Ana Filgueiras Espasandín con D.I.XXXXXXXX e domicilio para os efectos de

notificacións nos locais sindicais da CIG, pazo municipal de María Pita, praza de María

Pita S/N-3ª pranta, C.P. 15001- A Coruña, como delegada de prevención do Concello da

Coruña

 

EXPON:

O día 14 de novembro de 2022 solicitei mediante escrito no rexistro xeral do Concello da Coruña con código de asento RMPE161UJ7, como delegada de prevención do Concello da Coruña, a convocatoria de sesión ordinaria do Comité de Seguridade e Saúde do Concello da Coruña (adxúntase copia).

 

O día 25 de novembro de 2022 a secretaria do Comité Seguridade e Saúde solicita aos membros do CSS, via correo electrónico (adxúntase copia):” se lles insta para que, antes do día 2 de decembro, comuniquen ó Departamento de Saúde Laboral e Prevención de Riscos Laborais os temas que consideren de interese para a súa inclusión na Orde do día da vindeira convocatoria.”

 

O día 2 de febreiro de 2023 reitero, mediante escrito presentado no Rexistro Xeral do Concello da Coruña con código de asento RMPE17060S, a solicitude de convocatoria de sesión ordinaria do Comité de Seguridade e Saúde do Concello da Coruña (adxúntase copia)

 

data de presentación deste escrito non foi convocada a sesión ordinaria do Comité de Seguridade e Saúde do Concello da Coruña, incumprindo o establecido no artigo 38.3 da Lei 31/1995 de 8 de novembro de Prevención de Riscos Laborais.

 

Nos últimos anos o Concello da Coruña ven incumprindo a periodicidade de tres meses establecida no artigo 38.3 da Lei 31/1995 de Prevención de Riscos Laborais de 8 de novembro para a convocatoria do Comité de Seguridade e Saúde.

 

POLO EXPOSTO,SOLICITA:

Se comprobe pola  Inspección Provincial de Traballo e Seguridade Social de A Coruña o arriba exposto e se faga cumplir o establecido no artigo 38.3 da Lei 31/1995 de Prevención de Riscos Laborais requerindo ao Concello da Coruña para que convoque a sesión ordinaria do Comité de Seguridade e Saúde do Concello da Coruña.

 

A Coruña a 24 de febreiro de 2023

 

 

A/A INSPECCION PROVINCIAL DE TRABALLO E SEGURIDADE SOCIAL DE A CORUÑA