RESUMO MXN EXTRAORDINARIA 25 DE AGOSTO DE 2023

 

ORDE DO DÍA:

1-Modificación puntual da Relación de Posto de Traballo (RPT) do Concello da Coruña.

O 25 de agosto fomos convocados a unha mesa xeral de negociación extraordinaria para tratar unha modificación puntual da RPT. Unha vez máis, a documentación achegada para a realización desta mesa xeral é enviada o día anterior, fora da xornada laboral, e polo tanto, impídesenos unha vez máis o estudo e valoración da mesma antes da negociación.

O documento que se nos presenta para tratar na mxn dista moito, na nosa opinión, de poder considerarse unha modificación “puntual” da RPT, trátese dunha reestructuración de grandes dimensións, que supera a potestade de autoorganización.

Créanse unha boa cantidade de postos de xefaturas de departamento, de sección e tamén de servicio, créanse tamén postos de técnicos superiores pero casi ningún posto de administrativo ou auxiliar administrativo. Ademáis, os postos créanse con valoracións superiores ás dos postos base (agás a do único posto de auxiliar administrativo que se crea, que se fai coa valoración máis baixa) sen que o concelleiro dera explicación ao respecto.

Outro punto a destacar sería a apertura a ser ocupados por persoal doutras administración públicas de varios postos de xefatura de departamento e postos de letrado da asesoría xurídica. Ao ser preguntado pola nosa banda o sr. Lage sobre si non confía na capacidade do persoal municipal para acceder a  estes postos contesta que hai que atraer talento. Parece non preocuparlle coartar a carreira profesinal do persoal municipal.

O certo é que as formas de “atraer talento” deste goberno están sempre vinculadas á discrecionalidade: comisións de servizo sen motivacións nen criterios, un resultado de valoración de memorias no proceso do concurso de difícil explicación técnica, procesos de selección que rematan con prazas desertas e as persoas que o superan con vinculacións políticas e familiares, nomeamentos de tribunais que levantan suspicacias pola procedencia dos seus membros, nomeamentos de persoal eventual alleo á administración e sen experiencia na xestión pública….Está claro que temos unha concepción totalmente distinta no concepto de talento que ten este goberno municipal e esta sección sindical.

A pesar das críticas desta sección sindical, e tamén de CSIF   e de CCOO, e a pesar de que o propio concelleiro reconoceu que a creación de tantos postos de xefatura sin unha estructura debaixo de postos administrativos non ten sentido non considerou cambiar absolutamente nada da proposta de modificación da rpt que presentaron o que evidencia que esta modificación non obedece a criterios técnicos si non a intereses doutro tipo.

Durante á rolda de intervencións pregúntaselle ao señor concelleiro polos seguintes asuntos:

 • Toma de posesión do concurso de traslados: o señor concelleiro non é quen de concretar unha data para este trámite, limítase a dicir que cree que neste último trimestre podería estar resolto. Recordamos que estamos ante un proceso que leva máis de 3 anos de tramitación.
 • Procesos de Estabilización: mesma resposta talentosa, que xa está en marcha e que se resolverá o máis pronto posible e dentro dos prazos legalmente establecidos.
 • RPT: para a nosa sorpresa, manifesta que ve moi complexo que poda rematarse neste mandato… sen concretar os impedimentos dun traballo que para nos era e segue sendo imprescindible. Adianta que a este respecto, a finais do mes de setembro ten intención de volver a reunir ás sección sindicais para facermos unha proposta, sen máis concreción.
 • Privatización de servizos: sinálaselle ao señor concelleiro que hai servizos que están sendo prestado por persoal traballador externo de empresas privadas. É realmente preocupante esta situación tanto pola privatización de servizos públicos coma a cesión ilegais de traballadores. O señor concelleiro di non coñecer esta situación nin os servizos onde isto ocorre: enuméranselle algún dos servizos que temos coñecemento: informática, casas museos, colexios públicos, mercados…

 

A orde do día dos asuntos a tratar nesta MXN foron os seguintes:

  

 1. Aprobación da acta da MXN anterior.

 

A CIG propuxo adiar a aprobación desta acta xa que tiñamos puntualizacións ao respecto que ofrecimos a enviar por correo posteriormente e sometela á sua aprobación na seguinte MXN. O Goberno Municipal non aceptou esta proposta e procedeu á aprobación da acta cos votos a favor das demais seccións sindicais.

 

 1. Aprobación da implantación do réxime transitorio da carreira profesional horizontal

 

Como xa saberedes, a implantación da carreira horizontal foi aprobado. O que non sabedes, é que este foi aprobado coa votación a favor das seccións sindicais UGT, CCOO e CSIF e coa ABSTENCIÓN da CIG. Procedemos a explicarvos o desenvolvemento da negociación e o por qué da nosa decisión.

 

Esta negociación non comezou e finalizou o pasado 31 de marzo. Nin tan sequera comezou hai varios meses cando comezaron os traballos a través de mesas técnicas. Tampouco comezou hai dous anos, coas mobilizacións doutras seccións sindicais que abandonaron sen conseguir o obxectivo da carreira profesional....

 

Esta negociación comezou no 2014, momento no que a CIG solicita por primeira vez negociar a implantación do sistema de Carreira Profesional. Non se atendeu a este requerimento por parte do entonces Goberno Municipal, nin conseguiu tampouco a consideración por parte das demais seccións sindicais, por estar naquel momento negociándose outras modificacións da RPT que afectaban so a un determinado colectivo de traballadores deste concello.

No 2018, conseguimos de novo levar a proposta dun sistema de carreira profesional, chegando incluso a unificar esta proposta co resto de seccións sindicais, tomando como referencia o sistema que do Concello de Santiago de Compostela. Novamente, esta proposta foi desbotada a cambio de acordos de beneficio para unha parte do persoal do concello da Coruña.

Dende entón, a postura da CIG sempre ten sido a de implantar melloras e progresións para TODO O PERSOAL MUNICIPAL, e sempre tentamos que as negociacións tiveran un foco: unha nova valoración de postos de traballos e a implantación dun sistema de carreira profesional, e partir de ahí, a atención das singularidades e problemáticas específicas.

