Ana Filgueiras Espasandín con D.I.xxxxxxx e José María Calatayud Sánchez con D.I.xxxxxxxxx con domicilio a efectos de notificacións nos locais sindicais da Sección Sindical da CIG do Concello da Coruña (Praza de María Pita S/N, 3ª planta.C.P:15001- A Coruña ), na súa condición de delegados de prevención do Concello da Coruña

EXPOÑEN

INSTRUCCIÓN IS-33

Que a instrución IS-33  do Consello de Seguridade Nuclear sobre criterios radiolóxicos para a protección fronte a exposición á radiación natural, establece os datos a incluír na declaración de actividades que realizan os titulares da actividade laboral nas que existan fontes naturais de radiación e en que casos este titulares deben remitir aos órganos competentes  en materia de industria das comunidades autónomas os estudos que se require no título VII do Regulamento de Protección Sanitaria contra Radiacións Ionizantes (PRSPI).

Que nos centros de traballo soterrados ou non, que se atopen en areas identificadas polos seus elevados niveis de radon débense realizar medicións para avaliar o risco.

CTE HS-6

Que o Proxecto do Real Decreto no que se modifica o Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, polo que se aproba o Código Técnico da Edificación (CTE) establece  a inclusión no requisito básico de habitabilidade unha nova exixencia regulamentaria de protección contra o radón establecida na Directiva 2013/59/EURATOM do Consello, de 5 de decembro de 2013, que di:“.. insta a los Estados miembro a establecer niveles nacionales de referencia para las concentraciones de radón en recintos cerrados, indicando que los niveles de referencia para el promedio anual de concentración de actividad en el aire no superarán los 300 Bq/m3.”

Que a devandita modificación desenvolve a sección HS-6 na que inclúe a clasificación de municipios en función do potencial e radón, nela o Concello da Coruña figura como MUNICIPIO DE ZONA II (a de maior potencial de radón) en canto aos territorios de actuación prioritaria a nivel municipal.

LEI 31/95

A lei 31/95 de 8 de novembro de Prevención de riscos laborais  establece o dereito dos traballadores a ser informados dos riscos para a súa saúde existentes no seu posto de traballo.

Por todo o exposto,

SOLICITAMOS:

1-Que se inste ao Concello da Coruña a informar por escrito a todos os traballadores municipais que superen os 300 Bq/m3 nos seus centros de traballo.

2-Que se nos informe por escrito aos delegados de prevención da totalidade de medicións efectuadas nos centros de traballo no que desenvolvan a súa actividade laboral os traballadores municipais. 

3-Que se faga un seguimento tanto pola Inspección de Traballo coma por parte da Consellería de Industria para que se adopten as medidas correctoras necesarias para reducir os niveis da gas radón aos niveis legalmente esixidos.

A Coruña a 28 de maio de 2019

A/A XUNTA DE GALICIA-CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA-XEFATURA TERRITORAL DA CORUÑA

A/A DA INSPECCIÓN DE TRABALLO E SEGURIDADE SOCIAL DA CORUÑA

Aquí podedes consultar o manual publicado pola Oganización Mundial da Saúde sobre o gas Radón

E a directiva Europea que regula o Radón nos centros de traballo

Como moitas/os de vos saberedes o Gas Radón é un gas radioactivo, incoloro, inodoro e insípido, que segundo a organización mundial da saude(OMS) é a segunda causa de cancro de pulmón despois do tabaco. LIGAZÓN

Os niveis que establecen distintas organizacións e adminstracións son de:

 • OMS: 100 Bq /m3
 • Axencia Norteamericana de Protección Ambiental: 148 Bq/m3
 • Directiva Europea do ano 2013: 300 Bq/m3
 • Normativa Española RD 1439/2010 : 600Bq/m3

A primeiros deste ano, tanto a Concelleira de persoal como o Servizo de Saúde Laboral informaron as/os delegadas/os de saúde Laboral de distintas medicións en centros de traballo municipais e que tomaron como límites máximos os que marcaba España no ano 2010 e non os de Europa que deberían ser tomados como referencia, o argumento utilizado por persoal foi que España non traspuxo a normativa europea e polo tanto non tiñan a obriga nin de actuar sobre os niveis superiores a 600Bq/m3 nin a informar as/os traballadoras/es, pero a Concelleira comprometeuse a facer actuacións para minimizar os focos  por riba dos 300 Bq/m3, pero negándose a informar das medicións para non xerar alarma entre as/os traballadoras/es afectadas/os.

Logo deste Comité de Saúde Laboral, a CIG fixo consultas xurídicas sobre a lexislación aplicable no territorio español e a resposta foi de que a normativa europea (300 Bq/m3) prevalece sobre a española e que sería de aplicación dende o 6 de febreiro de 2018.

Ademais desta consulta a nosa asesoría xurídica,  o 29 de maio rexistramos unha solicitude na Inspección de Traballo sobre a obrigación que ten o Concello da Coruña de informar ás/ós súas/seus traballadoras/es nas medicións superiores a 300 Bq/m3 . A isto contestáronnos o 5 de xuño que esta competencia pertence ata a data á Xunta de Galicia-Consellería de economía, emprego e industria a quen nos diriximos nunha solicitude o pasado 8 de xuño sen ter resposta ata hoxe.

