OPE 2018 ADICIONAL

Achegáronnos a listaxe de novas 11 prazas para Oferta Púlbica de Emprego:

 • A1: 3 Técnicos de Adm Xeral, 1 Psicólogo Clínico, 1 Técnico Medio Ambiente
 • A2: 2 Téc Med. Adm Xeral.
 • C2: 2 Bombeiros
 • AP: 2 Axudantes de Cimeterios.

E a listaxe de promoción interna que o Goberno Municipal da por definitiva a falta de que Función Pública se pronuncie sobre o GRUPO B.

 • A1: 1 Superintendente
 • A2: 1 Téc Med Informática, 4 Téc Med  Innov Tecnolóxica e 4 Bibliotecarios M.
 • B: 13 Téc Sup Delineación, 5 Téc Sup MA, 2 Téc Sup Diseño Graf. E 10 Téc Sup. Informática ( a falta de confirmar se son postos a reclasificar)
 • C1: 20 Administrativos (49 total acumulados) e 2 Oficiais Policía Local
 • C2: 3 Socorristas

GRUPO B

Coma xa vos informamos da pasada MXN 11/10/18 o Goberno Municipal trasladou a Función Publica a dúbida sobre se o pase ao grupo B ten que ser por RECLASIFICACIÓN AUTOMÁTICA coma fixeron outras administracións (PREME AQUÍ)  e como sempre mantivo a CIG (PREME AQUÍ) ou por un proceso de PROMOCIÓN INTERNA postura  do Goberno Municipal . Naquela MXN a CIG solicitou concretar  unhas bases de promoción interna no caso de que a resposta fora negativa á reclasificación.

Dende a CIG presentámonos nesta MXN cunha proposta clara e concisa para a confección  de Bases de Promoción Interna ao GRUPO B, xa que as titulacións afectadas son equivalentes a efectos profesionais e  xa que o art. 80.3 da Lei 2/2015 de EPG, permite eximir total o parcialmente dalgunhas  das probas ao persoal que participe nos procesos de promoción interna, por ter acreditado o seu coñecemento, propuxemos:

 • Que para a cobertura por promoción interna dos postos da RPT encadrados no grupo B se exima da parte teórica por non variar a titulación que debía requirirse entre o acceso e esta promoción
 • E que se faga o proceso mediante unha proba práctica relacionada coas tarefas do posto de traballo ao que se opta.

Logo de debater sobre outras propostas presentadas e que incluían fase de concurso, totalmente innecesaria neste caso, acordamos prever unhas bases de promoción interna que axústanse a proposta presentada pola CIG, bases  que serán remitidas aos sindicatos para a súa aprobación definitiva.

ROLDAS DE INTERVENCIÓNS

A CIG que se lle contestara ao Recurso de Reposición sobre as Bases do Concurso(LIGAZÓN RECURSO) presentado o 5 de xullo deste ano, a isto a Xefa de Persoal contestou que o faría a próxima semana.

Recordámoslle á Concelleira de Persoal que tiñamos pendente a aprobación dun novo Regulamento de Axudas Económicas presentado pola Xunta de Persoal.

E solicitamos explicacións sobre a coincidencia de dúas convocatorias de negociación na Área de Seguridade para o próximo mércores  31 de outubro:

 • 9:30 no Cuartel da Policía Local Regulamento da Policía Local
 • 10:00 no Parque de Bombeiros para tratar temas organizativos do SEIS

A Xefa de Persoal resposta que preguntará na Concellaría de Seguridade Cidadá.

RESUMO MESA XERAL DE NEGOCIACIÓN:

O pasado dia 11 de outubro de 2018 tivemos unha mesa de negociación na que se trataron os asuntos seguintes:

INTRUCCIÓN  DA XESTION DAS BAIXAS POR  IT

Non se fixeron modificacións substanciais sobre a proposta realizada por Persoal. A única discrepancia que suscitou debate, acalorado por certo, foi a supresión dos 4 dias de ausencia con xustificación médica que non supoñían redución de haberes implementados pola Orde HAP/2802/2012 de 28 de decembro.  Temos que recordar que o acordo unánime foi o de volver á situación anterior ao Decreto 20/2012 do 13 de xullo. Isto non causa ningún prexuízo ao persoal xa que neste momento se poden dar baixas por un día e é o mesmo pedir un dia de baixa que un xustificante medico por ese día. A discusión xerouse por que a CSIF defendía que se aceptaran para estes efectos os xustificantes dos médicos das compañías privadas.

ACORDO MARCO:

Sobre este asunto a concelleira limitouse a facer unha especie de proposta de actuación sobre os diversos asuntos da proposta de UGT,CSIF e CCOO, pero sen chegar a nada concreto.

Neste punto recordamos que temos pendente de aprobar á modificación da Regulamento de Axudas Económicas dende o ano pasado e que vai rematar este e séguese sen facer nada.

ROGOS E PREGUNTAS.