É por este motivo, que cando hai varios meses xorde de novo a posiblidade de ter unha proposta conxunta e unificada co resto das seccións sindicais, tentamos novamente esta proposta de traballo, e conseguimos consensuar unha proposta económica baseada esta vez no Concello de Ferrol. A medida que fomos avanzado nun duro traballo de mesas técnicas, fomos percibindo que o Goberno Municipal mantiña unha idea clara nunha implantación a moitos anos, que para nos, era inaceptable, pero que para os demais, non parecía selo.

E deste xeito, o pasado venres chegamos a unha proposta económica global que cumpría as nosas demandas, pero cunha proposta de implantación a 6 anos que facía que a CIG non puidera estar de acordo. Porque, despois deste relato a realidade é que para o 2028, levaremos esperando xa 14 anos pola carreira profesional, e polo tanto perdendo dereitos e cartos dende entón.

Os sistemas de implantación de carreira que van tendo lugar ao longo do país, demostran que os plazos soen estar en 2 anos (o persoal ao servizo da UDC), 3 anos (acaba de aprobarse o sistema de implantación no Concello de Ribeira), a Xunta de Galicia tamén o regulou en tres anos, o SERGAS en 2 anos... Polo tanto, a implantación neste Concello nun prazo de 6 anos so pode supoñer un éxito por parte do Concelleiro Lage Tuñas, e non para os traballadores.

No transcurso da negociación do pasado venres, e ante a postura totalmente intransixente de non querer mover nin unha coma da proposta do goberno municipal que o señor concelleiro tivo, as catro seccións sindicais decidimos solicitar un receso na MXN para poder retirarnos e debatir conxuntamente a postura dos sindicatos.

Neste receso valoramos diferentes posibilidades de resposta, e a CIG propuxo a posibilidade de que todas as seccións sindicais nos abstiveramos para forzar un cambio de postura do goberno municipal ou que recaera nel a responsabilidade de aprobar unilateralmente a proposta ou retirala da mesa pero esta posibilidade non foi apoiada polo resto das seccións sindicais. O que poderíamos ter conseguido forma parte xa doutra historia que nunca coñeceremos, pero a CIG cre que a loita e unidade neste sentido tivera dado frutos.

É por todo isto, que a CIG decidiu absterse na votación da implantación deste sistema.

En definitiva, a implantación do réxime transitorio da carreira profesional horizontal en termos económicos queda nos mesmos que vos trasladamos na última información LIGAZÓN e implantarase nas seguintes porcentaxes e anualidades:

- 2023: 20%

- 2024: 25%

- 2025: 40 %

- 2026: 65%

- 2027: 85%

- 2028: 100%

 

3-Modificación das bases xerais dos procesos selectivos.

 

Aprobouse a modificación das bases xerais sin ter en conta as alegacións plantexadas na mesa pola CIG  agás a subsanación dun erro de redacción.

 

4-Plan de Formación 2023.

 

Aprobouse o plan de Formación para o ano 2023 por unanimidade, despois de que se aceptara a proposta da CIG de eliminar a autorización das xefaturas de servizo para a solicitude dos cursos do plan de formación municipal, que será sustituída por unha comunicación .

 

5- Oferta de Emprego Público para o ano 2023.

 

 A aprobación de OPE para o ano 2023 quedou pendente de aprobación xa que so nos proporcionaron os datos do total de prazas ofertadas( 85 de quenda libre, 46 de promoción interna), pero non aportaron datos mais específicos da distribución das mesmas.

 

Informousenos da intención de convocar un novo proceso de promoción interna para todas aquelas persoas que non acadaron praza na última convocatoria de promoción do grupo C2 a C1.

 

6-Dación de conta da modificación da xestión dos partes de IT, a raíz da entrada en vigor do Real Decreto 1060/2022, de 27 de decembro.

 

Informousenos de que a raíz da entrada en vigor do Real Decreto 625/2014 de 18 de xullo a partir do 1 de abril será o Instituto Nacional da Seguridade Social o encargado de remitir ao concello os partes médicoss de baixa, conformación e alta. Continuará sendo obrigatorio para o persoal municipal informar ao seu servizo a través dunha chamada telefónica do inicio da situación de incapacidade temporal.

 

 

7- Rolda de Intervencións.

 

 Solicitamos que constase en acta que o acordo do rexime transitorio da carreira profesional é de aplicación tamén ao persoal do IMCE e do Consorcio de Turismo.

Fixemos constar tamén que si non se nos facilitan por escrito esta semana os datos das medicións de gas radón no pazo municipal de Maria Pita que solicitamos por rexistro, a próxima semana presentaremos un escrito na Inspección de Traballo.

 

 

 

 

O pasado 24 de outubro ás 18:55 envíasenos convocatoria de MXN a través de correo electrónico para celebrar o 26 de outubro ás 10.15.

A orde do día que se traslada é a seguinte:

 

1. Aprobación da acta da MXN anterior.

2. Bases xerais dos procesos de estabilización, por concurso e por concurso-oposición, para a redución da temporalidade no emprego público.

3. Modificación puntual da Relación de Postos de Traballo.

4. Ampliación da Oferta de Emprego Público para o ano 2022.

5. Rolda de intervencións.

 

É preciso recordar que esta sección sindical ten unha demanda interposta e pendiente de resolución precisamente pola falta de respecto constante deste Goberno Municipal nas convocatorias das Mesas Xerais de Negociación, convocadas sen a antelación suficiente e sin a documentación precisa para poder preparalas. Adoita o señor Lage a incluir asuntos tan relevantes como modificacións constantes e puntuais da RPT que sempre van na mesma liña, favorecer a uns poucos.

