José María Calatayud Sánchez co DI xxxxxxxxx e enderezo para os efectos de notificación no Pazo de María Pita, locais sindicais da CIG, na súa condición de secretario da sección sindical da CIG no concello da Coruña

 

EXPON

  • Que a comisión de valoración relativa ao CONCURSO PARA A PROVISIÓN DE POSTOS DE TRABALLO CE 1/2019 (SEL2019038) ven de anunciar varios chamamentos ás persoas aspirantes que tiveran superado a fase a), para a realización da exposición pública do proxecto, prevista na fase b) do apartado de méritos específicos 6 das bases do concurso (BOP 107, do 7.06.2019).
  • Que nos ditos anuncios non se fai mención a realización e custodia de grabacións de voz e imaxe por parte dos membros da comisión da valoración.
  • Que dende esta sección sindical entendemos que estas grabacións son fundamentais para garantir a defensa, comprobación e comparación no caso de posibles reclamacións nas puntuacións obtidas por parte dos aspirantes.

 

SOLICITO

A grabación de voz e imaxe de tódalas exposicións públicas de tódolos proxectos/memorias que teñan lugar no transcurso da fase b) relativa ao apartado 6 de méritos específicos das bases do concurso (BOP 107, do 07/06/2019)

 

Na Coruña, na data de rexistro electrónico do documento