José María Calatayud Sánchez co DI xxxxxxxx e enderezo para os efectos de notificación no Pazo de María Pita, locais sindicais da CIG, na súa condición de secretario da sección sindical da CIG no concello da Coruña

EXPÓN:

Que o pasado 15 de decembro de 2020 rexistramos (nº68551) unha solicitude para:

 • Que, tras a realización dos procedementos oportunos, se proceda a perfeccionar a Relación de Postos de Traballovixente no sentido de dotar á totalidade dos postos clasificados na Administración  Especial da titulación ou titulacións necesarias para poder exercer o seu desempeño

Que como mencionamos na exposición desta solicitude o concello acumula máis dunha sentenza neste sentido (exemplo 206/2017)

Que o 19 de xaneiro o servizo de persoal informa da resolución da Xunta de Goberno Local de 15 de xaneiro de 2021 que debido á sentenza FIRME 0000038/2020-M, exclúe da segunda fase de concurso os postos de Director/a de Unidade Técnica, integrados na Unidade Organizativa de Centros e Programas de Servizos Sociais, con números de referencia 1390 a 1399, pola non esixencia de titulación especifica de educador social ou traballador social ou subsidiariamente daquelas titulacións universitarias que se puidesen considerar relacionadas co ámbito funcional dos citados postos.

Que na propia comunicación da resolución da XGL vincula a necesaria modificación da Relación de Postos de traballo cas sentenzas 145/19 e 25/2019,  que obrigan ao Concello da Coruña a ser dilixente na celebración e terminación dos procesos selectivos convocados para a provisión de postos de traballo (CONCURSOS).

Que a firmeza desta sentenza comunicouse o 19 de novembro de 2020 e polo tanto os prazos na tramitación dunha modificación de RPT para a súa adecuación á sentenza xa se podería ter efectivizado.

Que os postos de referencia de 1390 ao 1399 exceden amplamente os 2 anos na provisión en comisión de servizo e a decisión de excluílos do concurso entendemos que é arbitraria, porque o Concello da Coruña non recorreu a sentenza e ao noso entender tivo tempo suficiente para adaptar a RPT a unha sentenza, que é moi clara e concisa no seu fallo e porque excluir os postos que máis tempo levan en COMISIÓN DE SERVIZOS sen especificar cando se proveeran polo sistema de  CONCURSO non é actuar ca dilixencia que demandan as sentenzas contra o abuso das COMISIÓNS DE SERVIZO no Concello da Coruña.

Polo anteriormente exposto

SOLICITA:

 • A non exclusión do concurso ordinario dos postos de Director/a de Unidade Técnica, integrados na Unidade Organizativa de Centros e Programas de Servizos Sociais, con números de referencia 1390 a 1399
 • A convocatoria urxente dunha Mesa Xeral de Negociación para tratar unha modificación puntual da RPT para que nos postos de 1390 ao 1399 figure o requisito de acceso a titulación especifica de educador/a social ou traballador/a social ou subsidiariamente daquelas titulacións universitarias que se puidesen considerar relacionadas co ámbito funcional dos citados postos.

A Coruña, 19 de xaneiro 2021

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DA CORUÑA

Aquí tedes a solicitude para unha adecuación da RPT en canto aos postos clasificados na Administración Especial e as titulacións necesarias para exercer o seu desempeño.

Levamos tempo requirindo esta modificación para  evitar o laxa que é a nosa RPT en canto a requirimentos nalgúns postos, pois ocasiona problemas sobre todo cando hai procesos de acceso a postos, sexa por novo ingreso ou as outras formas de provisión (concurso, ads. Prov. e comisións de servizo), pois a día de hoxe non existen impedimentos para que persoal municipal que accedera nun posto de novo ingreso cunha titulación específica (enxeñeiro/a de camiños, técnico/a superior informático, veterinario/a...) poda acceder a calquera posto que sendo de Adm. Especial non especifique a titulación, incluso en postos barrados tamén á Adm. Xeral... a día de hoxe non se quixo corrixir, pois ao marxe doutros argumentos esgrimidos en distintos contenciosos administrativos contra a RPT, na capacidade de auto-organización parece que tamén hai lugar a este disparate.

Tal e como están as BASES DO CONCURSO, poden promover movementos de persoal contrarios aos intereses dun bo funcionamento da administración, isto haberá que agradecerllo as seccións sindicais asinantes (CSIF, UGT e CCOO) que tanto bombo lle deron uns días antes das EESS.