 

A convocatoria desta mesa, foi unha mais convocada con este patrón que tanto gusta a este goberno, e unha vez máis, escondía unha nova modificación puntual da RPT e por este motivo, antes de comezar a mesma, deixámoslle constancia ao señor concelleiro que a Sección Sindical da CIG considera que esta mesa non está convocada en tempo e forma e que polo tanto, non opinaremos nin tomaremos acordos do resto de puntos da orde do día, agás o relativo ás bases de estabilización, xa que é o único que foi traballado e debatido a través de mesas técnicas, e que reservámonos o dereito de levar ao cabo as medidas legais oportunas, unha vez máis.

 

1.- Aprobación da acta da MXN anterior

 

Aprobación por unanimidade

 

2.- Bases xerais dos procesos de estabilización, por concurso e por concurso-oposición, para a redución da temporalidade no emprego público

 

No día anterior á celebración desta MXN, e vendo que na convocatoria remitida da mesma incluían a proposta de bases para os procesos de estabilización, pero co apartado referido aos criterios de desempate en blanco, celebrouse unha Xunta de Persoal na que estivemos todas as seccións sindicais. Todas decidimos que na MXN que se celebraría o día seguinte non poderiamos chegar a aprobar a proposta por carecer de toda a información, e que as someteríamos a debate e información a través dunha asamblea xeral de traballadores temporais do concello nunha convocatoria única de tódalas seccións sindicais.

 

Esta forma de facer sindicalismo, asamblearia, democrática, participativa…. Ao señor Lage non lle gusta, e deu paso a un discurso vitimista no que acusou a CIG de ser a culpable de todos os males, e ao resto de seccións sindicais de acostumar a negociar no seu despacho determinadas cuestión pero non telo avisado desta intención de facer unha asamblea. Rematou cunha atitude chantaxista na que amagou con retirar a proposta de bases que achegaba se non acordábamos nesta sesión a aprobación das mesmas e mantiñamos a nosa intención de non dar a conformidade ás bases ata sometelas a unha asamblea de traballadores.

 

Chegados a este punto, as seccións sindicais solicitamos un receso na MXN para poder reunirnos entre nos e acordar unha posición. Acordamos que non temos problema en aprobar hoxe a proposta que se nos achega, pero que realizaremos igualmente unha asamblea informativa cos traballadores temporais, e que si fose preciso facer algún axuste na proposta de baremación, todavía podería facerse. O Goberno Municipal acepta esta proposta.

 

Ao respecto dos procesos de estabilización que deberán rexerxe por concurso-oposición, na proposta de bases que achega o goberno municipal establece que as condicións dos exercicios se establecerán nas bases específicas. Propoñemos que sexa xa nas bases xerais (tipo de exercicios, nota de corte…), xa que se non haberá que volver a negocialas.

 

O señor concelleiro explica que a intención do goberno municipal é que os procesos de estabilización queden resoltos no primeiro semestre do 2023.

 

 

 

3. Modificación puntual da Relación de Postos de Traballo e 4. Ampliación da Oferta de Emprego Público para o ano 2022Ao respecto destes dous puntos, e tal e como vos adiantabamos ao inicio deste resumo, esta sección sindical non entrou en ningún tipo de valoración nin participou de ningún acordo, a pesar de que outros sindicatos gábanse nos seus resumos de ter chegado a un acordó por uninamidade de tódolos sindicatos.5. Rolda de intervencións.O concelleiro aproveita para informar da suba salarial do 1,5%. Di que tratarán de facela efectiva na nómina de novembro, e con carácter retroactivo.Ao respecto da carreira horizontal volve a facernos o eterno anuncio de comezar cun sistema de traballo a través de mesas técnicas. Recordámoslle ao señor concelleiro que prometeu que este traballo comezaría de seguido á aprobación da modificación da RPT na área de seguridade cidadá.Na mesa solicítaselle sair xa hoxe cunha data para a primeira mesa técnica….pero non quere fixar data. Di que se nos remitará “nos vindeiros días” a proposta de documento sobre o que comezaremos a traballar. A día de hoxe, máis de unha semana despois, este documento todavía non chegou

RESUMO MXN DO 19 DE XULLO DE 2022

 

No día onte, 19 de xullo,  tivo lugar a Mesa Xeral de Negociación que convocou o concelleiro a pasada semana, e que para non perder o costume, puxeron á nosa disposición a documentación relativa aos puntos a tratar con 24 horas de antelación. Esperemos que o xulgado cambie o rumbo destas prácticas abusivas e carentes de toda clase de respecto aos representantes das/os traballadoras/es.

A orde día contiña os seguintes puntos que pasamos a resumirvos:

 

     1.   Aprobación da acta da MXN anterior.

Aprobación por unanimidade.

 

 1. Proceso de estabilización do emprego público.

O concelleiro explica que aprobou a OPE 2022, na que se inclúen as prazas correspondentes aos procesos de estabilización, o pasado 20 de maio, dentro do prazo previsto pola Lei 20/2021, de 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público.

Como xa informaron con anterioridade, volven recordar que os procesos de estabilización das OPE 2017 e 2018 xa foron comunicados no seu día ás persoas interesadas e os correspondentes ás prazas incluídas na OPE 2022 informan que están sendo comunicadas nestes días.

De acordo ao establecido na lei 20/2021, procede aprobar as bases xerais que rexerán os procesos de estabilización, tanto os que se desenvolverán polo sistema de concurso como aos que se levarán a cabo a través do sistema de concurso-oposición.

Informa que nestes intres o servizo de Recursos Humanos está elaborando un borrador de bases xerais de aplicación a todos os procesos, que se complementarán coas específicas relativas a cada unha das convocatorias. O concelleiro propón a creación dunha Mesa Técnica para este asunto que inicie o traballo  a partir do mes de setembro. Ten previsto ter rematadas as bases no mes de novembro de 2022 e facer os procesos de estabilización no 2023, en canto rematen os procesos de promocións internas, OPE libre e concurso.

A CIG explica ao concelleiro que as centras sindicais do país, agás a CSIF que so estivo na primeira das xuntanzas de traballo e non volveu, están a traballar coa FEGAMP nunhas recomendacións sobre as bases dos procesos de estabilización e que este traballo está a piques de rematar e que se remitirá a tódolos concellos para que poida haber homoxeneidade nos procesos que convoquen as distintas entidades locais.

