A CIG foi convocada a unha reunión co Alcalde que comezou explicando que iniciaron unha ronda de convocatorias pola solicitude que fixera un sindicato.

Asistentes nesta reunión:

polo GM: o Alcalde Xulio Ferreiro e a Concelleira de Persoal Eugenia Vieto

pola CIG: Ana Filgueiras, Cris Díaz, Roberto Tizón e José María Calatayud

 

Aproveitamos esta reunión para informarlle en primeira persoa do descontento que hai dende a CIG coa xestión que se está a facer dende Persoal e mencionamos varios exemplos:

 • Non respectar os tempos nas distintas negociacións e publicalas sen acordo (Listaxes de Agarda, Plan de Igualdade, retribucións contratos temporais art 63 convenio colectivo)
 • Nas  gratificacións extraordinarias e a pesar de que fixemos proposta nunha MXN (19 maio 2016) para regulalas, estas seguen sendo retribuídas cunha total falta de transparencia por parte de persoal. Temos constatado gratificacións de máis de 3000€ a unha funcionaria co seguinte argumento “...as indemnizacións que o Servizo de Persoal considere adecuadas para remunerar o importante esforzo que realizaba con absoluta responsabilidade...”
 • Ter un dobre criterio para nomeamentos das Comisións de Servizo en función do grupo, do grupo C para baixo mediante concorrencia pública e para arriba a dedo.
 • E derivado disto último, a falta dun concurso de provisión de postos.
 • Falta de execución da totalidade das Ofertas Públicas de Emprego e tendencia a concentralas  nos grupos superiores.

 

Tamén recordamos que ao principio do mandato a CIG propuxo un cronograma de actuación moi claro...1)MODIFICACIÓN ORGANIZATIVA RPT para a continuación un 2)CONCURSO estes sen custe económico para o Goberno Municipal, para posteriormente acometer unha 3)VALORACIÓN REAL DA RPT...Se embargo optouse por adiar as negociacións da modificación organizativa en aras de atender demandas de determinado persoal que gusta da facer “cola de pasillo”, isto incidiu nos tempos para aprobar algo que debería levar pouco e que ao ter modificacións non explicadas suficientemente obrigounos a recurrir no contencioso administrativo.

O Alcalde pediu consenso sindical para axilizar temas expostos na conversa, ao que dende a CIG contestamos que sempre apoiaremos as cuestións dende un punto de vista lóxico e xusto e non só por ter maioría.

Chegado a este punto fixemoslle varias solicitudes relacionadas coas RETRIBUCIÓNS:

 • Concurso de provisión de postos
 • Simplificación da RPT por ter demasiados postos iguais con distintos salarios, actualmente a nosa RPT, semella máis unha Relación de destinos froito de unhas Relacións Persoais...(acabamos de actualizar a infor das CS PREME AQUÍ)
 • Aplicar  na productividade mensual os incrementos retributivos aplicables ao resto das retribucións e a súa inclusión no complemento específico (para que non reciban trato diferente á ED)
 • Paso ao novo grupo B, mediante un proceso de reclasificación e non por promoción interna (pdte mesa técnica)
 • Sobre a carreira profesional, achegámoslle dous regulamentos (Concello Valencia e dun Guadalupe Cáceres) coma exemplos de dous procedementos distintos para chegar a desenvolver a Carreira Profesional, estos documentos poderían servir de base para desenvolver o noso propio.

E outras de carácter SOCIAL:

 • Sobre a recuperación da semana de antigüidade, contestaron que a ían conceder.
 • Requerimos rematar coa modificación do regulamento de axudas económicas que presentou a Xunta de Persoal fai moitos meses, estas negociacións foran paradas no seu día sen ningún tipo de explicacións
 • Sobre o plan de pensións, argumentaron que politicamente están en contra dos plans de pensións privados, que están explorando a posibilidade entre outras de destinar eses cartos ao fondo de acción social, ao que propuxemos que o destinaran directamente a salario.

