O pasado 25/3/2021 fomos convocados as representacións sindicais polo Goberno Mpal. do Concello da Coruña a unha Mesa de Formación:

“A orde do día consistía en:

  1. Plan de accións formativas 20/21
  2. Rogos e Preguntas”

No primeiro punto desta Mesa de Formación, “Plan de accións formativas 20/21”, non se ía falar, como noutras ocasións, só dos cursos propostos polas distintas partes, senón que o Goberno Municipal tamén presentaba un texto chamado “criterios de selección (criterios xerais e criterios específicos)”.  Estes criterios son os que van servir para seleccionar ao persoal solicitante de cursos, por este motivo a CIG propuxo un análise por separado do que contiña expresamente os cursos formativos propostos, dada a súa importancia, e a pesar de que no primeiro parágrafo destes criterios xerais din que “aplicarasen con carácter supletorio aos establecidos nas convocatorias de cada acción formativa”, para nós estes teñen que valer para os distintos colectivos do concello;  non obstante  esta sección sindical quixo analizar o texto que presentou o GM e intentar expoñer as nosas  achegas.

Deseguido expoñemos moitas das cuestións formuladas pola CIG e debatidas, fundamentalmente, co concelleiro de Persoal:

  • “A relación do curso solicitado co posto de traballo” isto é considerado pola CIG como prioritario.
  • Establecer unha orde de prelación dos cursos polas/os solicitantes 
  • Na aplicación do “dereito preferente a participar nos cursos de formación no caso de licenzas de maternidade, permiso de paternidade, redución da xornada ou por excedencia para o coidado de familiares”, art. 93 do Decreto lexislativo 2/2012, do 12 febreiro (“preferencia en cursos formativos autonómicos”): a proposta era aplicar o aprobado nas “bases para a provisión do posto de concurso ordinario” que están vixentes aplicación.
  • Propoñíamos que para evitar o exceso de traballo do persoal que non solicite ou que non consiga cursos a pesar de solicitalos que as xefaturas sexan coñecedores e mesmo autoricen os cursos que solicite o seu persoal, co fin de organizar o traballo.
  • Tamén da importancia de retomar os Mapas de Formación que están xa obsoletos e que é moi necesaria a súa actualización.”

A CIG presentou propostas de cursos na fase inicial e tamén unha adenda de mínimos para intentar que tiveran en conta algún colectivo que  levan tempo demandado certos cursos, aínda que temos que salientar un colectivo que por estar en primeira liña con colectivos especialmente vulnerables como é: Servizos Sociais, e que teñen que ter unha boa formación como ferramenta básica para prestar un bo servizo, o GM considera que un curso é suficiente.

Xa avanzada a reunión e case diríase a punto de rematar,   para a CIG aínda faltaba un punto moi importante por debater, o recollido no Anexo I, “baremación de puntuación”,  un punto moi  importante dado que deste baremo depende a meirande parte da asignación de cursos aos solicitantes e que vai servir de base para as distintas convocatorias.

Deseguido recollemos a nosa proposta:

“Respecto da valoración dos cursos recibidos nos dous últimos anos deberíase ter en conta o seguinte:

  1. Na solicitude dos cursos deberase indicar a orde de prelación.
  2. Aplicarase a baremación proposta so no curso solicitado en primeiro lugar.
  3. Na baremación do curso solicitado en segundo lugar aplicarase o número de horas do curso solicitado en primeiro lugar no caso de que acadara praza, esta adición de horas de formación realizada se fará en tódolos cursos solicitados a continuación

Exemplo: se escollo 3 cursos relacionados co meu posto de traballo, resultaría:

1º tería 60 puntos (aplicación do baremo do apartado a)) + 40 de antigüidade = 100 puntos, tería o 1º curso solicitado concedido (este 1º curso dura 12 h)

se o seguinte curso que solicito dura 20 h sumamos as 12 h do curso concedido anteriormente 20+12= 32 horas, (aplicarías o baremo c))= 40 puntos + 40 (de antigüidade) = 80 puntos, teríamos ou non o curso, pero no suposto de que sí probarías o seguinte curso solicitado

3º teríasmos 12 h+20 h+30 h de cursos de formación =62 h de formación (20 puntos en aplicación do baremo e) = 20 puntos+ 40 de antigüidade = 60 puntos

Esta sería unha fórmula para que este baremo sí funcione”

O concelleiro rexeitou falar deste tema, co razoamento de que o GM  consideraba correcto a baremación que presentaban,  ante a negativa de negociar este último punto a CIG votou en contra do texto que presentaba o GM “criterios de selección” porque nin sequera tivemos oportunidade de defender a nosa proposta e que sen dúbidas, ao noso entender, evitaría posibles problemas vividos e trasladados anteriormente,  entendemos que son os máis obxectivos posibles pero, disto o concelleiro xa non quixo falar.

O que provocou que o sr. concelleiro cambiase  totalmente de actitude, sendo ata o momento amable, dialogante case de colegueo,  pasou a unha actitude  altiva, distante, querendo marcar claramente as diferenzas, manifestando expresións pouco afortunadas para os de alí presentes e principalmente coa única sección sindical coa que estaba a debater neses momentos.

A última orde que deu pouco antes de abandonar o Salón Dourado foi: “que non se teña en conta nada do aquí falado”, a pesar de que coa maioría dos puntos mencionados e tratados estaba conforme, ou iso nos quixo facer crer a todas/os as/os presentes.