O concelleiro manifesta que terá en conta o documento que achegue a FEGAMP, pero deixa claro que non seguirá a totalidade das mesmas, xa que o concelleiro ten criterio persoal e político propio en certos aspectos, tales como o criterio de desempate: a pesar de que as centrais sindicais comparten por unanimidade o criterio de desempate o de prestar servizos na administración convocante, que hai xa numerosas bases de convocatorias que inclúen este criterio, así como xurisprudencia ao respecto… o concelleiro non comparte este criterio a pesar da excepcionalidade do proceso, nin dende o punto de vista de eficiencia (aproveitar o coñecemento do traballo e da estrutura organizativa dos traballadores que xa están prestando servizos) nin dende o criterio económico (evitar o pago de numerosas indemnizacións con cartos públicos nun momento de gran incerteza económica). O concelleiro non comparte que para os procesos do artigo 2 a fase de oposición non sexa eliminatoria.

 

 1. Iniciación dos traballos de valoración de postos de traballo: RPT.

O Goberno Municipal da conta do estado de traballo coa empresa adxudicataria para a elaboración da RPT, que resultou ser ADECCO. O concello mantivo xa as primeiras reunión coa empresa nas que se constituíron os equipos de traballo e de intercambio de información, para proceder á realización da primeira fase de análise da organización municipal, coa descrición funcional dos servizos, dos departamentos e das unidades administrativas, así como unha análise dos postos de traballo, o cal permitirá ter unha visión dos mesmos e dos/as empregados/as que os ocupan. O concelleiro propón manter un primeiro encontro entre a empresa e as seccións sindicais, que en principio establécese que poida ter lugar no mes de setembro.

A CIG recórdalle ao señor concelleiro que ten un compromiso para que o método de valoración da RPT sexa consensuado nunha MXN e non imposto pola empresa.

Existe un prazo de execución no contrato coa empresa de 11 meses, e todos concordamos en que será moi difícil que poida ter o traballo rematado nese tempo.

O señor Lage deixa claro que a nova RPT, no caso de que chegue a rematarse, non solucionará os problemas retributivos xerais xa que non suporá un incremento notable da masa salarial, nin melloras retributivas en termos xeral…

 

 1. Dación de conta do estado dos procesos selectivos do período 2022-2023.

O concelleiro da conta a través dun documento elaborado polo servizo de Persoal do estado dos diferentes procesos de selección das OEP acumuladas tanto de procesos de libre concorrencia, promoción interna e concurso de traslados.

Ao respecto do concurso de traslados o concelleiro informa que a partir de setembro comezará a fase de lectura de memorias.

Ao respecto do resto de procesos prevese rematar coa promoción interna e procesos de libre concorrencia das OEP acumuladas, ao longo do 2023. Se dera tempo, incluso comezaríase cos procesos de selección da OEP do 2022.

 

 1. Carreira horizontal

Propón iniciar traballos para a elaboración dun regulamento a través de Mesas Técnicas coas seccións sindicais a partir do mes de setembro. Cabe recordar que o compromiso do Goberno Municipal foi abordar unha segunda fase de melloras para o resto de persoal, despois de ter abordado por separado as relativas á área de Seguridade Cidadá, a partir do mes de xuño de 2022… e como pronto xa recoñece que comezaremos a traballar nesas melloras (que o señor concelleiro limita á carreira horizontal) a partir de setembro de 2022.

Non é claro cos tempos, nin cos prazos, nin co alcance. Recoñece por un lado que non cre que quede resolto neste mandato, pero por outra parte di que ao mellor parcialmente, pero por outro lado di que cre que sería mellor abordar a carreira horizontal na nova RPT…. Non hai claridade nin transparencia.

Encantaríanos que en temas tan relevantes e igualadores como unha valoración de postos de traballo e a carreira horizontal do persoal municipal, mostrara a mesma claridade e contundencia coa que falou por,  exemplo, do criterio de desempate nos procesos de estabilización, ou na determinación persoal de que na nova RPT as xefaturas de servizos sexan, exclusivamente, de libre designación….

¿Os motivos de por que é claro nuns asuntos que afectan a uns poucos e non nos que afectan a todos? Seguro que despois de ler este resumo vos mesmos chegades a interesantes conclusións ao respecto desta pregunta.

 

 

 

Agardamos que esta información fose do voso interese. Recordade que podedes contactarnos a través do noso correo Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo., na nosa extensión 10141 e acceder á toda información a través na nosa páxina web www.cigconcelloacoruna.com

Diante dos comentarios que os sindicatos Ugt e Csif  fan sobre a non comparecencia na MXN do pasado xoves  25 de febreiro , para aclarar as causas da nosa incomparecencia imos facer un relato cronolóxico dos feitos.

 1. O martes 23 ás 15:32 horas ( fora do horario laboral e na CIG non temos delegados con Especial Dedicación ED, outros si) chega a caixa do correo da CIG un correo polo que se nos convoca a unha mesa de negociación para o xoves 25 ás 9:30 horas.

Este correo conten unha acta anterior, a proposta de Plan de Formación e a seguinte  Orde do día :

 1. Aprobación da acta da sesión anterior.
 2. Plan de Formación 2022.
 3. Modificación do sistema da quenda de noite da Policía Local.
 4. Modificacións puntuais da RPT e das súas Normas de xestión.
 5. Rogos e preguntas

     

       2. O mércores 24 ás 9:31 horas enviamos un correo no que avisamos que a convocatoria non foi feita en tempo e forma e solicitamos que se adíe a mesa para que de tempo a estudar a documentación que aínda non fora achegada. Este correo non obtivo resposta.

       O mesmo día 24 o Xefe de Servizo de RRHH envía ás 15:42 Horas, por segunda vez fora da xornada laboral,  unha nova acta da sesión anterior, para substituír a que enviou co primeiro correo do dia 23 por que contiña erros.