 

ORZAMENTOS E CADRO DE PERSOAL

Ao respecto dos orzamentos informaron que reservan un 2% de incremento salarial para o 2018, pero na que exclúen outra vez á produtividade mensual, recordámosvos  (nestes enlaces  1% productividade   corrección  na solicitude) a solicitude que fixemos o ano pasado ao respecto...Non dan explicacións do distinto trato que se segue a dar entre os que cobran Productividade e os que non... que combran ED.

Informan dunha reserva de 200.000€ de incremento para a Policía, pero á espera de esquivar os reparos de legalidade que fixo o Interventor Municipal a esta subida e que este gasto sexa autorizado por un organo de tutela na Xunta de Galiza... en ningún momento explicaron en que concepto iría (salario base ou específico), pois non se mencionou ningún cambio na Relación de Postos de Traballo(RPT) que como todos/as sabedes é o documento que determina cales son as nosas retribucións.

Ao respecto do Cadro de Persoal, achegáronnos a previsión para o 2018 e que a CIG testou ao respecto dos 2 anos anteriores PREME AQUÍ, a pesar de que parece que se incrementa a dotación de efectivos, este incremento non é real,  pois son as prazas reservadas para a promoción interna, a tendencia xeral segue sendo a de a diminución nas prazas de grupos inferiores e o incremento nas superiores.

PROMOCIÓNS

O debate que mantivemos coa Concelleira sobre a inclusión dos postos de FP2 como de promoción no lugar de reclasificación como temos solicitado con argumentos totalmente legais (Proposta reclasifiación novo grupo B) levounos a que  a Concelleira solicitara consenso entre todos os sindicatos antes de abordar as cuestións de persoal... curioso argumento esgrimido, pois  nalgunhas cuestións  todos os sindicatos estabamos da cordo dende fai moito tempo e tampouco foron atendidas (unha promoción real de AUX ADM C2  a OFICIAIS ADM C1  por poñer un exemplo) e noutras a pesar de que non todos estabamos da cordo ían adiante... dende a CIG tivemos que recordarlle que as negociacións non funcionaban así e que cada quen pode facer as súas propostas e defendelas como considere, pois os/as traballadores/as do Concello xa farían as oportunas valoracións... recriminámoslle que tiña todo moi paralizado e desatendido, algo que non lles gustou demasiado.

MODIFICACIÓN DA INSTRUCCIÓN DAS LISTAS DE AGARDA

A Concelleira fixo unha proposta para modificar a instrución de substitucións que como recordaredes causou bastante controversia no momento da súa aprobación de maneira unilateral, neste ocasión os cambios propostos foron, reducir a 24 horas o prazo de aceptación do nomeamento e a obrigación de comunicar ao Concello a finalización das causas de suspensión, algo que xa mencionamos no seu momento pero que non foi recollido.

PLAN DE ESTABILIZACIÓN

Déronnos o listado cos 24 postos que finalmente inclúen no proceso de Estabilización, recordamos que a CIG non está da cardo cun proceso de Estabilización Parcial que resulta da aplicación dun acordo UGT-CCOO-CSIF co goberno do PP, no que se acordou unha subida do 1% para o 2017 e se renunciou ao resto das reivindicacións...PODER ADQUISITIVO...NIVEL DE EMPREGO PÚBLICO..ETC

Como xa dixemos con respecto a este asunto só participaremos na negociación das bases do sistemas selectivos que se acorden.

ROLDA DE INTERVENCIÓNS

Como en puntos anteriores cortáronnos as intervencións que lles afeaba a falta de evolución  nas negociacións...Volvemos a recriminarlles a falta de concreción en todas as cuestións que estamos a tratar actualmente e as que foron achegadas fai tempo e que seguen sen resolverse... dende a CIG pedimos explicacións de porque non se nos contestou as alegacións a unhas bases de Cabos do SEIS e si se contestou a outro sindicato...a explicación que nos deron e que nos contestarían máis tarde a pesar de que as alegacións ían no mesmo sentido.