 • Tivemos coñecemento dunha sentenza que obriga ao concello a pagar como horas extras as realizadas polas empregadas que ocupando un posto con ED superen as 40 horas semanais. Por este motivo a CIG solicitou do Goberno Municipal que as 10 primeiras horas extras de cada mes que realice calquera empregada municipal sexan retribuídas co mesmo importe  que o valor  de cada hora de especial Dedicación. O Presidente da Xunta de Persoal e representante da CSIF tachou esta proposta de “brindis  al sol”.
 • Sobre o proceso do grupo B, a CIG volveu a insistir sobre a resposta que se lle vai a dar a esta cuestión, contestaron a consulta foi remitida a Adm Local. Volvemos a solicitar unha concreción no caso de que a resposta sexa a promoción interna, pero obtivemos o mesmo resultado que estes anos nos que a CIG solicitou en moitas ocasións unha mesa técnica para poder debatelo coa maior cantidade de argumentos e lexislación ao favor dunha reclasificación.
 • Preguntamos pola firmeza da sentenza que afecta ás xefaturas de servizo de Edificación e Infraestruturas, contestou a xefa de servizo de persoal que lles comunicaron a firmeza da sentenza a mediados de setembro.
 • Despois de ausentarse da mesa a concelleira de persoal e o oficial maior, a Xefa de Persoal empezou a dar explicacións en relación á nota que enviou a Xunta de Persoal pedindo a cobertura dos postos da Banda de Música, manifestou que era unha cuestión de prioridades e que o da Banda non era prioritaria. Manifestamos que ,ao contrario que o resto do persoal , os músicos non son intercambiables entre si e que a falla de persoal podía facer perigar  as súas actuacións  e o mantemento da calidade. O resto dos sindicatos defenderon que a Banda non era a única con carencia de persoal e que había que repartir os reforzos. Chegados a este punto dixémoslle ao resto dos sindicatos que non estabamos dispostos a discutir sobre a falla de persoal xa que eles eran responsables diso por asinar co goberno do PP o mantemento da taxa de reposición de efectivos que impedía recuperar o emprego perdido.

REUNION COMITE DE SEGURIDADE E SAUDE.

O pasado día 10 reuniuse o CSS e de tódolos puntos que conformaba a orde do día so se falou do Gas Radón.

O Goberno Municipal trouxo a tres técnicos da empresa que fixo as medicións  e que se esta encargando da procura de solucións co único fin, dende o noso punto de vista, de convencer a CIG de que non désemos a información que estabamos achegando xa que , segundo eles, estabamos creando alarma innecesaria. Nos mantivemos que o dereito á información debe primar sobre calquera outra consideración e que os empregados do concello están o suficientemente capacitados para xestionar a información que reciben e decidir se preocuparse ou non. Despois de moito debater acordouse consensuar como dar a información aos traballadores. Avisamos que si non se facía así nos dariamos a información como considerásemos oportuno. Quedouse en seguir a reunión esta semana pero aínda non fixeron a convocatoria.

Aprobación das actas anterior

Queda pendente a do 1 de xuño, pois a CIG tiña solicitado na última MXN do 24 de xullo que se repasara o audio nun punto da acta, algo que non se fixo.

Tampouco aprobamos a do 24 de xullo, en primeiro lugar porque tiña que figurar o resultado da comprobación dos audios da reunión anterior algo que tampouco fixeron e en segundo lugar, queixámonos unha vez mais de que ningunean nas actas as aportacións positivas que fai a CIG, neste caso concreto non nos nomean para nada cando a proposta aprobada por unanimidade foi da CIG.

Modificación do cadro de persoal 2018

Explican que debido a aprobación dos orzamentos do estado no pasado xuño, o Concello da Coruña ao cumprir unha serie de indicadores económicos pode aumentar o cadro de persoal en 4 prazas, unha praza que pode ir só para a policía e 3 que deciden que serán para técnicos/as da administración xeral.

Sobre o plan de estabilización nada novo que engadir a outras MXN, máis que recordar que hai un prazo de 3 anos dende a publicación da OPE para a súa execución.

Grupo B

Sobre este tema temos que recordar que na anterior MXN do 24 de xullo informouse á concelleira dun posible problema para os servizos de urbanismo e infraestruturas, pois os delineantes destes servizos están plantexandose a posibilidade de optar a postos de inspección. cos que incrementarían un 30% de salario, e iso podería ocasionar un grave problema nas oficinas técnicas tanto de urbanismo coma de infraestruturas.  Esta é unha máis das circunstancias que xunto coas convocatorias das novas prazas e o cumprimento da legalidade, obriga ao concello a decidirse a encarar o pase ao grupo B, esperemos que con carácter definitivo, aos técnicos de formación profesional de segundo grao.

Diante da petición rexistrada pola CIG o pasado 20 de agosto (núm rexistro 28217) da pregunta remitida o pasado 2 de agosto á Dirección de Función Pública en relación si os postos barrados no grupo B na última modificación da RPT poden ser reclasificados ou se é necesario o sistema de promoción interna, o Goberno Municipal decidiu trasladar esta información á MXN.

A concelleira recoñeceu que houbo outras administracións máis pequenas que reclasificaron aos seu técnicos pero eran de tamaño menor co concello da Coruña e afectaban a menos postos, a este respostamos que a legalidade dos actos non depende do número de afectados nin do importe económico, se non do acto en si.

Despois do debate a concelleira de persoal manifesta que se a dirección da función publica non informa positivamente ao concello para unha reclasificiación quere un acordo cos sindicatos para abordar a promoción interna da maneira máis simple posible de aquí a primeiro do ano próximo.

A CIG expón que si todos pensamos que estamos ante un proceso de reclasificación con independencia do que diga Función Pública haberá que optar polo proceso máis sinxelo posible ,  e recordamoslle que a legalidade actual permite convalidar na promoción interna aqueles temas que se utilizaran para a praza de inicio, neste caso a totalidade deles, por coincidir a titulación que se lles exixiu para o acceso que é a mesma para a promoción.

Finalmente expoñemos a RPT ten montón de erros entre eles a falta de singularización de moitos postos de administración especial.