       Ás 18:20 horas, outra vez fora da xornada laboral o Xefe de Servizo de RRHH envía a documentación relativa á modificación da quenda de noite da policía e ás modificacións puntuais da RPT e das Normas de Xestión.

 1. O dia 25 as 8:49 rexistramos un documento solicitando a anulación da mesa que se tiña convocada para as 9:30.
 2. A CIG decidiu non acudir a esa mesa polo noso propio sentido da responsabilidade, que nos impide tomar decisións sobre asuntos que afectan ao persoal municipal sen estudalos previamente, a outros lles da igual con tal de que se aprobe o que lles interesa, porque parécenos que se lles está tomando o pelo aos empregados municipais, ao enviarlle aos seus representantes unha documentación deste calado a 15 horas da reunión, noite incluída e fixémolo así por que consideramos que a lexislación nos avala , e o Goberno Municipal debe pensar o mesmo, xa que, coa mesma motivación, adiou a mesa convocada para o 3 de marzo e pasouna para o día 4. Habería que preguntarse por que a totalidade das comunicacións sobre esta convocatoria foron realizadas fora da xornada laboral
 3. Ao final o que podería terse solucionado retrasando un día a mesa de negociación terá que resolvelo o xulgado do contencioso e para o resto dos sindicatos a CIG seguirá sendo a culpable.

Sobre o resto das opinións vertidas por estes sindicatos nas súas notas informativas sobre que non facemos nada que torpedeamos todo, que os nosos afiliados deberían buscarse outro sindicato, que somos malos malísimos, pois iso, sen comentarios

 

REUNIÓN DA MESA DE NEGOCIACIÓN DO CONCELLO DA CORUÑA DO DIA 30 DE NOVEMBRO DO 2021

Instrución sobre teletraballo: Aprobouse por unanimidade a instrución sobre a prestación de servizos na modalidade de teletraballo no que se recolle, entre outras cousas:

Poderá prestarse ata un máximo do 40% da xornada semanal nesta modalidade, un 20% menos que na administración do estado.

Deberá establecerse na RPT que postos son susceptibles de ser exercidos en teletraballo

O concello proporcionará o equipamento informático necesario (por razóns orzamentarias durante un período transitorio , sen determinar,serán as persoas solicitantes as que deben achegar os medios informáticos) e mirarán como compensar os gastos do teletraballo.

O espazo de traballo deberá cumprir coa normativa vixente en materia de prevención de riscos laborais


A mesa xeral de negociación do día de hoxe será recordada como a do dia en que os traballadores en activo expulsaron aos seus compañeiros pensionistas e xubilados do ámbito de aplicación do Regulamento de Axudas Sociais do concello da Coruña, compañeiros xubilados que durante a súa vida laboral non tiveron ningún inconveniente en compartir unha parte do seu salario cos cónxuxes e fillos do resto dos empregados. Hoxe, cando xa non se poden defender, foron apartados do último vinculo que os unía a esta administración co único obxectivo de saciar a avaricia de algúns e engordar o ego de outros.

Pero a expulsión de pensionistas e xubilados, presentes e futuros, deste regulamento non foi o único cambio radical que sufriu o regulamento de axudas xa que tamén se modificaron as táboas para determinar o porcentaxe do gasto suxeito a axuda beneficiando con este cambio ás unidades familiares con mais ingresos, e se lle dará validez aos informes dos médicos privados para xustificar a necesidade dos gastos,

Dende o principio da negociación deste regulamento UGT estivo de acordo con estes cambios mostrándose en contra CSIF CCOO e CIG, hoxe á hora de votar os representantes da CSIF cambiaron o seu sentido do voto e avalaron este cambio. A explicación do cambio fíxose clara ao tratar o punto seguinte da orde do día.

O concelleiro informounos que quedara deserto o concurso da Relación de Postos de Traballo e para compensar que xa non dará tempo nesta lexislatura de rematar a nova valoración de postos ía abordar por fases a mellora de factores de carácter retributivo para compensar, a saber:

 • Executar os acordos retributivos dos “corpos especiais”, policías e bombeiros, ( UGT dixo que se tería que incluír a protección civil).

 • Administración xeral

A primeira parte negociaríase no primeiro trimestre do vindeiro ano e a segunda parte no trimestre seguinte. Si tomamos como exemplo o tempo que lles leva executar a sentenza das comisións de servizo ou a realización dos concursos, é facil que non se poida aplicar nesta lexislatura .

A CIG manifestou que , como sempre sostivo, e como a maioría das seccións sindicais mantiveron nas distintas xuntas de persoal celebradas en meses anteriores, se debería empezar por aquilo que afectara ao maior número de empregados como era a carreira profesional que afectaba á totalidade do persoal. Debedes saber que a Sección Sindical da CIG nesta mesa de negociación foi a única que mantivo a súa postura, como non podía ser doutro xeito.

Lembrouse unha vella petición da totalidade dos sindicatos que é a de incluír no especifico a produtividade mensual.

O concelleiro dixo que ía empezar polo que xa estaba practicamente resolto e que non ía cambiar a súa orde proposta.

Dende a CIG pedímoslle ao concelleiro que fixera de vez o da perigosidade e o da produtividade e logo nos puxeramos xa coa carreira profesional, esta non é a súa prioridade. Saberemos si esta proposta, conseguida como moeda de cambio, ten resultados prácticos cando vexamos os orzamentos deste concello para o 2022.

Para rematar falou o concelleiro de que ían facer promoción do A2 ao A1 en Bibliotecas e unhas promocións en Bombeiros e que para o ano que ven se sacarían á OPE tódalas vacantes que se produzan este ano.


Non entendemos como un goberno que se define como socialista pode desentenderse dos xubilados, adoptar medidas de cómputo que benefician aos que mais cobran, promocionar a educación infantil privada ou equiparar os intereses da medicina privada cos servizos públicos de saúde.