 Acordamos a maiores da Mesa Técnica para abordar o novo Grupo B, convocar ao Comité de Saúde Laboral no que temos cuestións pendentes dende fai moitos meses.

RESUMO CIG MESA XERAL DE NEGOCIACIÓN

O pasado xoves 26 de outubro fomos convocados a outra Mesa Xeral de Negociación (MXN) co seguinte orde do día:

 1. Aprobación da acta da sesión anterior
 2. Plan de Estabilización do artigo 19.6 da Lei 3/2017, do 27 de xuño, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2017
 3. Proposta de acordo sobre cobertura temporal de postos de traballo.
 4. Constitución de Mesas Técnicas para o estudo das bases do concurso e do regulamento de permisos. Vacacións e licenzas.
 5. Rogos e preguntas

 

Primeiro punto: preséntannos unha acta da reunión anterior na que se recollen interpretacións do responsable de actas e non a literalidade do manifestado na mesa, queixámonos contra esta maneira de facer as actas porque,  en ocasións, cambian por completo o sentido do manifestado.

Segundo punto: se nos  expón o plan de estabilización de emprego, baseado no recollido na lei de orzamentos do estado para o 2017 consecuencia do pacto acadado entre CSIF, UGT e CCOO que entre outras cousas supuso que o incremento da retribucións deste ano, só recuperaran o 1% do noso salario roubado. Non estamos dacordo coa implementación deste pacto polos seguintes motivos:

 • Non afecta a totalidade dos postos vacantes ocupados por persoal interino.
 • O persoal que ocupa os postos está en peor situación respecto aos que ocupan postos que non son obxecto de estabilización, pois eles/as de non superar o proceso selectivo estarán cesados/as e o resto non.

A pesar de que o resto das seccións sindicais comparten a nosa visión das consecuencias deste proceso, o asumen por ser un acordo aprobado en Madrid e a nivel autonómico polos seus órganos superiores

Terceiro punto: o Goberno Municipal (GM) no canto de poñer data para a realización do concurso de provisión de postos de traballo, falounos de modificar os criterios para a selección das comisións de servizo (xa sabedes as que non implican xefatura ou postos con ED) incluíndo unha cláusula que obrigue a permanecer no posto acadado por este sistema un tempo mínimo dun ano. Manifestámoslle o noso malestar coa utilización da comisión de servizos como medio normal de cubrir os postos de traballo, cando debía ser un recurso para cobertura de prazas de carácter urxente, como algo estrutural.

Neste capítulo, fixémoslle mención a falta de criterios á hora de rematar as comisións de servizo, unhas se extinguen aos dous anos, como marca a lei, mentras outras non teñen posta data nin intención de poñela para o seu remate.

 

Cuarto punto: acordamos fixar un día  para as mesas técnicas de bases de concurso (luns) e regulamento de permisos, vacacións e licencia (xoves). A falta de ano e medio do remate da lexislatura, comezaremos máis mesas técnicas como a que temos na Policía Local (mércores) dende fai moitos meses...

En roldas de intervención: Como un dos argumentos que usou a Concelleira para avalar o plan estatal de estabilización foi que melloraba as condicións do persoal interino, recordámoslle que persoal estaba a negar o complemento de produtividade a unha parte do interinaxe, coa escusa de ”...en ningún sitio pon que teñan que cobralo...” recordámoslle ao concello que fai máis dun ano inicio negociacións co comité de empresa do concello para dignificar as retribucións do persoal contratado ao abeiro de programas de inserción laboral ou similares e que o ten abandonado como outras moitas cousas no caixón do xastre.

