ASUNTO                                                                   LIGAZÓNS 2023 

   
 Sentenza Mesa Xeral de Negociación 25 febreiro de 2022 abril
 Resumo Mesa Xeral de Negociación 31 de marzo marzo
 Proposta Carreira Horizontal marzo
 Medicións de Gas Radón marzo
 Resposta do servizo da PL sobre Denegación de permisos marzo
 Comisión de Riscos Psicosociais marzo
 Denegación permisos na Policía Local marzo
 A Realidade vs Ensoñación febreiro
 Exceso de Productividades xaneiro

 

ASUNTO                                                                   LIGAZÓNS 2022 

 Solicitude negociación Bases Espec. Estabilización decembro
 Seguridade no Cuartel da Policía Local novembro
 Solicitude grabación lectura das Memorias do Concurso novembro
 Resumo MXN Bases Estab, Mod. Punt.RPT OEP 2022 novembro
 Solicitude anulación CS de máis de dous anos outubro
 Solicitude de Execución sentenza TSXG setembro
 Criterios de Estabilización asinados pola CIG agosto
 Resumo MXN P.Estabilización, RPT e Carreira Horizontal xullo
 Nota Prensa anulación CS en SS.SS. maio
 Resposta a Lage sobre as diferencias entre LD e CS abril
 Sentenza que declara non conforme a dereito CS abril
 Senteza que recoñece o dereito a recibir inf. sobre as CS febreiro
 De como o GM non achega a docum para as MXN febreiro
 Recurso de reposición convocatorias do 31 de decembro xaneiro
 Estabilización do emprego temporal e convocatorias xaneiro

 

ASUNTO                                                                   LIGAZÓNS 2021 

Abuso contratacións a través da acumulación de tarefas decembro
Sentenzas que afectan ao concurso de traslados decembro
Auto da execución da sentenza CS novembro
Días de asuntos particulares 2021(solicitude) novembro
Resumo MXN novembro
Resumo MXN setembro
Execución sentenza CS xullo
Resumo MXN xullo
Resumo Pleno da Xunta de Persoal xuño
Solicitude postos ocupados, vacantes e productividades xuño
Posicionamento CIG Emprego Temporal xuño
Resumo MXN maio
Solicitude Execución sentenza CS maio
Histórico das CS por GM maio
Asuntos solicitados para a MXN maio
Recurso instrución procesos CS marzo
Carreira profesional interinos/as marzo
Horas Extraordinarias marzo
Resumo MXN marzo
Transparencia (a falta de) das CS xaneiro

 

ASUNTO                                                                   LIGAZÓNS 2020 

Exclusión postos concurso decembro
Adecuación RPT ás titulacións decembro
Resumo MXN outubro
Valoración E-Formación outubro
Resumo MXN setembro
Contestación recurso presentado pola CIG  setembro
Sentenza TSXG Policía Local xullo
Resumo MXN xuño
Solicitude Comité de Saúde Laboral abril
Solicitude información das CS febreiro
Resumo xuntanza Concelleiro Persoal febreiro
Valoración promoción interna C2 a  C1 xaneiro


ASUNTO                                                         LIGAZÓNS 2019 (maio)

Resumo MXN decembro
Solicitude MXN Urxente decembro
Consecuencias desetimación alegacións CIG decembro
Alegación eliminación incompatibildades DP con XP decembro
Recurso Reposición cobertura posto a extinguir novembro
Resumo MXN outubro
Solicitude segunda fase do concurso outubro
Ocupación efectiva dos postos acadados no concurso setembro
Solicitude da Fase de resultas setembro
Goberno novo prácticas vellas agosto
Intrucción chamamentos servizo estraordinarios Policía Local xullo
solicitude mesa Chamamentos servizos extra. Policía Local xullo
Recurso reposición TAS xuño
Resumo MXN maio