Estase a producir neste concello unha Baltarización da xestión do persoal, ao mais puro estilo ourensán, repártense postos e retribucións en comisións de servizo en contra dos intereses da propia administración ( rotación excesiva deste persoal que lle impide desenvolver os postos do xeito mais eficaz) ou repartindo produtividades con xustificacións espurias. O mais grave disto e que algúns dos que debería defender os intereses da totalidade dos empregados son beneficiarios deste sistema.

Convocará a señora alcaldesa aos compañeiros que se xubilaron este ano para agradecerlles os servizos prestados antes de darlles unha...............................

Neste momento de incremento dos contaxios polo Covid non atopamos explicación a convocatoria realizada pola señora alcaldesa para realizar un ágape con +-1500 posibles asistentes coas consecuencias que un brote nese contexto suporían para o funcionamento do concello. Gustaríanos moito neste asunto coñecer a opinión dalgún dos colectivos que durante a primeira fase da pandemia fartáronse de falar de grupos burbulla, de evitar contactos nos solapes, medidas de protección individual..................

ORDE DO DÍA

 1. Aprobación das actas das MXN anteriores.
 2. Modificación da Instrución 4/2017, de listaxes de agarda.
 3. Instrución sobre teletraballo.
 4. Instrución reguladora do Fondo de Acción Social do persoal do Concello da Coruña.
 5. Dación de conta do estado de tramitación da valoración dos postos de traballo, elaboración da nova RPT e normas de xestión. Carreira horizontal dos/das empregados/as municipais.
 6. Rogos e preguntas.

 

 1. Apróbanse as actas das sesións de 27 de maio de 2021 e de 7 de xullo de 2021.
 2. Modificación da Instrucción 4/2017, de listaxes de agarda

Apróbanse duas modificacións xa tratadas na comisión de seguimento das listaxes de agarda, concretamente:

Engádese o apartado 9 ao artigo 2 que permite adiar os novos nomeamentos por un prazo non superior a un mes,(este prazo dun mes foi a proposta da CIG xa que a proposta inicial do goberno municipal na comisión de seguimento so contemplaba un prazo prudencial sin concretar)para non perxudicar o funcionamento dos servizos.

Apróbase unha modificación proposta pola sección sindical da CIG, engadindo un artigo 4-bis que permite que as persoas que teñan un nomeamento a  tempo parcial poidan ser chamadas para un nomeamento a tempo completo como unha mellora de emprego.

 1. Instrución sobre teletraballo

O concelleiro de persoal fai unha exposición sobre os puntos principais do borrador da instrucción de teletraballo que nos entregaron e, a continuación unha rolda de intervencións de todas as seccións sindicais.

Dende a CIG  manifestamos o noso desacordo con varias cuestións desta Instrucción, entre outras: os gastos derivados do teletraballo a cargo dos empregados, a falta dunha avaliación directa por parte do servizo de prevención de riscos do concello, a non esixencia de motivación para a revogación ou modificación da autorización de teletraballo concedida, os criterios de preferencia, a persoa supervisora da actividade en teletraballo etc

Dada a insuficiente antelación con que nos foi entregada a documentación (o dia anterior ás 20:30 horas) non foi posible analizala en profundidade e acordamos enviar as nosas achegas por escrito para analizalas despois nunha mesa técnica.

 1. Instrución reguladora do Fondo de Acción Social do persoal do Concello da Coruña

O borrador desta Instrucción foinos entregado, xunto  co de teletraballo, o día anterior a última hora da tarde. Espuxemos na mesa a nosa protesta pola falta de tempo para analizar o documento e, ao igual que con anterior, faremos as nosa achegas por escrito para tratalas nunha mesa técnica posterior.

Nunha primeira lectura xa vos podemos dicir que o goberno municipal plantexa modificacións de moito calado que cambian completamente o enfoque existente ata o momento para as axudas económicas e coas que estamos en total desacordo.

Entre as modificacións que propoñen estaría a exclusión do persoal xubilado do concello do ámbito de aplicación deste regulamento, cuestión na que estamos totalmente en contra e así o fixemos saber na mesa.

Analizaremos o documento en profundidade e faremos as nosas achegas, xa que as modificacións importantes non se limitan so ao persoal xubilado, hai mais modificacións sustanciais.

 1.  Dación de conta do estado de tramitación da valoración dos postos de traballo, elaboración da nova RPT e normas de xestión. Carreira horizontal dos/das empregados/as municipais.

Informasenos da licitación dun contrato para a contratación da analise e elaboración dunha nova RPT  e o señor concelleiro de persoal ofrécenos a posibilidade á representación sindical de participar activamente no proceso de elaboración da RPT.

Recordámosvos que a CIG xa puxera como condición para participar na elaboración dunha nova RPT que o método de valoración fose negociado, e, si é así, a nosa sección sindical participará activamente nesta negociación.

 1. Rogos e preguntas

Neste punto informáronnos de que o goberno municipal ten intención de executar todos os procesos selectivos xa ofertados, comenzando polas promocións internas, despois as prazas de turno libre e, por último, os procesos de estabilización.

Tamén nos  confirmaron novamente que as probas dos procesos de promoción interna actualmente en tramitación (bombeiros, administrativos e auxiliares administrativos) terán lugar antes de fin de ano.

 

1.- APROBACIÓN DA ACTA ANTERIOR

Non se pode proceder a aprobación da acta xa que foi enviada horas antes do inicio da mesa de negociación, sen marxe para poder facer un estudio e análise. Nunha rápida lectura aprécianse erros que fan imposible a súa aprobación, como por exemplo, que di que o presidente da mesa (o señor Concelleiro) procede a levantar a mesma na súa finalización. Hai que recordar que o señor Lage ausentouse na mesa xusto no momento en que daba comezo a rolda de intervencións. Ou que cando fala de dar conta da aprobación do regulamento de licenzas, permisos e vacacións se recolla que se aproba por unanimidade, isto xa fora aprobado no seu día, era un punto so informativo. Adíase a aprobación da acta á seguinte mesa xeral de negociación e trasládasenos que tentarán enviar as actas con máis antelación.