Sumámonos á pregunta que realiza CSIF, sobre o cambio de criterio que elimina a incompatibilidade da Especial Dedicación (ED) coa realización das horas extraordinarias, a resposta que nos dá o GM, é que o complemento de ED é algo que se vai a revisar, pero a realidade é que con este cambio poderíase cobrar horas extraordinarias ademais dun complemento que remunera o exceso de xornada.

Outras cuestións expostas foron, a reclasificación do novo grupo B, as listaxes de voda, as obras do rexistro da Franxa, a situación sanitaria da auga da billa en María Pita, medición de condicións medioambientais na sala de pantallas e solicitude de convocatoria do comité de saúde laboral.

AQUÍ PODEDES ATOPAR UN ENLACE SOBRE A REPRESENTACIÓN SINDICAL NA GALIZA

Aquí podedes atopar as alegacións a RPT presentada pola Sección Sindical da CIG.

Nesta nova achegámosvos toda a documentación relacionada coa modificación da Relación de Postos de Traballo (RPT) e que durante estas semanas estivo a exposición pública no servizo de Persoal só en papel, fixemos unha solicitude en soporte dixital que publicamos aquí tal e como nola entregaron o pasado venres 2 de xuño. Nela podedes atopar as motivacións dos cambios efectuados, tamén aparecen uns informes das actas das Mesas Xerais de Negociación (MXN) que non foron enviados aos sindicatos e que a CIG non vai a asumir, pois non se adecúan na totalidade do acontecido nin aparecen os documentos que a CIG presentou nas mesmas.

DOCUMENTACIÓN

XERAL

POR SERVIZOS

 

A Coruña 5 de xuño de 2017

 

 

 

 

 

 

 

Aquí podedes consultar a RPT, as Normas de Xestión da RPT e o Informe que xustifica as modificacións.

Asemade tamén podedes consultar algunhas das alegacións (doc1 doc2) presentadas pola CIG nas Mesas Xerais de Negociación(MXN), a maiores desas alegacións recordamos outras solicitudes previas e fixemos achegas as novas Normas de Xestión, esto o poderes consultar nas actas das devanditas MXN no momento que se publiquen.

NOTA: DOCUMENTO APROBADO O 5 DE MAIO NA XUNTA DE GOBERNO LOCAL

LIGAZÓN PUBLICACIÓN BOP 9 DE MAIO 2017

 

Bo día achegámoste cuestións que poden ser do teu interese,

RPT

En contra do que propuxo a Xunta de Persoal por unanimidade, o goberno municipal optou por introducir na proposta de modificación orgánica, valoración de determinados postos de traballo, iso levou a que un traballo que podería terse feito nun curto espazo de tempo, levara máis dun ano e sen rematar nunha proposta de acordo clara.

E así o pasado 20 de abril presentáronnos a RPT para a súa aprobación definitiva.

A pesar de que se introducen cuestións nas que podemos estar da cordo, apertura de postos C2 16 en adiante a C1 (neste suposto negáronse a incluír aos Bombeiros) , recoñecemento do novo Grupo B, igualación de distintos complemento de destino nos postos de igual denominación e igual específico, corrección de algunhas desigualdades na aplicación de determinados complementos(AP no negociado de Policía) , nos atopamos que moitas das modificación que se producen non se aplican con carácter xenérico e nós sempre fomos contrarios (non aprobamos ningunha RPT dende o seu inicio por este motivo) a aplicación parcial de criterios que por norma deberían ser xenéricos.

Nesta reunión tamén tratamos as novas normas de xestión nas que entre outras cuestións eliminouse a parte que estaba publicada e que non constaba no documento que estaba en Galego. Fixemos propostas de modificacións e de aclaracións dalgúns apartados e esperemos que se reflictan no documento que publiquen. 

Persoal quedou en publicar tanto a nova RPT coma as Normas de Xestión e abrirase un prazo de 20 días para que quen se sinta prexudicado ou discrepe, presente alegacións. Tanto as achegas dos sindicatos como a  documentación de xustificacións ou valoracións de postos, estarán a disposición pública no departamento de persoal.

