Cód. asento      Data e hora do rexistro
RMPE150356    18/01/2021 13:03:56

José María Calatayud Sánchez co DI XXXX e enderezo para os efectos de notificación no Pazo de María Pita, locais sindicais da CIG, na súa condición de secretario da sección sindical da CIG no concello da Coruña 

MANIFESTA: 

Que esta sección sindical leva reclamando dende o ano 2019 información sobre as comisións de servizo que se están a producir de maneira alarmante nesta administración así como das renovacións de comisións de servizo que exceden os dous anos.

Que o concello só publica convocatorias abertas sen motivar as urxencias e necesidades nin as motivacións que dan lugar a nomeamento dalgunhas persoas sobre outras, motivacións que tamén temos solicitadas baseándonos en sentenzas do Tribunal Supremo (rec 1594/2017)

Que a única información facilitada ata o día de hoxe foi do día 22 de decembro é:

  • Unha relación de 40 postos nos que figura o número de aspirantes (non identificados) o aspirante proposto sin ningun tipo de valoración por medio e a data de resolución do nomeamento.

Esta información facilitada polo servizo de persoal na data indicada, dista moito do solicitado, tendo en conta que a relación que dende este sindicato estase a seguir polas publicacións no portal de Alfresco supera os 140 procesos de selección para comisións de servizo e ademais non aporta ningún tipo de motivación en canto as urxencias das convocatorias ou a idoneidade dos nomeamentos.

Polo anteriormente exposto e en base a sentenza anteriormente mencionada e ao artigo 9 da lei 9/1987:

SOLICITO:

  • Todas as resolucións de todos os nomeamentos en comisión de servizo deste concello dende o 24 de xuño de 2019.
  • As motivacións da urxencia e necesidade para cubrir os postos en comisión de servizo.
  • Os criterios utilizados para a selección de aspirantes a postos en comisión de servizo
  • As motivacións que na fase de valoración deron lugar aos distintos nomeamentos.
  • Información  sobre calquera tipo de cambio na situación administrativa do persoal, incluíndo dentro deste concepto comisións de servizo, adscricións provisionais, e traslados dentro dos diferentes postos de traballo sen que medie modificación da situación administrativa.

A Coruña a  18 de xaneiro de 2021

SRA. ALCALDESA DO CONCELLO DA CORUÑA