2.- MODIFICACIÓN INSTRUCCIÓN LISTAS DE AGARDA

Achégase unha proposta consensuada na última Comisión de seguimento das listas de agarda, mais bótase en falta un punto que tamén foi consensuado con todas as seccións sindicais, que é o relativo aos traballadores que están contratados a tempo parcial, para que poidan ser tidos en conta para posibles melloras de emprego, xa que era algo que a actual instrución non contemplaba tal e como estaba redactado.

O xefe de servizo de persoal manifesta que non considerou que esa proposta fose acordada e que por iso non se incluíu. O concelleiro comprométese a que se convocará á maior brevidade posible de novo a Comisión de Seguimento das Listaxes de a garda para acordar esta modificación e trasladala de novo á seguinte Mesa Xeral de Negociación para a súa aprobación. Acórdase á aprobación da proposta de modificación que achegan hoxe.

3.- BASES PROCESOS SELECTIVOS E PROMOCIÓN INTERNA

O concelleiro da conta do anuncio inmediato de varios procesos de promoción interna demandados dende hai tempo. As convocatorias sairán ao longo deste mes de xullo, e que a intención é que estean finalizados antes do remate de ano:

                - 121 prazas de administración xeral (c2 a c1)

                - 91 prazas de bombeiros (c2 a c1)

                - 8 prazas de subalternos a c1

4.- INSTRUCCIÓN DE VACACIÓNS, LICENZAS E PERMISOS

O señor concelleiro da conta de que a súa publicación será inminente no BOP nos vindeiros días.

En realidade comprobamos que a publicación foi xusto ao día seguinte da MXN e que A Voz de Galicia, unha vez mais e sen que nos sorprenda, fai unha publicación totalmente tendenciosa cunha finalidade máis que cuestionable. O señor concelleiro falou durante a MXN de iniciar procesos de diálogo social e negociación "sen pistolas" enriba da mesa e sen obxectivos ocultos. Xulgade por vos mesmos quen está incumprindo esta vontade.

Esta sección sindical considera que a nova da Voz de Galicia non contribúe a favorecer ese "bo clima" ao que o señor concelleiro dedicou máis dunha hora de discurso na súa intervención durante a MXN.

5.- DIÁLOGO SOCIAL

O señor concelleiro solicita que as distintas seccións sindicais expresen as súas propostas e prioridades e que en base a iso o goberno municipal formulará unha proposta.

CSIF: remite aos puntos que se consensuaron na Xunta de Persoal. O señor concelleiro quere que cada sindicato exprese os seus particulares nesta mesa. Os asuntos e prioridades da CSIF son:

                - Carreira Horizontal: polo menos o referido ao regulamento da mesma, entendendo que os prazos para executala van depender da situación económica.

                - Nova RPT

                - Modificación das actuais normas de xestión mentres non se elabore a nova RPT

UGT

                - Tele traballo

                -Nova RPT: considera que é necesario facelo antes que a carreira profesional

                - Plan de Pensións

CIG: sinalamos que as propostas e prioridades desta sección sindical son as que afecten e beneficien ao maior número de empregados/as. Polo tanto a nosa proposta é:

                - RPT

                - Carreira Profesional

                - Novo regulamento das axudas de fondo social para empregados do concello

                - Regulamento do Tele traballo

CCOO

                - Nova RPT e VPT

                - Carreira profesional

                - Tele traballo

                - Estabilización do persoal temporal

Escoitadas todas estas propostas o señor Concelleiro comeza un discurso de máis dunha hora no que adianta unha situación económica moi dificultosa e na que avanza, unha vez máis, que debido a isto moitas melloras para os empregados municipais non poderán ser levadas ao cabo, falou tamén de que a falla de persoal non se resolvía cos procesos de estabilización  ao que  A CIG recórdalle que algúns sindicatos e o Goberno do Estado acaban de asinar un acordo no que se mantén a taxa de reposición  e que os empregados públicos non poden estar pagando permanente as crises económicas. Ao respecto das propostas que fixeron as distintas seccións sindicais, resume:

 • Comezo do expediente administrativo para a elaboración dunha nova RPT: anuncia que no día de hoxe da comezo a tramitación.
 • Proposta de concursos: o señor concelleiro fai a proposta de que se celebren entre o terceiro e cuarto ano dende que se teña feito o anterior. Hai que recordar que isto non se corresponde co establecido no acordo marco, que falaba de celebración de concursos cada 18 meses.
 • Proposta do regulamento das axudas de fondo social para o persoal do concello: parécelle boa esta proposta e non ve inconvenientes  para retomar de novo este traballo.
 • Proposta do regulamento do tele traballo: móstrase a favor. Dende o servizo de persoal xa enviaran unha proposta de regulamento que estaba pendente de traballarse, mais o concelleiro anuncia que remitira una nova proposta.
 • Proposta para retomar as aportacións ao plan de pensións: dálle o visto e prace.

A proposta para o diálogo social que fai o señor concelleiro resúmese en establecer o traballo e negociación colectiva en dous planos:

- Plano regulamentario: que se traballará a través de mesas técnicas de diferentes temáticas (regulamento das axudas de fondos social, tele traballo, normas de xestión....) e que unha vez que se consensúe o traballo destas mesas daráselle traslado de eses asuntos á MXN para a súa aprobación

- Plano económico: negociacións amplas con efectos económicos nas que se tratará, entre outras cuestións: RPT e VPT, carreira horizontal......

Ao respecto dos procesos de estabilización o señor Concelleiro anuncia unha nova intención, que é que de aquí ao final do seu mandato se convoquen o 80% das prazas ofertadas tanto de promoción interna, libre e estabilización.

A CIG neste punto solicita que os procesos relativos á estabilización sexan os últimos en executarse, tendo en conta que ante a modificación do EBEP e ao considerar que non se axusta aos ditames europeos no que se refire á sanción polo abuso, é posible que se presenten recursos. Ademais, executar estas prazas de forma rápida pode dar lugar a que se incorporen a estes postos persoas sen experiencia que incidirían sobre os problemas que están causando a falta de persoal. O señor concelleiro di que o Goberno si vai convocar estes postos, mais concorda en que non teñen por que ser os primeiros en convocarse. Empraza a que primeiro hai que negociar a transposición do novo Real Decreto.