A 10 de agosto aínda non fomos informados de ningunha obra ou actuación para os centros que superan os 300 Bq/m3 e ao mesmo tempo estanse normalizando estes niveis dende o Concello como adecuados pois nalgúns postos está sendo informadas/os as/os traballadores de que todo está ben, polo que vémonos na obriga de informarmos dos resultados achegados naquel comité de saúde laboral e nunha visita a Casa Paredes:

 • CASA DAS CIENCIAS: por debaixo dos 100 Bq/m3
 • BIBLIOTECA CASA DAS CIENCIAS: por debaixo dos 200 Bq/m3
 • DOMUS: un medidor por riba dos 300 Bq/m3
 • FRANXA: 3 medidores por riba dos 300 Bq/m3
 • PAZO MUNICIPAL: 9 medidores por riba dos 300 Bq/m3 e superando os 600 Bq/m3 en Informática
 • CASA PAREDES: algún medidor por riba dos 600 Bq/m3

 

Este Goberno Municipal é moi recorrente a criticar toda a normativa estatal na que se escuda para non aplicar beneficios ao seu persoal, porén a aplica cando lle interesa, neste caso coa saúde laboral polo medio.

Temos solicitado en distintas Mesas Xerais de Negociación tratar novamente este tema e fomos acusados de ser alarmistas, mentres non  volvamos a abordar este problema, ben a través do Comité de Saúde Laboral ou por orde dun organismo superior, dende a CIG recomendámosvos que se vos é posible manteñades unha ventilación de aire nos vosos centros de traballo.

NÚMERO DE REXISTRO:13919

Ana Filgueiras Espasandín con D.I. XXXXXX con domicilio a efectos de notificación nos locais sindicais da CIG no Concello da Coruña, na miña condición de delegada de prevención deste concello

EXPON

O pasado 7 de febreiro de 2019 no comité extraordinario de seguridade e saúde  acordouse que se nos enviaría o informe da empresa encargada das medicións de gas radón e da proposta de medidas a adoptar.

O 22 de marzo mediante correo electrónico á xefa de servizo  de persoal  reiterouse a petición de que se nos enviase o informe mencionado.

A data de hoxe non recibimos o dito informe.

Por todo o exposto SOLICITO:

Que se nos facilite aos delegados de prevención do Concello da Coruña o informe sobre gas radón arriba mencionado.

 

A Coruña a 12 de abril de 2019

 

 

Fdo. Ana Filgueiras Espasandín

 ALCALDE –PRESIDENTE DO CONCELLO DA CORUÑA

Ana Filgueiras Espasandín con D.I.xxxxxxxx  e con domicilio a efectos de notificación nos locais sindicais da Sección Sindical da CIG no Concello da Coruña (Praza de María Pita S/N- 3ª planta- A Coruña), na súa condición de delegados de prevención do Concello da  Coruña

EXPÓN

O pasado 7 de febreiro de 2019 no comité extraordinario de seguridade e saúde  acordouse que o goberno municipal  nos enviaría aos delegados de prevención o informe elaborado pola empresa encargada das medicións de gas radón e da proposta de medidas a adoptar.

O 22 de marzo mediante correo electrónico á xefa de servizo  de persoal  reiterouse a petición de que se nos enviase o informe mencionado.

O 12 de abril de 2019 reiterouse de novo  a petición de que se nos enviase o informe mencionado mediante escrito presentado no rexistro xeral do Concello da Coruña con nº de rexistro 13919.

A data de hoxe non recibimos o informe mencionado.

O artigo 36.2 apartado b da Lei 31/1995 de 8 de novembro de Prevención de Riscos Laborais establece:

Final del formulario

Artículo 36. Competencias y facultades de los Delegados de Prevención.

 1. En el ejercicio de las competencias atribuidas a los Delegados de Prevención, éstos estarán facultados para:
 2. b) Tener acceso, con las limitaciones previstas en el apartado 4 del artículo 22 de esta Ley, a la información y documentación relativa a las condiciones de trabajo que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones y, en particular, a la prevista en los artículos 18 y 23 de esta Ley. Cuando la información esté sujeta a las limitaciones reseñadas, sólo podrá ser suministrada de manera que se garantice el respeto de la confidencialidad.

Por todo o exposto SOLICITA:

Que se inste ao Concello da Coruña a facilitar a todos os delegados de prevención do Concello da Coruña a copia do informe arriba mencionado tal como foi acordado polo Comité de Seguridade e Saúde  deste Concello e conforme ao establecido no artigo 36 da Lei de Prevención de Riscos Laborais.

