O pasado 24 de outubro ás 18:55 envíasenos convocatoria de MXN a través de correo electrónico para celebrar o 26 de outubro ás 10.15.

A orde do día que se traslada é a seguinte:

 

1. Aprobación da acta da MXN anterior.

2. Bases xerais dos procesos de estabilización, por concurso e por concurso-oposición, para a redución da temporalidade no emprego público.

3. Modificación puntual da Relación de Postos de Traballo.

4. Ampliación da Oferta de Emprego Público para o ano 2022.

5. Rolda de intervencións.

 

É preciso recordar que esta sección sindical ten unha demanda interposta e pendiente de resolución precisamente pola falta de respecto constante deste Goberno Municipal nas convocatorias das Mesas Xerais de Negociación, convocadas sen a antelación suficiente e sin a documentación precisa para poder preparalas. Adoita o señor Lage a incluir asuntos tan relevantes como modificacións constantes e puntuais da RPT que sempre van na mesma liña, favorecer a uns poucos.

 

A convocatoria desta mesa, foi unha mais convocada con este patrón que tanto gusta a este goberno, e unha vez máis, escondía unha nova modificación puntual da RPT e por este motivo, antes de comezar a mesma, deixámoslle constancia ao señor concelleiro que a Sección Sindical da CIG considera que esta mesa non está convocada en tempo e forma e que polo tanto, non opinaremos nin tomaremos acordos do resto de puntos da orde do día, agás o relativo ás bases de estabilización, xa que é o único que foi traballado e debatido a través de mesas técnicas, e que reservámonos o dereito de levar ao cabo as medidas legais oportunas, unha vez máis.

 

1.- Aprobación da acta da MXN anterior

 

Aprobación por unanimidade

 

2.- Bases xerais dos procesos de estabilización, por concurso e por concurso-oposición, para a redución da temporalidade no emprego público

 

No día anterior á celebración desta MXN, e vendo que na convocatoria remitida da mesma incluían a proposta de bases para os procesos de estabilización, pero co apartado referido aos criterios de desempate en blanco, celebrouse unha Xunta de Persoal na que estivemos todas as seccións sindicais. Todas decidimos que na MXN que se celebraría o día seguinte non poderiamos chegar a aprobar a proposta por carecer de toda a información, e que as someteríamos a debate e información a través dunha asamblea xeral de traballadores temporais do concello nunha convocatoria única de tódalas seccións sindicais.

 

Esta forma de facer sindicalismo, asamblearia, democrática, participativa…. Ao señor Lage non lle gusta, e deu paso a un discurso vitimista no que acusou a CIG de ser a culpable de todos os males, e ao resto de seccións sindicais de acostumar a negociar no seu despacho determinadas cuestión pero non telo avisado desta intención de facer unha asamblea. Rematou cunha atitude chantaxista na que amagou con retirar a proposta de bases que achegaba se non acordábamos nesta sesión a aprobación das mesmas e mantiñamos a nosa intención de non dar a conformidade ás bases ata sometelas a unha asamblea de traballadores.

 

Chegados a este punto, as seccións sindicais solicitamos un receso na MXN para poder reunirnos entre nos e acordar unha posición. Acordamos que non temos problema en aprobar hoxe a proposta que se nos achega, pero que realizaremos igualmente unha asamblea informativa cos traballadores temporais, e que si fose preciso facer algún axuste na proposta de baremación, todavía podería facerse. O Goberno Municipal acepta esta proposta.

 

Ao respecto dos procesos de estabilización que deberán rexerxe por concurso-oposición, na proposta de bases que achega o goberno municipal establece que as condicións dos exercicios se establecerán nas bases específicas. Propoñemos que sexa xa nas bases xerais (tipo de exercicios, nota de corte…), xa que se non haberá que volver a negocialas.

 

O señor concelleiro explica que a intención do goberno municipal é que os procesos de estabilización queden resoltos no primeiro semestre do 2023.

 

 

 

3. Modificación puntual da Relación de Postos de Traballo e 4. Ampliación da Oferta de Emprego Público para o ano 2022Ao respecto destes dous puntos, e tal e como vos adiantabamos ao inicio deste resumo, esta sección sindical non entrou en ningún tipo de valoración nin participou de ningún acordo, a pesar de que outros sindicatos gábanse nos seus resumos de ter chegado a un acordó por uninamidade de tódolos sindicatos.5. Rolda de intervencións.O concelleiro aproveita para informar da suba salarial do 1,5%. Di que tratarán de facela efectiva na nómina de novembro, e con carácter retroactivo.Ao respecto da carreira horizontal volve a facernos o eterno anuncio de comezar cun sistema de traballo a través de mesas técnicas. Recordámoslle ao señor concelleiro que prometeu que este traballo comezaría de seguido á aprobación da modificación da RPT na área de seguridade cidadá.Na mesa solicítaselle sair xa hoxe cunha data para a primeira mesa técnica….pero non quere fixar data. Di que se nos remitará “nos vindeiros días” a proposta de documento sobre o que comezaremos a traballar. A día de hoxe, máis de unha semana despois, este documento todavía non chegou