O señor concelleiro empraza ás seccións sindicais ao 14 de setembro para iniciar este proceso de negociación no que proporá un calendario de traballo.

6.- ROLDA DE INTERVENCIÓNS

CC.OO: solicita que tamén se faga un calendario para os procesos de selección. Pregunta pola falta de oferta de prazas de subalternos e preguntan se pode responder a un intento de privatización. O goberno di que non, que non hai ningunha intención de privatizar.

CIG: Propoñemos non esperar ao 14 de setembro para iniciar o proceso de diálogo social e ofrecemonos para comezar de xeito inmediato.

Ao respecto da elaboración da nova RPT, somos conscientes de que non é doado nun concello cas dimensións do da Coruña, sobre todo se hai vontade de agrupar ou de singularizar postos. Recordámoslle ao señor concelleiro que ten un compromiso de negociar o método de valoración e que non vai ser imposto pola empresa

CSIF: pregunta por prazos concretos para a licitación da elaboración da nova RPT. O concelleiro da como referencia os prazos actuais: expedientes que se iniciaron no mes de maio-abril, estanse resolvendo na mesa de contratación deste mes de xullo. A CSIF fai mención ao chamamento para a concentración de persoal municipal que teñen convocada para mañá, e manifestan que a pesar da vontade amosada hoxe para a negociación, van a mantela.

UGT: solicita que o concelleiro inclúa do plano regulamentario da negociación o relativo á reactivación das aportacións ao plan de pensións. O goberno di que formará parte da negociación global, pero no como algo prioritario. Solicita de novo a prioridade do tele traballo.

 

Aquí podedes consultar o ACORDADO

LIGAZÓN

 1. Aprobación da acta anterior.
 2. Nomeamento de vogais para comisión de valoración o C.E. 1/19.
 3. Ratificación informe recursos axudas económicas.
 4. Funcionamento da XP.
 5. Solicitude de equipos informáticos portátiles para as Seccións Sindicais.
 6. Consensuar as medidas de presión ante a falta de negociación do Goberno Municipal.
 7. Solicitude de rectificación das manifestacións do Xefe da Policía Local sobre do uso das horas sindicais feito por unha delegada.
 8. Rolda de Intervencións
 1. Houbo discrepancias sobre o que cada sección sindical trasladou no pasado pleno, debido a que a gravación dese día borrouse, queda pendente a súa aprobación.
 2. Ante o ninguneo que se está a facer por parte do goberno municipal ,non so cas propostas que por acordo debería facer a Xunta de Persoal para os tribunais deste concello, si non tamén polas inxerencias en órganos alleos a este concello, decidimos por unanimidade non facer propostas a esta petición.
 3. Non ratificamos o informe de recurso de axudas económicas porque o secretario non as enviou ao resto de delegados/as
 4. Dende a CIG queixámonos do papel do secretario da Xunta de Persoal, ao perder gravacións ou non gardar as medidas de custodia que se lle supón, asemade criticamos que a Presidenta da Xunta de Persoal non dera amparo a unhas compañeiras de servizos socias ante unha petición concreta. Dende a nosa sección sindical non atisbamos autocrítica ante as exposición dos feitos.
 5. CCOO solicitou equipos informáticos para realizar labores sindicais por teletraballo, a CIG posicionouse en contra desta petición, co argumento de que sería difícil explicarlle ao persoal municipal que non conta cos medios informáticos facilitados polo concello e si aos sindicatos.
 6. Dende a CIG congratulámosnos de que por fin a CSIF DEFENDA A APLICACIÓN DA INVERSION DA PERIGOSIDADE E A IMPLEMENTACIÓN DA CARREIRA HORIZONTAL, VELLAS propostas da CIG, LIGAZON 2014 CARREIRA PROFESIONALLIGAZON 2015 PERIGOSIDADE pero polas que fomos duramente criticados no 2018 POR ESTE MESMO SINDICATO    co argumento que queríamos beneficiar a outros colectivos APROVEITANDONOS DAS REINVINDICACIÓNS DOS POLICIAS. No debate sobre a falta de negociación a que nos ten acostumados o Concelleiro de Persoal, Economía e Facenda,  aprobamos POR UNANIMIDADE solicitarlle unha reunión con carácter de urxencia á Alcaldesa antes do día 7 de xullo, DESPOIS DECIDIREMOS AS MEDIDAS  E O CAMIÑO A SEGUIR.
 7. Dende a CIG manifestamos que as declaracións que fixo o responsable do Corpo da PL foron de mal gusto, pero evitamos pronunciarnos, XA QUE A VALORACIÓN DO USO DAS HORAS SINDICAIS DEBE FACELA O SEU PROPIO SINDICATO QUE TEN MEDIOS MAIS QUE SUFICIENTES PARA DEFENDELA, TAMPOUCO OPINAMOS SOBRE O FEITO DE QUE ALGUNS/HAS DELEGADOS/AS , A PESAR DE TERSE PRONUNCIADO AS SUAS ORGANIZACIÓNS OU ELES MESMOS EN CONTRA DAS COMISIÓNS DE SERVIZOS NON DUDEN EN ACEPTAR UN NOMEAMENTO DESTE TENOR PARA O SEU PROPIO.
 8. Dende a CIG preguntamos o estado da reclamación da productividade anual para xubilados, reclamación que vai a costa dos fondos da Xunta de Persoal, a Presidenta da XP contestou que preguntaría a persoa ca que contactamos para facer unha primeira fronte xudicial cara a que se recoñecera no futuro a todo o persoal municipal.

ACORDO CCOO, UGT E CSIF LIGAZÓN SOBRE a proposta de modificación do EBEP que penaliza dobremente o persoal vítima do abuso da temporalidade.