Como sabedes, no concello hai distintas sentenzas (recordamos na propia solicitude unha da CIG LIGAZÓN) que, se ven non van contra a RPT e a súa capacidade organizativa difícil de combater (disto a CIG algo sabe), veñen a corrixila en canto as titulacións requiridas para o desempeño de posto na ADMINISTRACIÓN ESPECIAL

En canto a recursos contencioso administrativos, á CIG resúltanos moi curioso o comportamento de destacados membros dalgunhas organizacións sindicais, que por un lado piden o voto para un sindicato e por outro litigan contra acordos asinados polo mesmo,...que cada quen faga a súa valoración.

SOLICITUDE NÚMERO REXISTRO 68551

José María Calatayud Sánchez co DI XXXXX e enderezo para os efectos de notificación no Pazo de María Pita, locais sindicais da CIG, na súa condición de secretario da sección sindical da CIG no concello da Coruña

EXPÓN:

 1. Que no artigo 170do RDl 781/86 se determina que “ terán a consideración de funcionarios de administración especial os que teñan atribuído o desempeño das funcións que constitúan o abxecto peculiar dunha carreira, profesión, arte ou oficio.

 2. Que , na Relación de Postos de Traballo vixente no concello da Coruña se recollen un gran número de postos clasificados como de Administración Especial nos que non se recolle ningún tipo de titulación que xustifique a clasificación na escala de Administración 

 3. Que esta administración acumula mais dunha sentenza que declaran a nulidade  en procesos selectivos por non ter determinado a titulación especifica requirida para o seu desempeño, entre elas a número 206/2017 do Xulgado do  Contencioso Administrativo  nº 1 da Coruña, do 14 de novembro de 2017.

Polo anteriormente exposto

SOLICITA:

Que, tras a realización dos procedementos oportunos, se proceda a perfeccionar a Relación de Postos de Traballo vixente no sentido de dotar á totalidade dos postos clasificados na Administración  Especial da titulación ou titulacións necesarias para poder exercer o seu desempeño

A Coruña 15 de decembro de 2020

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DA CORUÑA

Aquí podedes consultar a SENTENZA do Tribunal Supremo do Contencioso-Administrativo en canto á transparencia en materia de persoal e que asume o razoamento da Sala Social do Tribunal Supremo de 16 de decembro de 2019:

…los datos identificativos recabados sobre las personas que desempeñan el puesto de trabajo en la Administración Pública se encuentran directamente relacionados con la organización y funcionamiento de un organismo público, esto es, son datos asociados al desempeño de una labor o actividad pública de la Agencia Estatal, en el que concurre un interés público relevante y tiene como finalidad suministrar una información a la Junta de Personal que representa a quienes ocupan los puestos de trabajo. Por ende, no cabe considerar aplicable la previsión del artículo 19.3 de la Ley 19/2013, en la forma en la que lo ha interpretado la Audiencia Nacional, teniendo en consideración lo antes razonado y que la ocupación de los puestos de trabajo controvertidos está sometida a publicidad.”

Mª Natividad García Teijeiro, responsable da área de Formación da sección sindical CIG deste Concello, para os efectos de notificacións Pazo de Mª Pita s/n

O pasado 1/10/2020 “.anunciouse a apertura do prazo de presentación de solicitudes de participación no Plan de e-formación continua 2020 das empregadas/os públicos do Concello da Coruña…” polo servizo de Persoal, achegando o arquivo onde consta o Plan de e-Formación continua 2020 deste Concello, formación en liña, coa relación de cursos ofertados, cronograma estimativo e os criterios de selección do persoal.

Facendo nosa a primeira liña do primeiro parágrafo do apartado “c) Criterios de selección” “ Co obxecto de garantir a transparencia do proceso…. “,

Sobre isto e outras cuestión en canto a execución deste plan de formación, esta sección sindical ten que formular as seguintes cuestións:

i)Prioridade coa que solicita a acción formativa:

- Primeira opción: 30 puntos

- Segunda opción: 25 puntos

- Terceira opción: 20 puntos

- Cuarta opción: 15 puntos

- Quinta opción: 10 puntos

 1. ii) Vinculación ao posto de traballo. Se xustifica vinculación mediante declaración

responsable ao posto de traballo a desempeñar outorgaranse 40 puntos adicionais.

iii) Non participación en accións formativas do Concello da Coruña (marcar unha soa

resposta)

o No último ano: 10 puntos.

o Nos dous últimos anos: 20 puntos

o Nos tres últimos anos: 30 puntos

Os criterios citado e que recolle a o Plan de e-formación, imos solicitar aclaracións e explicacións.