Proposta e estudo do Plan de absentismo

Achegáronnos  previamente á MXN o borrador dunha instrución para  recuperar a situación anterior ao decreto 20/2012 para o descontos das baixas por IT, ao mesmo tempo persoal presentounos na reunión un plan de control de absentismo para axudar no trámite da instrución. Logo de falar e de mostrar algúns desacordos coa maneira de redactar a instrución, acordamos que persoal achegaría o texto refundido vía correo electrónico para mellorar o texto e para que mostremos a nosa opinión sobre el.

Outras cuestións tratadas na MXN

Tratouse a promoción de Aux Administrativos a Administrativos, a CIG propuxo copiar o modelo usado na Deputación da Coruña. Quedamos en trasladar toda a documentación da que dispoñamos deste proceso para o seu estudo.

Houbo preguntas dalgún sindicato por algúns postos que ou ben seguen a darse de maneira directa ou non saen a concurso, como os da xefatura de departamento de deportes ou a de dirección de centros cívicos que estase a pagar a quen ocupa este último a través dunha produtividade, contestan que están estudando as distintas propostas para sacar postos e que as xefaturas tanto de departamento coma de servizo van por designación directa. Os mesmos sindicatos que preguntan e se queixan destas cuestións son os mesmos que pactaron tanto as bases coma a listaxe do próximo concurso.

A CIG preguntou se van a contestar as alegacións as bases do concurso e como estaban as execucións de sentencias dos nomeamentos nas xefaturas de servizo de infraestruturas e edificación ao que contestaron que aínda non tiñan constancia da firmeza desas sentenzas, que só tiveran coñecemento da firmeza da de xefe de servizo de planeamento e xestión que xa está executada.

Rematamos a mesa discutindo novamente con persoal sobre a distinta vara de medir entre a produtividade e a especial dedicación...nada novo sobre reproches e contestacións.

Bo día a todos e todas,

Achegámosvos o noso resumo da pasada Mesa Xeral de Negociación.

ACTA ANTERIOR

No primeiro punto a aprobación da acta da MXN anterior do 1 de xuño, volvemos a reprochar a PERSOAL que a envíen un día antes da reunión (53 días despois da celebración) algo que non fan cos seus resumos, pois deberon tardar coma 50 minutos en enviar o desta MXN.

CADRO DE PERSOAL

Sobre a modificación do cadro de persoal informan que os orzamentos do estado para o 2018 permiten un incremento de 11 prazas máis 1 reservada para o corpo de Policía Local.

Devido o cambio no acordo entre os sindicatos UGT, CCOO e CSIF, inclúen no plan de estabilización todas aquelas prazas que foron excluídas na anterior relación e que están ocupadas ininterrompidamente dende o 31 de decembro de 2014 e aquelas que teñan sentenza firme sobre indefinición a estrutura municipal. A CIG respostou que revisaría a listaxe e daría unha resposta.

Infórmannos que se negociaran as bases do plan de estabilización no que a concelleira de persoal xa mostrou en varias ocasións a súa determinación de que serían concurso-oposición na que un 20% da nota final correspondería a fase de concurso.

CONCURSO MÉRITOS

Neste punto achégannos unha relación na que engaden á listaxe anterior, 12 Xefaturas de unidade, 4 Administrativos, 1 Administrativo de Atención Tributaria e eliminan 1 posto de Técnico de Educación (total +16 postos).

O resto de sindicatos avalaron o resultado final da proposta municipal, actualizada nesta LIGAZÓN e na que poderedes comprobar que seguen a faltar postos que se teñen que ofertar obrigatoriamente por estar en comisión de servizos ou en adscrición provisional, algo que ao resto de sindicatos non parece molestar.

Ao marxe da armoniosa relación que gardan CSIF, UGT e CSIF, a CIG solicitou que se contestara ao Recurso de Reposición de 5 de xullo PREME AQUÍ , no momento que o fagan darémosvos conta e actuaremos coma en dereito proceda.

No debate deste asunto saíu o malestar do colectivo de Delineantes, que entenden que dentro da súa deficiente valoración de postos e a negativa a abordar unha reclasificación (ao mesmo de resto de postos barrados C1/B), poderíanse abocados/as a concursar en postos (inspección ou encargados) con maiores retribucións e que nada teñen que ver coa súa titulación, o que podería provocar unha merma importante de efectivos para labores de Delineación e SIX.

Novamente a concelleira que pon atrancos para convocar unha Mesa Técnica GRUPO B solicitada por nós en moitas ocasións, volve a mostrar a súa determinación en derivar este asunto nunha promoción interna. A concelleira resultaralle complicado facerlles ver  a estes colectivos, que sendo o novo grupo B un apéndice dos A e C, se lles volva a solicitar a mesma titulación que se fixo no acceso e non outra superior, tampouco entenderan facilmente coma noutras administracións(Concello de Ames 2016) fixeron unha reclasificación  só porque recoñeceu “que atopábanse nunha clasificación irregular”. Resulta curioso que para algúns asuntos a concelleira sexa tan belixerante pero para outros sérvelle criterios da parte afectada sendo inaplicables nalgúns casos.

MEDIDAS CONTIDAS NA LEI DE ORZAMENTOS DO ESTADO

Informan da aplicación do incremento retributivo aprobado nos orzamentos do estado para o persoal municipal do 1,5% na nómina de xullo e con efectos retroactivos a xaneiro de 2018.

Tamén haberá un 0.25% adicional no caso de cumprir os requisitos establecidos pola lei de orzamentos, este terá efectos dende xullo de 2018.

Sobre a recuperación do 100% das contías na situación de incapacidade temporal (IT), logo do debate a CIG apoiou que se recuperase a situación previa ao recorte que fixera o PP no 2012. A concelleira informou que para que esta medida fora aplicable ten que levar un control de absentismo laboral, a totalidade dos presentes apoiamos esta medida, polo que se acordou por unanimidade.