Na Rolda de intervencións solicitamos que se aclarasen as Áreas Funcionais de cara ao futuro concurso.

un saúdo

A sección sindical da CIG

Bo día,
 
Achegámosvos o noso resumo da última Mesa Xeral de Negociación (MXN) do pasado 14 de decembro con só un punto para tratar:
Previsión orzamentaria de gastos de persoal e cadro de persoal para o exercicio do 2017.
 
Na comunicación da convocatoria enviáronnos o cadro de persoal para o próximo ano no que pasamos de 1444 a 1437 traballadores, polo que nos explicaron e polo que puidemos comprobar comparando co do 2016, o colectivo máis afectado negativamente é o de auxiliar administrativo con 14 efectivos menos para o 2017 e ao mesmo tempo aumentan nos grupos superiores, coma neste correo vai o DOCUMENTO coas nosas notas, facede vos mesmos a valoración...
Nos informan que os salarios para o 2017 están orzamentados nas mesmas cantidades que para 2016, a única salvedade é o incremento da partida das axudas económicas nun 3,38%.
 
Volvemos a debater por enésima vez o agravio comparativo que existe nos descontos por baixa laboral entre a ED e a produtividade mensual, se ben foi algo resolto nunha pasada MXN fai anos, non se realizou por reparos do Interventor. Quedaron en darlle unha volta... Neste punto plantexáronnos cambiar os pagos da produtividade para que fora mensual debido aos problemas que tiñan administrativos, a isto contestamos que non temos inconveniente que se modifique.
 
Relacionado cos ORZAMENTOS, a CIG preguntou:
 • Sobre o incremento salarial para o 2017, recordando que o goberno do estado aprobou unha subida do 8 do salario mínimo interprofesional, a Concelleira de Persoal contestou que a falta dos orzamentos xerais do estado e do que se estaba falando era dun incremento do 1% para o 2017 no momento no estado publique os seus orzamentos e determinen o incremento retributivo nos empregados públicos,  non habería problema en dotar o orzamento co crédito necesario.
 • Sobre se habería achegas no plan de pensións municipal, contestaron que non, sen ningún tipo de argumento.
 • Sobre o acordado cos complementos salariais nos contratos de convenios con outras administracións, dixeron que tiñan unha partida para iso pero que aínda non estaban calculadas as cantidades por posto, solicitamos coñecelas e negocialas.
Sobre a Relación de Postos de Traballo(RPT), a CIG solicitou que se rematara dunha vez a negociación da RPT organizativa e abordar xa o anunciado concurso e de paso evitar a desorganización e descontento que están a xerar as comisións de servizo, novamente comezamos a debater coa Concelleira que se ben estabamos da cordo en que o procedemento para cubrir estas comisións de servizos eran adecuado,  non se poden convertir o que debería ser un sistema excepcional de provisión de postos, no sistema habitual.

 Sobre a RPT contestan que van a achegarnos a información en breve, coma esta promesa xa a escoitamos no pasado, para ir avanzando, solicitamos que deberíamos convocar unhas mesas técnicas para negociar as bases do Concurso de provisión de postos, algo que non pode levar moito tempo, pois partimos das bases do anterior que xa foron debatidas e aprobadas pola totalidade de sindicatos, ante esta petición da CIG, contestaron cunha convocatoria para o martes 20 de decembro.
 
Asemade desta información  vai o enlace da publicación da Oferta de Emprego Público 2016

Despois de incumprir o calendario das Mesas Xerais de Negociación(MXN) sobre a Relación de Postos de Traballo(RPT), o Goberno Municipal convocounos para entregarnos a Oferta Pública de Emprego(OPE) para 2016 e informarnos da inminente constitución de mesas técnicas para abordar o novo regulamento de axudas económicas que a Xunta de  Persoal propuso fai tempo. Sobre as mesas técnicas informaron de crear un regulamento de vacacións permisos e licencias, algo que tíñamos falado en anteriores MXN.