 

A Coruña a 6 de maio de 2019

 

 

A/A INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABALLO E SEGURIDADE SOCIAL DA CORUÑA

Deficiencias nos edificios visitados:

 • A carteleira interior e exterior que indica as normas de seguridade para o publico e para o persoal é insuficiente ou inexistente nalgúns casos.
 • So localizamos un único cartel coas normas de seguridade encima da máquina de fichar e, nalgún caso, na entrada de cada planta. De tamaño pequeno, hai que achegarse moito para poder léelo polo que non cumpre a súa función de forma adecuada.
 • Nas distintas dependencias non todas as portas están abertas o que implica ter que tocar as manillas para acceder.
 • Nas oficinas de atención ao público so uns vinilos ou pegadiñas no chan que marcan onde se ten que poñer a xente para que o atendan e outras que ,supoñemos, serán para indicar por onde circular. Estes vinilos ou pegadiñas non levan ningún tipo de texto que indique a súa función e, polo tanto, é moi difícil que o público saiba para que serven.
 • Nalgunhas oficinas de atención ao público non localizamos nin no interior nin no exterior ningún cartel para o público coas normas de acceso, seguridade e espera. Soamente uns  carteis impresos en folios que indican a saída e a entrada, pequenos non compren a súa función.
 • Nalgúns Ascensores: un cartel tamaño pequeno nas portas exteriores dos mesmos que indican que non se use o ascensor que é de uso preferente para persoal sensible. O protocolo municipal indica o seguinte para o uso dos ascensores:      Uso de ascensores prioritario para persoas maiores, con discapacidade ou mobilidade reducida. Hai que garantir en todo  caso a distancia de seguridade de dous metros e , de non ser posible, se utilizará o ascensor de forma individual salvo no caso en que as persoas indicadas necesiten asistencia.”   Os carteis colocados nas portas exteriores son insuficientes, deberían colocarse carteis donde figuren as normas de uso tal cual están indicadas no protocolo en un tamaño suficiente para que sexa suficientemente lexible para o persoal e o público.
 • A falta de indicacións suficientes para o público fai que as colas no exterior para o acceso non sexan suficientemente ordenadas e coa distancia de seguridade suficiente polo que puidemos observar.
 • Nas zonas comúns dos edificios visitados (pasillos, hall, escaleiras, baños…) non hai ningunha carteleria nin indicación por outros sistemas nin no chan nin nas paredes  que indique por donde transitar nin o sentido de circulación para a xente que deba transitar polo interior.
 • Nos baños non hai ningún cartel que indique as normas de uso e seguridade, o aforo máximo do aseo según o seu tamaño e características, nin si son de uso público ou so para o persoal municipal.
 • Detectamos tamén insuficiencia de xel hidroalcohólico nas instalacións visitadas.
 • Non localizamos papeleiras específicas para desbotar os EPIs tras o seu uso (mascarillas, guantes)
 • Os conserxes que filtran o público nas oficinas municipais da franxa e maría pita dispoñen de mascarillas ffp2, non é así para outros conserxes con atención ao público a os que so se lles facilitaron mascarillas cirúrxicas pese a que o protocolo indica que deben levar mascarillas ffp2. Polo tanto o nivel de protección non é o mesmo para todos.
 • Recibimos moitas queixas sobre a calidade das pantallas  faciais facilitadas que , nalgún caso , consisten nun trozo de plástico cunha goma e que se rompen con moita facilidade.

Deficiencias particulares:

MARÍA PITA 20 de maio

-Rexistro:

 • Mamparas demasiado baixas onde hai mesas e que non cobren máis aló de 150cm de altura
 • O pasillo do rexistro é moi estreito, imposible un tránsito fluído. Asemade a primeira hora ante a apertura da porta de saída podería haber temperaturas por debaixo do permitido.

-Conserxería:

 • Dúas das mesas que usan están pegadas sen a suficiente distancia de seguridade nin ningún sistema de separación física (mampara)

Reprografía:

 • O mostrador non ten mampara

URBANISMO 20 de maio

Quen filtra a entrada no rexistro e o garda de seguridade que esta fora na porta do rexistro, debe ser o único persoal destinado a esta función xa que non atopamos a ninguén que filtre a entrada de xente no edificio principal e nesta situación debería establecerse un control.

O garda de seguridade non leva os EPIs axeitados á función que desempeña, o protocolo municipal indica que é de obrigado cumprimento tamén para o persoal de empresas privadas nos edificios municipais.

ESTACIÓN AUTOBUSES 20 de maio

 • Non había papeleiras específicas para as mascarillas
 • Falta de xel hidroalcohólico en licencias (mobilidade)

AGORA 20 de maio

 • Non había papeleiras específicas para as mascarillas.
 • Mamparas de rexistro moi baixas non máis de 150cm.

FORUM 21 de maio

 • Non había papeleiras específicas para as mascarillas
 • As mamparas de rexistro moi baixas cobren ata 147cm.

OFICINA TECNICA INFRAESTRUCUTRAS 21 de maio

 • Na entrada, un xel e un cartaz  advertido de chamar a un teléfono en caso de síntomas como únicas medidas colectivas, centro que aínda que esporadicamente, recibe visitas de empresas, casualmente dúas no tempo da nosa visita.

PARQUE MOVIL 21 de maio

 • Ningún cartaz que evidencie o COVID-19 e escasez de xel hidroalcohólico.

FRANXA 21 de maio

 • Deficiencias similares ás atopadas no resto de edificios municipais que visitamos.