Coma vedes sempre hai unanimidade nas medidas que afectan co mesmo criterio a totalidade da plantilla.

A CIG recordou que hai medidas recollidas na lei de orzamentos do estado, que se poderían aplicar, coma a de igualar aqueles postos coa mesma definición pero distintos salarios, non contestaron a isto.

ROLDA DE INTERVENCIÓNS

 

Esperamos que esta información fora do teu interese.

A sección sindical da CIG.

O GOBERNO MUNICIPAL e os sindicatos CSIF, UGT e CCOO, ASINARON un ACORDO de bases permanentes para concursos de traslado do persoal municipal. Se ben a sección sindical da CIG deste concello leva denunciando durante anos a aplicación irregular de comisións de servizos e ao mesmo tempo solicitando un concurso para acabar con elas, non podemos validar unhas bases que entre outras cousas (LIGAZÓNS anteriores coa nosa postura) PREMIAN un tempo  nunha situación a que non tiveron opción a maioría do persoal. Estas bases aprobadas polo resto de organizacións sindicais consolidarán nalgúns casos, NOMEAMENTOS producidos de maneira DIXITAL.  

No segundo punto solicitan que demos resposta á listaxe de postos ofertados na Mesa Xeral de Negociación, solicítannos unha resposta para o 5 de xuño.

 CONTESTACIÓN QUE DEU A CIG Á XEFA DE PERSOAL POR CORREO ELECTRÓNICO

Sobre a primeira convocatoria do concurso de traslados, consideramos que se debería  comezar polos postos superiores da RPT e no coa listaxe proposta na Mesa Xeral de Negociación que comeza polos  grupos AP e C2,  :

 • En primeiro lugar porque o/a traballodor/a do subgrupo máis alto dos postos barrados, tería a posibilidade de concursar a todos os do seu subgrupo e o persoal destes postos barrados que pertenzan ao subgrupo inferior, verían minimizado o seu prexuízo xa que estes postos son o de maior valoración do seu subgrupo.
 • Non é normal que se volvan a sacar a concurso unha parte importante que xa tiveron un proceso de concorrencia pública e que supuxo un gasto económico a este concello.
 • E por último porque nos postos superiores é onde hai máis situacións irregulares na súa adscrición.

En relación á negociación do censurado GOBERNO DO PP cos sindicatos UGT, CC.OO. e CSIF, existe aínda a IMPOSIBILIDADE de facela efectiva pola falta da aprobación dos ORZAMENTOS DO ESTADO. Nesta LIGAZÓN poderedes atopar a postura da CIG  sobre as negociacións do señor Montoro e os responsables sindicais que avaliaron estas.

Aproveitamos para solicitar novamente a convocatoria de Mesas Técnicas pendentes...escoitan e anotan estas peticións pero danos a impresión de que lles darán o mesmo tratamento que nas veces anteriores.

Esperamos que esta información fora do teu interese.

O pasado 3 de abril e o 14 de maio tivo lugar as xuntanzas de Mesa de Formación. Na historia recente nunca se solicitaron tan pronto as propostas aos sindicatos e nunca tan tarde se asinou un plan de Formación.

Facendo as contas do tempo real que queda para desenvolver este Plan aprobado para este ano non é máis de 5 meses e medio aproximadamente, sendo xenerosos, xa que no mes de decembro os servizos teñen moitos problemas para deixar que o persoal se ausente dos seus postos de traballo debido a peche de exercicio económico, polo que a segunda quincena case está descartada.

Entre outros asuntos,  preguntamos ao Goberno Municipal por que quedaron cursos sen facer do Plan de 2017,  o xefe de sección de Formación, respondeu que moitos deles non dou tempo a facelos.

Nada que dicir sobre o que pode ocorrer este ano.

En canto a Bombeiros sinalan dende persoal que  “ a partida redúcese este ano en 9.000 €, en parte débese a que por un erro do Concello o ano pasado pasáronselle facturas de máis con cargo á subvención de Inditex e esta decidiu pagalas este ano, reducindo así  o importe desta subvención”. A CIG solicitará aclaracións sobre estes feitos.

Incorpóranse cursos de prevención de riscos laborais e de igualdade para todo o persoal como cumprimento dun acordo de Mesa Xeral de Negociación, considerándose cursos obrigatorios (proposto pola CIG na MXN); instamos ao Goberno Municipal un esforzo  neste sentido.

Esta sección sindical solicitou que se poña empeño nas enquisas que debe facer o persoal ao final de cada curso, aos efectos dunha valoración  real, así como que se avalíe o  aproveitamento  ao persoal asistente.

Tamén, na historia recente, esta é a segunda vez que a CIG non asina un Plan de Formación, a anterior foi co PP,   nesta ocasión está motivado pola inclusión dos cursos:

-Opencertiac- programa utilizado pola práctica totalidade do concello polo amplo contido, cunha previsión de gasto de 30.000 €

-Estima- programa utilizado na área económica, cunha previsión de gasto de 18.000 €

Como todas e todos sabemos estas son ferramentas básicas de traballo que temos que coñecer para o correcto desenvolvemento do noso traballo, mais nós consideramos que a formación destas ferramentas ten que ser levada a cabo pola empresa que vendeu os programas, e non copar a partida de formación deste ano para o persoal de oficinas que, descontando o custe citado queda en 19.000 €

Estes cursos o goberno municipal quéreos desenvolver durante un período plurianual cambiando así os criterios manexados ata o de agora e sen maior aclaración nin detalle.

Esperamos que esta información fora do voso interese.

