José María Calatayud Sánchez co DI XXXXXXX e enderezo para os efectos de notificación no Pazo de María Pita, locais sindicais da CIG, na súa condición de secretario da sección sindical da CIG no concello da Coruña

 

MANIFESTA:

 

Temos constancia de que a chave do armeiro de cada policía local, donde se gardan as armas da policía local, sirve para abrir mais dun armeiro, co que non se pode saber quen accede a cada arma regulamentaria.

 

POLO EXPOSTO SOLICITA:

 

Se proceda a cambiar as fechaduras de todos os armeiros do cuartel da policía local do Concello da Coruña de tal xeito que se garanta que cada policía local so ten acceso ao seu armeiro e a ningún outro.

 

A Coruña a 30 de novembro de 2022

 

 

SRA.ALCALDESA DO CONCELLO DA CORUÑA