 1. Vinculación ao posto de traballo.- foi comprobada esta vinculación co traballo?
 2. A participación en acción formativas deste Concello cunha varemación : No último ano: 10 puntos; Nos dous últimos anos: 20 puntos;  Nos tres últimos anos: 30 puntos

Foi comprobada esta participación? Polo que puidemos comprobar hai bastante persoal que participou no 2018 en accións formativas deste concello e que se lles concederon varios cursos dando lugar a un agravio comparativo entre o persoal, polo que nos preguntamos, houbo comprobación?  

O desenvolvemento de TODOS os cursos son do 15/10/2020 ata o 6/11/2020, o persoal que ten máis dun curso e alguha/o ata 4 a unha media dunha 1 hora por curso estará ata 4 horas da xornada laboral facendo isto provocando unha sobrecarga de traballo para o resto do persoal, insistimos, quedaron fóra da selección. moitas compañeiras/os

Non houbo unha publicación detallada de puntos na listaxe provisional publicada, e nos preguntamos,  en que se baseou o servizo de Persoal para conceder un curso a unha compañeira/o que ten os mesmos puntos ca outro,  un entra e outro non, por que sucede isto?

Por que ao terceiro día da publicación das listaxes en Alfresco estas foron eliminadas?  Lembro que estamos a falar de transparencia.

Detectamos que incluso non se aplicaron correctamente os criterios para puntuar cada un dos apartados e ademáis as listases “que se esfumaron sigilosamente”, deberían de ter a puntuación desagregada por conceptos e non só puntuación final.

Ante o exposto

Solicitamos aclaracións a todos estas cuestións o antes posible  e se publiquen as listaxes detallando a “que e por que” se corresponde cada asignación de puntos segundo os criterios de selección establecidas polo servizo de Persoal, aplicando así a Lei de Transparecencia a todos os efectos.

 

A Coruña, 23 de outubro de 2020

Á ALCALDESA DO CONCELLO DA CORUÑA

 

Na seguinte LIGAZÓN podedes atopar a contestación ao recurso contra a non inclusión dun posto ofertado en COMISIÓN DE SERVIZOS uns días antes da publicación da listaxe de postos ofertados na segunda fase do concurso.

Invitámosvos a que poñades atención aos argumentos esgrimidos no terceiro parágrafo da penúltima folla desta desestimación, valorade por vós mesmos o nivel de coherencia e honestidade do goberno municipal co tratamento que está a facer ca provisión de postos de traballo.

esperamos que esta información fora do voso interese.

 

 REXISTRADO 22/07/2020 NÚMERO REXISTRO 31557

Jose María Calatayud Sánchez con DI XXXX e enderezo para os efectos de notificación nos locais que a CIG ocupa no pazo de María Pita, na miña calidade de Secretario da Sección Sindical da CIG no concello da Coruña

DIGO:

 1. Que o pasado día 10 de xullo publicouse no portal web municipal na sección de selección de personal, unha convocatoria para a cobertura temporal de postos entre eles o de Téc. Protec. Patrimonio Hco. de vía pública e patrimonio (referencia 1881) que é da Administración Especial  e está aberto ao subgrupo A2 e o grupo B.
 2. Que o pasado día 14 de xullo publicouse no BOP número 107, unha correción no ANEXO I, das bases de convoctoria para a provisión por concurso ordinario de postos de traballo, C.E. 1/19 no que non figura este posto.
 3. Que o goberno municipal, na defensa das bases de concurso de provisión de postos por el aprobadas e a pesar de que o propósito do C.E. 1/19 (segunda fase) é a convocatoria do grupo A, afirmou no xulgado que a segunda fase obedecía á ADMINISTRACIÓN ESPECIAL.
 4. Que este posto cumpre as dúas caracteristicas do apartado anterior, é de Administración Especial e está aberto ao grupo A.