A sección sindical da CIG

 Bo día a todas e todos,

Logo que o Servizo de Persoal enviara de maneira XPRESS os acordos acadados na Mesa Xeral de Negociación o pasado venres 27 de abril (MXN) achegámosvos o noso resumo máis crítico e que difire bastante doutras versións similares á de persoal.

 • Respecto as Bases permanentes do Concurso de postos de traballo, a diferencia dos outros sindicatos, non as apoiamos e  mantivemos a nosa postura de non valorar nin o tempo ocupado nas comisións de servizo por ser sempre as que causaron un malestar xeral no Concello pola falta de oportunidade para a maioría do persoal e tampouco aceptamos que se tiveran en conta titulacións que nada teñen que ver co posto a concursar, neste apartado fixémoslle ver á concelleira de persoal que a día de hoxe, titulacións coma a de Adestrador superior en modalidades deportivas coma as de Futbol ou Baloncesto actualmente teñen a consideración de titulación superior(antigua FP2) polo que de aprobar as bases propostas, serían méritos nun futuro concurso...non houbo ningún tipo de resposta ante este argumento... Outro punto de desencontro foi ao de grao persoal consolidado por non gardar unha razón directa á proximidade do posto solicitado na súa valoración. No debate deste punto queixámonos da maneira de entender que ten o GM sobre o que son as negociacións, referímonos á publicación das últimas bases de cobertura temporal na que sen ter coñecemento delas, colocaron ...despois de consultados e oídos os representates de persoal... algo que é totalmente falso, pois o único que recibimos foi un documento a posteriori dunha MXN.
 • Informaronnos de que tiñan un informe económico positivo para a recuperación da semana de antigüidade, algo que aplaudimos todos os alí presentes. Quedaron en enviar unha instrución para o seu disfrute.
 • Logo de solicitar á Xefa de Persoal que se nos achegara a documentación relacionada coa MXN sen ter unha resposta favorable a esta petición, fomos informados nela dunha proposta dos sindicatos UGT, CCOO e CSIF, na que apoiándose “nun contexto socio-económico de loita” urxía ao Goberno Municipal á recuperación dunha serie de dereitos e os invitaban a negociar ni máis ni menos que 10 puntos (todos eles tratados con anterioridade sen resultado satisfactorio) nun só Acordo Marco que o GM non tardou en anunciar pouco tempo despois de rematada a MXN. A nosa valoración dos puntos aí expostos non pode ser máis dun intento de xustificar a parálise destes 3 anos sobre todo porque algún deles coma os referidos á RPT ou á carreira profesional terían que ser negociados ao marxe dun único acordo.

ROLDAS DE INTERVENCIÓN:

Chegado a este punto, a concelleira de persoal, coma ten costume, díxonos que debía atender outras cuestións, apremándonos e intentando evitar o debate en cuestións achegadas previamente por correo electrónico á xefa de persoal coma xa vos informamos no último correo.

Logo de dar paso as seccións sindicais da UGT e CCOO e xa sen tempo só fomos quen de expoñer os seguintes puntos:

 • Que se nos convocara de maneira urxente a un novo Comité de Saúde Laboral.
 • Sobre as alegacións da CIG a distintas bases tanto de selección de persoal ou de concursos específicos, así coma as pasadas á modificación da RPT(ista a temos recurrida no xulgado), denunciamos as contestacións da xefatura de persoal que sistematicamente operan para invisibilizar o traballo sindical da CIG, poñendo exemplos que non se atreveron a cuestionar, polo que solicitamos a quen ostenta a Xefatura de Persoal que “POR FAVOR”  non volvera a actuar desa maneira e coidara a forma de respostar á CIG no futuro, algo ao que contestou afirmativamente.
 • Sobre a falta de persoal na Banda de Música a xefa de persoal contestou que dende a dirección da BM se solicitaron os reforzos sen tempo para xestionalos.
 • Sobre a queixa sobre a falta de distintas notificacións (xulgaos ou quendas) que se están a dar aos/as policías locais,  solicitáronnos datos para poder recabar información.
 • Solicitamos novamente...xa van unhas cantas... unha mesa Técnica para o grupo B, anotaron a petición pero sen dar resposta coma na última ocasión.

Esperamos que esta información fora do teu interese e recordámosvos que estades convocadas/os a mobilización que a CIG fará o 1 de maio e que na cidade de Coruña sairá da Praza de Vigo as 12:00h. 

http://www.cig.gal/nova/a-cig-chama-a-mobilizacion-da-clase-traballadora-no-primeiro-de-maio-no-camino-da-folga-xeral.html

MOBILIZACIÓNS CONVOCADAS

 • Pontevedra. Praza da Ferrería 11:30h
 • Vilagarcía. Casa do Mar 12h
 • A Estrada. Praza do Mercado 12h
 • Lugo. Edificio Sindical (Ronda da Muralla) 12h
 • Ribadeo. Edificio Sindical (Avda. Da Galiza) 12h
 • A Coruña. Praza de Vigo 12h
 • Cee. Diante do Concello 12h
 • Ferrol. Local da CIG - Avda de Esteiro 12h
 • Compostela. Praza Roxa 12h
 • Ribeira. Praza do Peixe 12h
 • Vigo. Dobrada 12h
 • Cangas. Praza do Concello 18:30h
 • Ourense. Praza Maior 11:30h

 

 

MXN

OPE 2018: achegáronnos un borrador que non é posible aprobalo mentres teñamos prorrogados os orzamentos do estado.  Logo de revisar a documentación e a falta de concretar  o número total que completa a taxa de reposición, falamos tanto das prazas libres como as de promoción interna e no que máis debatemos foi:

-Sobre a diminución de número de prazas de aux administrativos, argumentaron que é pola intención de reconvertelas ao posto de Oficial Administrativo (C1). Nesta proposta convocan 20 prazas de C1, por promoción interna que incrementadas aos dos anos anteriores (2014/15/16/17) fan un total de 39 prazas de promoción ao C1.

