O pasado 5 de xullo recibimos a contestación da concelleira de persoal, Dª Rosa Gallego sobre a valoración das modificacións á RPT consensuada por todos os sindicatos. Neste documento aparecen unha serie de falsidades e mentiras que consideramos necesario aclarar:

 


1. Cando a concelleira di que os sindicatos solicitamos a apertura de tódolos postos de xefatura de departamento ao subgrupo A2 está falseando a realidade e ocultando as motivacións da nosa contestación. A PRETENSIÓN DO GOBERNO MUNICIPAL ERA REGULARIZAR UNHA ACTUACIÓN ANTERIOR QUE NON SE AXUSTABA Á LEGALIDADE VIXENTE XA QUE TIÑA ADSCRITO UN TECNICO MEDIO A UN POSTO DE TECNICO SUPERIOR. Nós o que lle dixemos foi que esa modificación non se podía facer ad personam, que tería que facerse con criterios xenéricos e aplicárselle a todos aqueles postos que os cumprisen.