OPE 2016

Recordamos que na MXN do pasado 16 de xuño (preme aquí ) aceptaron un incremento de 9 a 10 efectivos na taxa de reposición, pero  agora informáronnos que facendo caso a un informe negativo da intervención, volven aos 9 iniciais.

    Quenda Libre

     Para o subgrupo A1:

•             2 Técnicos/as de administración xeral

•             2 Técnicos/as de administración especial un para Medio Ambiente(Residuos) e o outro para departamento en Normalización Lingüística (Imaxe)

•             1 Arquitecto/a superior (adm esp) para Rexeneración Urbana

•             1 Licenciado/a en Dereito (adm esp) para Xustiza Social

       Para o subgrupo A2:

•             2 Técnicos/as medios de administración especial para Emprego e  Mobilidade

•             1 Técnico/a de apoio social (adm esp) para Xustiza Social

En moitas MXN denunciamos os problemas para desenvolver o traballo administrativo e a escaseza de persoal en moitos postos base (Conserxes, Aux Administrativos, Enterradores, Bombeiros, Oficiais de Estación…) , pero  esta OPE 2016 no quenda libre, propoñen só postos superiores, polo que sigue cargando a maior parte do traballo na diminuída plantilla municipal, polo tanto a CIG está en total desacordo con esta proposta.

    Promoción Interna

Refunden as ofertas de anos anteriores.

2 Oficiais de transporte: para cando se aprobe a RPT, terase en conta na OPE 2017

11 Administrativos: refunden as de 2014 e 2015 e incrementan 3 a maiores.

4 Aux Administrativos  

1 Inspector de Policía Local

2 Oficiais de Policía Local

4 Cabos S.E.I.S º

1 Oficial de S.E.I.S

Infórmannos que para o 2017 teñen a intención de convocar un número importante de promocións internas, debido a previsión da apertura de postos C2 a C1 no posto de Administrativo e que continuaría nos seguintes anos para completar a totalidade de prazas, sobre isto falouse de negociar un sistema máis acaído á realidade e non do nivel mantido nas últimas promocións, dende a CIG queixamonos nesta reunión, que algún sindicalista xustificase  a nota de corte sobreleveada no exercicio teórico co argumento deque así o tribunal tivera menos exames que corrixir. Tamén haberá en Oficiais de mercados, Oficiais de transportes e favorecer algún tipo de promoción máis, dependendo da creación do Novo Grupo B (sobre isto a CIG fixo proposta en MXN o 19 de maio de 2016 preme aquí )

Despois de debater este punto, propoñen crear un grupo de traballo para ir redactando as futuras bases do CONCURSO e tamén as bases para AS PROMOCIÓNS.

Constitución das mesas técnicas do regulamento de axudas económicas e de Normas de xestión para vacacións permisos e licenzas.

Establecemos unhas datas para comezar coas mesas técnicas, sendo a primeira a do novo regulamento de axudas económicas que propuxemos dende a Xunta de Persoal (XP), reunímonos o pasado martes 29 de novembro, pero non avanzamos demasiado, pois a pesar que a proposta foi da totalidade de sindicatos con representación na XP e foi enviado masivamente aos empregados municipais para que nos achegarades melloras ou problemas, na reunión algún sindicato seguía debatendo todo o deliberado e aprobado pola totalidade da representación sindical nos anteriores meses. No caso de non aprobalo antes do remate deste ano, habería problemas para aplicalo nas seguintes axudas.

ROLDA DE INTERVENCIÓNS

A petición doutro sindicato,  debatemos durante media hora sobre cuestións relacionadas coa inadecuada xestión do persoal que existe no servizo da Policía Local (Formación,  Compensación de días, ILT...) que ten convocadas periódicamente mesas técnicas.