-Inclúen nesta proposta a cobertura dos postos do novo Grupo B coma promoción interna, recordoulles que estaba pendente de decidir nunha mesa técnica, porque dende a CIG, consideramos que ao coincidir a equiparación académica das titulacións requiridas no seu momento para o acceso ao subgrupo C1, coas requiridas para o novo grupo B, non supón un cambio de grupo, se non unha adecuación da titulación ao grupo, que debería facerse de xeito automático.

ACORDO MARCO: a concelleira de persoal informounos da intención de acometer un acordo que sirva para regular, aspectos sobre a Carreira Profesional,  a Promoción Interna, a Provisión de Postos(CONCURSO), os aspectos Retributivos e de Xornada. Esperemos que a falta de interese demostrado neste asunto ata agora (incluíndo ao anterior goberno en maioría do Partido Popular) convértase nun acordo consolidado que sexa a garantía para que todo persoal municipal teña incentivos alcanzábeis e non coma ata agora que as melloras salariais non obedecían a criterios transparentes.

BASES CONCURSO: Se ben no apartado anterior parece que todas as partes están da cordo, neste punto non existe unanimidade para consensuar un texto definitivo, estes son os puntos de desencontro:

 • Orde de prelación no caso de desempate CIG, CSIF e CCOO coincidimos en que fora Antigüidade, traballo desenvolvido, cursos de formación e perfeccionamento incluído o Galego. A UGT propuxo a orde do decreto da Xunta, grao persoal consolidado, valoración do traballo desenvolvido, curso de perfeccionamento inclúe o de galego e por último antigüidade. Temos que manifestar que no 5 de febreiro do 2016, a UGT asinou un escrito co resto de sindicato, no que defendía a orde que seguen a propoñer CIG,  CSIF e CC.OO.,  non explicaron a que se debe este cambio de opinión... Sobre isto non hai aínda unha decisión tomada pola Concelleira.
 • Grao persoal consolidado, a CIG propuso a aplicación da legalidade vixente recollida no decreto 93/1991 no seu artigo 10b), que indica que o grao persoal se valorará en razón directa á proximidade do nivel do posto solicitado. O resto de sindicatos e a propia concellería non están pola labor de que este sistema penalice a aqueles que pretenden ocupar postos nun grado inferior ao que teñen consolidado.
 • Acordouse no apartado do traballo desenvolvido, en contra do criterio da CIG, valorar o tempo traballado en Comisións de servizo ate un máximo de dous anos. UGT propuxo que se debería de valorar tamén o tempo traballado en adscricións “irregulares” e tanto nós como a propia concelleira mantivemos o criterio de que non se podían valorar ilegalidades.

OUTRAS REUNIÓNS:

Mesa Técnica Licencias, Permisos e Vacacións: logo de moitas xuntanzas coa xefatura de persoal, estamos a piques de aprobar un regulamento que mellore a interpretación e xestión do exercicio destos dereitos. Nestas negociacións estamos a colaborar todos na mesma liña.

MT de Bombeiros: se ben as reclamacións non son novidades sobre este colectivo (anos levamos...) nesta ocasión a CIG fixo unha presentación moi explícita polo que se consolidou algo tan inxusto como é o factor de perigrosidade que afecta tanto a Bombeiros coma a Policía... de novo hai compromiso de abordar esta cuestión que tanto as Concelleiras de Persoal e de Seguridade entenden que non é correcta, esperemos que isto se solvente para os colectivos mencionados dentro da valoración prometida da RPT. Tamén propuxemos abordar unha promoción interna para o Subgrupo C1; Somos conscientes de que ao ser un corpo xerarquizado isto incidiría nos postos de mandos coma así sucedeu na Policía que ten una lexislación propia, polo que a nosa solicitude foi de atopar as vías legais para acometelo, nas próximas mesas faremos proposta concreta a isto.(sobre isto podedes ter máis información a traves do bombeiro que acudiu como asesor da CIG)

MT de Estación de Autobuses.: Abordamos o calendario anual e as problemáticas que xorden para cubrilo pola falta de persoal, acordamos por unanimidade aprobar una proposta dos traballadores do servizo.

NOTA:  están xurdindo moita preguntas entorno ao se dimitir aos cargos da Xunta de Persoal, se seguimos sendo ou non delegados/as, a resposta é que si o somos e seguimos estando ao voso servizo, coma sempre, no teléfono ext 10141 ou nos propios locais sindicais.

A CIG foi convocada a unha reunión co Alcalde que comezou explicando que iniciaron unha ronda de convocatorias pola solicitude que fixera un sindicato.

Asistentes nesta reunión:

polo GM: o Alcalde Xulio Ferreiro e a Concelleira de Persoal Eugenia Vieto

pola CIG: Ana Filgueiras, Cris Díaz, Roberto Tizón e José María Calatayud

 

Aproveitamos esta reunión para informarlle en primeira persoa do descontento que hai dende a CIG coa xestión que se está a facer dende Persoal e mencionamos varios exemplos:

 • Non respectar os tempos nas distintas negociacións e publicalas sen acordo (Listaxes de Agarda, Plan de Igualdade, retribucións contratos temporais art 63 convenio colectivo)
 • Nas  gratificacións extraordinarias e a pesar de que fixemos proposta nunha MXN (19 maio 2016) para regulalas, estas seguen sendo retribuídas cunha total falta de transparencia por parte de persoal. Temos constatado gratificacións de máis de 3000€ a unha funcionaria co seguinte argumento “...as indemnizacións que o Servizo de Persoal considere adecuadas para remunerar o importante esforzo que realizaba con absoluta responsabilidade...”
 • Ter un dobre criterio para nomeamentos das Comisións de Servizo en función do grupo, do grupo C para baixo mediante concorrencia pública e para arriba a dedo.
 • E derivado disto último, a falta dun concurso de provisión de postos.
 • Falta de execución da totalidade das Ofertas Públicas de Emprego e tendencia a concentralas  nos grupos superiores.

