ASUNTO                                                                   LIGAZÓNS 2021 

Solicitude postos ocupados, vacantes e productividades xuño
Posicionamento CIG Emprego Temporal xuño
Resumo MXN maio
Solicitude Execución sentenza CS maio
Histórico das CS por GM maio
Asuntos solicitados para a MXN maio
Carreira profesional interinos/as marzo
Horas Extraordinarias marzo
Resumo MXN marzo
Transparencia (a falta de) das CS xaneiro

 

ASUNTO                                                                   LIGAZÓNS 2020 

Exclusión postos concurso decembro
Adecuación RPT ás titulacións decembro
Resumo MXN outubro
Valoración E-Formación outubro
Resumo MXN setembro
Contestación recurso presentado pola CIG  setembro
Sentenza TSXG Policía Local xullo
Resumo MXN xuño
Solicitude Comité de Saúde Laboral abril
Solicitude información das CS febreiro
Resumo xuntanza Concelleiro Persoal febreiro
Valoración promoción interna C2 a  C1 xaneiro


ASUNTO                                                         LIGAZÓNS 2019 (maio)

Resumo MXN decembro
Solicitude MXN Urxente decembro
Consecuencias desetimación alegacións CIG decembro
Alegación eliminación incompatibildades DP con XP decembro
Recurso Reposición cobertura posto a extinguir novembro
Resumo MXN outubro
Solicitude segunda fase do concurso outubro
Ocupación efectiva dos postos acadados no concurso setembro
Solicitude da Fase de resultas setembro
Goberno novo prácticas vellas agosto
Intrucción chamamentos servizo estraordinarios Policía Local xullo
solicitude mesa Chamamentos servizos extra. Policía Local xullo
Recurso reposición TAS xuño
Resumo MXN maio