Quedounos pouco tempo para falar sobre temas que a CIG consideraba tamén importantes e que son os seguintes:

•             A valoración negativa sobre a tardanza na aprobación da RPT e as comisión de servizos que fan atrasar o CONCURSO DE TRASLADOS.

•             Malestar polas bases de Arquitecto funcionario/a interino/a con retribucións mensuais correspondente a nivel 24 cando existen postos na RPT con nivel 22.

•             Incumprimento da promesa modificar o convenio colectivo para eliminar as diferencias salariais entre traballadores que ocupen postos iguais.

•             Problemas de xestión na convocatoria de cursos en Servizos Sociais.

•             Falta de información sobre a Re-municipalización das Bibliotecas.

•             Rotación de ordenanzas nos Plenos e tempos obrigatorios de descanso entre xornadas.

•             E varias cuestións de Saúde Laboral, as que contestaron con unha inminente convocatoria do Comité de Saúde Laboral, pero sen concretar data.

CUESTIÓNS SOLICITADAS POLA CIG PARA O PRÓXIMO COMITÉ DE SAUDE LABORAL

              Cuestinario de Riscos Psicosocias.

              Sinalización e colocación de Extintores en distintas dependecias

              Condicións insalubres nas dependecias de Servizos Socias

              EPI en cimenterios

              Control das medicións de Gas Radón

              Instalacións eléctricas Castelo de San Antón

Por outra banda estamos a revisar as contas de correo electrónico para mellorar na entrega  da información e recordar que todos os correos que vos enviamos os colgamos na nosa páxina web http://cigconcelloacoruna.com/

ESPERAMOS QUE ESTA INFORMACIÓN FORA DO TEU INTERESE

O secretario da sección sindical da CIG

 

José María Calatayud Sánchez

Bo día,

o pasado xoves 29 de setembro recibimos por correo electrónico a listaxe de corbertura de postos na Relación de Postos de Traballo(RPT).

Logo de revisala e salvo erro ou omisión atopamos os seguintes datos a día da recepción desta información:

DOTACIÓN DA RPT: 2112 prazas das que 514 son vacantes puras = 1598 + 2 xefaturas provisionais =  fan un total de1600 traballadores.

Dos que non están adscritos definitivamente 354 deles nas seguines situacións:

-ADSCRIPCIÓN PROVISIONAL: 109 traballadores
-COMISIÓNS DE SERVIZO: 149 traballadores
-INTERINOS : 96 traballadores

Se ben destos 354 empregados municipais, hai 36 que teñen posto orixe, nesta RPT hai un total de 319 sen posto definitivo, casi un 20% da plantilla municipal.

Esta listaxe é o resultado das políticas dos anteriores gobernos municipais, de non poñer solución, este goberno municipal será tan responsable coma os anteriores.
 
Ligazón dun esquema da provisión de postos na administración pública. http://cigconcelloacoruna.com/images/PDF/PMH/provision.pdf
 
Esperemos que esta información fora do voso interese.
 
O Secretario da Sección Sindical da CIG no Concello da Coruña
José María Calatayud Sánchez
 
 

Bo día,

Achegámosvos o noso resumo do acontecido na Mesa Xeral de Negociación do mércores 21 de setembro cun único punto na orde do día, a tramitación da RPT á nova estrutura municipal.

RPT

Trasládannos novos cambios organizativos en:

Contratación: á proposta xeral de  todos os sindicatos de que si é xefatura debería ter persoal dependente o Goberno local decide dotal dun asistente de adm nivel 18 e un aux administrativo nivel 16.

Xustiza Social: Cambian un posto de T.M.Prog y Eval A2 por outro de Aux Adm C2. A CIG solicitou que se motive a creación de distintos postos mesma titulación e que non se singularicen.

Igualdade: Volven a traer esta área por afectar a Xustiza Social, pois hai posto prodentes desta última.

Tesourería: modifican algunhas AP1 por AP2, nós recordamos que polo própio goberno municipal que as valoracións serían obxeto dunha negoaciacion posterior e polo tanto deberia facerse ao mesmo tempo cos que estén na mesma situación, o GM contesta tamén que vaise facer noutros sitios...