 

Tamén recordamos que ao principio do mandato a CIG propuxo un cronograma de actuación moi claro...1)MODIFICACIÓN ORGANIZATIVA RPT para a continuación un 2)CONCURSO estes sen custe económico para o Goberno Municipal, para posteriormente acometer unha 3)VALORACIÓN REAL DA RPT...Se embargo optouse por adiar as negociacións da modificación organizativa en aras de atender demandas de determinado persoal que gusta da facer “cola de pasillo”, isto incidiu nos tempos para aprobar algo que debería levar pouco e que ao ter modificacións non explicadas suficientemente obrigounos a recurrir no contencioso administrativo.

O Alcalde pediu consenso sindical para axilizar temas expostos na conversa, ao que dende a CIG contestamos que sempre apoiaremos as cuestións dende un punto de vista lóxico e xusto e non só por ter maioría.

Chegado a este punto fixemoslle varias solicitudes relacionadas coas RETRIBUCIÓNS:

 • Concurso de provisión de postos
 • Simplificación da RPT por ter demasiados postos iguais con distintos salarios, actualmente a nosa RPT, semella máis unha Relación de destinos froito de unhas Relacións Persoais...(acabamos de actualizar a infor das CS PREME AQUÍ)
 • Aplicar  na productividade mensual os incrementos retributivos aplicables ao resto das retribucións e a súa inclusión no complemento específico (para que non reciban trato diferente á ED)
 • Paso ao novo grupo B, mediante un proceso de reclasificación e non por promoción interna (pdte mesa técnica)
 • Sobre a carreira profesional, achegámoslle dous regulamentos (Concello Valencia e dun Guadalupe Cáceres) coma exemplos de dous procedementos distintos para chegar a desenvolver a Carreira Profesional, estos documentos poderían servir de base para desenvolver o noso propio.

E outras de carácter SOCIAL:

 • Sobre a recuperación da semana de antigüidade, contestaron que a ían conceder.
 • Requerimos rematar coa modificación do regulamento de axudas económicas que presentou a Xunta de Persoal fai moitos meses, estas negociacións foran paradas no seu día sen ningún tipo de explicacións
 • Sobre o plan de pensións, argumentaron que politicamente están en contra dos plans de pensións privados, que están explorando a posibilidade entre outras de destinar eses cartos ao fondo de acción social, ao que propuxemos que o destinaran directamente a salario.

 

ORZAMENTOS E CADRO DE PERSOAL

Ao respecto dos orzamentos informaron que reservan un 2% de incremento salarial para o 2018, pero na que exclúen outra vez á produtividade mensual, recordámosvos  (nestes enlaces  1% productividade   corrección  na solicitude) a solicitude que fixemos o ano pasado ao respecto...Non dan explicacións do distinto trato que se segue a dar entre os que cobran Productividade e os que non... que combran ED.

Informan dunha reserva de 200.000€ de incremento para a Policía, pero á espera de esquivar os reparos de legalidade que fixo o Interventor Municipal a esta subida e que este gasto sexa autorizado por un organo de tutela na Xunta de Galiza... en ningún momento explicaron en que concepto iría (salario base ou específico), pois non se mencionou ningún cambio na Relación de Postos de Traballo(RPT) que como todos/as sabedes é o documento que determina cales son as nosas retribucións.

Ao respecto do Cadro de Persoal, achegáronnos a previsión para o 2018 e que a CIG testou ao respecto dos 2 anos anteriores PREME AQUÍ, a pesar de que parece que se incrementa a dotación de efectivos, este incremento non é real,  pois son as prazas reservadas para a promoción interna, a tendencia xeral segue sendo a de a diminución nas prazas de grupos inferiores e o incremento nas superiores.

PROMOCIÓNS

O debate que mantivemos coa Concelleira sobre a inclusión dos postos de FP2 como de promoción no lugar de reclasificación como temos solicitado con argumentos totalmente legais (Proposta reclasifiación novo grupo B) levounos a que  a Concelleira solicitara consenso entre todos os sindicatos antes de abordar as cuestións de persoal... curioso argumento esgrimido, pois  nalgunhas cuestións  todos os sindicatos estabamos da cordo dende fai moito tempo e tampouco foron atendidas (unha promoción real de AUX ADM C2  a OFICIAIS ADM C1  por poñer un exemplo) e noutras a pesar de que non todos estabamos da cordo ían adiante... dende a CIG tivemos que recordarlle que as negociacións non funcionaban así e que cada quen pode facer as súas propostas e defendelas como considere, pois os/as traballadores/as do Concello xa farían as oportunas valoracións... recriminámoslle que tiña todo moi paralizado e desatendido, algo que non lles gustou demasiado.

MODIFICACIÓN DA INSTRUCCIÓN DAS LISTAS DE AGARDA

A Concelleira fixo unha proposta para modificar a instrución de substitucións que como recordaredes causou bastante controversia no momento da súa aprobación de maneira unilateral, neste ocasión os cambios propostos foron, reducir a 24 horas o prazo de aceptación do nomeamento e a obrigación de comunicar ao Concello a finalización das causas de suspensión, algo que xa mencionamos no seu momento pero que non foi recollido.

