUÑA.

José María Calatayud Sánchez con D.I. 18164080-z e enderezo, para os efectos de notificación, nos locais sindicais que a C.I.G. ten no Concello da Coruña, na súa condición de secretario da sección sindical da CIG.

COMUNICA:

Que o pasado 18 de setembro de 2017 solicitamos:

 “Que,  con carácter de urxencia, se nos faciliten, todas as fichas descritivas das  funcións dos postos existentes na última Relación de Postos de Traballo (RPT) aprobada na xunta de goberno local no día 25 de agosto de 2017, foliadas e dilixenciadas.” 

Que o pasado 28 de setembro a sección sindical da CIG recibiu un documento que constaba das 334 páxinas das fichas dos Postos de Traballo vixentes á aprobación da nova RPT e de 22 páxinas máis cunha fichas de novas creación.

Que nas novas fichas (22páx) seguen a faltar moitos postos da actual RPT, como por exemplo os dos/as Técnicos/as do Servizo de Rexeneración Urbana e Dereito á Vivenda, que conta con distintos postos de traballo non identificados no “novo” Manual de Funcións e que perciben distintas retribucións sen xustificación clara.

Que esta falta de identificacións evita esclarecer as diferencias entre postos que aparentemente son idénticos nas súas funcións e competencias profesionais.

Que se están comunicando de maneira individual e a petición dos/as interesados/as, informes dende o servizo de persoal no que se identifican postos e  funcións que non están no Manual de Funcións oficial.

Polo anteriormente exposto

SOLICITO:

Que se nos faciliten, todas as fichas descritivas das  funcións dos postos existentes na última Relación de Postos de Traballo (RPT) aprobada na xunta de goberno local no día 25 de agosto de 2017, foliadas e dilixenciadas.”

No caso de non haber máis que as facilitadas o pasado setembro, solicitamos que se convoque a Mesa Xeral de Negociación e abordar de maneira inmediata a elaboración dun Manual de Funcións que abarque a totalidade dos postos existentes.

A Coruña, 26 de xaneiro de  2018

 

 

 

 

 

 

 1. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DA CORUÑA.

Bo día todos/as

Logo de un ano e 7 meses do anterior COMITÉ DE SAÚDE LABORAL…Logo de telo solicitado en moitas ocasións pola necesidade de tratar cuestións de gran importancia para a vosa Saúde e Seguridade…Logo das denuncias que fixemos, tanto por rexistradas coma nas distintas Mesas de Negociación… O pasado 26 de xaneiro fomos convocados ao Comité de Saúde Laboral.

Empezaron trasladándonos a acta anterior de maio 2016...non houbo ningún tipo de rubor, nin pola tardanza nin pola longa listaxe de cuestións pendentes a tratar, se ben atenderon algunhas cuestións denunciadas, moitas seguen sendo tratadas a futuro...

Dentro da cantidade de cuestións a tratar, destacamos:

 • Sobre as reducións na Produtividade das Incapacidades Laborais(IT), volvemos a recordar a discriminación que existe nas reducións desta retribución ao respecto das Especiais Dedicacións, e que a Produtividade descontase no caso dunha enfermidade grave. Logo dun debate sobre cales se consideran enfermidades graves e moi graves, aprobamos que utilizarase a listaxe do  decreto 1148/2011 ,polo que a partir de agora inclúense tamén as enfermidades graves que aparecen no devandito decreto.
 • Revisións dos Plans de Autoprotección, logo de detectarse deficiencias importantes en distintos centros de traballo.
 • Equipos de Protección Individual(EPIs), chalecos  de protección na Policía Local e creación dunha comisión de compras para EPIS en cementerios
 • Convocatoria do comité de Riscos Psicosociais(RPS)  para establecer un calendario á hora de pasar os test de RPS.
 • Inspeccións nalgúns centros para avaliar condicións ambientais.
 • Creación dunha comisión con distintas facultades da Universidade da Coruña para facer estudos e propostas de actuación fronte ao Gas Radón.

Esperamos que esta información fora do voso interese.

Un saúdo

A sección sindical da CIG

José María Calatayud Sánchez con D.I. 18164080-z e enderezo, para os efectos de notificación, nos locais sindicais que a C.I.G. ten no Concello da Coruña, na súa condición de Delegado de Prevención.

 COMUNICA:

Que  ademais dos centros de traballo no que só  hai persoal municipal tamén hai outros centros de traballo con persoal ou doutras administracións ou outras empresas.

Que ao que se refire a PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS nestes centros de traballo, é necesario facer un plan de prevención conxunto.

Que temos acumuladas moitas cuestións para tratar no Comité de Saúde Laboral, algunhas delas que causan preocupación como por exemplo as medicións de Gas Radon.

Que fixemos varias solicitudes para que se convocase o COMITÉ DE SAÚDE LABORAL e que a pesar das continuas promesas en distintas Mesas de Negociación dunha inminente convocatoria, a día de hoxe non temos indicios de que isto poda acontecer.

Polo anteriormente exposto

SOLICITO:

Que se faga unha convocatoria á maior brevidade posible do Comité de Saúde Laboral e que ademais dos temas pendentes, se inclúa nel  a necesidade de abordar o devandito plan de prevención conxunto co resto de administracións ou empresas non centros no que coincidan coa presencia de persoal municipal.

A Coruña, 15 de xaneiro de  2018.

 ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DA CORUÑA.

 

Aquí poidedes descargar os impresos en GALEGO:

IMPRESO AXUDAS ECONÓMICAS DO FONDO DE ACCIÓN SOCIAL

AUTORIZACIÓN DATOS FISCAIS

Recordade que tedes ata o 31 de xaneiro de 2018

Aquí podedes atopar o plan de formación da EGAP para o ano 2018

FORMACIÓN EGAP 2018