AO COIDADO DA ALCALDESA DO CONCELLO DA CORUÑA

 

Por medio deste escrito, ao abeiro do previsto no artigo 123 e seguintes da Lei 39/2015, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, -no sucesivoLPAC-, interpoño RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN contra acordo de modificación da Instrución de xestión das situacións da Incapacidade Temporal do Concello da, publicada no BOP n.º 73 do 18 de abril de 2023, elo consonte os seguintes, MOTIVOS

 

- No ANEXO do Acordo se din que:

“...en cumprimento do apartado 4, implantarase neste concello un plan de control do absentismo que será obxecto de difusión pública, a través do portal de transparencia.

No devandito portal publicaranse semestralmente os datos de absentismo clasificadospola súa causa, a tal obxecto realizarase unha base de datos separada para continxencias comúns e profesionais na que queden reflectidos os días de traballo perdidos por cada traballador que cause baixa médica, ademais dos seguintes datos: servizo ao que pertence, unidade organizativa, tipo de relación laboral con este concello, tipo de continxencia, sexo e idade.

 

Con esta difusión pública, ainda que non figue o nome do traballador/a, estaríase perfectamente identificando co resto de datos publicados : SERVIZO,UNIDADE ORGANIZATIVA,TIPO DE RELACION LABORAL, SEXO, IDADE, CONTINXENCIA …

Esta Sección Sindical DENUNCIA a NULIDADE de esta publicación, e insta a que se deixe sin efecto :

 

1º.- A protección das persoas físicas en relación co tratamento de datos persoais é un dereito fundamental recoñecido nos artigos 18.4 da Constitución española, 8.1 da Carta dos Dereitos Fundamentais da Unión Europea e o 16.1 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea .

 

2º.- A utilización dos datos para unha finalidade que non sexa compatible coa finalidade para a cal foron recollidos, sen contar co consentimento do/a afectado/a, ou cunha base legal para iso vulnera a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais.

 

3º.- O dereito á protección de datos ampara á todos os afectados fronte ao «tratamento» dos mesmos, tal e como se define no art. 4.2 do RGPD.

 

4º.- A lexislación de protección de datos é de aplicación ao tratamento de datos efectuado por un empregador respecto das persoas traballadoras, sen prexuízo de que o art. 88 do RGPD permita ademaís que, mediante disposicións legais ou convenios colectivos, que se establezcan «normas máis específicas» coa finalidade de ofrecer unha mellor e máis adaptada protección do dereito á protección de datos no campo das relacions laborais.

5º.- A empresa – neste caso o Concello da Coruña - debe informar sempre aos traballadores sobre os novos tratamentos dos seus datos persoais que decida realizar con carácter posterior ao nacemento da relación laboral.

 

O RGPD e a LOPDGDD inclúen o deber de seguridade das empresas, respeto a seus empregados/as, xunto co deber de segredo, dentro dos principios da protección de datos.

 

«Os datos persoais serán tratados de tal maneira que se garanta unha seguridadeadecuada dos datos persoais, incluída a protección contra o tratamento non autorizado ou ilícito e contra a súa perda, destrución ou dano accidental, mediante a aplicación de medidas técnicas ou organizativas apropiadas («integridade e confidencialidade»)»  (art.5.1.f) do RGPD

 

Por todas, nos remitimos a SSTC 66/1995, reproducindo o fundamento xurídico 5º.:

‘‘…Mediante la creación de la base de datos ahora discutida parece perseguirse un control más eficaz del absentismo laboral, según las facultades que al efecto reconoce al empresario la legislación vigente. En este sentido, loprimero que conviene advertir es que entre dichas facultades no figura la de proceder al almacenamiento en soporte informático de los datos atinentes a la salud de los trabajadores -y en concreto del diagnóstico médico prescindiendo del consentimiento de éstos. Por otra parte,  y con independencia de ello, lo verdaderamente relevante es que la medida adoptada por la empresa, sometida a los cánones establecidos para comprobar si una medida restrictiva de un derecho fundamental supera el juicio de proporcionalidad, no reviste la consideración de solución idónea, necesaria y proporcionada para la consecución del fin, en este caso, el control del absentismo laboral; no se trata de medida de suyo ponderada y equilibrada, ya que de ella no se derivan más beneficios o ventajas para el interés general o para el interés empresarial que perjuicios sobre el invocado derecho a la intimidad’’ (STC 202/1999, de8 de noviembre). ‘‘(...) A la vista del contenido del fichero, forzoso resulta convenir que su manteni- miento no se dirige a la preservación de la salud de los trabajadores sino al control del absentismo laboral, lo que, por otra parte, resulta plenamente acorde con la denominación ‘‘absentismo con baja médica’’ que recibe el fichero. Consecuentemente, la creación y actualización del fichero, en los términos en que se ha llevado a efecto, no puede ampararse, frente a lo sostenido por la empresa, en la existencia de un interés general (art. 7.3 L.O.R.T.A.D. y, por remisión, arts. 10.11 y 61 L.G.S.),  que justificaría la autorización por ley, sin necesidad del consentimiento del trabajador, para el tratamiento yControl…’’

 

SOLICITO se DECLARE NULO O PARAGRAFO DO ACORDO, no que se recolle a DIFUSION PUBLICA de datos personaís dos traballadores do Concello da Coruña, todo elo nos términos expostos e que supostamente ven amparada no control do Absentismo laboral, ao tempo que anunciamos que de non ser inmediatamente anulado este apartado do acordo, se dará conta a AXENCIA ESTATAL DE PROTECCION DE DATOS.