PLAN DE ESTABILIZACIÓN

Déronnos o listado cos 24 postos que finalmente inclúen no proceso de Estabilización, recordamos que a CIG non está da cardo cun proceso de Estabilización Parcial que resulta da aplicación dun acordo UGT-CCOO-CSIF co goberno do PP, no que se acordou unha subida do 1% para o 2017 e se renunciou ao resto das reivindicacións...PODER ADQUISITIVO...NIVEL DE EMPREGO PÚBLICO..ETC

Como xa dixemos con respecto a este asunto só participaremos na negociación das bases do sistemas selectivos que se acorden.

ROLDA DE INTERVENCIÓNS

Como en puntos anteriores cortáronnos as intervencións que lles afeaba a falta de evolución  nas negociacións...Volvemos a recriminarlles a falta de concreción en todas as cuestións que estamos a tratar actualmente e as que foron achegadas fai tempo e que seguen sen resolverse... dende a CIG pedimos explicacións de porque non se nos contestou as alegacións a unhas bases de Cabos do SEIS e si se contestou a outro sindicato...a explicación que nos deron e que nos contestarían máis tarde a pesar de que as alegacións ían no mesmo sentido.

 Acordamos a maiores da Mesa Técnica para abordar o novo Grupo B, convocar ao Comité de Saúde Laboral no que temos cuestións pendentes dende fai moitos meses.

RESUMO CIG MESA XERAL DE NEGOCIACIÓN

O pasado xoves 26 de outubro fomos convocados a outra Mesa Xeral de Negociación (MXN) co seguinte orde do día:

 1. Aprobación da acta da sesión anterior
 2. Plan de Estabilización do artigo 19.6 da Lei 3/2017, do 27 de xuño, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2017
 3. Proposta de acordo sobre cobertura temporal de postos de traballo.
 4. Constitución de Mesas Técnicas para o estudo das bases do concurso e do regulamento de permisos. Vacacións e licenzas.
 5. Rogos e preguntas

 

Primeiro punto: preséntannos unha acta da reunión anterior na que se recollen interpretacións do responsable de actas e non a literalidade do manifestado na mesa, queixámonos contra esta maneira de facer as actas porque,  en ocasións, cambian por completo o sentido do manifestado.

Segundo punto: se nos  expón o plan de estabilización de emprego, baseado no recollido na lei de orzamentos do estado para o 2017 consecuencia do pacto acadado entre CSIF, UGT e CCOO que entre outras cousas supuso que o incremento da retribucións deste ano, só recuperaran o 1% do noso salario roubado. Non estamos dacordo coa implementación deste pacto polos seguintes motivos:

 • Non afecta a totalidade dos postos vacantes ocupados por persoal interino.
 • O persoal que ocupa os postos está en peor situación respecto aos que ocupan postos que non son obxecto de estabilización, pois eles/as de non superar o proceso selectivo estarán cesados/as e o resto non.

A pesar de que o resto das seccións sindicais comparten a nosa visión das consecuencias deste proceso, o asumen por ser un acordo aprobado en Madrid e a nivel autonómico polos seus órganos superiores

Terceiro punto: o Goberno Municipal (GM) no canto de poñer data para a realización do concurso de provisión de postos de traballo, falounos de modificar os criterios para a selección das comisións de servizo (xa sabedes as que non implican xefatura ou postos con ED) incluíndo unha cláusula que obrigue a permanecer no posto acadado por este sistema un tempo mínimo dun ano. Manifestámoslle o noso malestar coa utilización da comisión de servizos como medio normal de cubrir os postos de traballo, cando debía ser un recurso para cobertura de prazas de carácter urxente, como algo estrutural.

Neste capítulo, fixémoslle mención a falta de criterios á hora de rematar as comisións de servizo, unhas se extinguen aos dous anos, como marca a lei, mentras outras non teñen posta data nin intención de poñela para o seu remate.

 

Cuarto punto: acordamos fixar un día  para as mesas técnicas de bases de concurso (luns) e regulamento de permisos, vacacións e licencia (xoves). A falta de ano e medio do remate da lexislatura, comezaremos máis mesas técnicas como a que temos na Policía Local (mércores) dende fai moitos meses...

En roldas de intervención: Como un dos argumentos que usou a Concelleira para avalar o plan estatal de estabilización foi que melloraba as condicións do persoal interino, recordámoslle que persoal estaba a negar o complemento de produtividade a unha parte do interinaxe, coa escusa de ”...en ningún sitio pon que teñan que cobralo...” recordámoslle ao concello que fai máis dun ano inicio negociacións co comité de empresa do concello para dignificar as retribucións do persoal contratado ao abeiro de programas de inserción laboral ou similares e que o ten abandonado como outras moitas cousas no caixón do xastre.

Sumámonos á pregunta que realiza CSIF, sobre o cambio de criterio que elimina a incompatibilidade da Especial Dedicación (ED) coa realización das horas extraordinarias, a resposta que nos dá o GM, é que o complemento de ED é algo que se vai a revisar, pero a realidade é que con este cambio poderíase cobrar horas extraordinarias ademais dun complemento que remunera o exceso de xornada.

Outras cuestións expostas foron, a reclasificación do novo grupo B, as listaxes de voda, as obras do rexistro da Franxa, a situación sanitaria da auga da billa en María Pita, medición de condicións medioambientais na sala de pantallas e solicitude de convocatoria do comité de saúde laboral.

AQUÍ PODEDES ATOPAR UN ENLACE SOBRE A REPRESENTACIÓN SINDICAL NA GALIZA