Intervención: crease un posto novo de T.M. de fiscalización e de plataformas electrónicas A2 22 AG FR9 con ESPECIAL DEDICACIÓN. Outra vez o argumento para dar este complemento volve a ser o de que outros postos similares en Subgrupo e complemento de destino e factor de responsabilidade o teñen, aínda que non todos. Manifestamos que non iamos a consentir a implantación de máis ED en postos novos sen non ían acompañados dunha total valoración do posto, cousa que non se está a facer na confección destes organigramas

Houbo un debate sobre a valoración específica de determinados cursos de formación complementaria para postos concretos, a nosas posición é que todos os curso sexan valorados da mesma maneira para evitar que o acceso aos mesmo poda determinar o resultado dos concursos de adscrición. En todo caso si se considera que esta formación específica é necesaria debería ser o obrigatoria para todos aqueles que ocupen estes postos, inda que se lles forme despois de acceder a eles.

En xeral recordamos que aparecen postos novos nas distintas áreas que precisan da obrigatoria valoración, a Concelleira contesta que xa o tiñan e informa que na fase da modificación da RPT en canto as valoracións entregaránnola  canto a teñan.

 

ROLDA DE INTERVENCIÓNS

Trasladamos a queixa sobre a falta do plus de transporte en postos que o precisan, algo que a CIG solicitara na anterior MXN do 16 de maio, a xefa de persoal contesta que o plus de locomoción está anticuado e que precisan revisar que postos realmente o necesitan pois actualmente algúns servizos dispoñen vehículos municipais. A CIG solicita en tanto non modifiquen o plus de transporte se lles dote ao persoal que se ten que trasladar, de tarxetas de transporte público.

Solicitamos que se trate as listas de agarda para cubrir postos por interinaxes, a Concelleira contestas que van están traballando nunhas normas de xestión das mesmas e que haberá unha comisión de seguimento na que estaremos os sindicatos.

Recordamos que fixemos unhas alegacións as bases das oposicións de Policías por non adecuarse á titulación necesaria para este posto, a xefa de Persoal contestou que as contestarían e que se ben se fixeron baseadas na normativa que decidiron procedente, están en principio dacordo na nosa petición. Cando contesten informarémosvos do resultado.

Recordamos que en febreiro deste ano solicitamos por rexistro a listaxe de adscritos non definitivamente, a xefa de Persoal contestou que xa a teñen actualizada e nola enviaría por correo electrónico en breve. Por fin e despois de moitos anos esperando parece que recibiremos  unha información blindada aos representantes sindicais. Sobre isto farémosvos chegar a nosa valoración.

Sobre a remunicipalización das bibliotecas, reprochamos a exclusión dos sindicatos na participación na  Comisión técnica, sobre esta cuestión iremos informándovos do que aconteza.

CCOO fala dos conserxes de colexio, para dicir que queren unha resposta sobre a súa proposta na organización deste colectivo. Temos que recordar que hai unhas semanas a CIG convocou unha asemblea deste colectivo coa participación de 2/3partes no que se acordou sen ningún voto encontra, a proposta aceptada por todos os sindicatos  agás CCOO

Sobre a aplicación da partición dos asuntos propios, a CISF comunica que no colectivo da Policía Local non se está aplicando. Dende persoal contestan que non teñen coñecemento e que esos temas non os levan eles, pero que preguntarán.

O GM pregunta polo regulamento de axudas económicas, comunicámoslle que no pleno da XP do próximo martes será tratada a aprobación definitiva do novo regulamento. E preguntados polas resolucións sobre as axudas por enfermidade, contestamos que estamos a espera de documentación por parte de persoal.

 
Esperamos que esta información fora do teu interese.
O secretario da Sección Sindical da CIG do Concello da Coruña
José María Calatayud Sánchez