Que contra este proceso de cobertura, ao amparo do disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das administracións Públicas, dentro do prazo legal de un mes formulo potestativamente RECURSO DE REPOSICIÓN e SOLICITO:

Que se teña por presentado e tralos tramites legais oportunos, se dite resolución anulando a convocatoria do posto de Téc. Protec. Patrimonio Hco. de vía pública e patrimonio (referencia 1881) e que se proceda a incluir este posto no ANEXO I do concurso ordinario C.E. 1/19.

A Coruña, 22 de xullo de 2020

SRA ALCALDESA DO CONCELLO DA CORUÑA

Aquí podedes consultar a nosa interpretación da sentenza do TSXG sobre a RPT da Policía Local.

 

LIGAZÓN

 

ligazóns mencionadas na cronoloxía

LIGAZÓN

LIGAZÓN

Dende a sección sindical da CIG queremos denunciar a falta de respecto que a concellaría de educación cultura e memoria historica , a Xefatura do Servizo de Educación e os responsables do Servizo de Persoal co seu concelleiro ao fronte,  mostran cara os conserxes dos colexios e aos seus representantes legais, ao impor por decreto unha ampliación da súa xornada anual no período de descanso estival.

Falamos de falta de respecto aos conserxes ao comunicarlles, vía wassap/mail, que tiñan que prolongar durante dez dias no mes de xullo a súa xornada laboral; diante do rebumbio que isto produciu os convocaron a unha asemblea, con nutrida representación municipal, na que se lles preguntou a súa opinión para despois non respectala en absoluto, ameazando con impoñerllo por Resolución de Persoal ,como así fixeron.

Falamos de falta de respecto aos Órganos de Representación por saltarse os procedementos legais, obviando as disposicións legais en materia de negociación, en concreto o apartado m) do punto 1 do artigo 37 do EBEP. Esta falta de respecto agrávase co feito de que , despois da primeira noticia do vontade de realizar esta ampliación de xornada, dende a CIG instaramos aos responsables de educación e persoal a negociar este asunto sen obter ningún tipo de resposta.

Chéganos a información de que alguén esta barallando, co visto e prace do Servizo de Persoal, de que “ os conserxes abran e pechen os colexios próximos aos seus domicilios durante este período, por acordo entre eles”.  Chapuza sobre chapuza.

Dende a CIG instamos ao Goberno Municipal a que realice unhas das seguintes opcións:

 1. Si a motivación do punto 1º da súa circular é valido e correcto que proceda a negociar, polas canles legais, a compensación deste exceso de xornada.
 2. Si a motivación do punto 1º da súa circular xa non é necesaria, que deixe sen efecto a circular.

Jose María Calatayud Sánchez con DIxxxx e enderezo para os efectos de notificación nos locais que a CIG ocupa no pazo de María Pita, na miña calidade de Secretario da Sección Sindical da CIG no concello da Coruña

DIGO:

Que o pasado día 13 de xaneiro foi publicado no Boletín Oficial da Provincia da Coruña a aprobación inicial do orzamento xeral da corporación para o exercicio 2020 do Concello da Coruña.

No cadro de persoal que acompaña a este orzamento só se incrementan en 23 as prazas de administrativo do subgrupo C1. Esto supón aproximadamente un 10% das prazas de Auxiliar Administrativo subgrupo C2.

O Acordo asinado entre o anterior goberno municipal e a maioría das organizacións sindicais con representación neste concello contemplaba un mínimo do 40% das prazas de Aux Adm. Para a promoción interna ao subgrupo C1 no período 2019/2020 o que suporía un total de 82 prazas máis co que supón unha diferencia de 59 prazas menos. Esto fai que no orzamento non contemple a dotación orzamentaria necesaria para executar o acordo citado.

Tendo en conta que o RDL 2/2004  determina no art. 171 apartado b) como causa de impugnación dos orzamentos o seguinte: “Por omitir o crédito necesario para o cumprimento de obrigacións exixibles a la entidade local, en virtude de precepto legal o de calquera outro título lexítimo.”

SOLICITO:

Que se teñan por presentado estas alegacións contra o orzamento municipal 2020 do Concello da Coruña e non se proceda á aprobación definitiva destes, en tanto non se contemplen  un incremento mínimo de 82 prazas de administrativos C1 para cumprir o acordo citado con anterioridade.

 

A Coruña, 27 de xaneiro de 2020

 

SRA ALCALDESA DO CONCELLO DA CORUÑA